Thành viên

Nhớ tôi

Thích Phước Tiến

Có tất cả 646 videos
Tiêu đề video Lượt xem
Tình người tâm Phật - phần 2/3 Tình người tâm Phật - phần 2/3
Tác giả: Thích Phước Tiến
1,797
Tình người tâm Phật - phần 3/3 Tình người tâm Phật - phần 3/3
Tác giả: Thích Phước Tiến
1,913
Tội và phước - phần 1/2 Tội và phước - phần 1/2
Tác giả: Thích Phước Tiến
1,870
Tội và phước - phần 2/2 Tội và phước - phần 2/2
Tác giả: Thích Phước Tiến
1,697
Trải rộng từ tâm - phần 1/2 Trải rộng từ tâm - phần 1/2
Tác giả: Thích Phước Tiến
1,649
Trải rộng từ tâm - phần 2/2 Trải rộng từ tâm - phần 2/2
Tác giả: Thích Phước Tiến
1,687
Trọng nghĩa khinh tài - phần 1/2 Trọng nghĩa khinh tài - phần 1/2
Tác giả: Thích Phước Tiến
1,290
Trọng nghĩa khinh tài - phần 2/2 Trọng nghĩa khinh tài - phần 2/2
Tác giả: Thích Phước Tiến
1,056
Tự đại và lỗi lầm - phần 1/2 Tự đại và lỗi lầm - phần 1/2
Tác giả: Thích Phước Tiến
1,749
Tự đại và lỗi lầm - phần 2/2 Tự đại và lỗi lầm - phần 2/2
Tác giả: Thích Phước Tiến
1,458
Tu là cội phúc - phần 1/2 Tu là cội phúc - phần 1/2
Tác giả: Thích Phước Tiến
1,375
Tu là cội phúc - phần 2/2 Tu là cội phúc - phần 2/2
Tác giả: Thích Phước Tiến
1,517
Tu xuất gia, tu tại gia - phần 1/2 Tu xuất gia, tu tại gia - phần 1/2
Tác giả: Thích Phước Tiến
2,292
Tu xuất gia, tu tại gia - phần 2/2 Tu xuất gia, tu tại gia - phần 2/2
Tác giả: Thích Phước Tiến
1,966
Vầng trăng ảnh dụ - phần 1/2 Vầng trăng ảnh dụ - phần 1/2
Tác giả: Thích Phước Tiến
1,060
Vầng trăng ảnh dụ - phần 2/2 Vầng trăng ảnh dụ - phần 2/2
Tác giả: Thích Phước Tiến
838
Vô thường : Một vài nhận định - phần 1/2 Vô thường : Một vài nhận định - phần 1/2
Tác giả: Thích Phước Tiến
1,603
Vô thường : Một vài nhận định - phần 2/2 Vô thường : Một vài nhận định - phần 2/2
Tác giả: Thích Phước Tiến
1,598
Xinđừng làm khổ nhau - phần 1/2 Xinđừng làm khổ nhau - phần 1/2
Tác giả: Thích Phước Tiến
1,208
Xinđừng làm khổ nhau - phần 2/2 Xinđừng làm khổ nhau - phần 2/2
Tác giả: Thích Phước Tiến
1,121
Ý nghĩa bố thí cúng dường - phần 1/2 Ý nghĩa bố thí cúng dường - phần 1/2
Tác giả: Thích Phước Tiến
2,600
Ý nghĩa bố thí cúng dường - phần 2/2 Ý nghĩa bố thí cúng dường - phần 2/2
Tác giả: Thích Phước Tiến
2,242
Ý nghĩa Phật thành đạo - phần 1/2 Ý nghĩa Phật thành đạo - phần 1/2
Tác giả: Thích Phước Tiến
1,253
Ý nghĩa Phật thành đạo - phần 2/2 Ý nghĩa Phật thành đạo - phần 2/2
Tác giả: Thích Phước Tiến
1,047
Giá trị đồng tiền - Phần 01 Giá trị đồng tiền - Phần 01
Tác giả: Thích Phước Tiến
1,689
Giá trị đồng tiền - Phần 02 Giá trị đồng tiền - Phần 02
Tác giả: Thích Phước Tiến
