Thành viên

Nhớ tôi

Thích Thiện Xuân

Có tất cả 554 videos
Tiêu đề video Lượt xem
Phúc Phúc
Tác giả: Thích Thiện Xuân
594
Vấn đáp Phật Pháp Vấn đáp Phật Pháp
Tác giả: Thích Thiện Xuân
677
Kinh Pháp Cú Kinh Pháp Cú
Tác giả: Thích Thiện Xuân
564
Kinh Đại Bát Niết Bàn (Phần 9) Kinh Đại Bát Niết Bàn (Phần 9)
Tác giả: Thích Thiện Xuân
216
Kinh Đại Bát Niết Bàn (Phần 8) Kinh Đại Bát Niết Bàn (Phần 8)
Tác giả: Thích Thiện Xuân
200
Vượt Khổ Vượt Khổ
Tác giả: Thích Thiện Xuân
962
Kinh Bát Nhã Ba La Mật (Kỳ 7) Kinh Bát Nhã Ba La Mật (Kỳ 7)
Tác giả: Thích Thiện Xuân
789
Kinh Bát Nhã Ba La Mật - Kỳ 4 Kinh Bát Nhã Ba La Mật - Kỳ 4
Tác giả: Thích Thiện Xuân
210
Giác Ngộ (Phần 9) Giác Ngộ (Phần 9)
Tác giả: Thích Thiện Xuân
189
Phật học phổ thông (Khóa 1,bài 4: Quy y tam bảo) Phật học phổ thông (Khóa 1,bài 4: Quy y tam bảo)
Tác giả: Thích Thiện Xuân
284
Kinh Đại Bát Niết Bàn (Phần 6) Kinh Đại Bát Niết Bàn (Phần 6)
Tác giả: Thích Thiện Xuân
170
Duyên Phật Duyên Phật
Tác giả: Thích Thiện Xuân
355
Kinh Đại Bát NIết Bàn (Phần 5) Kinh Đại Bát NIết Bàn (Phần 5)
Tác giả: Thích Thiện Xuân
201
Ân Thầy Tổ Ân Thầy Tổ
Tác giả: Thích Thiện Xuân
310
Kinh Đại Bát Niết Bàn (Phần 3) Kinh Đại Bát Niết Bàn (Phần 3)
Tác giả: Thích Thiện Xuân
200
Kinh Đại Bát Niết Bàn - Phần 2 Kinh Đại Bát Niết Bàn - Phần 2
Tác giả: Thích Thiện Xuân
170
Kinh Đại Bát Niết Bàn - Phần 1 Kinh Đại Bát Niết Bàn - Phần 1
Tác giả: Thích Thiện Xuân
253
Tinh Tấn Niệm Phật Tinh Tấn Niệm Phật
Tác giả: Thích Thiện Xuân
482
Kỷ Niệm 20 Năm Vào Đạo Kỷ Niệm 20 Năm Vào Đạo
Tác giả: Thích Thiện Xuân
325
Nghiệp Nghiệp
Tác giả: Thích Thiện Xuân
549
Kinh Đại Bổn 3 Kinh Đại Bổn 3
Tác giả: Thích Thiện Xuân
191
Kinh Đại Bổn 2 Kinh Đại Bổn 2
Tác giả: Thích Thiện Xuân
214
Kinh Đại Bổn 1 Kinh Đại Bổn 1
Tác giả: Thích Thiện Xuân
211
Sáu Căn Sáu Căn
Tác giả: Thích Thiện Xuân
796
Vô Vi Vô Vi
Tác giả: Thích Thiện Xuân
449
Tâm Tốt Là Tâm Phật Tâm Tốt Là Tâm Phật
Tác giả: Thích Thiện Xuân
424
Kinh Kiên Cố Kinh Kiên Cố
Tác giả: Thích Thiện Xuân
794
Kinh Lô Già Kinh Lô Già
Tác giả: Thích Thiện Xuân
374
Giác Ngộ 2: Ngũ Giới Giác Ngộ 2: Ngũ Giới
Tác giả: Thích Thiện Xuân
284
Giác Ngộ 1: Tam Quy Giác Ngộ 1: Tam Quy
Tác giả: Thích Thiện Xuân
260
Mới Mới
Tác giả: Thích Thiện Xuân
1,415
Kinh A Ma Trú Kinh A Ma Trú
Tác giả: Thích Thiện Xuân
1,013
Kinh Sa Môn Quả, bài 6 Kinh Sa Môn Quả, bài 6
Tác giả: Thích Thiện Xuân
