Thành viên

Nhớ tôi

Thích Giác Hạnh

Có tất cả 127 videos
Tiêu đề video Lượt xem
Hiếu Ân Hiếu Ân
Tác giả: Thích Giác Hạnh
3,051
Căn Bản Của Tịnh Độ Căn Bản Của Tịnh Độ
Tác giả: Thích Giác Hạnh
2,773
Sáu Nghĩa Thù Thắng Của Tam Bảo Sáu Nghĩa Thù Thắng Của Tam Bảo
Tác giả: Thích Giác Hạnh
2,480
Mầu Nhiệm Của Pháp Môn Niệm Phật (Giảng tại Chùa Vô Ưu) (Có Phụ Đề) Mầu Nhiệm Của Pháp Môn Niệm Phật (Giảng tại Chùa Vô Ưu) (Có Phụ Đề)
Tác giả: Thích Giác Hạnh
8,102
Nghi Vấn Tịnh Độ Nghi Vấn Tịnh Độ
Tác giả: Thích Giác Hạnh
4,049
Quyết Định Vãng Sanh Quyết Định Vãng Sanh
Tác giả: Thích Giác Hạnh
6,575
Bảy Phương Pháp Bố Thí Bảy Phương Pháp Bố Thí
Tác giả: Thích Giác Hạnh
7,400
Lời Phát Nguyện Của Vân Thê Đại Sư Lời Phát Nguyện Của Vân Thê Đại Sư
Tác giả: Thích Giác Hạnh
3,124
Công Đức Pháp Bố Thí Công Đức Pháp Bố Thí
Tác giả: Thích Giác Hạnh
5,480
Thân phận con người Thân phận con người
Tác giả: Thích Giác Hạnh
4,513
16 điềm chiêm bao của vua Ba-tư-nặc 16 điềm chiêm bao của vua Ba-tư-nặc
Tác giả: Thích Giác Hạnh
3,338
Sự Thù Thắng Của Tam Bảo Sự Thù Thắng Của Tam Bảo
Tác giả: Thích Giác Hạnh
1,737
Phật Pháp Phổ Thông Phật Pháp Phổ Thông
Tác giả: Thích Giác Hạnh
1,756
Giới Hạnh Người Tu Giới Hạnh Người Tu
Tác giả: Thích Giác Hạnh
1,789
Hình Tượng Của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát Hình Tượng Của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát
Tác giả: Thích Giác Hạnh
3,317
Sự Nhiệm Mầu Của Pháp Môn Niệm Phật Sự Nhiệm Mầu Của Pháp Môn Niệm Phật
Tác giả: Thích Giác Hạnh
2,598
Giới tướng Giới tướng
Tác giả: Thích Giác Hạnh
2,774
Hành Giả Niệm Phật và Chướng Duyên Hành Giả Niệm Phật và Chướng Duyên
Tác giả: Thích Giác Hạnh
3,795
Năm rồng nói chuyện rồng Năm rồng nói chuyện rồng
Tác giả: Thích Giác Hạnh
2,187
Câu Phật Hiệu Cứu Được Uổng Tử Câu Phật Hiệu Cứu Được Uổng Tử
Tác giả: Thích Giác Hạnh
2,369
Bị Ung Thư Máu Niệm Phật Chỉ Một Tháng Rưỡi Biết Trước Ngày Vãng Sanh Bị Ung Thư Máu Niệm Phật Chỉ Một Tháng Rưỡi Biết Trước Ngày Vãng Sanh
Tác giả: Thích Giác Hạnh
3,861
Quyết Định Vãng Sanh Quyết Định Vãng Sanh
Tác giả: Thích Giác Hạnh
3,313
Ý nghĩa cầu nguyện Ý nghĩa cầu nguyện
Tác giả: Thích Giác Hạnh
1,905
