Thành viên

Nhớ tôi

Thích Pháp Hòa

Có tất cả 1204 videos
Tiêu đề video Lượt xem
Pháp Giới Dung Thông Pháp Giới Dung Thông
Tác giả: Thích Pháp Hòa
531
Xuất Gia, Thọ Giới Xuất Gia, Thọ Giới
Tác giả: Thích Pháp Hòa
270
Hãy Thương Chính Mình Hãy Thương Chính Mình
Tác giả: Thích Pháp Hòa
1,070
Bồ Tát Tại Gia (Phần 4) Bồ Tát Tại Gia (Phần 4)
Tác giả: Thích Pháp Hòa
828
Tâm Niệm Của Người Xuất Gia Tâm Niệm Của Người Xuất Gia
Tác giả: Thích Pháp Hòa
1,280
Xuất Gia - Gieo Duyên - Tu Học 2016 Xuất Gia - Gieo Duyên - Tu Học 2016
Tác giả: Thích Pháp Hòa
954
Chăm Sóc Người Bệnh Chăm Sóc Người Bệnh
Tác giả: Thích Pháp Hòa
1,062
Tự Chiến Thắng Mình Tự Chiến Thắng Mình
Tác giả: Thích Pháp Hòa
1,921
Lập Nguyện, Tu Phước, Hồi Hướng Lập Nguyện, Tu Phước, Hồi Hướng
Tác giả: Thích Pháp Hòa
1,632
Người Nhảy Khỏi Nước Người Nhảy Khỏi Nước
Tác giả: Thích Pháp Hòa
2,454
Tìm Lại Chính Mình Tìm Lại Chính Mình
Tác giả: Thích Pháp Hòa
1,676
Mười Pháp Tự Lợi Mười Pháp Tự Lợi
Tác giả: Thích Pháp Hòa
913
Bồ Tát Tại Gia, Bồ Tát Xuất Gia (Vấn Đáp) Bồ Tát Tại Gia, Bồ Tát Xuất Gia (Vấn Đáp)
Tác giả: Thích Pháp Hòa
1,173
Bồ Tát Tại Gia (Phần 3) Bồ Tát Tại Gia (Phần 3)
Tác giả: Thích Pháp Hòa
738
Pháp Quang Pháp Quang
Tác giả: Thích Pháp Hòa
1,129
Bồ Tát Tại Gia (Phần 2) Bồ Tát Tại Gia (Phần 2)
Tác giả: Thích Pháp Hòa
1,071
Tăng Ích Tổn Giảm Tăng Ích Tổn Giảm
Tác giả: Thích Pháp Hòa
888
Diệu Ý Liên Hoa Diệu Ý Liên Hoa
Tác giả: Thích Pháp Hòa
1,066
Bài Hát Vọng Cổ: Lòng Mẹ 3 Bài Hát Vọng Cổ: Lòng Mẹ 3
Tác giả: Thích Pháp Hòa
2,646
Gieo Trồng Thiện Căn (Ukranian Hall, Melbourne, Nov.22, 2015) Gieo Trồng Thiện Căn (Ukranian Hall, Melbourne, Nov.22, 2015)
Tác giả: Thích Pháp Hòa
1,508
Think Positive to Make Things Positive (May 20, 2016) Think Positive to Make Things Positive (May 20, 2016)
Tác giả: Thích Pháp Hòa
616
Trong Bùn Có Sen Trong Bùn Có Sen
Tác giả: Thích Pháp Hòa
1,426
Bồ Tát Tại Gia (Phần 1) Bồ Tát Tại Gia (Phần 1)
Tác giả: Thích Pháp Hòa
1,863
Phật Pháp Vấn Đáp (Phần 2, Giảng Tại Tu Viện Huyền Quang) Phật Pháp Vấn Đáp (Phần 2, Giảng Tại Tu Viện Huyền Quang)
