Thành viên

Nhớ tôi

Thích Thông Phương

Có tất cả 61 videos
Tiêu đề video Lượt xem
Kinh Lăng Nghiêm giảng giải Kinh Lăng Nghiêm giảng giải
Tác giả: Thích Thông Phương
1,313
Ở đâu có ta, ở đó có đau khổ Ở đâu có ta, ở đó có đau khổ
Tác giả: Thích Thông Phương
434
Chuyển hóa nghịch cảnh Chuyển hóa nghịch cảnh
Tác giả: Thích Thông Phương
430
Chết - Sống Chết - Sống
Tác giả: Thích Thông Phương
517
Sân Hận, Sức Công Phá Đáng Sợ Sân Hận, Sức Công Phá Đáng Sợ
Tác giả: Thích Thông Phương
491
Nhắn Cho Những Người Khách Trọ Nhắn Cho Những Người Khách Trọ
Tác giả: Thích Thông Phương
315
Giác Ngộ Ngay Đời Này Giác Ngộ Ngay Đời Này
Tác giả: Thích Thông Phương
352
Hãy Sống Tốt Cho Ngày Hôm Nay Hãy Sống Tốt Cho Ngày Hôm Nay
Tác giả: Thích Thông Phương
371
Ý Nghĩa Tích Cực Của Vô Thường Ý Nghĩa Tích Cực Của Vô Thường
Tác giả: Thích Thông Phương
496
Ý Nghĩa Của Sự Cho Đi Ý Nghĩa Của Sự Cho Đi
Tác giả: Thích Thông Phương
285
Sống Không Hận Thù Sống Không Hận Thù
Tác giả: Thích Thông Phương
294
Chớ tự khinh mình Chớ tự khinh mình
Tác giả: Thích Thông Phương
371
Giải Trừ Bản Ngã Giải Trừ Bản Ngã
Tác giả: Thích Thông Phương
2,583
Kinh Kim Cang Kinh Kim Cang
Tác giả: Thích Thông Phương
1,851
Nguồn gốc của Đạo Phật Nguồn gốc của Đạo Phật
Tác giả: Thích Thông Phương
1,216
Lễ tất niên 2012 Lễ tất niên 2012
Tác giả: Thích Thông Phương
912
Hãy quý tiếc hiện tại Hãy quý tiếc hiện tại
Tác giả: Thích Thông Phương
1,153
Vô thường là chân lý của thế gian Vô thường là chân lý của thế gian
Tác giả: Thích Thông Phương
1,197
Thân bệnh tâm bệnh Thân bệnh tâm bệnh
Tác giả: Thích Thông Phương
967
Tất cả đang chuyển biến để trở thành Tất cả đang chuyển biến để trở thành
Tác giả: Thích Thông Phương
769
Nguồn Gốc Của Đạo Phật Nguồn Gốc Của Đạo Phật
Tác giả: Thích Thông Phương
1,246
Ứng dụng lý nhân duyên vào cuộc sống Ứng dụng lý nhân duyên vào cuộc sống
Tác giả: Thích Thông Phương
1,303
Sống Chết Sống Chết
Tác giả: Thích Thông Phương
10,399
Ý nghĩa Thọ Giới Bồ Tát Ý nghĩa Thọ Giới Bồ Tát
Tác giả: Thích Thông Phương
1,377
Những Thời Pháp Thoại tại Bồ Đề Đạo Tràng Những Thời Pháp Thoại tại Bồ Đề Đạo Tràng
Tác giả: Thích Thông Phương
2,054
Lòng từ bi Lòng từ bi
Tác giả: Thích Thông Phương
1,301
Tập nghĩ tốt cho người Tập nghĩ tốt cho người
Tác giả: Thích Thông Phương
1,284
Những lời khai thị cuối hạ 2007 Những lời khai thị cuối hạ 2007
Tác giả: Thích Thông Phương
1,123
Thừa Kế Nghiệp Thừa Kế Nghiệp
Tác giả: Thích Thông Phương
1,657
Giác Ngộ Về Nhân Quả Vô Thường Giác Ngộ Về Nhân Quả Vô Thường
Tác giả: Thích Thông Phương
1,647
Tam huệ học Tam huệ học
Tác giả: Thích Thông Phương
1,013
Thế gian vô thường - 1/2 Thế gian vô thường - 1/2
Tác giả: Thích Thông Phương
1,239
Thế gian vô thường - 2/2 Thế gian vô thường - 2/2
Tác giả: Thích Thông Phương
990
Cái biết sáng ngời muôn thuở - 1/2 Cái biết sáng ngời muôn thuở - 1/2
Tác giả: Thích Thông Phương
951
Cái biết sáng ngời muôn thuở - 2/2 Cái biết sáng ngời muôn thuở - 2/2
Tác giả: Thích Thông Phương
862
Thiền là sống ngay thực tại - 1/2 Thiền là sống ngay thực tại - 1/2
Tác giả: Thích Thông Phương
2,121
Yếu chỉ Tâm kinh Bát Nhã Yếu chỉ Tâm kinh Bát Nhã
Tác giả: Thích Thông Phương
1,957
Niệm về cái chết - 1/2 Niệm về cái chết - 1/2
Tác giả: Thích Thông Phương
1,062
Niệm về cái chết - 2/2 Niệm về cái chết - 2/2
Tác giả: Thích Thông Phương
1,164
Đức tàm quý ( Hổ thẹn ) Đức tàm quý ( Hổ thẹn )
Tác giả: Thích Thông Phương
968
Ý nghĩa Phật ra đời Ý nghĩa Phật ra đời
Tác giả: Thích Thông Phương
11,210
Ý nghĩa sám hối sáu căn Ý nghĩa sám hối sáu căn
Tác giả: Thích Thông Phương
1,661
Oán hận nên giải không nên kết Oán hận nên giải không nên kết
Tác giả: Thích Thông Phương
1,185
Bậc Đại thắng, đại hùng, đại lực Bậc Đại thắng, đại hùng, đại lực
Tác giả: Thích Thông Phương
1,029
Uống nước nhớ nguồn Uống nước nhớ nguồn
Tác giả: Thích Thông Phương
946
Chết - Sống Chết - Sống
Tác giả: Thích Thông Phương
1,646
Chân lý bình đẳng Chân lý bình đẳng
Tác giả: Thích Thông Phương
1,097
Tâm sanh các pháp sanh Tâm sanh các pháp sanh
Tác giả: Thích Thông Phương
1,099
Tu là chuyển một cái nhìn - 2/2 Tu là chuyển một cái nhìn - 2/2
Tác giả: Thích Thông Phương
1,548
Tu là chuyển một cái nhìn - 1/2 Tu là chuyển một cái nhìn - 1/2
Tác giả: Thích Thông Phương
2,566
Trang thứ 1 của 2