Thành viên

Nhớ tôi

Thích Thông Phương

Có tất cả 61 videos
Tiêu đề video Lượt xem
Kinh Lăng Nghiêm giảng giải Kinh Lăng Nghiêm giảng giải
Tác giả: Thích Thông Phương
718
Ở đâu có ta, ở đó có đau khổ Ở đâu có ta, ở đó có đau khổ
Tác giả: Thích Thông Phương
319
Chuyển hóa nghịch cảnh Chuyển hóa nghịch cảnh
Tác giả: Thích Thông Phương
323
Chết - Sống Chết - Sống
Tác giả: Thích Thông Phương
401
Sân Hận, Sức Công Phá Đáng Sợ Sân Hận, Sức Công Phá Đáng Sợ
Tác giả: Thích Thông Phương
358
Nhắn Cho Những Người Khách Trọ Nhắn Cho Những Người Khách Trọ
Tác giả: Thích Thông Phương
233
Giác Ngộ Ngay Đời Này Giác Ngộ Ngay Đời Này
Tác giả: Thích Thông Phương
264
Hãy Sống Tốt Cho Ngày Hôm Nay Hãy Sống Tốt Cho Ngày Hôm Nay
Tác giả: Thích Thông Phương
275
Ý Nghĩa Tích Cực Của Vô Thường Ý Nghĩa Tích Cực Của Vô Thường
Tác giả: Thích Thông Phương
351
Ý Nghĩa Của Sự Cho Đi Ý Nghĩa Của Sự Cho Đi
Tác giả: Thích Thông Phương
205
Sống Không Hận Thù Sống Không Hận Thù
Tác giả: Thích Thông Phương
218
Chớ tự khinh mình Chớ tự khinh mình
Tác giả: Thích Thông Phương
313
Giải Trừ Bản Ngã Giải Trừ Bản Ngã
Tác giả: Thích Thông Phương
2,376
Kinh Kim Cang Kinh Kim Cang
Tác giả: Thích Thông Phương
1,646
Nguồn gốc của Đạo Phật Nguồn gốc của Đạo Phật
Tác giả: Thích Thông Phương
1,151
Lễ tất niên 2012 Lễ tất niên 2012
Tác giả: Thích Thông Phương
870
Hãy quý tiếc hiện tại Hãy quý tiếc hiện tại
Tác giả: Thích Thông Phương
1,097
Vô thường là chân lý của thế gian Vô thường là chân lý của thế gian
Tác giả: Thích Thông Phương
1,109
Thân bệnh tâm bệnh Thân bệnh tâm bệnh
Tác giả: Thích Thông Phương
900
Tất cả đang chuyển biến để trở thành Tất cả đang chuyển biến để trở thành
Tác giả: Thích Thông Phương
699
Nguồn Gốc Của Đạo Phật Nguồn Gốc Của Đạo Phật
Tác giả: Thích Thông Phương
1,174
Ứng dụng lý nhân duyên vào cuộc sống Ứng dụng lý nhân duyên vào cuộc sống
Tác giả: Thích Thông Phương
1,231
Sống Chết Sống Chết
Tác giả: Thích Thông Phương
9,802
Ý nghĩa Thọ Giới Bồ Tát Ý nghĩa Thọ Giới Bồ Tát
Tác giả: Thích Thông Phương
1,269
Những Thời Pháp Thoại tại Bồ Đề Đạo Tràng Những Thời Pháp Thoại tại Bồ Đề Đạo Tràng
Tác giả: Thích Thông Phương
1,919
Lòng từ bi Lòng từ bi
Tác giả: Thích Thông Phương
1,235
Tập nghĩ tốt cho người Tập nghĩ tốt cho người
Tác giả: Thích Thông Phương
1,241
Những lời khai thị cuối hạ 2007 Những lời khai thị cuối hạ 2007
Tác giả: Thích Thông Phương
1,072
Thừa Kế Nghiệp Thừa Kế Nghiệp
Tác giả: Thích Thông Phương
1,577
Giác Ngộ Về Nhân Quả Vô Thường Giác Ngộ Về Nhân Quả Vô Thường
Tác giả: Thích Thông Phương
1,577
Tam huệ học Tam huệ học
Tác giả: Thích Thông Phương
967
Thế gian vô thường - 1/2 Thế gian vô thường - 1/2
Tác giả: Thích Thông Phương
1,187
Thế gian vô thường - 2/2 Thế gian vô thường - 2/2
Tác giả: Thích Thông Phương
955
Cái biết sáng ngời muôn thuở - 1/2 Cái biết sáng ngời muôn thuở - 1/2
Tác giả: Thích Thông Phương
894
Cái biết sáng ngời muôn thuở - 2/2 Cái biết sáng ngời muôn thuở - 2/2
Tác giả: Thích Thông Phương
827
Thiền là sống ngay thực tại - 1/2 Thiền là sống ngay thực tại - 1/2
Tác giả: Thích Thông Phương
2,010
Yếu chỉ Tâm kinh Bát Nhã Yếu chỉ Tâm kinh Bát Nhã
Tác giả: Thích Thông Phương
1,843
Niệm về cái chết - 1/2 Niệm về cái chết - 1/2
Tác giả: Thích Thông Phương
1,023
Niệm về cái chết - 2/2 Niệm về cái chết - 2/2
Tác giả: Thích Thông Phương
1,104
Đức tàm quý ( Hổ thẹn ) Đức tàm quý ( Hổ thẹn )
Tác giả: Thích Thông Phương
923
Ý nghĩa Phật ra đời Ý nghĩa Phật ra đời
Tác giả: Thích Thông Phương
11,139
Ý nghĩa sám hối sáu căn Ý nghĩa sám hối sáu căn
Tác giả: Thích Thông Phương
1,520
Oán hận nên giải không nên kết Oán hận nên giải không nên kết
Tác giả: Thích Thông Phương
1,130
Bậc Đại thắng, đại hùng, đại lực Bậc Đại thắng, đại hùng, đại lực
Tác giả: Thích Thông Phương
985
Uống nước nhớ nguồn Uống nước nhớ nguồn
Tác giả: Thích Thông Phương
901
Chết - Sống Chết - Sống
Tác giả: Thích Thông Phương
1,596
Chân lý bình đẳng Chân lý bình đẳng
Tác giả: Thích Thông Phương
1,029
Tâm sanh các pháp sanh Tâm sanh các pháp sanh
Tác giả: Thích Thông Phương
1,043
Tu là chuyển một cái nhìn - 2/2 Tu là chuyển một cái nhìn - 2/2
Tác giả: Thích Thông Phương
1,468
Tu là chuyển một cái nhìn - 1/2 Tu là chuyển một cái nhìn - 1/2
Tác giả: Thích Thông Phương
2,455
Trang thứ 1 của 2