Thành viên

Nhớ tôi

Thích Giác Hạnh

Có tất cả 127 videos
Tiêu đề video Lượt xem
Hiếu Ân Hiếu Ân
Tác giả: Thích Giác Hạnh
3,040
Căn Bản Của Tịnh Độ Căn Bản Của Tịnh Độ
Tác giả: Thích Giác Hạnh
2,765
Sáu Nghĩa Thù Thắng Của Tam Bảo Sáu Nghĩa Thù Thắng Của Tam Bảo
Tác giả: Thích Giác Hạnh
2,478
Mầu Nhiệm Của Pháp Môn Niệm Phật (Giảng tại Chùa Vô Ưu) (Có Phụ Đề) Mầu Nhiệm Của Pháp Môn Niệm Phật (Giảng tại Chùa Vô Ưu) (Có Phụ Đề)
Tác giả: Thích Giác Hạnh
8,074
Nghi Vấn Tịnh Độ Nghi Vấn Tịnh Độ
Tác giả: Thích Giác Hạnh
4,029
Quyết Định Vãng Sanh Quyết Định Vãng Sanh
Tác giả: Thích Giác Hạnh
6,552
Bảy Phương Pháp Bố Thí Bảy Phương Pháp Bố Thí
Tác giả: Thích Giác Hạnh
7,373
Lời Phát Nguyện Của Vân Thê Đại Sư Lời Phát Nguyện Của Vân Thê Đại Sư
Tác giả: Thích Giác Hạnh
3,119
Công Đức Pháp Bố Thí Công Đức Pháp Bố Thí
Tác giả: Thích Giác Hạnh
5,410
Thân phận con người Thân phận con người
Tác giả: Thích Giác Hạnh
4,500
16 điềm chiêm bao của vua Ba-tư-nặc 16 điềm chiêm bao của vua Ba-tư-nặc
Tác giả: Thích Giác Hạnh
3,335
Sự Thù Thắng Của Tam Bảo Sự Thù Thắng Của Tam Bảo
Tác giả: Thích Giác Hạnh
1,736
Phật Pháp Phổ Thông Phật Pháp Phổ Thông
Tác giả: Thích Giác Hạnh
1,750
Giới Hạnh Người Tu Giới Hạnh Người Tu
Tác giả: Thích Giác Hạnh
1,786
Hình Tượng Của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát Hình Tượng Của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát
Tác giả: Thích Giác Hạnh
3,306
Sự Nhiệm Mầu Của Pháp Môn Niệm Phật Sự Nhiệm Mầu Của Pháp Môn Niệm Phật
Tác giả: Thích Giác Hạnh
2,585
Giới tướng Giới tướng
Tác giả: Thích Giác Hạnh
2,771
Hành Giả Niệm Phật và Chướng Duyên Hành Giả Niệm Phật và Chướng Duyên
Tác giả: Thích Giác Hạnh
3,783
Năm rồng nói chuyện rồng Năm rồng nói chuyện rồng
Tác giả: Thích Giác Hạnh
2,184
Câu Phật Hiệu Cứu Được Uổng Tử Câu Phật Hiệu Cứu Được Uổng Tử
Tác giả: Thích Giác Hạnh
2,362
Bị Ung Thư Máu Niệm Phật Chỉ Một Tháng Rưỡi Biết Trước Ngày Vãng Sanh Bị Ung Thư Máu Niệm Phật Chỉ Một Tháng Rưỡi Biết Trước Ngày Vãng Sanh
Tác giả: Thích Giác Hạnh
3,853
Quyết Định Vãng Sanh Quyết Định Vãng Sanh
Tác giả: Thích Giác Hạnh
3,306
Ý nghĩa cầu nguyện Ý nghĩa cầu nguyện
Tác giả: Thích Giác Hạnh
1,901
