Thành viên

Nhớ tôi

Thích Pháp Hòa

Có tất cả 1254 videos
Tiêu đề video Lượt xem
Pháp Giới Dung Thông Pháp Giới Dung Thông
Tác giả: Thích Pháp Hòa
1,024
Xuất Gia, Thọ Giới Xuất Gia, Thọ Giới
Tác giả: Thích Pháp Hòa
626
Hãy Thương Chính Mình Hãy Thương Chính Mình
Tác giả: Thích Pháp Hòa
1,825
Bồ Tát Tại Gia (Phần 4) Bồ Tát Tại Gia (Phần 4)
Tác giả: Thích Pháp Hòa
1,092
Tâm Niệm Của Người Xuất Gia Tâm Niệm Của Người Xuất Gia
Tác giả: Thích Pháp Hòa
1,567
Xuất Gia - Gieo Duyên - Tu Học 2016 Xuất Gia - Gieo Duyên - Tu Học 2016
Tác giả: Thích Pháp Hòa
1,253
Chăm Sóc Người Bệnh Chăm Sóc Người Bệnh
Tác giả: Thích Pháp Hòa
1,363
Tự Chiến Thắng Mình Tự Chiến Thắng Mình
Tác giả: Thích Pháp Hòa
2,305
Lập Nguyện, Tu Phước, Hồi Hướng Lập Nguyện, Tu Phước, Hồi Hướng
Tác giả: Thích Pháp Hòa
2,009
Người Nhảy Khỏi Nước Người Nhảy Khỏi Nước
Tác giả: Thích Pháp Hòa
2,739
Tìm Lại Chính Mình Tìm Lại Chính Mình
Tác giả: Thích Pháp Hòa
2,014
Mười Pháp Tự Lợi Mười Pháp Tự Lợi
Tác giả: Thích Pháp Hòa
1,103
Bồ Tát Tại Gia, Bồ Tát Xuất Gia (Vấn Đáp) Bồ Tát Tại Gia, Bồ Tát Xuất Gia (Vấn Đáp)
Tác giả: Thích Pháp Hòa
1,404
Bồ Tát Tại Gia (Phần 3) Bồ Tát Tại Gia (Phần 3)
Tác giả: Thích Pháp Hòa
948
Pháp Quang Pháp Quang
Tác giả: Thích Pháp Hòa
1,304
Bồ Tát Tại Gia (Phần 2) Bồ Tát Tại Gia (Phần 2)
Tác giả: Thích Pháp Hòa
1,251
Tăng Ích Tổn Giảm Tăng Ích Tổn Giảm
Tác giả: Thích Pháp Hòa
1,058
Diệu Ý Liên Hoa Diệu Ý Liên Hoa
Tác giả: Thích Pháp Hòa
1,290
Bài Hát Vọng Cổ: Lòng Mẹ 3 Bài Hát Vọng Cổ: Lòng Mẹ 3
Tác giả: Thích Pháp Hòa
2,973
Gieo Trồng Thiện Căn (Ukranian Hall, Melbourne, Nov.22, 2015) Gieo Trồng Thiện Căn (Ukranian Hall, Melbourne, Nov.22, 2015)
Tác giả: Thích Pháp Hòa
1,730
Think Positive to Make Things Positive (May 20, 2016) Think Positive to Make Things Positive (May 20, 2016)
Tác giả: Thích Pháp Hòa
749
Trong Bùn Có Sen Trong Bùn Có Sen
Tác giả: Thích Pháp Hòa
1,640
Bồ Tát Tại Gia (Phần 1) Bồ Tát Tại Gia (Phần 1)
Tác giả: Thích Pháp Hòa
2,115
Phật Pháp Vấn Đáp (Phần 2, Giảng Tại Tu Viện Huyền Quang) Phật Pháp Vấn Đáp (Phần 2, Giảng Tại Tu Viện Huyền Quang)
