Thành viên

Nhớ tôi

Thích Tuệ Hải

Có tất cả 238 videos
Tiêu đề video Lượt xem
Kinh Pháp Cú 57 - Phẩm Voi Kinh Pháp Cú 57 - Phẩm Voi
Tác giả: Thích Tuệ Hải
214
Kinh Lăng Nghiêm 62 - Tên Kinh, Nghiệp Quả Kinh Lăng Nghiêm 62 - Tên Kinh, Nghiệp Quả
Tác giả: Thích Tuệ Hải
238
Kinh Tứ Thập Nhị Chương (Tập 13) Kinh Tứ Thập Nhị Chương (Tập 13)
Tác giả: Thích Tuệ Hải
283
Quy Sơn Cảnh Sách (Phần 14) Quy Sơn Cảnh Sách (Phần 14)
Tác giả: Thích Tuệ Hải
420
Quy Sơn Cảnh Sách (Phần 13) Quy Sơn Cảnh Sách (Phần 13)
Tác giả: Thích Tuệ Hải
576
Kinh Lăng Nghiêm 61 - Đẳng Giác, Diệu Giác Kinh Lăng Nghiêm 61 - Đẳng Giác, Diệu Giác
Tác giả: Thích Tuệ Hải
482
Kinh Pháp Cú - Phẩm Địa Ngục Kinh Pháp Cú - Phẩm Địa Ngục
Tác giả: Thích Tuệ Hải
547
Duy Thức Tam Thập Tụng 7 - 4 Món Bất Định Tâm Sở: Hối, Miên, Tầm, Tứ Duy Thức Tam Thập Tụng 7 - 4 Món Bất Định Tâm Sở: Hối, Miên, Tầm, Tứ
Tác giả: Thích Tuệ Hải
254
Duy Thức Tam Thập Tụng 8 Duy Thức Tam Thập Tụng 8
Tác giả: Thích Tuệ Hải
233
Kinh Lăng Nghiêm 60 - Tứ Gia Hạnh Kinh Lăng Nghiêm 60 - Tứ Gia Hạnh
Tác giả: Thích Tuệ Hải
460
Kinh Tứ Thập Nhị Chương (Tập 12) - Tham Đắm Các Dục Kinh Tứ Thập Nhị Chương (Tập 12) - Tham Đắm Các Dục
Tác giả: Thích Tuệ Hải
409
Quy Sơn Cảnh Sách (Phần 12) Quy Sơn Cảnh Sách (Phần 12)
Tác giả: Thích Tuệ Hải
414
Quy Sơn Cảnh Sách (Phần 11) Quy Sơn Cảnh Sách (Phần 11)
Tác giả: Thích Tuệ Hải
602
Kinh Tứ Thập Nhị Chương (Tập 11) - Tam Pháp Ấn Kinh Tứ Thập Nhị Chương (Tập 11) - Tam Pháp Ấn
Tác giả: Thích Tuệ Hải
449
Tứ Diệu Đế 9 - Tứ Như Ý Túc Tứ Diệu Đế 9 - Tứ Như Ý Túc
Tác giả: Thích Tuệ Hải
485
Tứ Diệu Đế 8 - Tứ Niệm Xứ, Tứ Chánh Cần Tứ Diệu Đế 8 - Tứ Niệm Xứ, Tứ Chánh Cần
Tác giả: Thích Tuệ Hải
464
Duy Thức Tam Thập Tụng 6 - Bài 6: Tùy Phiền Não, 20 Phiền Não Duy Thức Tam Thập Tụng 6 - Bài 6: Tùy Phiền Não, 20 Phiền Não
Tác giả: Thích Tuệ Hải
934
Kinh Tứ Thập Nhị Chương (Tập 10) Kinh Tứ Thập Nhị Chương (Tập 10)
Tác giả: Thích Tuệ Hải
794
Quy Sơn Cảnh Sách (Phần 10) - Phá Ba Cõi, 25 Loài, Những Tầng Trời Quy Sơn Cảnh Sách (Phần 10) - Phá Ba Cõi, 25 Loài, Những Tầng Trời
