Thành viên

Nhớ tôi

Thích Thông Phương

Có tất cả 58 videos
Tiêu đề video Lượt xem
Chết - Sống Chết - Sống
Tác giả: Thích Thông Phương
170
Sân Hận, Sức Công Phá Đáng Sợ Sân Hận, Sức Công Phá Đáng Sợ
Tác giả: Thích Thông Phương
140
Nhắn Cho Những Người Khách Trọ Nhắn Cho Những Người Khách Trọ
Tác giả: Thích Thông Phương
84
Giác Ngộ Ngay Đời Này Giác Ngộ Ngay Đời Này
Tác giả: Thích Thông Phương
86
Hãy Sống Tốt Cho Ngày Hôm Nay Hãy Sống Tốt Cho Ngày Hôm Nay
Tác giả: Thích Thông Phương
84
Ý Nghĩa Tích Cực Của Vô Thường Ý Nghĩa Tích Cực Của Vô Thường
Tác giả: Thích Thông Phương
82
Ý Nghĩa Của Sự Cho Đi Ý Nghĩa Của Sự Cho Đi
Tác giả: Thích Thông Phương
72
Sống Không Hận Thù Sống Không Hận Thù
Tác giả: Thích Thông Phương
85
Chớ tự khinh mình Chớ tự khinh mình
Tác giả: Thích Thông Phương
208
Giải Trừ Bản Ngã Giải Trừ Bản Ngã
Tác giả: Thích Thông Phương
2,080
Kinh Kim Cang Kinh Kim Cang
Tác giả: Thích Thông Phương
1,393
Nguồn gốc của Đạo Phật Nguồn gốc của Đạo Phật
Tác giả: Thích Thông Phương
1,048
Lễ tất niên 2012 Lễ tất niên 2012
Tác giả: Thích Thông Phương
758
Hãy quý tiếc hiện tại Hãy quý tiếc hiện tại
Tác giả: Thích Thông Phương
963
Vô thường là chân lý của thế gian Vô thường là chân lý của thế gian
Tác giả: Thích Thông Phương
977
Thân bệnh tâm bệnh Thân bệnh tâm bệnh
Tác giả: Thích Thông Phương
784
Tất cả đang chuyển biến để trở thành Tất cả đang chuyển biến để trở thành
Tác giả: Thích Thông Phương
595
Nguồn Gốc Của Đạo Phật Nguồn Gốc Của Đạo Phật
Tác giả: Thích Thông Phương
1,043
Ứng dụng lý nhân duyên vào cuộc sống Ứng dụng lý nhân duyên vào cuộc sống
Tác giả: Thích Thông Phương
1,116
Sống Chết Sống Chết
Tác giả: Thích Thông Phương
9,010
Ý nghĩa Thọ Giới Bồ Tát Ý nghĩa Thọ Giới Bồ Tát
Tác giả: Thích Thông Phương
1,108
Những Thời Pháp Thoại tại Bồ Đề Đạo Tràng Những Thời Pháp Thoại tại Bồ Đề Đạo Tràng
Tác giả: Thích Thông Phương
1,737
Lòng từ bi Lòng từ bi
Tác giả: Thích Thông Phương
1,116
Tập nghĩ tốt cho người Tập nghĩ tốt cho người
Tác giả: Thích Thông Phương
1,165
Những lời khai thị cuối hạ 2007 Những lời khai thị cuối hạ 2007
Tác giả: Thích Thông Phương
989
Thừa Kế Nghiệp Thừa Kế Nghiệp
Tác giả: Thích Thông Phương
1,430
Giác Ngộ Về Nhân Quả Vô Thường Giác Ngộ Về Nhân Quả Vô Thường
Tác giả: Thích Thông Phương
1,449
Tam huệ học Tam huệ học
Tác giả: Thích Thông Phương
892
Thế gian vô thường - 1/2 Thế gian vô thường - 1/2
Tác giả: Thích Thông Phương
1,102
Thế gian vô thường - 2/2 Thế gian vô thường - 2/2
Tác giả: Thích Thông Phương
870
Cái biết sáng ngời muôn thuở - 1/2 Cái biết sáng ngời muôn thuở - 1/2
Tác giả: Thích Thông Phương
794
Cái biết sáng ngời muôn thuở - 2/2 Cái biết sáng ngời muôn thuở - 2/2
Tác giả: Thích Thông Phương
763
Thiền là sống ngay thực tại - 1/2 Thiền là sống ngay thực tại - 1/2
Tác giả: Thích Thông Phương
1,841
Yếu chỉ Tâm kinh Bát Nhã Yếu chỉ Tâm kinh Bát Nhã
Tác giả: Thích Thông Phương
1,656
Niệm về cái chết - 1/2 Niệm về cái chết - 1/2
Tác giả: Thích Thông Phương
944
Niệm về cái chết - 2/2 Niệm về cái chết - 2/2
Tác giả: Thích Thông Phương
1,006
Đức tàm quý ( Hổ thẹn ) Đức tàm quý ( Hổ thẹn )
Tác giả: Thích Thông Phương
856
Ý nghĩa Phật ra đời Ý nghĩa Phật ra đời
Tác giả: Thích Thông Phương
10,941
Ý nghĩa sám hối sáu căn Ý nghĩa sám hối sáu căn
Tác giả: Thích Thông Phương
1,377
Oán hận nên giải không nên kết Oán hận nên giải không nên kết
Tác giả: Thích Thông Phương
1,035
Bậc Đại thắng, đại hùng, đại lực Bậc Đại thắng, đại hùng, đại lực
Tác giả: Thích Thông Phương
903
Uống nước nhớ nguồn Uống nước nhớ nguồn
Tác giả: Thích Thông Phương
827
Chết - Sống Chết - Sống
Tác giả: Thích Thông Phương
1,471
Chân lý bình đẳng Chân lý bình đẳng
Tác giả: Thích Thông Phương
937
Tâm sanh các pháp sanh Tâm sanh các pháp sanh
Tác giả: Thích Thông Phương
934
Tu là chuyển một cái nhìn - 2/2 Tu là chuyển một cái nhìn - 2/2
Tác giả: Thích Thông Phương
1,329
Tu là chuyển một cái nhìn - 1/2 Tu là chuyển một cái nhìn - 1/2
Tác giả: Thích Thông Phương
2,251
Phát tâm Bồ đề - 2/2 Phát tâm Bồ đề - 2/2
Tác giả: Thích Thông Phương
1,002
Phát tâm Bồ đề - 1/2 Phát tâm Bồ đề - 1/2
Tác giả: Thích Thông Phương
1,302
Hai giấc chiêm bao - 2/2 Hai giấc chiêm bao - 2/2
Tác giả: Thích Thông Phương
859
Trang thứ 1 của 2