Sự Nhiệm Mầu Của Pháp Môn Niệm Phật (Giảng tại Tu Viện Tường Vân) Sự Nhiệm Mầu Của Pháp Môn Niệm Phật (Giảng tại Tu Viện Tường Vân)
Tác giả: Thích Giác Hạnh
5,247
Chọn Pháp Tu Thời Mạt Pháp Chọn Pháp Tu Thời Mạt Pháp
Tác giả: Thích Giác Hạnh
3,120
Thuốc Hay Thuốc Hay
Tác giả: Thích Giác Hạnh
2,037
Tâm Bệnh, Thân Bệnh Tâm Bệnh, Thân Bệnh
Tác giả: Thích Giác Hạnh
2,111
Thay Tâm Đổi Tánh Thay Tâm Đổi Tánh
Tác giả: Thích Giác Hạnh
3,945
Nghiệp Chi Phối Chúng Sanh Nghiệp Chi Phối Chúng Sanh
Tác giả: Thích Giác Hạnh
2,772
Sanh Tử Khổ Đau Sanh Tử Khổ Đau
Tác giả: Thích Giác Hạnh
2,993
Tu Là Chuyển Nghiệp Tu Là Chuyển Nghiệp
Tác giả: Thích Giác Hạnh
4,025
Lợi Ích Của Sự Hộ Niệm Lợi Ích Của Sự Hộ Niệm
Tác giả: Thích Giác Hạnh
2,210
Khai Thị Định Cộng Giới (2/2) Khai Thị Định Cộng Giới (2/2)
Tác giả: Thích Giác Hạnh
1,276
Khai Thị Định Cộng Giới (1/2) Khai Thị Định Cộng Giới (1/2)
Tác giả: Thích Giác Hạnh
1,482
Nhân Duyên Tái Sanh (2/2) Nhân Duyên Tái Sanh (2/2)
Tác giả: Thích Giác Hạnh
2,224
Nhân Duyên Tái Sanh (1/2) Nhân Duyên Tái Sanh (1/2)
Tác giả: Thích Giác Hạnh
3,327
Phật Pháp Tùy Duyên Phật Pháp Tùy Duyên
Tác giả: Thích Giác Hạnh
1,963
Yếu Chỉ Tịnh Độ Yếu Chỉ Tịnh Độ
Tác giả: Thích Giác Hạnh
1,332
Cánh cửa hạnh phúc Cánh cửa hạnh phúc
Tác giả: Thích Giác Hạnh
1,317
Ai cho ta bình an Ai cho ta bình an
Tác giả: Thích Giác Hạnh
1,672
Cám ơn cuộc đời - Phần 1/2 Cám ơn cuộc đời - Phần 1/2
Tác giả: Thích Giác Hạnh
2,094
Cám ơn cuộc đời - Phần 2/2 Cám ơn cuộc đời - Phần 2/2
Tác giả: Thích Giác Hạnh
1,566
Chết đi về đâu - 01 Chết đi về đâu - 01
Tác giả: Thích Giác Hạnh
3,695
Chết đi về đâu - 02A Chết đi về đâu - 02A
Tác giả: Thích Giác Hạnh
2,941
Chết đi về đâu - 02B Chết đi về đâu - 02B
Tác giả: Thích Giác Hạnh
2,202
Công đức sinh thành - Phần 1/2 Công đức sinh thành - Phần 1/2
Tác giả: Thích Giác Hạnh
2,133
Công đức sinh thành - Phần 2/2 Công đức sinh thành - Phần 2/2
Tác giả: Thích Giác Hạnh
1,591
Địa ngục ở đâu - Phần 1/2 Địa ngục ở đâu - Phần 1/2
Tác giả: Thích Giác Hạnh
2,153
Địa ngục ở đâu - Phần 2/2 Địa ngục ở đâu - Phần 2/2
Tác giả: Thích Giác Hạnh
1,767
Giá trị sự cầu nguyện Giá trị sự cầu nguyện
Tác giả: Thích Giác Hạnh
1,891
Trang thứ 2 của 3