Thành viên

Nhớ tôi

Thích Thiện Chơn

Có tất cả 693 videos
Tiêu đề video Lượt xem
Phóng Sanh như thế nào mới đúng theo tinh thần Phật dạy Phóng Sanh như thế nào mới đúng theo tinh thần Phật dạy
Tác giả: Thích Thiện Chơn
142
Quán tất cả chúng sanh đều là lục thân quyến thuộc Quán tất cả chúng sanh đều là lục thân quyến thuộc
Tác giả: Thích Thiện Chơn
109
Phát tâm từ bi làm việc Phóng Sanh Phát tâm từ bi làm việc Phóng Sanh
Tác giả: Thích Thiện Chơn
98
Đức Phật dạy pháp Phóng Sanh Đức Phật dạy pháp Phóng Sanh
Tác giả: Thích Thiện Chơn
94
Công đức của Pháp Y (phần 2) Công đức của Pháp Y (phần 2)
Tác giả: Thích Thiện Chơn
76
Công đức của Pháp Y (phần 1) Công đức của Pháp Y (phần 1)
Tác giả: Thích Thiện Chơn
62
Ý nghĩa của Pháp Y Ý nghĩa của Pháp Y
Tác giả: Thích Thiện Chơn
84
Khái niệm về Pháp Y Khái niệm về Pháp Y
Tác giả: Thích Thiện Chơn
66
Phóng Sanh Theo Tinh Thần Bồ Tát (Phần 2) Phóng Sanh Theo Tinh Thần Bồ Tát (Phần 2)
Tác giả: Thích Thiện Chơn
57
Phóng Sanh Theo Tinh Thần Bồ Tát (phần 1) Phóng Sanh Theo Tinh Thần Bồ Tát (phần 1)
Tác giả: Thích Thiện Chơn
65
Pháp Y (Khái niệm - Ý nghĩa - Công đức) Pháp Y (Khái niệm - Ý nghĩa - Công đức)
Tác giả: Thích Thiện Chơn
89
Bài 7. Sinh Hoạt Trong Ngày Tu Bát Quan Trai Bài 7. Sinh Hoạt Trong Ngày Tu Bát Quan Trai
Tác giả: Thích Thiện Chơn
74
Bài 2- Khái Quát Bát Quan Trai Giới (tiếp theo) - C Bài 2- Khái Quát Bát Quan Trai Giới (tiếp theo) - C
Tác giả: Thích Thiện Chơn
179
Bài 2- Khái Quát Bát Quan Trai Giới (tiếp theo) -B Bài 2- Khái Quát Bát Quan Trai Giới (tiếp theo) -B
Tác giả: Thích Thiện Chơn
134
Bài 2- Khái Quát Bát Quan Trai Giới (tiếp theo) -A Bài 2- Khái Quát Bát Quan Trai Giới (tiếp theo) -A
Tác giả: Thích Thiện Chơn
123
GIỚI BỒ TÁT 45B– K . PHAM VÕNG -  ĐĐ. THÍCH THIỆN CHƠN GIỚI BỒ TÁT 45B– K . PHAM VÕNG - ĐĐ. THÍCH THIỆN CHƠN
Tác giả: Thích Thiện Chơn
110
GIỚI BỒ TÁT 45A– K . PHAM VÕNG -  ĐĐ. THÍCH THIỆN CHƠN GIỚI BỒ TÁT 45A– K . PHAM VÕNG - ĐĐ. THÍCH THIỆN CHƠN
Tác giả: Thích Thiện Chơn
95
Bát Quan Trai 43. Không Ăn Phi Thời (phần 3) Bát Quan Trai 43. Không Ăn Phi Thời (phần 3)
Tác giả: Thích Thiện Chơn
78
Bát Quan Trai 42. Không Ăn Phi Thời (phần 2) Bát Quan Trai 42. Không Ăn Phi Thời (phần 2)
Tác giả: Thích Thiện Chơn
81
