Thành viên

Nhớ tôi

Thích Giác Hạnh

Có tất cả 127 videos
Tiêu đề video Lượt xem
Hiếu Ân Hiếu Ân
Tác giả: Thích Giác Hạnh
3,192
Căn Bản Của Tịnh Độ Căn Bản Của Tịnh Độ
Tác giả: Thích Giác Hạnh
2,853
Sáu Nghĩa Thù Thắng Của Tam Bảo Sáu Nghĩa Thù Thắng Của Tam Bảo
Tác giả: Thích Giác Hạnh
2,529
Mầu Nhiệm Của Pháp Môn Niệm Phật (Giảng tại Chùa Vô Ưu) (Có Phụ Đề) Mầu Nhiệm Của Pháp Môn Niệm Phật (Giảng tại Chùa Vô Ưu) (Có Phụ Đề)
Tác giả: Thích Giác Hạnh
8,247
Nghi Vấn Tịnh Độ Nghi Vấn Tịnh Độ
Tác giả: Thích Giác Hạnh
4,130
Quyết Định Vãng Sanh Quyết Định Vãng Sanh
Tác giả: Thích Giác Hạnh
6,736
Bảy Phương Pháp Bố Thí Bảy Phương Pháp Bố Thí
Tác giả: Thích Giác Hạnh
7,534
Lời Phát Nguyện Của Vân Thê Đại Sư Lời Phát Nguyện Của Vân Thê Đại Sư
Tác giả: Thích Giác Hạnh
3,207
Công Đức Pháp Bố Thí Công Đức Pháp Bố Thí
Tác giả: Thích Giác Hạnh
5,605
Thân phận con người Thân phận con người
Tác giả: Thích Giác Hạnh
4,585
16 điềm chiêm bao của vua Ba-tư-nặc 16 điềm chiêm bao của vua Ba-tư-nặc
Tác giả: Thích Giác Hạnh
3,409
Sự Thù Thắng Của Tam Bảo Sự Thù Thắng Của Tam Bảo
Tác giả: Thích Giác Hạnh
1,760
Phật Pháp Phổ Thông Phật Pháp Phổ Thông
Tác giả: Thích Giác Hạnh
1,776
Giới Hạnh Người Tu Giới Hạnh Người Tu
Tác giả: Thích Giác Hạnh
1,811
Hình Tượng Của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát Hình Tượng Của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát
Tác giả: Thích Giác Hạnh
3,362
Sự Nhiệm Mầu Của Pháp Môn Niệm Phật Sự Nhiệm Mầu Của Pháp Môn Niệm Phật
Tác giả: Thích Giác Hạnh
2,655
Giới tướng Giới tướng
Tác giả: Thích Giác Hạnh
2,800
Hành Giả Niệm Phật và Chướng Duyên Hành Giả Niệm Phật và Chướng Duyên
Tác giả: Thích Giác Hạnh
3,833
Năm rồng nói chuyện rồng Năm rồng nói chuyện rồng
Tác giả: Thích Giác Hạnh
2,203
Câu Phật Hiệu Cứu Được Uổng Tử Câu Phật Hiệu Cứu Được Uổng Tử
Tác giả: Thích Giác Hạnh
2,406
Bị Ung Thư Máu Niệm Phật Chỉ Một Tháng Rưỡi Biết Trước Ngày Vãng Sanh Bị Ung Thư Máu Niệm Phật Chỉ Một Tháng Rưỡi Biết Trước Ngày Vãng Sanh
Tác giả: Thích Giác Hạnh
3,929
Quyết Định Vãng Sanh Quyết Định Vãng Sanh
Tác giả: Thích Giác Hạnh
3,351
Ý nghĩa cầu nguyện Ý nghĩa cầu nguyện
Tác giả: Thích Giác Hạnh
1,922