Tác giả: Thích Pháp Hòa
1,161
Phật Pháp Vấn Đáp (Phần 1, Giảng Tại Tu Viện Huyền Quang) Phật Pháp Vấn Đáp (Phần 1, Giảng Tại Tu Viện Huyền Quang)
Tác giả: Thích Pháp Hòa
1,220
Vượt Tứ Tướng (Kỳ 5) Vượt Tứ Tướng (Kỳ 5)
Tác giả: Thích Pháp Hòa
474
Vượt Tứ Tướng (Kỳ 4) Vượt Tứ Tướng (Kỳ 4)
Tác giả: Thích Pháp Hòa
400
Vượt Tứ Tướng (Kỳ 3) Vượt Tứ Tướng (Kỳ 3)
Tác giả: Thích Pháp Hòa
471
Tâm Chuyển Cảnh Sẽ Chuyển Tâm Chuyển Cảnh Sẽ Chuyển
Tác giả: Thích Pháp Hòa
789
Tâm Thành Chuyển Nghiệp Tâm Thành Chuyển Nghiệp
Tác giả: Thích Pháp Hòa
1,235
Hạnh Đức Người Cư Sĩ Hạnh Đức Người Cư Sĩ
Tác giả: Thích Pháp Hòa
1,043
Viên Ngọc Pháp Hoa (Phần 2) Viên Ngọc Pháp Hoa (Phần 2)
Tác giả: Thích Pháp Hòa
771
Viên Ngọc Pháp Hoa (Phần 1) Viên Ngọc Pháp Hoa (Phần 1)
Tác giả: Thích Pháp Hòa
1,266
Phật Pháp Vấn Đáp (Giảng Tại Mỹ, 2016) Phật Pháp Vấn Đáp (Giảng Tại Mỹ, 2016)
Tác giả: Thích Pháp Hòa
1,433
Bài ca Hoa Bất Diệt Bài ca Hoa Bất Diệt
Tác giả: Thích Pháp Hòa
1,500
Bản Giác Nơi Mình Bản Giác Nơi Mình
Tác giả: Thích Pháp Hòa
1,142
Giác: Phật - Mê: Ma Giác: Phật - Mê: Ma
Tác giả: Thích Pháp Hòa
682
Diệu dụng của Thiền Diệu dụng của Thiền
Tác giả: Thích Pháp Hòa
1,064
Hạnh Đức Căn Bản 2 Hạnh Đức Căn Bản 2
Tác giả: Thích Pháp Hòa
842
Lấy Lành Thắng Dữ Lấy Lành Thắng Dữ
Tác giả: Thích Pháp Hòa
1,714
Cư Sĩ Trong Phật Giáo Cư Sĩ Trong Phật Giáo
Tác giả: Thích Pháp Hòa
680
Điềm Tĩnh Điềm Tĩnh
Tác giả: Thích Pháp Hòa
2,185
Tôi Bằng Tuổi Phật (Vấn Đáp) Tôi Bằng Tuổi Phật (Vấn Đáp)
Tác giả: Thích Pháp Hòa
1,462
Tăng Ích, Tổn Giảm Tăng Ích, Tổn Giảm
Tác giả: Thích Pháp Hòa
983
Kinh An Trú Tầm Kinh An Trú Tầm
Tác giả: Thích Pháp Hòa
2,969
Giác: Phật - Mê: Ma Giác: Phật - Mê: Ma
Tác giả: Thích Pháp Hòa
1,075
Đại Nguyện Văn Thù Đại Nguyện Văn Thù
Tác giả: Thích Pháp Hòa
893
Pháp Hạnh Của Phật (Phần 2) Pháp Hạnh Của Phật (Phần 2)
Tác giả: Thích Pháp Hòa
595
Tâm Chuyển Cảnh Sẽ Chuyển (Vấn Đáp) Tâm Chuyển Cảnh Sẽ Chuyển (Vấn Đáp)
Tác giả: Thích Pháp Hòa
1,369
Chấp Là Gốc Khổ Chấp Là Gốc Khổ
Tác giả: Thích Pháp Hòa
1,753
Trang thứ 1 của 25