Tác giả: Thích Tuệ Hải
1,062
Kinh Lăng Nghiêm 59 - Thập Hồi Hướng Kinh Lăng Nghiêm 59 - Thập Hồi Hướng
Tác giả: Thích Tuệ Hải
694
Kinh Pháp Cú 55 - Phẩm Tạp: Bài 295 - 305 Kinh Pháp Cú 55 - Phẩm Tạp: Bài 295 - 305
Tác giả: Thích Tuệ Hải
437
Kinh A Di Đà (Kỳ 6) Kinh A Di Đà (Kỳ 6)
Tác giả: Thích Tuệ Hải
509
Kinh A Di Đà (Kỳ 5) - Cảnh Giới Nhất Tâm Bất Loạn Gặp Phật A Di Đà Kinh A Di Đà (Kỳ 5) - Cảnh Giới Nhất Tâm Bất Loạn Gặp Phật A Di Đà
Tác giả: Thích Tuệ Hải
624
Duy Thức Tam Thập Tụng 5 - Bài 5: Tâm Sở Duy Thức Tam Thập Tụng 5 - Bài 5: Tâm Sở
Tác giả: Thích Tuệ Hải
557
Kinh Tứ Thập Nhị Chương (Tập 9) - Vượt Qua Khó Khăn, 20 Điều Khó Kinh Tứ Thập Nhị Chương (Tập 9) - Vượt Qua Khó Khăn, 20 Điều Khó
Tác giả: Thích Tuệ Hải
1,148
Quy Sơn Cảnh Sách (Phần 9) - Lo Cho Tương Lai Về Sau Quy Sơn Cảnh Sách (Phần 9) - Lo Cho Tương Lai Về Sau
Tác giả: Thích Tuệ Hải
892
Kinh A Di Đà (Kỳ 3) - Cảnh Giới Cực Lạc Kinh A Di Đà (Kỳ 3) - Cảnh Giới Cực Lạc
Tác giả: Thích Tuệ Hải
690
Kinh A Di Đà (Kỳ 2) Kinh A Di Đà (Kỳ 2)
Tác giả: Thích Tuệ Hải
1,061
Kinh Pháp Cú 54 - Phẩm Tạp Lục Kinh Pháp Cú 54 - Phẩm Tạp Lục
Tác giả: Thích Tuệ Hải
589
Kinh Lăng Nghiêm 58 - Thập Hạnh Kinh Lăng Nghiêm 58 - Thập Hạnh
Tác giả: Thích Tuệ Hải
629
Kinh A Di Đà (Kỳ 1) - Bài 1: Tín, Hạnh, Nguyện, 9 Phẩm Hoa Sen Kinh A Di Đà (Kỳ 1) - Bài 1: Tín, Hạnh, Nguyện, 9 Phẩm Hoa Sen
Tác giả: Thích Tuệ Hải
1,235
Duy Thức Tam Thập Tụng 4 - Bài 4: Thức Thứ 6, Ý Thức, Ý Căn Duy Thức Tam Thập Tụng 4 - Bài 4: Thức Thứ 6, Ý Thức, Ý Căn
Tác giả: Thích Tuệ Hải
846
Kinh Pháp Cú 52 - Phẩm Đạo (Bài 279) Kinh Pháp Cú 52 - Phẩm Đạo (Bài 279)
Tác giả: Thích Tuệ Hải
731
Kinh Tứ Thập Nhị Chương (Tập 8) - Đa Văn, Tùy Hỷ Cúng Dường Kinh Tứ Thập Nhị Chương (Tập 8) - Đa Văn, Tùy Hỷ Cúng Dường
Tác giả: Thích Tuệ Hải
603
Quy Sơn Cảnh Sách (Phần 8) - Gần Bạn Lành, Thiện Tri Thức, Minh Sư Học Đạo Quy Sơn Cảnh Sách (Phần 8) - Gần Bạn Lành, Thiện Tri Thức, Minh Sư Học Đạo
Tác giả: Thích Tuệ Hải
657
