Thành viên

Nhớ tôi

Thích Giác Hạnh

Có tất cả 125 videos
Tiêu đề video Lượt xem
Sáu Nghĩa Thù Thắng Của Tam Bảo Sáu Nghĩa Thù Thắng Của Tam Bảo
Tác giả: Thích Giác Hạnh
2,260
Mầu Nhiệm Của Pháp Môn Niệm Phật (Giảng tại Chùa Vô Ưu) (Có Phụ Đề) Mầu Nhiệm Của Pháp Môn Niệm Phật (Giảng tại Chùa Vô Ưu) (Có Phụ Đề)
Tác giả: Thích Giác Hạnh
7,450
Nghi Vấn Tịnh Độ Nghi Vấn Tịnh Độ
Tác giả: Thích Giác Hạnh
3,591
Quyết Định Vãng Sanh Quyết Định Vãng Sanh
Tác giả: Thích Giác Hạnh
5,940
Bảy Phương Pháp Bố Thí Bảy Phương Pháp Bố Thí
Tác giả: Thích Giác Hạnh
6,826
Lời Phát Nguyện Của Vân Thê Đại Sư Lời Phát Nguyện Của Vân Thê Đại Sư
Tác giả: Thích Giác Hạnh
2,789
Công Đức Pháp Bố Thí Công Đức Pháp Bố Thí
Tác giả: Thích Giác Hạnh
4,832
Thân phận con người Thân phận con người
Tác giả: Thích Giác Hạnh
4,138
16 điềm chiêm bao của vua Ba-tư-nặc 16 điềm chiêm bao của vua Ba-tư-nặc
Tác giả: Thích Giác Hạnh
3,077
Sự Thù Thắng Của Tam Bảo Sự Thù Thắng Của Tam Bảo
Tác giả: Thích Giác Hạnh
1,594
Phật Pháp Phổ Thông Phật Pháp Phổ Thông
Tác giả: Thích Giác Hạnh
1,637
Giới Hạnh Người Tu Giới Hạnh Người Tu
Tác giả: Thích Giác Hạnh
1,639
Hình Tượng Của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát Hình Tượng Của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát
Tác giả: Thích Giác Hạnh
3,091
Sự Nhiệm Mầu Của Pháp Môn Niệm Phật Sự Nhiệm Mầu Của Pháp Môn Niệm Phật
Tác giả: Thích Giác Hạnh
2,293
Giới tướng Giới tướng
Tác giả: Thích Giác Hạnh
2,607
Hành Giả Niệm Phật và Chướng Duyên Hành Giả Niệm Phật và Chướng Duyên
Tác giả: Thích Giác Hạnh
3,541
Năm rồng nói chuyện rồng Năm rồng nói chuyện rồng
Tác giả: Thích Giác Hạnh
2,054
Câu Phật Hiệu Cứu Được Uổng Tử Câu Phật Hiệu Cứu Được Uổng Tử
Tác giả: Thích Giác Hạnh
2,216
Bị Ung Thư Máu Niệm Phật Chỉ Một Tháng Rưỡi Biết Trước Ngày Vãng Sanh Bị Ung Thư Máu Niệm Phật Chỉ Một Tháng Rưỡi Biết Trước Ngày Vãng Sanh
Tác giả: Thích Giác Hạnh
3,557
Quyết Định Vãng Sanh Quyết Định Vãng Sanh
Tác giả: Thích Giác Hạnh
3,043
Ý nghĩa cầu nguyện Ý nghĩa cầu nguyện
Tác giả: Thích Giác Hạnh
1,786
Sự Nhiệm Mầu Của Pháp Môn Niệm Phật (Giảng tại Tu Viện Tường Vân) Sự Nhiệm Mầu Của Pháp Môn Niệm Phật (Giảng tại Tu Viện Tường Vân)
