Thành viên

Nhớ tôi

Thích Lệ Trang

Có tất cả 93 videos
Tiêu đề video Lượt xem
Sâu Sắc Sâu Sắc
Tác giả: Thích Lệ Trang
79
Nghi thức hành trì Nghi thức hành trì
Tác giả: Thích Lệ Trang
60
Công phu tu tập Công phu tu tập
Tác giả: Thích Lệ Trang
57
Gương Nhân Quả Gương Nhân Quả
Tác giả: Thích Lệ Trang
159
Kệ khai thị Kệ khai thị
Tác giả: Thích Lệ Trang
76
Kệ Khai Thị Kệ Khai Thị
Tác giả: Thích Lệ Trang
203
Cúng Dường Cúng Dường
Tác giả: Thích Lệ Trang
264
Tâm lân mẫn Tâm lân mẫn
Tác giả: Thích Lệ Trang
259
Sức mạnh Quan Thế Âm Sức mạnh Quan Thế Âm
Tác giả: Thích Lệ Trang
359
Bình yên Bình yên
Tác giả: Thích Lệ Trang
239
Chỉ có bây giờ Chỉ có bây giờ
Tác giả: Thích Lệ Trang
199
Ý thức tập thể Ý thức tập thể
Tác giả: Thích Lệ Trang
173
Tàm quý Tàm quý
Tác giả: Thích Lệ Trang
201
Sám hối Sám hối
Tác giả: Thích Lệ Trang
294
Ba chướng Ba chướng
Tác giả: Thích Lệ Trang
161
Ý nghĩa cài hoa hồng Ý nghĩa cài hoa hồng
Tác giả: Thích Lệ Trang
187
Được mất Được mất
Tác giả: Thích Lệ Trang
192
Nhớ ơn Nhớ ơn
Tác giả: Thích Lệ Trang
214
Giải thoát Giải thoát
Tác giả: Thích Lệ Trang
179
Hộ niệm Hộ niệm
Tác giả: Thích Lệ Trang
189
Nuôi dưỡng Nuôi dưỡng
Tác giả: Thích Lệ Trang
132
Thất nạn Thất nạn
Tác giả: Thích Lệ Trang
218
Phổ môn thị hiện Phổ môn thị hiện
Tác giả: Thích Lệ Trang
240
Tam Vô Lậu Học Tam Vô Lậu Học
Tác giả: Thích Lệ Trang
469
Tam vô lậu học - Phần 3 Tam vô lậu học - Phần 3
Tác giả: Thích Lệ Trang
222
Tam vô lậu học - Phần 2 Tam vô lậu học - Phần 2
Tác giả: Thích Lệ Trang
240
Tam vô lậu học - Phần 1 Tam vô lậu học - Phần 1
Tác giả: Thích Lệ Trang
264
Thất Nạn Thất Nạn
Tác giả: Thích Lệ Trang
905
Nuôi Dưỡng Nuôi Dưỡng
Tác giả: Thích Lệ Trang
735
Hộ Niệm Hộ Niệm
Tác giả: Thích Lệ Trang
565
Giải Thoát Giải Thoát
Tác giả: Thích Lệ Trang
984
Được mất Được mất
Tác giả: Thích Lệ Trang
1,074
Ý nghĩa cài hoa hồng Ý nghĩa cài hoa hồng
Tác giả: Thích Lệ Trang
914
Sám Hối Sám Hối
Tác giả: Thích Lệ Trang
736
Tàm quý Tàm quý
Tác giả: Thích Lệ Trang
806
Chỉ Có Bây Giờ Chỉ Có Bây Giờ
Tác giả: Thích Lệ Trang
1,087
Ba chướng Ba chướng
Tác giả: Thích Lệ Trang
1,017
Ba Chướng Ba Chướng
Tác giả: Thích Lệ Trang
1,664
Bình Yên Bình Yên
Tác giả: Thích Lệ Trang
1,049
Tín ngưỡng Thổ công - Phần 1 Tín ngưỡng Thổ công - Phần 1
Tác giả: Thích Lệ Trang
727
Tín ngưỡng Thổ công - Phần 2 Tín ngưỡng Thổ công - Phần 2
Tác giả: Thích Lệ Trang
664
Phật có trong xe không Phật có trong xe không
Tác giả: Thích Lệ Trang
675
Sức Mạnh Quán Thế Âm Sức Mạnh Quán Thế Âm
Tác giả: Thích Lệ Trang
1,744
Sức mạnh Quán Thế Âm Sức mạnh Quán Thế Âm
Tác giả: Thích Lệ Trang
1,104
Tâm Lân Mẫn Tâm Lân Mẫn
Tác giả: Thích Lệ Trang
1,076
Phát Tâm Bồ Đề Phát Tâm Bồ Đề
Tác giả: Thích Lệ Trang
1,818
Tuệ Giác Mười Phương Tuệ Giác Mười Phương
Tác giả: Thích Lệ Trang
1,248
Trang nghiêm Tịnh Độ Trang nghiêm Tịnh Độ
Tác giả: Thích Lệ Trang
1,022
Từ Bi Độ Sân Hận Từ Bi Độ Sân Hận
Tác giả: Thích Lệ Trang
2,062
Mở Trải Tấm Lòng Mở Trải Tấm Lòng
Tác giả: Thích Lệ Trang
1,199
Trang thứ 1 của 2