Sự Nhiệm Mầu Của Pháp Môn Niệm Phật (Giảng tại Tu Viện Tường Vân) Sự Nhiệm Mầu Của Pháp Môn Niệm Phật (Giảng tại Tu Viện Tường Vân)
Tác giả: Thích Giác Hạnh
5,339
Chọn Pháp Tu Thời Mạt Pháp Chọn Pháp Tu Thời Mạt Pháp
Tác giả: Thích Giác Hạnh
3,138
Thuốc Hay Thuốc Hay
Tác giả: Thích Giác Hạnh
2,073
Tâm Bệnh, Thân Bệnh Tâm Bệnh, Thân Bệnh
Tác giả: Thích Giác Hạnh
2,135
Thay Tâm Đổi Tánh Thay Tâm Đổi Tánh
Tác giả: Thích Giác Hạnh
4,032
Nghiệp Chi Phối Chúng Sanh Nghiệp Chi Phối Chúng Sanh
Tác giả: Thích Giác Hạnh
2,810
Sanh Tử Khổ Đau Sanh Tử Khổ Đau
Tác giả: Thích Giác Hạnh
3,014
Tu Là Chuyển Nghiệp Tu Là Chuyển Nghiệp
Tác giả: Thích Giác Hạnh
4,069
Lợi Ích Của Sự Hộ Niệm Lợi Ích Của Sự Hộ Niệm
Tác giả: Thích Giác Hạnh
2,230
Khai Thị Định Cộng Giới (2/2) Khai Thị Định Cộng Giới (2/2)
Tác giả: Thích Giác Hạnh
1,295
Khai Thị Định Cộng Giới (1/2) Khai Thị Định Cộng Giới (1/2)
Tác giả: Thích Giác Hạnh
1,500
Nhân Duyên Tái Sanh (2/2) Nhân Duyên Tái Sanh (2/2)
Tác giả: Thích Giác Hạnh
2,273
Nhân Duyên Tái Sanh (1/2) Nhân Duyên Tái Sanh (1/2)
Tác giả: Thích Giác Hạnh
3,395
Phật Pháp Tùy Duyên Phật Pháp Tùy Duyên
Tác giả: Thích Giác Hạnh
1,992
Yếu Chỉ Tịnh Độ Yếu Chỉ Tịnh Độ
Tác giả: Thích Giác Hạnh
1,359
Cánh cửa hạnh phúc Cánh cửa hạnh phúc
Tác giả: Thích Giác Hạnh
1,349
Ai cho ta bình an Ai cho ta bình an
Tác giả: Thích Giác Hạnh
1,697
Cám ơn cuộc đời - Phần 1/2 Cám ơn cuộc đời - Phần 1/2
Tác giả: Thích Giác Hạnh
2,118
Cám ơn cuộc đời - Phần 2/2 Cám ơn cuộc đời - Phần 2/2
Tác giả: Thích Giác Hạnh
1,586
Chết đi về đâu - 01 Chết đi về đâu - 01
Tác giả: Thích Giác Hạnh
3,741
Chết đi về đâu - 02A Chết đi về đâu - 02A
Tác giả: Thích Giác Hạnh
2,993
Chết đi về đâu - 02B Chết đi về đâu - 02B
Tác giả: Thích Giác Hạnh
2,233
Công đức sinh thành - Phần 1/2 Công đức sinh thành - Phần 1/2
Tác giả: Thích Giác Hạnh
2,167
Công đức sinh thành - Phần 2/2 Công đức sinh thành - Phần 2/2
Tác giả: Thích Giác Hạnh
1,610
Địa ngục ở đâu - Phần 1/2 Địa ngục ở đâu - Phần 1/2
Tác giả: Thích Giác Hạnh
2,184
Địa ngục ở đâu - Phần 2/2 Địa ngục ở đâu - Phần 2/2
Tác giả: Thích Giác Hạnh
1,796
Giá trị sự cầu nguyện Giá trị sự cầu nguyện
Tác giả: Thích Giác Hạnh
1,943
Trang thứ 2 của 3