Thành viên

Nhớ tôi

Thích Thiện Xuân

Có tất cả 543 videos
Tiêu đề video Lượt xem
Kinh Kiên Cố Kinh Kiên Cố
Tác giả: Thích Thiện Xuân
751
Kinh Lô Già Kinh Lô Già
Tác giả: Thích Thiện Xuân
331
Giác Ngộ 2: Ngũ Giới Giác Ngộ 2: Ngũ Giới
Tác giả: Thích Thiện Xuân
246
Giác Ngộ 1: Tam Quy Giác Ngộ 1: Tam Quy
Tác giả: Thích Thiện Xuân
215
Mới Mới
Tác giả: Thích Thiện Xuân
707
Kinh A Ma Trú Kinh A Ma Trú
Tác giả: Thích Thiện Xuân
936
Kinh Sa Môn Quả, bài 6 Kinh Sa Môn Quả, bài 6
Tác giả: Thích Thiện Xuân
295
Kinh Sa Môn Quả, bài 6 Kinh Sa Môn Quả, bài 6
Tác giả: Thích Thiện Xuân
255
Hẹn Hẹn
Tác giả: Thích Thiện Xuân
739
Đạo Phật Đạo Phật
Tác giả: Thích Thiện Xuân
388
Chuyển Chuyển
Tác giả: Thích Thiện Xuân
415
Phương Tiện (Chùa Quang Minh - USA) Phương Tiện (Chùa Quang Minh - USA)
Tác giả: Thích Thiện Xuân
605
Nghi Thức Tụng Niệm (Sydney - Úc Châu 2016) Nghi Thức Tụng Niệm (Sydney - Úc Châu 2016)
Tác giả: Thích Thiện Xuân
374
Giảng Đại Tạng Kinh Việt Nam - Trường Bộ Kinh: Kinh Phạm Võng (Phần07) Giảng Đại Tạng Kinh Việt Nam - Trường Bộ Kinh: Kinh Phạm Võng (Phần07)
Tác giả: Thích Thiện Xuân
395
Giảng Đại Tạng Kinh Việt Nam - Trường Bộ Kinh: Kinh Phạm Võng (Phần 08) Giảng Đại Tạng Kinh Việt Nam - Trường Bộ Kinh: Kinh Phạm Võng (Phần 08)
Tác giả: Thích Thiện Xuân
199
Giảng Đại Tạng Kinh Việt Nam - Trường Bộ Kinh: Kinh Phạm Võng (Phần 09) Giảng Đại Tạng Kinh Việt Nam - Trường Bộ Kinh: Kinh Phạm Võng (Phần 09)
Tác giả: Thích Thiện Xuân
172
Giảng Đại Tạng Kinh Việt Nam - Trường Bộ Kinh: Kinh Phạm Võng (Phần 10) Giảng Đại Tạng Kinh Việt Nam - Trường Bộ Kinh: Kinh Phạm Võng (Phần 10)
Tác giả: Thích Thiện Xuân
169
Giảng Đại Tạng Kinh Việt Nam - Trường Bộ Kinh: Kinh Phạm Võng (Phần 11) Giảng Đại Tạng Kinh Việt Nam - Trường Bộ Kinh: Kinh Phạm Võng (Phần 11)
Tác giả: Thích Thiện Xuân
164
Giảng Đại Tạng Kinh Việt Nam - Trường Bộ Kinh: Kinh Phạm Võng (Phần 1) Giảng Đại Tạng Kinh Việt Nam - Trường Bộ Kinh: Kinh Phạm Võng (Phần 1)
Tác giả: Thích Thiện Xuân
753
Giảng Đại Tạng Kinh Việt Nam - Trường Bộ Kinh: Kinh Phạm Võng (Phần 2) Giảng Đại Tạng Kinh Việt Nam - Trường Bộ Kinh: Kinh Phạm Võng (Phần 2)
Tác giả: Thích Thiện Xuân
554
Giảng Đại Tạng Kinh Việt Nam - Trường Bộ Kinh: Kinh Phạm Võng (Phần 3) Giảng Đại Tạng Kinh Việt Nam - Trường Bộ Kinh: Kinh Phạm Võng (Phần 3)
