Thành viên

Nhớ tôi

Thích Thiện Xuân

Có tất cả 309 videos
Tiêu đề video Lượt xem
Bốn Điều Kiện Vãng Sanh Bốn Điều Kiện Vãng Sanh
Tác giả: TT. Thích Thiện Xuân
369
Những Lời Phật Dạy Những Lời Phật Dạy
Tác giả: TT. Thích Thiện Xuân
387
Bảy Ý Niệm Tinh Tấn Bảy Ý Niệm Tinh Tấn
Tác giả: TT. Thích Thiện Xuân
271
Bài Sám Nhất Tâm Bài Sám Nhất Tâm
Tác giả: TT. Thích Thiện Xuân
573
Sử 33 Vị Tổ Thiền Tông Sử 33 Vị Tổ Thiền Tông
Tác giả: Thích Thiện Xuân
1,469
Bồ Tát Hạnh Lộ Trình Tâm Bồ Tát Hạnh Lộ Trình Tâm
Tác giả: Thích Thiện Xuân
489
Chánh Kiến Trong Câu Niệm Phật Chánh Kiến Trong Câu Niệm Phật
Tác giả: Thích Thiện Xuân
408
Cái Rốn Của Vũ Trụ, Cái Rốn Của Con Người Cái Rốn Của Vũ Trụ, Cái Rốn Của Con Người
Tác giả: Thích Thiện Xuân
520
Ghen Ghen
Tác giả: Thích Thiện Xuân
1,239
Giá Trị Của Thời Gian Giá Trị Của Thời Gian
Tác giả: Thích Thiện Xuân
504
Đạo Phật (Kỳ 2) Đạo Phật (Kỳ 2)
Tác giả: TT. Thích Thiện Xuân
303
Ngũ Minh (Kỳ 2) Ngũ Minh (Kỳ 2)
Tác giả: TT. Thích Thiện Xuân
248
Niệm Phật Và Thiền Niệm Phật Và Thiền
Tác giả: Thích Thiện Xuân
1,042
Lý Thuyết Của Thực Hành Lý Thuyết Của Thực Hành
Tác giả: Thích Thiện Xuân
793
Ác Ma Ác Ma
Tác giả: Thích Thiện Xuân
1,618
Phòng Hộ Phòng Hộ
Tác giả: Thích Thiện Xuân
874
Pháp Đàm Vấn Đáp Pháp Đàm Vấn Đáp
Tác giả: Thích Thiện Xuân
1,232
Vui Vui
Tác giả: Thích Thiện Xuân
1,186
Trung Đạo Trung Đạo
Tác giả: Thích Thiện Xuân
710
Lời Hay Ý Đẹp Lời Hay Ý Đẹp
Tác giả: Thích Thiện Xuân
1,107
Ngũ Minh (Kỳ 1) Ngũ Minh (Kỳ 1)
Tác giả: TT. Thích Thiện Xuân
582
Hình Tướng Ở Trong Địa Ngục Hình Tướng Ở Trong Địa Ngục
Tác giả: Thích Thiện Xuân
687
Số Hai (Giảng Tại Chùa Nam Hoa) Số Hai (Giảng Tại Chùa Nam Hoa)
Tác giả: Thích Thiện Xuân
549
Ba Điều Tu Tập Đơn Giản Ba Điều Tu Tập Đơn Giản
Tác giả: Thích Thiện Xuân
1,157
Đạo Phật (Kỳ 1) Đạo Phật (Kỳ 1)
Tác giả: TT. Thích Thiện Xuân
358
Tứ Diệu Đế (Giảng Tại Úc Châu, 2013) (Kỳ 3) Tứ Diệu Đế (Giảng Tại Úc Châu, 2013) (Kỳ 3)
Tác giả: Thích Thiện Xuân
848
Tứ Diệu Đế (Giảng Tại Úc Châu, 2013) (Kỳ 2) Tứ Diệu Đế (Giảng Tại Úc Châu, 2013) (Kỳ 2)
Tác giả: Thích Thiện Xuân
1,112
Tứ Vô Lượng Tâm (Kỳ 3) Tứ Vô Lượng Tâm (Kỳ 3)
Tác giả: TT. Thích Thiện Xuân
473
Tứ Vô Lượng Tâm (Kỳ 2) Tứ Vô Lượng Tâm (Kỳ 2)
Tác giả: TT. Thích Thiện Xuân
453
Tứ Vô Lượng Tâm (Kỳ 1) Tứ Vô Lượng Tâm (Kỳ 1)
Tác giả: TT. Thích Thiện Xuân
986
Thiền Định Ba La Mật (Kỳ 2) Thiền Định Ba La Mật (Kỳ 2)
Tác giả: TT. Thích Thiện Xuân
420
Bốn Pháp Vãng Sanh Bốn Pháp Vãng Sanh
Tác giả: TT. Thích Thiện Xuân
591
Thiền Định Ba La Mật (Kỳ 1) Thiền Định Ba La Mật (Kỳ 1)
Tác giả: TT. Thích Thiện Xuân
552
Trí Huệ Ba La Mật (Kỳ 2) Trí Huệ Ba La Mật (Kỳ 2)
Tác giả: TT. Thích Thiện Xuân
306
Trí Huệ Ba La Mật (Kỳ 1) Trí Huệ Ba La Mật (Kỳ 1)
Tác giả: TT. Thích Thiện Xuân
504
Hạnh Phúc Gia Đình Hạnh Phúc Gia Đình
Tác giả: Thích Thiện Xuân
1,268
Tứ Diệu Đế (Giảng Tại Úc Châu, 2013) (Kỳ 1) Tứ Diệu Đế (Giảng Tại Úc Châu, 2013) (Kỳ 1)
Tác giả: Thích Thiện Xuân
2,315
Thiên Thừa Thiên Thừa
Tác giả: Thích Thiện Xuân
1,239
Quy Y Tam Bảo Quy Y Tam Bảo
Tác giả: Thích Thiện Xuân
1,285
Kể Công Kể Công
Tác giả: Thích Thiện Xuân
1,440
Hình Tướng Trong Địa Ngục Hình Tướng Trong Địa Ngục
Tác giả: Thích Thiện Xuân
1,389
Ý Nghĩa Của Ngày Lễ Vu Lan Ý Nghĩa Của Ngày Lễ Vu Lan
Tác giả: TT. Thích Thiện Xuân
844
Nhẫn Nhục Ba La Mật (Kỳ 2) Nhẫn Nhục Ba La Mật (Kỳ 2)
Tác giả: TT. Thích Thiện Xuân
940
Nhẫn Nhục Ba La Mật (Kỳ 1) Nhẫn Nhục Ba La Mật (Kỳ 1)
Tác giả: TT. Thích Thiện Xuân
1,584
Sám Hối Sám Hối
Tác giả: Thích Thiện Xuân
2,861
Nhận Thức Niệm Phật Chánh Tín Nhận Thức Niệm Phật Chánh Tín
Tác giả: Thích Thiện Xuân
1,024
Vô Thường (Giảng Tại Tu Viện Linh Thứu, 2013) Vô Thường (Giảng Tại Tu Viện Linh Thứu, 2013)
Tác giả: Thích Thiện Xuân
4,524
Đạo Đạo
Tác giả: Thích Thiện Xuân
1,280
Tụng Kinh, Trì Chú, Niệm Phật Tụng Kinh, Trì Chú, Niệm Phật
Tác giả: Thích Thiện Xuân
3,195
Công Phu Công Phu
Tác giả: Thích Thiện Xuân
1,252
Trang thứ 2 của 7