Thành viên

Nhớ tôi

Thích Pháp Hòa

Có tất cả 1199 videos
Tiêu đề video Lượt xem
Xuất Gia - Gieo Duyên - Tu Học 2016 Xuất Gia - Gieo Duyên - Tu Học 2016
Tác giả: Thích Pháp Hòa
494
Chăm Sóc Người Bệnh Chăm Sóc Người Bệnh
Tác giả: Thích Pháp Hòa
556
Tự Chiến Thắng Mình Tự Chiến Thắng Mình
Tác giả: Thích Pháp Hòa
1,273
Lập Nguyện, Tu Phước, Hồi Hướng Lập Nguyện, Tu Phước, Hồi Hướng
Tác giả: Thích Pháp Hòa
1,143
Người Nhảy Khỏi Nước Người Nhảy Khỏi Nước
Tác giả: Thích Pháp Hòa
2,062
Tìm Lại Chính Mình Tìm Lại Chính Mình
Tác giả: Thích Pháp Hòa
1,291
Mười Pháp Tự Lợi Mười Pháp Tự Lợi
Tác giả: Thích Pháp Hòa
667
Bồ Tát Tại Gia, Bồ Tát Xuất Gia (Vấn Đáp) Bồ Tát Tại Gia, Bồ Tát Xuất Gia (Vấn Đáp)
Tác giả: Thích Pháp Hòa
927
Bồ Tát Tại Gia (Phần 3) Bồ Tát Tại Gia (Phần 3)
Tác giả: Thích Pháp Hòa
559
Pháp Quang Pháp Quang
Tác giả: Thích Pháp Hòa
933
Bồ Tát Tại Gia (Phần 2) Bồ Tát Tại Gia (Phần 2)
Tác giả: Thích Pháp Hòa
913
Tăng Ích Tổn Giảm Tăng Ích Tổn Giảm
Tác giả: Thích Pháp Hòa
745
Diệu Ý Liên Hoa Diệu Ý Liên Hoa
Tác giả: Thích Pháp Hòa
904
Bài Hát Vọng Cổ: Lòng Mẹ 3 Bài Hát Vọng Cổ: Lòng Mẹ 3
Tác giả: Thích Pháp Hòa
2,251
Gieo Trồng Thiện Căn (Ukranian Hall, Melbourne, Nov.22, 2015) Gieo Trồng Thiện Căn (Ukranian Hall, Melbourne, Nov.22, 2015)
Tác giả: Thích Pháp Hòa
1,347
Think Positive to Make Things Positive (May 20, 2016) Think Positive to Make Things Positive (May 20, 2016)
Tác giả: Thích Pháp Hòa
549
Trong Bùn Có Sen Trong Bùn Có Sen
Tác giả: Thích Pháp Hòa
1,285
Bồ Tát Tại Gia (Phần 1) Bồ Tát Tại Gia (Phần 1)
Tác giả: Thích Pháp Hòa
1,632
Phật Pháp Vấn Đáp (Phần 2, Giảng Tại Tu Viện Huyền Quang) Phật Pháp Vấn Đáp (Phần 2, Giảng Tại Tu Viện Huyền Quang)
Tác giả: Thích Pháp Hòa
1,031
Phật Pháp Vấn Đáp (Phần 1, Giảng Tại Tu Viện Huyền Quang) Phật Pháp Vấn Đáp (Phần 1, Giảng Tại Tu Viện Huyền Quang)
Tác giả: Thích Pháp Hòa
1,037
Vượt Tứ Tướng (Kỳ 5) Vượt Tứ Tướng (Kỳ 5)
Tác giả: Thích Pháp Hòa
387
Vượt Tứ Tướng (Kỳ 4) Vượt Tứ Tướng (Kỳ 4)
Tác giả: Thích Pháp Hòa
318
Vượt Tứ Tướng (Kỳ 3) Vượt Tứ Tướng (Kỳ 3)
