Thành viên

Nhớ tôi

Thích Giác Hạnh

Có tất cả 125 videos
Tiêu đề video Lượt xem
Sáu Nghĩa Thù Thắng Của Tam Bảo Sáu Nghĩa Thù Thắng Của Tam Bảo
Tác giả: Thích Giác Hạnh
2,274
Mầu Nhiệm Của Pháp Môn Niệm Phật (Giảng tại Chùa Vô Ưu) (Có Phụ Đề) Mầu Nhiệm Của Pháp Môn Niệm Phật (Giảng tại Chùa Vô Ưu) (Có Phụ Đề)
Tác giả: Thích Giác Hạnh
7,484
Nghi Vấn Tịnh Độ Nghi Vấn Tịnh Độ
Tác giả: Thích Giác Hạnh
3,614
Quyết Định Vãng Sanh Quyết Định Vãng Sanh
Tác giả: Thích Giác Hạnh
5,978
Bảy Phương Pháp Bố Thí Bảy Phương Pháp Bố Thí
Tác giả: Thích Giác Hạnh
6,857
Lời Phát Nguyện Của Vân Thê Đại Sư Lời Phát Nguyện Của Vân Thê Đại Sư
Tác giả: Thích Giác Hạnh
2,807
Công Đức Pháp Bố Thí Công Đức Pháp Bố Thí
Tác giả: Thích Giác Hạnh
4,855
Thân phận con người Thân phận con người
Tác giả: Thích Giác Hạnh
4,153
16 điềm chiêm bao của vua Ba-tư-nặc 16 điềm chiêm bao của vua Ba-tư-nặc
Tác giả: Thích Giác Hạnh
3,092
Sự Thù Thắng Của Tam Bảo Sự Thù Thắng Của Tam Bảo
Tác giả: Thích Giác Hạnh
1,599
Phật Pháp Phổ Thông Phật Pháp Phổ Thông
Tác giả: Thích Giác Hạnh
1,640
Giới Hạnh Người Tu Giới Hạnh Người Tu
Tác giả: Thích Giác Hạnh
1,645
Hình Tượng Của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát Hình Tượng Của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát
Tác giả: Thích Giác Hạnh
3,099
Sự Nhiệm Mầu Của Pháp Môn Niệm Phật Sự Nhiệm Mầu Của Pháp Môn Niệm Phật
Tác giả: Thích Giác Hạnh
2,309
Giới tướng Giới tướng
Tác giả: Thích Giác Hạnh
2,616
Hành Giả Niệm Phật và Chướng Duyên Hành Giả Niệm Phật và Chướng Duyên
Tác giả: Thích Giác Hạnh
3,548
Năm rồng nói chuyện rồng Năm rồng nói chuyện rồng
Tác giả: Thích Giác Hạnh
2,062
Câu Phật Hiệu Cứu Được Uổng Tử Câu Phật Hiệu Cứu Được Uổng Tử
Tác giả: Thích Giác Hạnh
2,222
Bị Ung Thư Máu Niệm Phật Chỉ Một Tháng Rưỡi Biết Trước Ngày Vãng Sanh Bị Ung Thư Máu Niệm Phật Chỉ Một Tháng Rưỡi Biết Trước Ngày Vãng Sanh
Tác giả: Thích Giác Hạnh
3,572
Quyết Định Vãng Sanh Quyết Định Vãng Sanh
Tác giả: Thích Giác Hạnh
3,059
Ý nghĩa cầu nguyện Ý nghĩa cầu nguyện
Tác giả: Thích Giác Hạnh
1,792
Sự Nhiệm Mầu Của Pháp Môn Niệm Phật (Giảng tại Tu Viện Tường Vân) Sự Nhiệm Mầu Của Pháp Môn Niệm Phật (Giảng tại Tu Viện Tường Vân)
