Thành viên

Nhớ tôi

Thích Lệ Trang

Có tất cả 88 videos
Tiêu đề video Lượt xem
Kệ Khai Thị Kệ Khai Thị
Tác giả: Thích Lệ Trang
14
Cúng Dường Cúng Dường
Tác giả: Thích Lệ Trang
224
Tâm lân mẫn Tâm lân mẫn
Tác giả: Thích Lệ Trang
237
Sức mạnh Quan Thế Âm Sức mạnh Quan Thế Âm
Tác giả: Thích Lệ Trang
306
Bình yên Bình yên
Tác giả: Thích Lệ Trang
211
Chỉ có bây giờ Chỉ có bây giờ
Tác giả: Thích Lệ Trang
177
Ý thức tập thể Ý thức tập thể
Tác giả: Thích Lệ Trang
155
Tàm quý Tàm quý
Tác giả: Thích Lệ Trang
173
Sám hối Sám hối
Tác giả: Thích Lệ Trang
226
Ba chướng Ba chướng
Tác giả: Thích Lệ Trang
140
Ý nghĩa cài hoa hồng Ý nghĩa cài hoa hồng
Tác giả: Thích Lệ Trang
158
Được mất Được mất
Tác giả: Thích Lệ Trang
166
Nhớ ơn Nhớ ơn
Tác giả: Thích Lệ Trang
189
Giải thoát Giải thoát
Tác giả: Thích Lệ Trang
155
Hộ niệm Hộ niệm
Tác giả: Thích Lệ Trang
153
Nuôi dưỡng Nuôi dưỡng
Tác giả: Thích Lệ Trang
111
Thất nạn Thất nạn
Tác giả: Thích Lệ Trang
187
Phổ môn thị hiện Phổ môn thị hiện
Tác giả: Thích Lệ Trang
218
Tam Vô Lậu Học Tam Vô Lậu Học
Tác giả: Thích Lệ Trang
432
Tam vô lậu học - Phần 3 Tam vô lậu học - Phần 3
Tác giả: Thích Lệ Trang
195
Tam vô lậu học - Phần 2 Tam vô lậu học - Phần 2
Tác giả: Thích Lệ Trang
213
Tam vô lậu học - Phần 1 Tam vô lậu học - Phần 1
Tác giả: Thích Lệ Trang
241
Thất Nạn Thất Nạn
Tác giả: Thích Lệ Trang
858
Nuôi Dưỡng Nuôi Dưỡng
Tác giả: Thích Lệ Trang
684
Hộ Niệm Hộ Niệm
Tác giả: Thích Lệ Trang
529
Giải Thoát Giải Thoát
Tác giả: Thích Lệ Trang
942
Được mất Được mất
Tác giả: Thích Lệ Trang
1,049
Ý nghĩa cài hoa hồng Ý nghĩa cài hoa hồng
Tác giả: Thích Lệ Trang
895
Sám Hối Sám Hối
Tác giả: Thích Lệ Trang
697
Tàm quý Tàm quý
Tác giả: Thích Lệ Trang
780
Chỉ Có Bây Giờ Chỉ Có Bây Giờ
Tác giả: Thích Lệ Trang
1,049
Ba chướng Ba chướng
Tác giả: Thích Lệ Trang
999
Ba Chướng Ba Chướng
Tác giả: Thích Lệ Trang
1,614
Bình Yên Bình Yên
Tác giả: Thích Lệ Trang
1,018
Tín ngưỡng Thổ công - Phần 1 Tín ngưỡng Thổ công - Phần 1
Tác giả: Thích Lệ Trang
695
Tín ngưỡng Thổ công - Phần 2 Tín ngưỡng Thổ công - Phần 2
Tác giả: Thích Lệ Trang
627
Phật có trong xe không Phật có trong xe không
Tác giả: Thích Lệ Trang
643
Sức Mạnh Quán Thế Âm Sức Mạnh Quán Thế Âm
Tác giả: Thích Lệ Trang
1,644
Sức mạnh Quán Thế Âm Sức mạnh Quán Thế Âm
Tác giả: Thích Lệ Trang
1,059
Tâm Lân Mẫn Tâm Lân Mẫn
Tác giả: Thích Lệ Trang
1,046
Phát Tâm Bồ Đề Phát Tâm Bồ Đề
Tác giả: Thích Lệ Trang
1,756
Tuệ Giác Mười Phương Tuệ Giác Mười Phương
Tác giả: Thích Lệ Trang
1,216
Trang nghiêm Tịnh Độ Trang nghiêm Tịnh Độ
Tác giả: Thích Lệ Trang
988
Từ Bi Độ Sân Hận Từ Bi Độ Sân Hận
Tác giả: Thích Lệ Trang
2,011
Mở Trải Tấm Lòng Mở Trải Tấm Lòng
Tác giả: Thích Lệ Trang
1,159
Pháp Âm Vi Diệu Pháp Âm Vi Diệu
Tác giả: Thích Lệ Trang
1,049
Ý nghĩa tắm Phật - Giảng ngày 04-05-2014 Ý nghĩa tắm Phật - Giảng ngày 04-05-2014
Tác giả: Thích Lệ Trang
1,239
An cư An cư
Tác giả: Thích Lệ Trang
1,153
Tìm Lại Nơi Tâm Tìm Lại Nơi Tâm
Tác giả: Thích Lệ Trang
1,263
Ý Nghĩa Danh Hiệu Thất Phật Dược Sư - Bài 5 Ý Nghĩa Danh Hiệu Thất Phật Dược Sư - Bài 5
Tác giả: Thích Lệ Trang
1,190
Trang thứ 1 của 2