Tác giả: Thích Pháp Hòa
392
Tâm Chuyển Cảnh Sẽ Chuyển Tâm Chuyển Cảnh Sẽ Chuyển
Tác giả: Thích Pháp Hòa
643
Tâm Thành Chuyển Nghiệp Tâm Thành Chuyển Nghiệp
Tác giả: Thích Pháp Hòa
1,037
Hạnh Đức Người Cư Sĩ Hạnh Đức Người Cư Sĩ
Tác giả: Thích Pháp Hòa
883
Viên Ngọc Pháp Hoa (Phần 2) Viên Ngọc Pháp Hoa (Phần 2)
Tác giả: Thích Pháp Hòa
649
Viên Ngọc Pháp Hoa (Phần 1) Viên Ngọc Pháp Hoa (Phần 1)
Tác giả: Thích Pháp Hòa
1,049
Phật Pháp Vấn Đáp (Giảng Tại Mỹ, 2016) Phật Pháp Vấn Đáp (Giảng Tại Mỹ, 2016)
Tác giả: Thích Pháp Hòa
1,267
Bài ca Hoa Bất Diệt Bài ca Hoa Bất Diệt
Tác giả: Thích Pháp Hòa
1,329
Bản Giác Nơi Mình Bản Giác Nơi Mình
Tác giả: Thích Pháp Hòa
994
Giác: Phật - Mê: Ma Giác: Phật - Mê: Ma
Tác giả: Thích Pháp Hòa
578
Diệu dụng của Thiền Diệu dụng của Thiền
Tác giả: Thích Pháp Hòa
923
Hạnh Đức Căn Bản 2 Hạnh Đức Căn Bản 2
Tác giả: Thích Pháp Hòa
758
Lấy Lành Thắng Dữ Lấy Lành Thắng Dữ
Tác giả: Thích Pháp Hòa
1,536
Cư Sĩ Trong Phật Giáo Cư Sĩ Trong Phật Giáo
Tác giả: Thích Pháp Hòa
597
Điềm Tĩnh Điềm Tĩnh
Tác giả: Thích Pháp Hòa
1,988
Tôi Bằng Tuổi Phật (Vấn Đáp) Tôi Bằng Tuổi Phật (Vấn Đáp)
Tác giả: Thích Pháp Hòa
1,339
Tăng Ích, Tổn Giảm Tăng Ích, Tổn Giảm
Tác giả: Thích Pháp Hòa
880
Kinh An Trú Tầm Kinh An Trú Tầm
Tác giả: Thích Pháp Hòa
2,585
Giác: Phật - Mê: Ma Giác: Phật - Mê: Ma
Tác giả: Thích Pháp Hòa
987
Đại Nguyện Văn Thù Đại Nguyện Văn Thù
Tác giả: Thích Pháp Hòa
801
Pháp Hạnh Của Phật (Phần 2) Pháp Hạnh Của Phật (Phần 2)
Tác giả: Thích Pháp Hòa
514
Tâm Chuyển Cảnh Sẽ Chuyển (Vấn Đáp) Tâm Chuyển Cảnh Sẽ Chuyển (Vấn Đáp)
Tác giả: Thích Pháp Hòa
1,251
Chấp Là Gốc Khổ Chấp Là Gốc Khổ
Tác giả: Thích Pháp Hòa
1,606
Tâm Thành Nghiệp Chuyển Tâm Thành Nghiệp Chuyển
Tác giả: Thích Pháp Hòa
1,631
Minh Châu Tích Trượng Minh Châu Tích Trượng
Tác giả: Thích Pháp Hòa
410
Chấp Là Gốc Khổ Chấp Là Gốc Khổ
Tác giả: Thích Pháp Hòa
1,236
Nền Tảng Hạnh Phúc Nền Tảng Hạnh Phúc
Tác giả: Thích Pháp Hòa
1,055
Tùy Nghiệp Thọ Sanh (Vấn Đáp) Tùy Nghiệp Thọ Sanh (Vấn Đáp)
Tác giả: Thích Pháp Hòa
842
Trang thứ 1 của 24