1,659
Đối Trị Phiền Não - Phần 01 Đối Trị Phiền Não - Phần 01
Tác giả: Thích Phước Tiến
1,645
Đối Trị Phiền Não - Phần 02 Đối Trị Phiền Não - Phần 02
Tác giả: Thích Phước Tiến
1,276
Chữ Tin Trong Pháp Môn Tịnh Độ - Phần 1/2 Chữ Tin Trong Pháp Môn Tịnh Độ - Phần 1/2
Tác giả: Thích Phước Tiến
1,950
Chữ Tin Trong Pháp Môn Tịnh Độ - Phần 2/2 Chữ Tin Trong Pháp Môn Tịnh Độ - Phần 2/2
Tác giả: Thích Phước Tiến
1,552
Giá Trị Lời Nguyền - trọn bài Giá Trị Lời Nguyền - trọn bài
Tác giả: Thích Phước Tiến
2,307
Giá Trị Một Đời Người - Phần 1/2 Giá Trị Một Đời Người - Phần 1/2
Tác giả: Thích Phước Tiến
8,232
Giá Trị Một Đời Người - Phần 2/2 Giá Trị Một Đời Người - Phần 2/2
Tác giả: Thích Phước Tiến
5,857
Giá trị thời gian - Phần 2/2 Giá trị thời gian - Phần 2/2
Tác giả: Thích Phước Tiến
1,109
Nhìn đời bằng nghiệp cảm - Phần 01 Nhìn đời bằng nghiệp cảm - Phần 01
Tác giả: Thích Phước Tiến
10,219
Nhìn đời bằng nghiệp cảm - Phần 02 Nhìn đời bằng nghiệp cảm - Phần 02
Tác giả: Thích Phước Tiến
6,848
Giá trị thời gian - Phần 1/2 Giá trị thời gian - Phần 1/2
Tác giả: Thích Phước Tiến
1,525
Làm Thế Nào Để Trở Thành Phật Tử - Trọn bài Làm Thế Nào Để Trở Thành Phật Tử - Trọn bài
Tác giả: Thích Phước Tiến
3,028
Nghiệp là bạn đồng hành - Phần 01 Nghiệp là bạn đồng hành - Phần 01
Tác giả: Thích Phước Tiến
1,944
Nghiệp là bạn đồng hành - Phần 02 Nghiệp là bạn đồng hành - Phần 02
Tác giả: Thích Phước Tiến
1,623
Nhẫn Nhục Giải Oan Khiên Nhẫn Nhục Giải Oan Khiên
Tác giả: Thích Phước Tiến
4,805
Phát Tâm Bồ Đề - Trọn bài Phát Tâm Bồ Đề - Trọn bài
Tác giả: Thích Phước Tiến
2,425
Sau Khi Chết Chúng Ta còn Lại Gì - Phần 1/2 Sau Khi Chết Chúng Ta còn Lại Gì - Phần 1/2
Tác giả: Thích Phước Tiến
2,749
Sau Khi Chết Chúng Ta còn Lại Gì - Phần 2/2 Sau Khi Chết Chúng Ta còn Lại Gì - Phần 2/2
Tác giả: Thích Phước Tiến
2,597
Tại Sao Chúng Phải Tu Theo Phật - Trọn bài Tại Sao Chúng Phải Tu Theo Phật - Trọn bài
Tác giả: Thích Phước Tiến
2,257
Ý nghĩa tuần chung thất - trọn bài Ý nghĩa tuần chung thất - trọn bài
Tác giả: Thích Phước Tiến
2,487
Tài Sản Là Của 5 Nhà - trọn bài Tài Sản Là Của 5 Nhà - trọn bài
Tác giả: Thích Phước Tiến
1,864
Thiên Thần Của Con - Trọn bài Thiên Thần Của Con - Trọn bài
Tác giả: Thích Phước Tiến
1,147
Tìm Hiểu Về Xá Lợi Phật và Hoa Mạn Đà La - Phần 1/2 Tìm Hiểu Về Xá Lợi Phật và Hoa Mạn Đà La - Phần 1/2
Tác giả: Thích Phước Tiến
1,914
Tìm Hiểu Về Xá Lợi Phật và Hoa Mạn Đà La - Phần 2/2 Tìm Hiểu Về Xá Lợi Phật và Hoa Mạn Đà La - Phần 2/2
Tác giả: Thích Phước Tiến
2,096
Trang thứ 11 của 13