Thành viên

Nhớ tôi

Thích Pháp Hòa

Có tất cả 1246 videos
Tiêu đề video Lượt xem
Lập Nguyện, Tu Phước, Hồi Hướng Lập Nguyện, Tu Phước, Hồi Hướng
Tác giả: Thích Pháp Hòa
1,936
Người Nhảy Khỏi Nước Người Nhảy Khỏi Nước
Tác giả: Thích Pháp Hòa
2,689
Tìm Lại Chính Mình Tìm Lại Chính Mình
Tác giả: Thích Pháp Hòa
1,953
Mười Pháp Tự Lợi Mười Pháp Tự Lợi
Tác giả: Thích Pháp Hòa
1,074
Bồ Tát Tại Gia, Bồ Tát Xuất Gia (Vấn Đáp) Bồ Tát Tại Gia, Bồ Tát Xuất Gia (Vấn Đáp)
Tác giả: Thích Pháp Hòa
1,371
Bồ Tát Tại Gia (Phần 3) Bồ Tát Tại Gia (Phần 3)
Tác giả: Thích Pháp Hòa
912
Pháp Quang Pháp Quang
Tác giả: Thích Pháp Hòa
1,273
Bồ Tát Tại Gia (Phần 2) Bồ Tát Tại Gia (Phần 2)
Tác giả: Thích Pháp Hòa
1,221
Tăng Ích Tổn Giảm Tăng Ích Tổn Giảm
Tác giả: Thích Pháp Hòa
1,024
Diệu Ý Liên Hoa Diệu Ý Liên Hoa
Tác giả: Thích Pháp Hòa
1,259
Bài Hát Vọng Cổ: Lòng Mẹ 3 Bài Hát Vọng Cổ: Lòng Mẹ 3
Tác giả: Thích Pháp Hòa
2,878
Gieo Trồng Thiện Căn (Ukranian Hall, Melbourne, Nov.22, 2015) Gieo Trồng Thiện Căn (Ukranian Hall, Melbourne, Nov.22, 2015)
Tác giả: Thích Pháp Hòa
1,686
Think Positive to Make Things Positive (May 20, 2016) Think Positive to Make Things Positive (May 20, 2016)
Tác giả: Thích Pháp Hòa
722
Trong Bùn Có Sen Trong Bùn Có Sen
Tác giả: Thích Pháp Hòa
1,608
Bồ Tát Tại Gia (Phần 1) Bồ Tát Tại Gia (Phần 1)
Tác giả: Thích Pháp Hòa
2,057
Phật Pháp Vấn Đáp (Phần 2, Giảng Tại Tu Viện Huyền Quang) Phật Pháp Vấn Đáp (Phần 2, Giảng Tại Tu Viện Huyền Quang)
Tác giả: Thích Pháp Hòa
1,295
Phật Pháp Vấn Đáp (Phần 1, Giảng Tại Tu Viện Huyền Quang) Phật Pháp Vấn Đáp (Phần 1, Giảng Tại Tu Viện Huyền Quang)
Tác giả: Thích Pháp Hòa
1,361
Vượt Tứ Tướng (Kỳ 5) Vượt Tứ Tướng (Kỳ 5)
Tác giả: Thích Pháp Hòa
566
Vượt Tứ Tướng (Kỳ 4) Vượt Tứ Tướng (Kỳ 4)
Tác giả: Thích Pháp Hòa
509
Vượt Tứ Tướng (Kỳ 3) Vượt Tứ Tướng (Kỳ 3)
Tác giả: Thích Pháp Hòa
571
Tâm Chuyển Cảnh Sẽ Chuyển Tâm Chuyển Cảnh Sẽ Chuyển
Tác giả: Thích Pháp Hòa
953
Tâm Thành Chuyển Nghiệp Tâm Thành Chuyển Nghiệp
Tác giả: Thích Pháp Hòa
1,478
Hạnh Đức Người Cư Sĩ Hạnh Đức Người Cư Sĩ