Tác giả: Thích Thiện Xuân
495
Giảng Đại Tạng Kinh Việt Nam - Trường Bộ Kinh: Kinh Phạm Võng (Phần 4) Giảng Đại Tạng Kinh Việt Nam - Trường Bộ Kinh: Kinh Phạm Võng (Phần 4)
Tác giả: Thích Thiện Xuân
340
Giảng Đại Tạng Kinh Việt Nam - Trường Bộ Kinh: Kinh Phạm Võng (Phần 5) Giảng Đại Tạng Kinh Việt Nam - Trường Bộ Kinh: Kinh Phạm Võng (Phần 5)
Tác giả: Thích Thiện Xuân
524
Giảng Đại Tạng Kinh Việt Nam - Trường Bộ Kinh: Kinh Phạm Võng (Phần 6) Giảng Đại Tạng Kinh Việt Nam - Trường Bộ Kinh: Kinh Phạm Võng (Phần 6)
Tác giả: Thích Thiện Xuân
338
Sáu Căn Thông Minh Sáu Căn Thông Minh
Tác giả: Thích Thiện Xuân
700
Hạnh Nguyện tại chùa Quang Minh, Mỹ Hạnh Nguyện tại chùa Quang Minh, Mỹ
Tác giả: Thích Thiện Xuân
397
Tu viện Linh Thứu trao nhà Từ Thiện ở Cà Mau năm 2016 Tu viện Linh Thứu trao nhà Từ Thiện ở Cà Mau năm 2016
Tác giả: Thích Thiện Xuân
434
Kinh Người Áo Trắng Kinh Người Áo Trắng
Tác giả: Thích Thiện Xuân
720
Tấm Lòng Người Con Phật Tấm Lòng Người Con Phật
Tác giả: Thích Thiện Xuân
529
Xây Xây
Tác giả: Thích Thiện Xuân
644
Đua Đua
Tác giả: Thích Thiện Xuân
622
Phúc Phúc
Tác giả: Thích Thiện Xuân
577
Bát Đại Nhân Giác Bát Đại Nhân Giác
Tác giả: Thích Thiện Xuân
372
Thiện Thiện
Tác giả: Thích Thiện Xuân
357
Bậc Thang Bậc Thang
Tác giả: Thích Thiện Xuân
302
Sáu Pháp Thành Tựu - Sử Dụng Thời Gian Sáu Pháp Thành Tựu - Sử Dụng Thời Gian
Tác giả: Thích Thiện Xuân
326
Nương Tựa Nương Tựa
Tác giả: Thích Thiện Xuân
786
Tâm Từ P2 Tâm Từ P2
Tác giả: Thích Thiện Xuân
353
Tâm Từ P.2 Tâm Từ P.2
Tác giả: Thích Thiện Xuân
204
Tâm Từ P.1 Tâm Từ P.1
Tác giả: Thích Thiện Xuân
575
Bảo Hộ Tâm Bảo Hộ Tâm
Tác giả: Thích Thiện Xuân
644
Tu Ở Nhà Như Thế Nào Tu Ở Nhà Như Thế Nào
Tác giả: Thích Thiện Xuân
1,402
Nghiệp Nghiệp
Tác giả: Thích Thiện Xuân
715
Nhớ Đời Nhớ Đời
Tác giả: Thích Thiện Xuân
748
Bàn Tay Bàn Tay
Tác giả: Thích Thiện Xuân
782
Giác Ngộ (Kỳ 6) - Huân Tập Giác Ngộ (Kỳ 6) - Huân Tập
Tác giả: Thích Thiện Xuân
593
Dễ Thương Dễ Thương
Tác giả: Thích Thiện Xuân
690
Duyên Phật Duyên Phật
Tác giả: Thích Thiện Xuân
858
Kinh Pháp Cú - Phẩm Tinh Cần (Câu 25) Kinh Pháp Cú - Phẩm Tinh Cần (Câu 25)
Tác giả: Thích Thiện Xuân
677
Giá Trị Bình Đẳng Trong Đạo Phật Giá Trị Bình Đẳng Trong Đạo Phật
Tác giả: Thích Thiện Xuân
397
Trang thứ 2 của 11