Thành viên

Nhớ tôi

Thích Lệ Trang

Có tất cả 86 videos
Tiêu đề video Lượt xem
Tâm lân mẫn Tâm lân mẫn
Tác giả: Thích Lệ Trang
108
Sức mạnh Quan Thế Âm Sức mạnh Quan Thế Âm
Tác giả: Thích Lệ Trang
131
Bình yên Bình yên
Tác giả: Thích Lệ Trang
81
Chỉ có bây giờ Chỉ có bây giờ
Tác giả: Thích Lệ Trang
73
Ý thức tập thể Ý thức tập thể
Tác giả: Thích Lệ Trang
56
Tàm quý Tàm quý
Tác giả: Thích Lệ Trang
52
Sám hối Sám hối
Tác giả: Thích Lệ Trang
84
Ba chướng Ba chướng
Tác giả: Thích Lệ Trang
49
Ý nghĩa cài hoa hồng Ý nghĩa cài hoa hồng
Tác giả: Thích Lệ Trang
44
Được mất Được mất
Tác giả: Thích Lệ Trang
58
Nhớ ơn Nhớ ơn
Tác giả: Thích Lệ Trang
57
Giải thoát Giải thoát
Tác giả: Thích Lệ Trang
59
Hộ niệm Hộ niệm
Tác giả: Thích Lệ Trang
45
Nuôi dưỡng Nuôi dưỡng
Tác giả: Thích Lệ Trang
43
Thất nạn Thất nạn
Tác giả: Thích Lệ Trang
70
Phổ môn thị hiện Phổ môn thị hiện
Tác giả: Thích Lệ Trang
128
Tam Vô Lậu Học Tam Vô Lậu Học
Tác giả: Thích Lệ Trang
283
Tam vô lậu học - Phần 3 Tam vô lậu học - Phần 3
Tác giả: Thích Lệ Trang
94
Tam vô lậu học - Phần 2 Tam vô lậu học - Phần 2
Tác giả: Thích Lệ Trang
94
Tam vô lậu học - Phần 1 Tam vô lậu học - Phần 1
Tác giả: Thích Lệ Trang
131
Thất Nạn Thất Nạn
Tác giả: Thích Lệ Trang
696
Nuôi Dưỡng Nuôi Dưỡng
Tác giả: Thích Lệ Trang
573
Hộ Niệm Hộ Niệm
Tác giả: Thích Lệ Trang
422
Giải Thoát Giải Thoát
Tác giả: Thích Lệ Trang
816
Được mất Được mất
Tác giả: Thích Lệ Trang
907
Ý nghĩa cài hoa hồng Ý nghĩa cài hoa hồng
Tác giả: Thích Lệ Trang
776
Sám Hối Sám Hối
Tác giả: Thích Lệ Trang
562
Tàm quý Tàm quý
Tác giả: Thích Lệ Trang
686
Chỉ Có Bây Giờ Chỉ Có Bây Giờ
Tác giả: Thích Lệ Trang
942
Ba chướng Ba chướng
Tác giả: Thích Lệ Trang
911
Ba Chướng Ba Chướng
Tác giả: Thích Lệ Trang
1,408
Bình Yên Bình Yên
Tác giả: Thích Lệ Trang
915
Tín ngưỡng Thổ công - Phần 1 Tín ngưỡng Thổ công - Phần 1
Tác giả: Thích Lệ Trang
579
Tín ngưỡng Thổ công - Phần 2 Tín ngưỡng Thổ công - Phần 2
Tác giả: Thích Lệ Trang
508
Phật có trong xe không Phật có trong xe không
Tác giả: Thích Lệ Trang
527
Sức Mạnh Quán Thế Âm Sức Mạnh Quán Thế Âm
Tác giả: Thích Lệ Trang
1,412
Sức mạnh Quán Thế Âm Sức mạnh Quán Thế Âm
Tác giả: Thích Lệ Trang
917
Tâm Lân Mẫn Tâm Lân Mẫn
Tác giả: Thích Lệ Trang
937
Phát Tâm Bồ Đề Phát Tâm Bồ Đề
Tác giả: Thích Lệ Trang
1,594
Tuệ Giác Mười Phương Tuệ Giác Mười Phương
Tác giả: Thích Lệ Trang
1,115
Trang nghiêm Tịnh Độ Trang nghiêm Tịnh Độ
Tác giả: Thích Lệ Trang
893
Từ Bi Độ Sân Hận Từ Bi Độ Sân Hận
Tác giả: Thích Lệ Trang
1,806
Mở Trải Tấm Lòng Mở Trải Tấm Lòng
Tác giả: Thích Lệ Trang
1,033
Pháp Âm Vi Diệu Pháp Âm Vi Diệu
Tác giả: Thích Lệ Trang
937
Ý nghĩa tắm Phật - Giảng ngày 04-05-2014 Ý nghĩa tắm Phật - Giảng ngày 04-05-2014
Tác giả: Thích Lệ Trang
1,146
An cư An cư
Tác giả: Thích Lệ Trang
1,027
Tìm Lại Nơi Tâm Tìm Lại Nơi Tâm
Tác giả: Thích Lệ Trang
1,153
Ý Nghĩa Danh Hiệu Thất Phật Dược Sư - Bài 5 Ý Nghĩa Danh Hiệu Thất Phật Dược Sư - Bài 5
Tác giả: Thích Lệ Trang
1,065
Ý Nghĩa Danh Hiệu Thất Phật Dược Sư - Bài 4 Ý Nghĩa Danh Hiệu Thất Phật Dược Sư - Bài 4
Tác giả: Thích Lệ Trang
884
Ý nghĩa tắm Phật Ý nghĩa tắm Phật
Tác giả: Thích Lệ Trang
1,711
Trang thứ 1 của 2