Tác giả: Thích Pháp Hòa
1,184
Viên Ngọc Pháp Hoa (Phần 2) Viên Ngọc Pháp Hoa (Phần 2)
Tác giả: Thích Pháp Hòa
964
Viên Ngọc Pháp Hoa (Phần 1) Viên Ngọc Pháp Hoa (Phần 1)
Tác giả: Thích Pháp Hòa
1,562
Phật Pháp Vấn Đáp (Giảng Tại Mỹ, 2016) Phật Pháp Vấn Đáp (Giảng Tại Mỹ, 2016)
Tác giả: Thích Pháp Hòa
1,582
Bài ca Hoa Bất Diệt Bài ca Hoa Bất Diệt
Tác giả: Thích Pháp Hòa
1,689
Bản Giác Nơi Mình Bản Giác Nơi Mình
Tác giả: Thích Pháp Hòa
1,276
Giác: Phật - Mê: Ma Giác: Phật - Mê: Ma
Tác giả: Thích Pháp Hòa
822
Diệu dụng của Thiền Diệu dụng của Thiền
Tác giả: Thích Pháp Hòa
1,176
Hạnh Đức Căn Bản 2 Hạnh Đức Căn Bản 2
Tác giả: Thích Pháp Hòa
917
Lấy Lành Thắng Dữ Lấy Lành Thắng Dữ
Tác giả: Thích Pháp Hòa
1,905
Cư Sĩ Trong Phật Giáo Cư Sĩ Trong Phật Giáo
Tác giả: Thích Pháp Hòa
769
Điềm Tĩnh Điềm Tĩnh
Tác giả: Thích Pháp Hòa
2,407
Tôi Bằng Tuổi Phật (Vấn Đáp) Tôi Bằng Tuổi Phật (Vấn Đáp)
Tác giả: Thích Pháp Hòa
1,595
Tăng Ích, Tổn Giảm Tăng Ích, Tổn Giảm
Tác giả: Thích Pháp Hòa
1,067
Kinh An Trú Tầm Kinh An Trú Tầm
Tác giả: Thích Pháp Hòa
3,363
Giác: Phật - Mê: Ma Giác: Phật - Mê: Ma
Tác giả: Thích Pháp Hòa
1,186
Đại Nguyện Văn Thù Đại Nguyện Văn Thù
Tác giả: Thích Pháp Hòa
996
Pháp Hạnh Của Phật (Phần 2) Pháp Hạnh Của Phật (Phần 2)
Tác giả: Thích Pháp Hòa
702
Tâm Chuyển Cảnh Sẽ Chuyển (Vấn Đáp) Tâm Chuyển Cảnh Sẽ Chuyển (Vấn Đáp)
Tác giả: Thích Pháp Hòa
1,487
Chấp Là Gốc Khổ Chấp Là Gốc Khổ
Tác giả: Thích Pháp Hòa
1,858
Tâm Thành Nghiệp Chuyển Tâm Thành Nghiệp Chuyển
Tác giả: Thích Pháp Hòa
1,828
Minh Châu Tích Trượng Minh Châu Tích Trượng
Tác giả: Thích Pháp Hòa
543
Chấp Là Gốc Khổ Chấp Là Gốc Khổ
Tác giả: Thích Pháp Hòa
1,476
Nền Tảng Hạnh Phúc Nền Tảng Hạnh Phúc
Tác giả: Thích Pháp Hòa
1,302
Tùy Nghiệp Thọ Sanh (Vấn Đáp) Tùy Nghiệp Thọ Sanh (Vấn Đáp)
Tác giả: Thích Pháp Hòa
994
Con Đường Tỏa Sáng Con Đường Tỏa Sáng
Tác giả: Thích Pháp Hòa
679
Quán Tự Tại Quán Tự Tại
Tác giả: Thích Pháp Hòa
887
Con Khỉ Trong Phật Giáo Con Khỉ Trong Phật Giáo
Tác giả: Thích Pháp Hòa
669
Trang thứ 2 của 25