Tác giả: Thích Giác Hạnh
4,786
Chọn Pháp Tu Thời Mạt Pháp Chọn Pháp Tu Thời Mạt Pháp
Tác giả: Thích Giác Hạnh
2,974
Thuốc Hay Thuốc Hay
Tác giả: Thích Giác Hạnh
1,865
Tâm Bệnh, Thân Bệnh Tâm Bệnh, Thân Bệnh
Tác giả: Thích Giác Hạnh
1,969
Thay Tâm Đổi Tánh Thay Tâm Đổi Tánh
Tác giả: Thích Giác Hạnh
3,670
Nghiệp Chi Phối Chúng Sanh Nghiệp Chi Phối Chúng Sanh
Tác giả: Thích Giác Hạnh
2,550
Sanh Tử Khổ Đau Sanh Tử Khổ Đau
Tác giả: Thích Giác Hạnh
2,812
Tu Là Chuyển Nghiệp Tu Là Chuyển Nghiệp
Tác giả: Thích Giác Hạnh
3,785
Lợi Ích Của Sự Hộ Niệm Lợi Ích Của Sự Hộ Niệm
Tác giả: Thích Giác Hạnh
2,066
Khai Thị Định Cộng Giới (2/2) Khai Thị Định Cộng Giới (2/2)
Tác giả: Thích Giác Hạnh
1,166
Khai Thị Định Cộng Giới (1/2) Khai Thị Định Cộng Giới (1/2)
Tác giả: Thích Giác Hạnh
1,355
Nhân Duyên Tái Sanh (2/2) Nhân Duyên Tái Sanh (2/2)
Tác giả: Thích Giác Hạnh
1,986
Nhân Duyên Tái Sanh (1/2) Nhân Duyên Tái Sanh (1/2)
Tác giả: Thích Giác Hạnh
3,032
Phật Pháp Tùy Duyên Phật Pháp Tùy Duyên
Tác giả: Thích Giác Hạnh
1,812
Yếu Chỉ Tịnh Độ Yếu Chỉ Tịnh Độ
Tác giả: Thích Giác Hạnh
1,210
Cánh cửa hạnh phúc Cánh cửa hạnh phúc
Tác giả: Thích Giác Hạnh
1,186
Ai cho ta bình an Ai cho ta bình an
Tác giả: Thích Giác Hạnh
1,529
Cám ơn cuộc đời - Phần 1/2 Cám ơn cuộc đời - Phần 1/2
Tác giả: Thích Giác Hạnh
1,931
Cám ơn cuộc đời - Phần 2/2 Cám ơn cuộc đời - Phần 2/2
Tác giả: Thích Giác Hạnh
1,395
Chết đi về đâu - 01 Chết đi về đâu - 01
Tác giả: Thích Giác Hạnh
3,352
Chết đi về đâu - 02A Chết đi về đâu - 02A
Tác giả: Thích Giác Hạnh
2,639
Chết đi về đâu - 02B Chết đi về đâu - 02B
Tác giả: Thích Giác Hạnh
1,969
Công đức sinh thành - Phần 1/2 Công đức sinh thành - Phần 1/2
Tác giả: Thích Giác Hạnh
1,915
Công đức sinh thành - Phần 2/2 Công đức sinh thành - Phần 2/2
Tác giả: Thích Giác Hạnh
1,438
Địa ngục ở đâu - Phần 1/2 Địa ngục ở đâu - Phần 1/2
Tác giả: Thích Giác Hạnh
1,974
Địa ngục ở đâu - Phần 2/2 Địa ngục ở đâu - Phần 2/2
Tác giả: Thích Giác Hạnh
1,628
Giá trị sự cầu nguyện Giá trị sự cầu nguyện
Tác giả: Thích Giác Hạnh
1,703
Khai thị và trợ duyên Khai thị và trợ duyên
Tác giả: Thích Giác Hạnh
1,275
Khúc gỗ trôi sông Khúc gỗ trôi sông
Tác giả: Thích Giác Hạnh
1,741
Trang thứ 2 của 3