Bát Quan Trai 41. Không Ăn Phi Thời (phần 1) Bát Quan Trai 41. Không Ăn Phi Thời (phần 1)
Tác giả: Thích Thiện Chơn
99
Bài 10. Điều Giới Thứ 6 -B Bài 10. Điều Giới Thứ 6 -B
Tác giả: Thích Thiện Chơn
78
Bài 10. Điều Giới Thứ 6 -A Bài 10. Điều Giới Thứ 6 -A
Tác giả: Thích Thiện Chơn
78
Bài 12 Điều Giới Thứ 8 (Bát Quan Trai) Bài 12 Điều Giới Thứ 8 (Bát Quan Trai)
Tác giả: Thích Thiện Chơn
108
Bát Quan Trai 40. Không Nằm Giường Cao Tốt, Không Ca Hát và Xem Nghe (phần 4) Bát Quan Trai 40. Không Nằm Giường Cao Tốt, Không Ca Hát và Xem Nghe (phần 4)
Tác giả: Thích Thiện Chơn
144
Bát Quan Trai 39. Không Nằm Giường Cao Tốt, Không Ca Hát và Xem Nghe (phần 3) Bát Quan Trai 39. Không Nằm Giường Cao Tốt, Không Ca Hát và Xem Nghe (phần 3)
Tác giả: Thích Thiện Chơn
91
Bát Quan Trai 38. Không Nằm Giường Cao Tốt, Không Ca Hát và Xem Nghe (phần 2) Bát Quan Trai 38. Không Nằm Giường Cao Tốt, Không Ca Hát và Xem Nghe (phần 2)
Tác giả: Thích Thiện Chơn
68
Bát Quan Trai 37. Không Nằm Giường Cao Tốt, Không Ca Hát và Xem Nghe (phần 1) Bát Quan Trai 37. Không Nằm Giường Cao Tốt, Không Ca Hát và Xem Nghe (phần 1)
Tác giả: Thích Thiện Chơn
81
Bát Quan Trai 36. Không Đeo Chuỗi Anh Lạc, Tràng Hoa (phần 3) Bát Quan Trai 36. Không Đeo Chuỗi Anh Lạc, Tràng Hoa (phần 3)
Tác giả: Thích Thiện Chơn
69
Bát Quan Trai 35. Không Đeo Chuỗi Anh Lạc, Tràng Hoa (phần 2) Bát Quan Trai 35. Không Đeo Chuỗi Anh Lạc, Tràng Hoa (phần 2)
Tác giả: Thích Thiện Chơn
58
Bát Quan Trai 34. Không Đeo Chuỗi Anh Lạc, Tràng Hoa (phần 1) Bát Quan Trai 34. Không Đeo Chuỗi Anh Lạc, Tràng Hoa (phần 1)
Tác giả: Thích Thiện Chơn
62
Bài 9. Điều Giới Bát Quan Trai (1 - 5) Bài 9. Điều Giới Bát Quan Trai (1 - 5)
Tác giả: Thích Thiện Chơn
86
Bài 11. Giới 7: Không nằm Giường Cao Tốt, Không Ca Hát và Xem Nghe Bài 11. Giới 7: Không nằm Giường Cao Tốt, Không Ca Hát và Xem Nghe
Tác giả: Thích Thiện Chơn
87
Bài 10. Giới 6: Không Đeo Chuỗi Anh Lạc, Tràng Hoa, Dầu Thơm Bài 10. Giới 6: Không Đeo Chuỗi Anh Lạc, Tràng Hoa, Dầu Thơm
Tác giả: Thích Thiện Chơn
141
Bát Quan Trai Giới 33: Giữ Giới Bát Quan Trai (phần 3) Bát Quan Trai Giới 33: Giữ Giới Bát Quan Trai (phần 3)
Tác giả: Thích Thiện Chơn
140
Bát Quan Trai Giới 32: Giữ Giới Bát Quan Trai (phần 2) Bát Quan Trai Giới 32: Giữ Giới Bát Quan Trai (phần 2)
