Thành viên

Nhớ tôi

Thích Lệ Trang

Có tất cả 87 videos
Tiêu đề video Lượt xem
Cúng Dường Cúng Dường
Tác giả: Thích Lệ Trang
156
Tâm lân mẫn Tâm lân mẫn
Tác giả: Thích Lệ Trang
197
Sức mạnh Quan Thế Âm Sức mạnh Quan Thế Âm
Tác giả: Thích Lệ Trang
248
Bình yên Bình yên
Tác giả: Thích Lệ Trang
173
Chỉ có bây giờ Chỉ có bây giờ
Tác giả: Thích Lệ Trang
143
Ý thức tập thể Ý thức tập thể
Tác giả: Thích Lệ Trang
125
Tàm quý Tàm quý
Tác giả: Thích Lệ Trang
130
Sám hối Sám hối
Tác giả: Thích Lệ Trang
173
Ba chướng Ba chướng
Tác giả: Thích Lệ Trang
109
Ý nghĩa cài hoa hồng Ý nghĩa cài hoa hồng
Tác giả: Thích Lệ Trang
130
Được mất Được mất
Tác giả: Thích Lệ Trang
130
Nhớ ơn Nhớ ơn
Tác giả: Thích Lệ Trang
154
Giải thoát Giải thoát
Tác giả: Thích Lệ Trang
123
Hộ niệm Hộ niệm
Tác giả: Thích Lệ Trang
124
Nuôi dưỡng Nuôi dưỡng
Tác giả: Thích Lệ Trang
89
Thất nạn Thất nạn
Tác giả: Thích Lệ Trang
146
Phổ môn thị hiện Phổ môn thị hiện
Tác giả: Thích Lệ Trang
184
Tam Vô Lậu Học Tam Vô Lậu Học
Tác giả: Thích Lệ Trang
388
Tam vô lậu học - Phần 3 Tam vô lậu học - Phần 3
Tác giả: Thích Lệ Trang
164
Tam vô lậu học - Phần 2 Tam vô lậu học - Phần 2
Tác giả: Thích Lệ Trang
174
Tam vô lậu học - Phần 1 Tam vô lậu học - Phần 1
Tác giả: Thích Lệ Trang
206
Thất Nạn Thất Nạn
Tác giả: Thích Lệ Trang
802
Nuôi Dưỡng Nuôi Dưỡng
Tác giả: Thích Lệ Trang
651
Hộ Niệm Hộ Niệm
Tác giả: Thích Lệ Trang
489
Giải Thoát Giải Thoát
Tác giả: Thích Lệ Trang
903
Được mất Được mất
Tác giả: Thích Lệ Trang
983
Ý nghĩa cài hoa hồng Ý nghĩa cài hoa hồng
Tác giả: Thích Lệ Trang
861
Sám Hối Sám Hối
Tác giả: Thích Lệ Trang
644
Tàm quý Tàm quý
Tác giả: Thích Lệ Trang
748
Chỉ Có Bây Giờ Chỉ Có Bây Giờ
Tác giả: Thích Lệ Trang
1,019
Ba chướng Ba chướng
Tác giả: Thích Lệ Trang
970
Ba Chướng Ba Chướng
Tác giả: Thích Lệ Trang
1,558
Bình Yên Bình Yên
Tác giả: Thích Lệ Trang
977
Tín ngưỡng Thổ công - Phần 1 Tín ngưỡng Thổ công - Phần 1
Tác giả: Thích Lệ Trang
648
Tín ngưỡng Thổ công - Phần 2 Tín ngưỡng Thổ công - Phần 2
Tác giả: Thích Lệ Trang
584
Phật có trong xe không Phật có trong xe không
Tác giả: Thích Lệ Trang
601
Sức Mạnh Quán Thế Âm Sức Mạnh Quán Thế Âm
Tác giả: Thích Lệ Trang
1,554
Sức mạnh Quán Thế Âm Sức mạnh Quán Thế Âm
Tác giả: Thích Lệ Trang
1,002
Tâm Lân Mẫn Tâm Lân Mẫn
Tác giả: Thích Lệ Trang
998
Phát Tâm Bồ Đề Phát Tâm Bồ Đề
Tác giả: Thích Lệ Trang
1,705
Tuệ Giác Mười Phương Tuệ Giác Mười Phương
Tác giả: Thích Lệ Trang
1,172
Trang nghiêm Tịnh Độ Trang nghiêm Tịnh Độ
Tác giả: Thích Lệ Trang
947
Từ Bi Độ Sân Hận Từ Bi Độ Sân Hận
Tác giả: Thích Lệ Trang
1,963
Mở Trải Tấm Lòng Mở Trải Tấm Lòng
Tác giả: Thích Lệ Trang
1,106
Pháp Âm Vi Diệu Pháp Âm Vi Diệu
Tác giả: Thích Lệ Trang
1,002
Ý nghĩa tắm Phật - Giảng ngày 04-05-2014 Ý nghĩa tắm Phật - Giảng ngày 04-05-2014
Tác giả: Thích Lệ Trang
1,202
An cư An cư
Tác giả: Thích Lệ Trang
1,113
Tìm Lại Nơi Tâm Tìm Lại Nơi Tâm
Tác giả: Thích Lệ Trang
1,217
Ý Nghĩa Danh Hiệu Thất Phật Dược Sư - Bài 5 Ý Nghĩa Danh Hiệu Thất Phật Dược Sư - Bài 5
Tác giả: Thích Lệ Trang
1,146
Ý Nghĩa Danh Hiệu Thất Phật Dược Sư - Bài 4 Ý Nghĩa Danh Hiệu Thất Phật Dược Sư - Bài 4
Tác giả: Thích Lệ Trang
942
Trang thứ 1 của 2