326
Kinh Sa Môn Quả, bài 6 Kinh Sa Môn Quả, bài 6
Tác giả: Thích Thiện Xuân
284
Hẹn Hẹn
Tác giả: Thích Thiện Xuân
793
Đạo Phật Đạo Phật
Tác giả: Thích Thiện Xuân
424
Chuyển Chuyển
Tác giả: Thích Thiện Xuân
450
Phương Tiện (Chùa Quang Minh - USA) Phương Tiện (Chùa Quang Minh - USA)
Tác giả: Thích Thiện Xuân
660
Nghi Thức Tụng Niệm (Sydney - Úc Châu 2016) Nghi Thức Tụng Niệm (Sydney - Úc Châu 2016)
Tác giả: Thích Thiện Xuân
440
Giảng Đại Tạng Kinh Việt Nam - Trường Bộ Kinh: Kinh Phạm Võng (Phần07) Giảng Đại Tạng Kinh Việt Nam - Trường Bộ Kinh: Kinh Phạm Võng (Phần07)
Tác giả: Thích Thiện Xuân
441
Giảng Đại Tạng Kinh Việt Nam - Trường Bộ Kinh: Kinh Phạm Võng (Phần 08) Giảng Đại Tạng Kinh Việt Nam - Trường Bộ Kinh: Kinh Phạm Võng (Phần 08)
Tác giả: Thích Thiện Xuân
233
Giảng Đại Tạng Kinh Việt Nam - Trường Bộ Kinh: Kinh Phạm Võng (Phần 09) Giảng Đại Tạng Kinh Việt Nam - Trường Bộ Kinh: Kinh Phạm Võng (Phần 09)
Tác giả: Thích Thiện Xuân
210
Giảng Đại Tạng Kinh Việt Nam - Trường Bộ Kinh: Kinh Phạm Võng (Phần 10) Giảng Đại Tạng Kinh Việt Nam - Trường Bộ Kinh: Kinh Phạm Võng (Phần 10)
Tác giả: Thích Thiện Xuân
211
Giảng Đại Tạng Kinh Việt Nam - Trường Bộ Kinh: Kinh Phạm Võng (Phần 11) Giảng Đại Tạng Kinh Việt Nam - Trường Bộ Kinh: Kinh Phạm Võng (Phần 11)
Tác giả: Thích Thiện Xuân
200
Giảng Đại Tạng Kinh Việt Nam - Trường Bộ Kinh: Kinh Phạm Võng (Phần 1) Giảng Đại Tạng Kinh Việt Nam - Trường Bộ Kinh: Kinh Phạm Võng (Phần 1)
Tác giả: Thích Thiện Xuân
847
Giảng Đại Tạng Kinh Việt Nam - Trường Bộ Kinh: Kinh Phạm Võng (Phần 2) Giảng Đại Tạng Kinh Việt Nam - Trường Bộ Kinh: Kinh Phạm Võng (Phần 2)
Tác giả: Thích Thiện Xuân
611
Giảng Đại Tạng Kinh Việt Nam - Trường Bộ Kinh: Kinh Phạm Võng (Phần 3) Giảng Đại Tạng Kinh Việt Nam - Trường Bộ Kinh: Kinh Phạm Võng (Phần 3)
Tác giả: Thích Thiện Xuân
547
Giảng Đại Tạng Kinh Việt Nam - Trường Bộ Kinh: Kinh Phạm Võng (Phần 4) Giảng Đại Tạng Kinh Việt Nam - Trường Bộ Kinh: Kinh Phạm Võng (Phần 4)
Tác giả: Thích Thiện Xuân
396
Giảng Đại Tạng Kinh Việt Nam - Trường Bộ Kinh: Kinh Phạm Võng (Phần 5) Giảng Đại Tạng Kinh Việt Nam - Trường Bộ Kinh: Kinh Phạm Võng (Phần 5)
Tác giả: Thích Thiện Xuân
581
Giảng Đại Tạng Kinh Việt Nam - Trường Bộ Kinh: Kinh Phạm Võng (Phần 6) Giảng Đại Tạng Kinh Việt Nam - Trường Bộ Kinh: Kinh Phạm Võng (Phần 6)
Tác giả: Thích Thiện Xuân
392
Trang thứ 2 của 12