Tác giả: Thích Pháp Hòa
1,329
Phật Pháp Vấn Đáp (Phần 1, Giảng Tại Tu Viện Huyền Quang) Phật Pháp Vấn Đáp (Phần 1, Giảng Tại Tu Viện Huyền Quang)
Tác giả: Thích Pháp Hòa
1,408
Vượt Tứ Tướng (Kỳ 5) Vượt Tứ Tướng (Kỳ 5)
Tác giả: Thích Pháp Hòa
590
Vượt Tứ Tướng (Kỳ 4) Vượt Tứ Tướng (Kỳ 4)
Tác giả: Thích Pháp Hòa
544
Vượt Tứ Tướng (Kỳ 3) Vượt Tứ Tướng (Kỳ 3)
Tác giả: Thích Pháp Hòa
596
Tâm Chuyển Cảnh Sẽ Chuyển Tâm Chuyển Cảnh Sẽ Chuyển
Tác giả: Thích Pháp Hòa
1,024
Tâm Thành Chuyển Nghiệp Tâm Thành Chuyển Nghiệp
Tác giả: Thích Pháp Hòa
1,551
Hạnh Đức Người Cư Sĩ Hạnh Đức Người Cư Sĩ
Tác giả: Thích Pháp Hòa
1,256
Viên Ngọc Pháp Hoa (Phần 2) Viên Ngọc Pháp Hoa (Phần 2)
Tác giả: Thích Pháp Hòa
1,073
Viên Ngọc Pháp Hoa (Phần 1) Viên Ngọc Pháp Hoa (Phần 1)
Tác giả: Thích Pháp Hòa
1,735
Phật Pháp Vấn Đáp (Giảng Tại Mỹ, 2016) Phật Pháp Vấn Đáp (Giảng Tại Mỹ, 2016)
Tác giả: Thích Pháp Hòa
1,646
Bài ca Hoa Bất Diệt Bài ca Hoa Bất Diệt
Tác giả: Thích Pháp Hòa
1,746
Bản Giác Nơi Mình Bản Giác Nơi Mình
Tác giả: Thích Pháp Hòa
1,323
Giác: Phật - Mê: Ma Giác: Phật - Mê: Ma
Tác giả: Thích Pháp Hòa
866
Diệu dụng của Thiền Diệu dụng của Thiền
Tác giả: Thích Pháp Hòa
1,214
Hạnh Đức Căn Bản 2 Hạnh Đức Căn Bản 2
Tác giả: Thích Pháp Hòa
942
Lấy Lành Thắng Dữ Lấy Lành Thắng Dữ
Tác giả: Thích Pháp Hòa
1,957
Cư Sĩ Trong Phật Giáo Cư Sĩ Trong Phật Giáo
Tác giả: Thích Pháp Hòa
804
Điềm Tĩnh Điềm Tĩnh
Tác giả: Thích Pháp Hòa
2,481
Tôi Bằng Tuổi Phật (Vấn Đáp) Tôi Bằng Tuổi Phật (Vấn Đáp)
Tác giả: Thích Pháp Hòa
1,647
Tăng Ích, Tổn Giảm Tăng Ích, Tổn Giảm
Tác giả: Thích Pháp Hòa
1,088
Kinh An Trú Tầm Kinh An Trú Tầm
Tác giả: Thích Pháp Hòa
3,460
Giác: Phật - Mê: Ma Giác: Phật - Mê: Ma
Tác giả: Thích Pháp Hòa
1,219
Đại Nguyện Văn Thù Đại Nguyện Văn Thù
Tác giả: Thích Pháp Hòa
1,037
Pháp Hạnh Của Phật (Phần 2) Pháp Hạnh Của Phật (Phần 2)
Tác giả: Thích Pháp Hòa
736
Tâm Chuyển Cảnh Sẽ Chuyển (Vấn Đáp) Tâm Chuyển Cảnh Sẽ Chuyển (Vấn Đáp)
Tác giả: Thích Pháp Hòa
1,529
Chấp Là Gốc Khổ Chấp Là Gốc Khổ
Tác giả: Thích Pháp Hòa
1,892
Trang thứ 2 của 26