Tác giả: Thích Thiện Chơn
122
Bát Quan Trai Giới 31: Giữ Giới Bát Quan Trai (phần 1) Bát Quan Trai Giới 31: Giữ Giới Bát Quan Trai (phần 1)
Tác giả: Thích Thiện Chơn
105
Bát Quan Trai Giới 30: Nghi Thức Thọ Trai (phần 3) Bát Quan Trai Giới 30: Nghi Thức Thọ Trai (phần 3)
Tác giả: Thích Thiện Chơn
125
Bát Quan Trai Giới 29: Nghi Thức Thọ Trai (phần 2) Bát Quan Trai Giới 29: Nghi Thức Thọ Trai (phần 2)
Tác giả: Thích Thiện Chơn
104
Bát Quan Trai Giới 28: Nghi Thức Thọ Trai (phần 1) Bát Quan Trai Giới 28: Nghi Thức Thọ Trai (phần 1)
Tác giả: Thích Thiện Chơn
109
Bài 8. Nghi Thức Thọ Trai Bài 8. Nghi Thức Thọ Trai
Tác giả: Thích Thiện Chơn
149
Bài 8 Nghi Thức Thọ Trai Bài 8 Nghi Thức Thọ Trai
Tác giả: Thích Thiện Chơn
98
Bài 7. Sinh Hoạt Trong Ngày Tu Của Bát Quan Trai Bài 7. Sinh Hoạt Trong Ngày Tu Của Bát Quan Trai
Tác giả: Thích Thiện Chơn
95
Bát Quan Trai Giới 27: Sinh Hoạt Trong Ngày Tu Của Bát Quan Trai (phần 4) Bát Quan Trai Giới 27: Sinh Hoạt Trong Ngày Tu Của Bát Quan Trai (phần 4)
Tác giả: Thích Thiện Chơn
182
Bát Quan Trai Giới 26: Sinh Hoạt Trong Ngày Tu Của Bát Quan Trai (phần 3) Bát Quan Trai Giới 26: Sinh Hoạt Trong Ngày Tu Của Bát Quan Trai (phần 3)
Tác giả: Thích Thiện Chơn
143
Bát Quan Trai Giới 25: Sinh Hoạt Trong Ngày Tu Của Bát Quan Trai (phần 2) Bát Quan Trai Giới 25: Sinh Hoạt Trong Ngày Tu Của Bát Quan Trai (phần 2)
Tác giả: Thích Thiện Chơn
124
Bát Quan Trai Giới 24: Sinh Hoạt Trong Ngày Tu Của Bát Quan Trai (phần 1) Bát Quan Trai Giới 24: Sinh Hoạt Trong Ngày Tu Của Bát Quan Trai (phần 1)
Tác giả: Thích Thiện Chơn
115
Bát Quan Trai Giới 23: Nghi Thức Thọ Giới Bát Quan Trai (phần 3) Bát Quan Trai Giới 23: Nghi Thức Thọ Giới Bát Quan Trai (phần 3)
Tác giả: Thích Thiện Chơn
110
Bát Quan Trai Giới 22: Nghi Thức Thọ Giới Bát Quan Trai (phần 2) Bát Quan Trai Giới 22: Nghi Thức Thọ Giới Bát Quan Trai (phần 2)
Tác giả: Thích Thiện Chơn
101
Bát Quan Trai Giới 21: Nghi Thức Thọ Giới Bát Quan Trai (phần 1) Bát Quan Trai Giới 21: Nghi Thức Thọ Giới Bát Quan Trai (phần 1)
Tác giả: Thích Thiện Chơn
122
Bài 6. Nghi Thức Thọ Giới Bát Quan Trai Bài 6. Nghi Thức Thọ Giới Bát Quan Trai
Tác giả: Thích Thiện Chơn
237
Trang thứ 1 của 14