Thành viên

Nhớ tôi

Thích Nhật Từ

Có tất cả 3153 videos
Tiêu đề video Lượt xem
Vấn đáp: Sự khác nhau giữa số mệnh và nghiệp báo Vấn đáp: Sự khác nhau giữa số mệnh và nghiệp báo
Tác giả: Thích Nhật Từ
1,190
Vấn đáp: Ngôn ngữ được sử dụng trong Thiền tông Vấn đáp: Ngôn ngữ được sử dụng trong Thiền tông
Tác giả: Thích Nhật Từ
85
Vấn đáp: Nguyện vọng được thành tựu, Phân biệt sự biên tập thêm trong kinh điển Vấn đáp: Nguyện vọng được thành tựu, Phân biệt sự biên tập thêm trong kinh điển
Tác giả: Thích Nhật Từ
77
Vấn đáp: Biểu tượng ý nghĩa sự hộ vệ khi làm điều thiện Vấn đáp: Biểu tượng ý nghĩa sự hộ vệ khi làm điều thiện
Tác giả: Thích Nhật Từ
607
Vấn đáp: Có nên mặc cả về nhân quả khi cầu siêu và làm việc thiện Vấn đáp: Có nên mặc cả về nhân quả khi cầu siêu và làm việc thiện
Tác giả: Thích Nhật Từ
615
Vấn đáp: Tham lam, Bố thí và Cúng dường Vấn đáp: Tham lam, Bố thí và Cúng dường
Tác giả: Thích Nhật Từ
116
Vấn đáp: Niệm Phật và Hồi hướng như thế nào ? Vấn đáp: Niệm Phật và Hồi hướng như thế nào ?
Tác giả: Thích Nhật Từ
651
Vấn đáp: Làm gì khi bị vu khống và hàm oan ? | Thích Nhật Từ Vấn đáp: Làm gì khi bị vu khống và hàm oan ? | Thích Nhật Từ
Tác giả: Thích Nhật Từ
100
Vấn đáp: Phật tử có nên thờ Thần tài và Thổ địa Vấn đáp: Phật tử có nên thờ Thần tài và Thổ địa
Tác giả: Thích Nhật Từ
606
Không có kẻ thù - Chương 5: Tâm bình thế giới bình Không có kẻ thù - Chương 5: Tâm bình thế giới bình
Tác giả: Thích Nhật Từ
450
Không có kẻ thù - Chương 4: Hóa giải nội kết Không có kẻ thù - Chương 4: Hóa giải nội kết
Tác giả: Thích Nhật Từ
600
Không có kẻ thù - Chương 3: Tâm tưởng hận thù Không có kẻ thù - Chương 3: Tâm tưởng hận thù
Tác giả: Thích Nhật Từ
173
Không có kẻ thù - Chương 2: Quán không tác giả Không có kẻ thù - Chương 2: Quán không tác giả
Tác giả: Thích Nhật Từ
230
Không có kẻ thù - Chương 1: Không có kẻ thù Không có kẻ thù - Chương 1: Không có kẻ thù
Tác giả: Thích Nhật Từ
337
Tám điều giác ngộ - Chương 8: Phát tâm đại thừa Tám điều giác ngộ - Chương 8: Phát tâm đại thừa
Tác giả: Thích Nhật Từ
194
Tám điều giác ngộ - Chương 7: Sống đời thanh cao Tám điều giác ngộ - Chương 7: Sống đời thanh cao
Tác giả: Thích Nhật Từ
148
Tám điều giác ngộ - Chương 6: Dâng tặng niềm vui Tám điều giác ngộ - Chương 6: Dâng tặng niềm vui
Tác giả: Thích Nhật Từ
105
Tám điều giác ngộ - Chương 5: Học rộng hiểu nhiều Tám điều giác ngộ - Chương 5: Học rộng hiểu nhiều
Tác giả: Thích Nhật Từ
123
Tám điều giác ngộ - Chương 4: Nỗ lực chuyển hóa Tám điều giác ngộ - Chương 4: Nỗ lực chuyển hóa
Tác giả: Thích Nhật Từ
121
Tám điều giác ngộ - Chương 3: Từ bỏ thói đời Tám điều giác ngộ - Chương 3: Từ bỏ thói đời
Tác giả: Thích Nhật Từ
166
Tám điều giác ngộ - Chương 2: Tham nhiều khổ nhiều Tám điều giác ngộ - Chương 2: Tham nhiều khổ nhiều
Tác giả: Thích Nhật Từ
167
Tám điều giác ngộ - Chương 1: Cuộc đời vô thường Tám điều giác ngộ - Chương 1: Cuộc đời vô thường
Tác giả: Thích Nhật Từ
260
Tinh hoa trí tuệ - Chương 8: Phép màu của tuệ giác Tinh hoa trí tuệ - Chương 8: Phép màu của tuệ giác
Tác giả: Thích Nhật Từ
116
Tinh hoa trí tuệ - Chương 7: Trí tuệ vượt sợ hãi Tinh hoa trí tuệ - Chương 7: Trí tuệ vượt sợ hãi
Tác giả: Thích Nhật Từ
89
Tinh hoa trí tuệ - Chương 6: Phá chấp khổ và chứng đắc Tinh hoa trí tuệ - Chương 6: Phá chấp khổ và chứng đắc
Tác giả: Thích Nhật Từ
78
Tinh hoa trí tuệ - Chương 5: Phá chấp bằng phủ định Tinh hoa trí tuệ - Chương 5: Phá chấp bằng phủ định