Duy Thức Tam Thập Tụng 2 - Bài 2: A Lại Da, Bát Thức Tâm Vương Duy Thức Tam Thập Tụng 2 - Bài 2: A Lại Da, Bát Thức Tâm Vương
Tác giả: Thích Tuệ Hải
782
Tứ Diệu Đế 7 - Diệt Đế, Cảnh Giới Niết Bàn, Đích Đến Của Hành Giả Tu Tập Tứ Diệu Đế 7 - Diệt Đế, Cảnh Giới Niết Bàn, Đích Đến Của Hành Giả Tu Tập
Tác giả: Thích Tuệ Hải
2,015
Duy Thức Tam Thập Tụng 3 - Bài 3: A Lại Da Thức, Mạt Na Thức Duy Thức Tam Thập Tụng 3 - Bài 3: A Lại Da Thức, Mạt Na Thức
Tác giả: Thích Tuệ Hải
870
Kinh Pháp Cú 53 - Phẩm Đạo: Vượt Thoát Ái Nhiễm, Dính Mắc, Giải Thoát Kinh Pháp Cú 53 - Phẩm Đạo: Vượt Thoát Ái Nhiễm, Dính Mắc, Giải Thoát
Tác giả: Thích Tuệ Hải
929
Kinh Thủ Lăng Nghiêm 57 - Thập Tín, Thập Trụ Kinh Thủ Lăng Nghiêm 57 - Thập Tín, Thập Trụ
Tác giả: Thích Tuệ Hải
802
Quy Sơn Cảnh Sách (Phần 7) Quy Sơn Cảnh Sách (Phần 7)
Tác giả: Thích Tuệ Hải
658
Kinh Lăng Nghiêm 56 - Chứng Ngộ Pháp Vô Sanh Kinh Lăng Nghiêm 56 - Chứng Ngộ Pháp Vô Sanh
Tác giả: Thích Tuệ Hải
1,076
Kinh Tứ Thập Nhị Chương (Tập 7) - Sám Hối Nghiệp Chướng, Làm Mới Thân Tâm, Nhẫn Nhục Kinh Tứ Thập Nhị Chương (Tập 7) - Sám Hối Nghiệp Chướng, Làm Mới Thân Tâm, Nhẫn Nhục
Tác giả: Thích Tuệ Hải
1,260
Kinh Tứ Thập Nhị Chương (Tập 6) - Chương 4: Thiện Và Ác Kinh Tứ Thập Nhị Chương (Tập 6) - Chương 4: Thiện Và Ác
Tác giả: Thích Tuệ Hải
1,867
Quy Sơn Cảnh Sách (Phần 6) Quy Sơn Cảnh Sách (Phần 6)
Tác giả: Thích Tuệ Hải
765
Tứ Diệu Đế - Bài 6: Tập Đế Tứ Diệu Đế - Bài 6: Tập Đế
Tác giả: Thích Tuệ Hải
1,087
Tứ Diệu Đế - Bài 5: Tập Đế Tứ Diệu Đế - Bài 5: Tập Đế
Tác giả: Thích Tuệ Hải
939
Tứ Diệu Đế - Bài 4: Khổ Đế, Oán Tắng Hội Khổ, Ngũ Ấm Xí Thạnh Khổ Tứ Diệu Đế - Bài 4: Khổ Đế, Oán Tắng Hội Khổ, Ngũ Ấm Xí Thạnh Khổ
Tác giả: Thích Tuệ Hải
1,083
Tứ Diệu Đế - Bài 3: Khổ Đế, Ái Biệt Ly Khổ, Cầu Bất Đắc Khổ Tứ Diệu Đế - Bài 3: Khổ Đế, Ái Biệt Ly Khổ, Cầu Bất Đắc Khổ
Tác giả: Thích Tuệ Hải
963
Tứ Diệu Đế - Bài 2: Khổ Đế, Già Khổ, Bệnh Khổ, Chết Khổ Tứ Diệu Đế - Bài 2: Khổ Đế, Già Khổ, Bệnh Khổ, Chết Khổ
Tác giả: Thích Tuệ Hải
1,465
Trang thứ 1 của 5