Thành viên

Nhớ tôi

Thích Thiện Xuân

Có tất cả 309 videos
Tiêu đề video Lượt xem
Bốn Điều Kiện Vãng Sanh Bốn Điều Kiện Vãng Sanh
Tác giả: TT. Thích Thiện Xuân
378
Những Lời Phật Dạy Những Lời Phật Dạy
Tác giả: TT. Thích Thiện Xuân
398
Bảy Ý Niệm Tinh Tấn Bảy Ý Niệm Tinh Tấn
Tác giả: TT. Thích Thiện Xuân
273
Bài Sám Nhất Tâm Bài Sám Nhất Tâm
Tác giả: TT. Thích Thiện Xuân
582
Sử 33 Vị Tổ Thiền Tông Sử 33 Vị Tổ Thiền Tông
Tác giả: Thích Thiện Xuân
1,506
Bồ Tát Hạnh Lộ Trình Tâm Bồ Tát Hạnh Lộ Trình Tâm
Tác giả: Thích Thiện Xuân
494
Chánh Kiến Trong Câu Niệm Phật Chánh Kiến Trong Câu Niệm Phật
Tác giả: Thích Thiện Xuân
412
Cái Rốn Của Vũ Trụ, Cái Rốn Của Con Người Cái Rốn Của Vũ Trụ, Cái Rốn Của Con Người
Tác giả: Thích Thiện Xuân
529
Ghen Ghen
Tác giả: Thích Thiện Xuân
1,260
Giá Trị Của Thời Gian Giá Trị Của Thời Gian
Tác giả: Thích Thiện Xuân
509
Đạo Phật (Kỳ 2) Đạo Phật (Kỳ 2)
Tác giả: TT. Thích Thiện Xuân
305
Ngũ Minh (Kỳ 2) Ngũ Minh (Kỳ 2)
Tác giả: TT. Thích Thiện Xuân
252
Niệm Phật Và Thiền Niệm Phật Và Thiền
Tác giả: Thích Thiện Xuân
1,048
Lý Thuyết Của Thực Hành Lý Thuyết Của Thực Hành
Tác giả: Thích Thiện Xuân
802
Ác Ma Ác Ma
Tác giả: Thích Thiện Xuân
1,632
Phòng Hộ Phòng Hộ
Tác giả: Thích Thiện Xuân
881
Pháp Đàm Vấn Đáp Pháp Đàm Vấn Đáp
Tác giả: Thích Thiện Xuân
1,247
Vui Vui
Tác giả: Thích Thiện Xuân
1,199
Trung Đạo Trung Đạo
Tác giả: Thích Thiện Xuân
714
Lời Hay Ý Đẹp Lời Hay Ý Đẹp
Tác giả: Thích Thiện Xuân
1,120
Ngũ Minh (Kỳ 1) Ngũ Minh (Kỳ 1)
Tác giả: TT. Thích Thiện Xuân
594
Hình Tướng Ở Trong Địa Ngục Hình Tướng Ở Trong Địa Ngục
Tác giả: Thích Thiện Xuân
696
Số Hai (Giảng Tại Chùa Nam Hoa) Số Hai (Giảng Tại Chùa Nam Hoa)
Tác giả: Thích Thiện Xuân
558
Ba Điều Tu Tập Đơn Giản Ba Điều Tu Tập Đơn Giản
Tác giả: Thích Thiện Xuân
1,172
Đạo Phật (Kỳ 1) Đạo Phật (Kỳ 1)
Tác giả: TT. Thích Thiện Xuân
363
Tứ Diệu Đế (Giảng Tại Úc Châu, 2013) (Kỳ 3) Tứ Diệu Đế (Giảng Tại Úc Châu, 2013) (Kỳ 3)
Tác giả: Thích Thiện Xuân
861
Tứ Diệu Đế (Giảng Tại Úc Châu, 2013) (Kỳ 2) Tứ Diệu Đế (Giảng Tại Úc Châu, 2013) (Kỳ 2)
Tác giả: Thích Thiện Xuân
1,130
Tứ Vô Lượng Tâm (Kỳ 3) Tứ Vô Lượng Tâm (Kỳ 3)
Tác giả: TT. Thích Thiện Xuân
485
Tứ Vô Lượng Tâm (Kỳ 2) Tứ Vô Lượng Tâm (Kỳ 2)
Tác giả: TT. Thích Thiện Xuân
461
Tứ Vô Lượng Tâm (Kỳ 1) Tứ Vô Lượng Tâm (Kỳ 1)
Tác giả: TT. Thích Thiện Xuân
1,011
Thiền Định Ba La Mật (Kỳ 2) Thiền Định Ba La Mật (Kỳ 2)
Tác giả: TT. Thích Thiện Xuân
426
Bốn Pháp Vãng Sanh Bốn Pháp Vãng Sanh
Tác giả: TT. Thích Thiện Xuân
593
Thiền Định Ba La Mật (Kỳ 1) Thiền Định Ba La Mật (Kỳ 1)
Tác giả: TT. Thích Thiện Xuân
556
Trí Huệ Ba La Mật (Kỳ 2) Trí Huệ Ba La Mật (Kỳ 2)
Tác giả: TT. Thích Thiện Xuân
312
Trí Huệ Ba La Mật (Kỳ 1) Trí Huệ Ba La Mật (Kỳ 1)
Tác giả: TT. Thích Thiện Xuân
514
Hạnh Phúc Gia Đình Hạnh Phúc Gia Đình
Tác giả: Thích Thiện Xuân
1,288
Tứ Diệu Đế (Giảng Tại Úc Châu, 2013) (Kỳ 1) Tứ Diệu Đế (Giảng Tại Úc Châu, 2013) (Kỳ 1)
Tác giả: Thích Thiện Xuân
2,347
Thiên Thừa Thiên Thừa
Tác giả: Thích Thiện Xuân
1,251
Quy Y Tam Bảo Quy Y Tam Bảo
Tác giả: Thích Thiện Xuân
1,292
Kể Công Kể Công
Tác giả: Thích Thiện Xuân
1,452
Hình Tướng Trong Địa Ngục Hình Tướng Trong Địa Ngục
Tác giả: Thích Thiện Xuân
1,400
Ý Nghĩa Của Ngày Lễ Vu Lan Ý Nghĩa Của Ngày Lễ Vu Lan
Tác giả: TT. Thích Thiện Xuân
849
Nhẫn Nhục Ba La Mật (Kỳ 2) Nhẫn Nhục Ba La Mật (Kỳ 2)
Tác giả: TT. Thích Thiện Xuân
944
Nhẫn Nhục Ba La Mật (Kỳ 1) Nhẫn Nhục Ba La Mật (Kỳ 1)
Tác giả: TT. Thích Thiện Xuân
1,593
Sám Hối Sám Hối
Tác giả: Thích Thiện Xuân
2,882
Nhận Thức Niệm Phật Chánh Tín Nhận Thức Niệm Phật Chánh Tín
Tác giả: Thích Thiện Xuân
1,030
Vô Thường (Giảng Tại Tu Viện Linh Thứu, 2013) Vô Thường (Giảng Tại Tu Viện Linh Thứu, 2013)
Tác giả: Thích Thiện Xuân
4,554
Đạo Đạo
Tác giả: Thích Thiện Xuân
1,288
Tụng Kinh, Trì Chú, Niệm Phật Tụng Kinh, Trì Chú, Niệm Phật
Tác giả: Thích Thiện Xuân
3,232
Công Phu Công Phu
Tác giả: Thích Thiện Xuân
1,265
Trang thứ 2 của 7