Tác giả: Thích Nhật Từ
63
Tinh hoa trí tuệ - Chương 4: Cắt lớp thực tại Tinh hoa trí tuệ - Chương 4: Cắt lớp thực tại
Tác giả: Thích Nhật Từ
70
Tinh hoa trí tuệ - Chương 3: Cắt lớp cái tôi Tinh hoa trí tuệ - Chương 3: Cắt lớp cái tôi
Tác giả: Thích Nhật Từ
78
Tinh hoa trí tuệ - Chương 2: Vượt qua khổ ách Tinh hoa trí tuệ - Chương 2: Vượt qua khổ ách
Tác giả: Thích Nhật Từ
84
Tinh hoa trí tuệ - Chương 1: Vai trò của tâm kinh Tinh hoa trí tuệ - Chương 1: Vai trò của tâm kinh
Tác giả: Thích Nhật Từ
128
Vấn đáp: Giới luật về bình đẳng giới trong đạo Phật Vấn đáp: Giới luật về bình đẳng giới trong đạo Phật
Tác giả: Thích Nhật Từ
841
Vấn đáp: Sau khi chết sẽ đi về đâu? Quan niệm về Tam tai có thật không? Vấn đáp: Sau khi chết sẽ đi về đâu? Quan niệm về Tam tai có thật không?
Tác giả: Thích Nhật Từ
1,245
Vấn đáp: Chuyển hóa năng lượng tính dục Vấn đáp: Chuyển hóa năng lượng tính dục
Tác giả: Thích Nhật Từ
860
Vấn đáp: Phương pháp vượt qua phiền não Vấn đáp: Phương pháp vượt qua phiền não
Tác giả: Thích Nhật Từ
911
Vấn đáp: Giải thích Vấn đáp: Giải thích "Nhất thiết duy tâm đạo"
Tác giả: Thích Nhật Từ
203
Vấn đáp: Tiếp nhận thông tin theo tinh thần đạo Phật Vấn đáp: Tiếp nhận thông tin theo tinh thần đạo Phật
Tác giả: Thích Nhật Từ
118
Vấn đáp: Tu sĩ trẻ thích nghi như thế nào trong bối cảnh xã hội ngày nay Vấn đáp: Tu sĩ trẻ thích nghi như thế nào trong bối cảnh xã hội ngày nay
Tác giả: Thích Nhật Từ
940
Vấn đáp: Lợi ích nghe pháp tại giảng đường, Oai nghi của người Phật tử Vấn đáp: Lợi ích nghe pháp tại giảng đường, Oai nghi của người Phật tử
Tác giả: Thích Nhật Từ
890
Vấn đáp: Thông điệp về sự có mặt của đức Phật trên cuộc đời Vấn đáp: Thông điệp về sự có mặt của đức Phật trên cuộc đời
Tác giả: Thích Nhật Từ
689
Vấn đáp: Giáo dục Phật giáo Vấn đáp: Giáo dục Phật giáo
Tác giả: Thích Nhật Từ
80
Vấn đáp: Nguồn gốc của con người theo Phật giáo Vấn đáp: Nguồn gốc của con người theo Phật giáo
Tác giả: Thích Nhật Từ
211
Vấn đáp: Có nên thờ thần tài và thổ địa ? Vấn đáp: Có nên thờ thần tài và thổ địa ?
Tác giả: Thích Nhật Từ
1,053
Vấn đáp: Tôn giáo là gì ? Đạo Phật có phải là 1 tôn giáo không ? Vấn đáp: Tôn giáo là gì ? Đạo Phật có phải là 1 tôn giáo không ?
Tác giả: Thích Nhật Từ
943
Vấn đáp: Sự khác nhau giữa tính tâm trong Phật giáo và tính ngưỡng dân gian Vấn đáp: Sự khác nhau giữa tính tâm trong Phật giáo và tính ngưỡng dân gian
Tác giả: Thích Nhật Từ
790
Vấn đáp: Sự cầu nguyện trong Phật giáo Vấn đáp: Sự cầu nguyện trong Phật giáo
Tác giả: Thích Nhật Từ
839
Vấn đáp: Thế nào là mê tín dị đoan và những tập tục mê tín dị đoan Vấn đáp: Thế nào là mê tín dị đoan và những tập tục mê tín dị đoan
Tác giả: Thích Nhật Từ
898
Vấn đáp: Sự khác nhau giữa niềm tin tôn giáo và đức tin vào thượng đế Vấn đáp: Sự khác nhau giữa niềm tin tôn giáo và đức tin vào thượng đế
Tác giả: Thích Nhật Từ
745
Vấn đáp: Yếu tố giúp giới trẻ phụng sự nhân sinh Vấn đáp: Yếu tố giúp giới trẻ phụng sự nhân sinh
Tác giả: Thích Nhật Từ
493
Vấn đáp: Tây phương cực lạc có thật không?Tại sao Thiền không tin vào cõi Tây Phương Vấn đáp: Tây phương cực lạc có thật không?Tại sao Thiền không tin vào cõi Tây Phương
Tác giả: Thích Nhật Từ
1,067
Vấn đáp: Làm thế nào để thu hút giới trẻ đến đạo Phật ? Vấn đáp: Làm thế nào để thu hút giới trẻ đến đạo Phật ?
Tác giả: Thích Nhật Từ
85
Trang thứ 2 của 64