Thành viên

Nhớ tôi

Thích Nhật Hỷ

Có tất cả 27 videos
Tiêu đề video Lượt xem
Kết Duyên Lành Với Phật Kết Duyên Lành Với Phật
Tác giả: Thích Nhật Hỷ
165
Ngũ Uẫn (Phần 2) Ngũ Uẫn (Phần 2)
Tác giả: Thích Nhật Hỷ
210
Đức Phật hiện thân để đem trí tuệ và giác ngộ cho kiếp nhân sinh Đức Phật hiện thân để đem trí tuệ và giác ngộ cho kiếp nhân sinh
Tác giả: Thích Nhật Hỷ
223
Dùng Trí Tuệ Để Bồi Dưỡng Thân Tâm Của Mình Dùng Trí Tuệ Để Bồi Dưỡng Thân Tâm Của Mình
Tác giả: Thích Nhật Hỷ
246
Nguyện & 5 Quán Của Phật Tử Nguyện & 5 Quán Của Phật Tử
Tác giả: Thích Nhật Hỷ
157
Phật pháp căn bản - Bài 4 : Lợi ích của Đạo Phật Phật pháp căn bản - Bài 4 : Lợi ích của Đạo Phật
Tác giả: Thích Nhật Hỷ
168
Phật pháp căn bản - Bài 3 : Pháp Tứ Đế Phật pháp căn bản - Bài 3 : Pháp Tứ Đế
Tác giả: Thích Nhật Hỷ
154
Phật pháp căn bản - Bài 2 : Đạo Phật Phật pháp căn bản - Bài 2 : Đạo Phật
Tác giả: Thích Nhật Hỷ
157
Mùa Xuân Lắng Nghe Lời Phật Dạy Mùa Xuân Lắng Nghe Lời Phật Dạy
Tác giả: Thích Nhật Hỷ
291
Người Thầy Khả Kính Người Thầy Khả Kính
Tác giả: Thích Nhật Hỷ
471
Xuất Gia Và Hạnh Nguyện Của Bồ Tát Quán Thế Âm Xuất Gia Và Hạnh Nguyện Của Bồ Tát Quán Thế Âm
Tác giả: Thích Nhật Hỷ
651
Tỏ Ngộ Nguồn Tâm Tỏ Ngộ Nguồn Tâm
Tác giả: Thích Nhật Hỷ
323
Thuyết Pháp Độ sanh của Ngài Quan Thế Âm Thuyết Pháp Độ sanh của Ngài Quan Thế Âm
Tác giả: Thích Nhật Hỷ
551
Dừng nghiệp và chuyển nghiệp Dừng nghiệp và chuyển nghiệp
Tác giả: Thích Nhật Hỷ
529
Tam Bảo phước điền Tam Bảo phước điền
Tác giả: Thích Nhật Hỷ
483
Tứ Diệu Đế - Phần 2 Tứ Diệu Đế - Phần 2
Tác giả: Thích Nhật Hỷ
627
Lợi Ích Của Đạo Phật Lợi Ích Của Đạo Phật
Tác giả: Thích Nhật Hỷ
569
Lịch Sử Phật A Di Đà & 48 Lời Nguyện Lịch Sử Phật A Di Đà & 48 Lời Nguyện
Tác giả: Thích Nhật Hỷ
869
Chiến Thắng Lòng Ganh Ghét Chiến Thắng Lòng Ganh Ghét
Tác giả: Thích Nhật Hỷ
1,245
Phát Tâm Niệm Phật Được Nhập Vào Pháp Thân Đức Phật A Di Đà Phát Tâm Niệm Phật Được Nhập Vào Pháp Thân Đức Phật A Di Đà
Tác giả: Thích Nhật Hỷ
1,098
Sự Tu Tập Tiền Thân Của Đức Phật A Di Đà Sự Tu Tập Tiền Thân Của Đức Phật A Di Đà
Tác giả: Thích Nhật Hỷ
902
Đạo Phật Đạo Phật
Tác giả: Thích Nhật Hỷ
1,029
Tu 3 nghiệp an lạc hạnh phúc Tu 3 nghiệp an lạc hạnh phúc
Tác giả: Thích Nhật Hỷ
935
Nghe Chuông Thức Tỉnh Nghe Chuông Thức Tỉnh
Tác giả: Thích Nhật Hỷ
1,076
Thẩm Sát Tâm Để Hướng Về Tây Phương Cực Lạc Thẩm Sát Tâm Để Hướng Về Tây Phương Cực Lạc
Tác giả: Thích Nhật Hỷ
1,103
Niệm Phật Để Đền Đáp Bốn Ân Niệm Phật Để Đền Đáp Bốn Ân
Tác giả: Thích Nhật Hỷ
1,245
Niệm Phật phát khởi bốn tâm rộng lớn - Phật thất 66 Niệm Phật phát khởi bốn tâm rộng lớn - Phật thất 66
Tác giả: Thích Nhật Hỷ
1,884
Trang thứ 1 của 1