Sự Nhiệm Mầu Của Pháp Môn Niệm Phật (Giảng tại Tu Viện Tường Vân) Sự Nhiệm Mầu Của Pháp Môn Niệm Phật (Giảng tại Tu Viện Tường Vân)
Tác giả: Thích Giác Hạnh
5,231
Chọn Pháp Tu Thời Mạt Pháp Chọn Pháp Tu Thời Mạt Pháp
Tác giả: Thích Giác Hạnh
3,118
Thuốc Hay Thuốc Hay
Tác giả: Thích Giác Hạnh
2,028
Tâm Bệnh, Thân Bệnh Tâm Bệnh, Thân Bệnh
Tác giả: Thích Giác Hạnh
2,106
Thay Tâm Đổi Tánh Thay Tâm Đổi Tánh
Tác giả: Thích Giác Hạnh
3,938
Nghiệp Chi Phối Chúng Sanh Nghiệp Chi Phối Chúng Sanh
Tác giả: Thích Giác Hạnh
2,764
Sanh Tử Khổ Đau Sanh Tử Khổ Đau
Tác giả: Thích Giác Hạnh
2,990
Tu Là Chuyển Nghiệp Tu Là Chuyển Nghiệp
Tác giả: Thích Giác Hạnh
4,021
Lợi Ích Của Sự Hộ Niệm Lợi Ích Của Sự Hộ Niệm
Tác giả: Thích Giác Hạnh
2,207
Khai Thị Định Cộng Giới (2/2) Khai Thị Định Cộng Giới (2/2)
Tác giả: Thích Giác Hạnh
1,272
Khai Thị Định Cộng Giới (1/2) Khai Thị Định Cộng Giới (1/2)
Tác giả: Thích Giác Hạnh
1,477
Nhân Duyên Tái Sanh (2/2) Nhân Duyên Tái Sanh (2/2)
Tác giả: Thích Giác Hạnh
2,218
Nhân Duyên Tái Sanh (1/2) Nhân Duyên Tái Sanh (1/2)
Tác giả: Thích Giác Hạnh
3,319
Phật Pháp Tùy Duyên Phật Pháp Tùy Duyên
Tác giả: Thích Giác Hạnh
1,958
Yếu Chỉ Tịnh Độ Yếu Chỉ Tịnh Độ
Tác giả: Thích Giác Hạnh
1,327
Cánh cửa hạnh phúc Cánh cửa hạnh phúc
Tác giả: Thích Giác Hạnh
1,313
Ai cho ta bình an Ai cho ta bình an
Tác giả: Thích Giác Hạnh
1,668
Cám ơn cuộc đời - Phần 1/2 Cám ơn cuộc đời - Phần 1/2
Tác giả: Thích Giác Hạnh
2,089
Cám ơn cuộc đời - Phần 2/2 Cám ơn cuộc đời - Phần 2/2
Tác giả: Thích Giác Hạnh
1,559
Chết đi về đâu - 01 Chết đi về đâu - 01
Tác giả: Thích Giác Hạnh
3,684
Chết đi về đâu - 02A Chết đi về đâu - 02A
Tác giả: Thích Giác Hạnh
2,928
Chết đi về đâu - 02B Chết đi về đâu - 02B
Tác giả: Thích Giác Hạnh
2,198
Công đức sinh thành - Phần 1/2 Công đức sinh thành - Phần 1/2
Tác giả: Thích Giác Hạnh
2,124
Công đức sinh thành - Phần 2/2 Công đức sinh thành - Phần 2/2
Tác giả: Thích Giác Hạnh
1,589
Địa ngục ở đâu - Phần 1/2 Địa ngục ở đâu - Phần 1/2
Tác giả: Thích Giác Hạnh
2,151
Địa ngục ở đâu - Phần 2/2 Địa ngục ở đâu - Phần 2/2
Tác giả: Thích Giác Hạnh
1,761
Giá trị sự cầu nguyện Giá trị sự cầu nguyện
Tác giả: Thích Giác Hạnh
1,886
Trang thứ 2 của 3