Thành viên

Nhớ tôi

Thích Lệ Trang

Có tất cả 66 videos
Tiêu đề video Lượt xem
Thất Nạn Thất Nạn
Tác giả: Thích Lệ Trang
297
Nuôi Dưỡng Nuôi Dưỡng
Tác giả: Thích Lệ Trang
284
Hộ Niệm Hộ Niệm
Tác giả: Thích Lệ Trang
174
Giải Thoát Giải Thoát
Tác giả: Thích Lệ Trang
532
Được mất Được mất
Tác giả: Thích Lệ Trang
666
Ý nghĩa cài hoa hồng Ý nghĩa cài hoa hồng
Tác giả: Thích Lệ Trang
534
Sám Hối Sám Hối
Tác giả: Thích Lệ Trang
292
Tàm quý Tàm quý
Tác giả: Thích Lệ Trang
481
Chỉ Có Bây Giờ Chỉ Có Bây Giờ
Tác giả: Thích Lệ Trang
737
Ba chướng Ba chướng
Tác giả: Thích Lệ Trang
717
Ba Chướng Ba Chướng
Tác giả: Thích Lệ Trang
982
Bình Yên Bình Yên
Tác giả: Thích Lệ Trang
686
Tín ngưỡng Thổ công - Phần 1 Tín ngưỡng Thổ công - Phần 1
Tác giả: Thích Lệ Trang
390
Tín ngưỡng Thổ công - Phần 2 Tín ngưỡng Thổ công - Phần 2
Tác giả: Thích Lệ Trang
321
Phật có trong xe không Phật có trong xe không
Tác giả: Thích Lệ Trang
361
Sức Mạnh Quán Thế Âm Sức Mạnh Quán Thế Âm
Tác giả: Thích Lệ Trang
952
Sức mạnh Quán Thế Âm Sức mạnh Quán Thế Âm
Tác giả: Thích Lệ Trang
696
Tâm Lân Mẫn Tâm Lân Mẫn
Tác giả: Thích Lệ Trang
742
Phát Tâm Bồ Đề Phát Tâm Bồ Đề
Tác giả: Thích Lệ Trang
1,106
Tuệ Giác Mười Phương Tuệ Giác Mười Phương
Tác giả: Thích Lệ Trang
958
Trang nghiêm Tịnh Độ Trang nghiêm Tịnh Độ
Tác giả: Thích Lệ Trang
746
Từ Bi Độ Sân Hận Từ Bi Độ Sân Hận
Tác giả: Thích Lệ Trang
1,527
Mở Trải Tấm Lòng Mở Trải Tấm Lòng
Tác giả: Thích Lệ Trang
819
Pháp Âm Vi Diệu Pháp Âm Vi Diệu
Tác giả: Thích Lệ Trang
756
Ý nghĩa tắm Phật - Giảng ngày 04-05-2014 Ý nghĩa tắm Phật - Giảng ngày 04-05-2014
Tác giả: Thích Lệ Trang
981
An cư An cư
Tác giả: Thích Lệ Trang
870
Tìm Lại Nơi Tâm Tìm Lại Nơi Tâm
Tác giả: Thích Lệ Trang
983
Ý Nghĩa Danh Hiệu Thất Phật Dược Sư - Bài 5 Ý Nghĩa Danh Hiệu Thất Phật Dược Sư - Bài 5
Tác giả: Thích Lệ Trang
891
Ý Nghĩa Danh Hiệu Thất Phật Dược Sư - Bài 4 Ý Nghĩa Danh Hiệu Thất Phật Dược Sư - Bài 4
Tác giả: Thích Lệ Trang
743
Ý nghĩa tắm Phật Ý nghĩa tắm Phật
Tác giả: Thích Lệ Trang
1,447
Ý Nghĩa Lập Đàn  Dược Sư - Bài 4 Ý Nghĩa Lập Đàn Dược Sư - Bài 4
Tác giả: Thích Lệ Trang
953
Ý Nghĩa Lập Đàn Dược Sư - Bài 3 Ý Nghĩa Lập Đàn Dược Sư - Bài 3
Tác giả: Thích Lệ Trang
899
Ý Nghĩa Lập Đàn  Dược Sư - Bài 2 Ý Nghĩa Lập Đàn Dược Sư - Bài 2
Tác giả: Thích Lệ Trang
1,225
Ý Nghĩa Lập Đàn Dược Sư - Bài 1 Ý Nghĩa Lập Đàn Dược Sư - Bài 1
Tác giả: Thích Lệ Trang
1,539
Ý Nghĩa Danh Hiệu Thất Phật Dược Sư - Bài 3 Ý Nghĩa Danh Hiệu Thất Phật Dược Sư - Bài 3
Tác giả: Thích Lệ Trang
803
Ý Nghĩa Danh Hiệu Thất Phật Dược Sư - Bài 2 Ý Nghĩa Danh Hiệu Thất Phật Dược Sư - Bài 2
Tác giả: Thích Lệ Trang
768
Ý Nghĩa Danh Hiệu Thất Phật Dược Sư  - Bài 1 Ý Nghĩa Danh Hiệu Thất Phật Dược Sư - Bài 1
Tác giả: Thích Lệ Trang
1,247
Tìm Lại Nơi Mình Tìm Lại Nơi Mình
Tác giả: Thích Lệ Trang
2,366
Trao Và Tiếp Nhận Trao Và Tiếp Nhận
Tác giả: Thích Lệ Trang
1,946
Vô Lượng Quang Vô Lượng Quang
Tác giả: Thích Lệ Trang
1,701
Trải Tấm Lòng Trải Tấm Lòng
Tác giả: Thích Lệ Trang
1,842
Khai Phóng Tính Siêu Việt Khai Phóng Tính Siêu Việt
Tác giả: Thích Lệ Trang
1,454
Sám Hối Sám Hối
Tác giả: Thích Lệ Trang
5,267
Truyền Trao Và Tiếp Nhận Truyền Trao Và Tiếp Nhận
Tác giả: Thích Lệ Trang
1,482
Pháp Âm Vi Diệu Pháp Âm Vi Diệu
Tác giả: Thích Lệ Trang
2,544
Chẩn Tế Là Bố Thí Chẩn Tế Là Bố Thí
Tác giả: Thích Lệ Trang
3,411
Pháp Môn Niệm Phật Pháp Môn Niệm Phật
Tác giả: Thích Lệ Trang
2,598
Luật Nghi Của Phật Tử Tại Gia Luật Nghi Của Phật Tử Tại Gia
Tác giả: Thích Lệ Trang
9,726
Đại Giới Đàn Hành Trụ 11 - Thuyết U Minh Giới Đại Giới Đàn Hành Trụ 11 - Thuyết U Minh Giới
Tác giả: Thích Lệ Trang
3,466
Đại Giới Đàn Hành Trụ 7 - Tập Huấn Giới Tử Đại Giới Đàn Hành Trụ 7 - Tập Huấn Giới Tử
Tác giả: Thích Lệ Trang
2,617
Trang thứ 1 của 2