Tác giả: Thích Giác Hạnh
4,819
Chọn Pháp Tu Thời Mạt Pháp Chọn Pháp Tu Thời Mạt Pháp
Tác giả: Thích Giác Hạnh
2,985
Thuốc Hay Thuốc Hay
Tác giả: Thích Giác Hạnh
1,871
Tâm Bệnh, Thân Bệnh Tâm Bệnh, Thân Bệnh
Tác giả: Thích Giác Hạnh
1,975
Thay Tâm Đổi Tánh Thay Tâm Đổi Tánh
Tác giả: Thích Giác Hạnh
3,684
Nghiệp Chi Phối Chúng Sanh Nghiệp Chi Phối Chúng Sanh
Tác giả: Thích Giác Hạnh
2,558
Sanh Tử Khổ Đau Sanh Tử Khổ Đau
Tác giả: Thích Giác Hạnh
2,818
Tu Là Chuyển Nghiệp Tu Là Chuyển Nghiệp
Tác giả: Thích Giác Hạnh
3,796
Lợi Ích Của Sự Hộ Niệm Lợi Ích Của Sự Hộ Niệm
Tác giả: Thích Giác Hạnh
2,072
Khai Thị Định Cộng Giới (2/2) Khai Thị Định Cộng Giới (2/2)
Tác giả: Thích Giác Hạnh
1,168
Khai Thị Định Cộng Giới (1/2) Khai Thị Định Cộng Giới (1/2)
Tác giả: Thích Giác Hạnh
1,361
Nhân Duyên Tái Sanh (2/2) Nhân Duyên Tái Sanh (2/2)
Tác giả: Thích Giác Hạnh
2,001
Nhân Duyên Tái Sanh (1/2) Nhân Duyên Tái Sanh (1/2)
Tác giả: Thích Giác Hạnh
3,045
Phật Pháp Tùy Duyên Phật Pháp Tùy Duyên
Tác giả: Thích Giác Hạnh
1,817
Yếu Chỉ Tịnh Độ Yếu Chỉ Tịnh Độ
Tác giả: Thích Giác Hạnh
1,215
Cánh cửa hạnh phúc Cánh cửa hạnh phúc
Tác giả: Thích Giác Hạnh
1,195
Ai cho ta bình an Ai cho ta bình an
Tác giả: Thích Giác Hạnh
1,537
Cám ơn cuộc đời - Phần 1/2 Cám ơn cuộc đời - Phần 1/2
Tác giả: Thích Giác Hạnh
1,941
Cám ơn cuộc đời - Phần 2/2 Cám ơn cuộc đời - Phần 2/2
Tác giả: Thích Giác Hạnh
1,405
Chết đi về đâu - 01 Chết đi về đâu - 01
Tác giả: Thích Giác Hạnh
3,372
Chết đi về đâu - 02A Chết đi về đâu - 02A
Tác giả: Thích Giác Hạnh
2,651
Chết đi về đâu - 02B Chết đi về đâu - 02B
Tác giả: Thích Giác Hạnh
1,987
Công đức sinh thành - Phần 1/2 Công đức sinh thành - Phần 1/2
Tác giả: Thích Giác Hạnh
1,921
Công đức sinh thành - Phần 2/2 Công đức sinh thành - Phần 2/2
Tác giả: Thích Giác Hạnh
1,445
Địa ngục ở đâu - Phần 1/2 Địa ngục ở đâu - Phần 1/2
Tác giả: Thích Giác Hạnh
1,982
Địa ngục ở đâu - Phần 2/2 Địa ngục ở đâu - Phần 2/2
Tác giả: Thích Giác Hạnh
1,635
Giá trị sự cầu nguyện Giá trị sự cầu nguyện
Tác giả: Thích Giác Hạnh
1,712
Khai thị và trợ duyên Khai thị và trợ duyên
Tác giả: Thích Giác Hạnh
1,279
Khúc gỗ trôi sông Khúc gỗ trôi sông
Tác giả: Thích Giác Hạnh
1,750
Trang thứ 2 của 3