Thành viên

Nhớ tôi

Thích Thông Phương

Có tất cả 61 videos
Tiêu đề video Lượt xem
Kinh Lăng Nghiêm giảng giải Kinh Lăng Nghiêm giảng giải
Tác giả: Thích Thông Phương
1,273
Ở đâu có ta, ở đó có đau khổ Ở đâu có ta, ở đó có đau khổ
Tác giả: Thích Thông Phương
428
Chuyển hóa nghịch cảnh Chuyển hóa nghịch cảnh
Tác giả: Thích Thông Phương
426
Chết - Sống Chết - Sống
Tác giả: Thích Thông Phương
515
Sân Hận, Sức Công Phá Đáng Sợ Sân Hận, Sức Công Phá Đáng Sợ
Tác giả: Thích Thông Phương
482
Nhắn Cho Những Người Khách Trọ Nhắn Cho Những Người Khách Trọ
Tác giả: Thích Thông Phương
310
Giác Ngộ Ngay Đời Này Giác Ngộ Ngay Đời Này
Tác giả: Thích Thông Phương
348
Hãy Sống Tốt Cho Ngày Hôm Nay Hãy Sống Tốt Cho Ngày Hôm Nay
Tác giả: Thích Thông Phương
365
Ý Nghĩa Tích Cực Của Vô Thường Ý Nghĩa Tích Cực Của Vô Thường
Tác giả: Thích Thông Phương
492
Ý Nghĩa Của Sự Cho Đi Ý Nghĩa Của Sự Cho Đi
Tác giả: Thích Thông Phương
277
Sống Không Hận Thù Sống Không Hận Thù
Tác giả: Thích Thông Phương
288
Chớ tự khinh mình Chớ tự khinh mình
Tác giả: Thích Thông Phương
371
Giải Trừ Bản Ngã Giải Trừ Bản Ngã
Tác giả: Thích Thông Phương
2,571
Kinh Kim Cang Kinh Kim Cang
Tác giả: Thích Thông Phương
1,845
Nguồn gốc của Đạo Phật Nguồn gốc của Đạo Phật
Tác giả: Thích Thông Phương
1,213
Lễ tất niên 2012 Lễ tất niên 2012
Tác giả: Thích Thông Phương
908
Hãy quý tiếc hiện tại Hãy quý tiếc hiện tại
Tác giả: Thích Thông Phương
1,150
Vô thường là chân lý của thế gian Vô thường là chân lý của thế gian
Tác giả: Thích Thông Phương
1,191
Thân bệnh tâm bệnh Thân bệnh tâm bệnh
Tác giả: Thích Thông Phương
966
Tất cả đang chuyển biến để trở thành Tất cả đang chuyển biến để trở thành
Tác giả: Thích Thông Phương
766
Nguồn Gốc Của Đạo Phật Nguồn Gốc Của Đạo Phật
Tác giả: Thích Thông Phương
1,242
Ứng dụng lý nhân duyên vào cuộc sống Ứng dụng lý nhân duyên vào cuộc sống
Tác giả: Thích Thông Phương
1,299
Sống Chết Sống Chết
Tác giả: Thích Thông Phương
10,375
Ý nghĩa Thọ Giới Bồ Tát Ý nghĩa Thọ Giới Bồ Tát
Tác giả: Thích Thông Phương
1,370
Những Thời Pháp Thoại tại Bồ Đề Đạo Tràng Những Thời Pháp Thoại tại Bồ Đề Đạo Tràng
Tác giả: Thích Thông Phương
2,041
Lòng từ bi Lòng từ bi
Tác giả: Thích Thông Phương
1,296
Tập nghĩ tốt cho người Tập nghĩ tốt cho người
Tác giả: Thích Thông Phương
1,281
Những lời khai thị cuối hạ 2007 Những lời khai thị cuối hạ 2007
Tác giả: Thích Thông Phương
1,119
Thừa Kế Nghiệp Thừa Kế Nghiệp
Tác giả: Thích Thông Phương
1,657
Giác Ngộ Về Nhân Quả Vô Thường Giác Ngộ Về Nhân Quả Vô Thường
Tác giả: Thích Thông Phương
1,645
Tam huệ học Tam huệ học
Tác giả: Thích Thông Phương
1,012
Thế gian vô thường - 1/2 Thế gian vô thường - 1/2
Tác giả: Thích Thông Phương
1,236
Thế gian vô thường - 2/2 Thế gian vô thường - 2/2
Tác giả: Thích Thông Phương
989
Cái biết sáng ngời muôn thuở - 1/2 Cái biết sáng ngời muôn thuở - 1/2
Tác giả: Thích Thông Phương
947
Cái biết sáng ngời muôn thuở - 2/2 Cái biết sáng ngời muôn thuở - 2/2
Tác giả: Thích Thông Phương
862
Thiền là sống ngay thực tại - 1/2 Thiền là sống ngay thực tại - 1/2
Tác giả: Thích Thông Phương
2,120
Yếu chỉ Tâm kinh Bát Nhã Yếu chỉ Tâm kinh Bát Nhã
Tác giả: Thích Thông Phương
1,954
Niệm về cái chết - 1/2 Niệm về cái chết - 1/2
Tác giả: Thích Thông Phương
1,059
Niệm về cái chết - 2/2 Niệm về cái chết - 2/2
Tác giả: Thích Thông Phương
1,160
Đức tàm quý ( Hổ thẹn ) Đức tàm quý ( Hổ thẹn )
Tác giả: Thích Thông Phương
964
Ý nghĩa Phật ra đời Ý nghĩa Phật ra đời
Tác giả: Thích Thông Phương
11,205
Ý nghĩa sám hối sáu căn Ý nghĩa sám hối sáu căn
Tác giả: Thích Thông Phương
1,659
Oán hận nên giải không nên kết Oán hận nên giải không nên kết
Tác giả: Thích Thông Phương
1,183
Bậc Đại thắng, đại hùng, đại lực Bậc Đại thắng, đại hùng, đại lực
Tác giả: Thích Thông Phương
1,028
Uống nước nhớ nguồn Uống nước nhớ nguồn
Tác giả: Thích Thông Phương
945
Chết - Sống Chết - Sống
Tác giả: Thích Thông Phương
1,641
Chân lý bình đẳng Chân lý bình đẳng
Tác giả: Thích Thông Phương
1,090
Tâm sanh các pháp sanh Tâm sanh các pháp sanh
Tác giả: Thích Thông Phương
1,096
Tu là chuyển một cái nhìn - 2/2 Tu là chuyển một cái nhìn - 2/2
Tác giả: Thích Thông Phương
1,543
Tu là chuyển một cái nhìn - 1/2 Tu là chuyển một cái nhìn - 1/2
Tác giả: Thích Thông Phương
2,562
Trang thứ 1 của 2