Thành viên

Nhớ tôi

Thích Lệ Trang

Có tất cả 48 videos
Tiêu đề video Lượt xem
Phát Tâm Bồ Đề Phát Tâm Bồ Đề
Tác giả: Thích Lệ Trang
227
Tuệ Giác Mười Phương Tuệ Giác Mười Phương
Tác giả: Thích Lệ Trang
583
Trang nghiêm Tịnh Độ Trang nghiêm Tịnh Độ
Tác giả: Thích Lệ Trang
397
Từ Bi Độ Sân Hận Từ Bi Độ Sân Hận
Tác giả: Thích Lệ Trang
723
Mở Trải Tấm Lòng Mở Trải Tấm Lòng
Tác giả: Thích Lệ Trang
413
Pháp Âm Vi Diệu Pháp Âm Vi Diệu
Tác giả: Thích Lệ Trang
357
Ý nghĩa tắm Phật - Giảng ngày 04-05-2014 Ý nghĩa tắm Phật - Giảng ngày 04-05-2014
Tác giả: Thích Lệ Trang
618
An cư An cư
Tác giả: Thích Lệ Trang
575
Tìm Lại Nơi Tâm Tìm Lại Nơi Tâm
Tác giả: Thích Lệ Trang
640
Ý Nghĩa Danh Hiệu Thất Phật Dược Sư - Bài 5 Ý Nghĩa Danh Hiệu Thất Phật Dược Sư - Bài 5
Tác giả: Thích Lệ Trang
547
Ý Nghĩa Danh Hiệu Thất Phật Dược Sư - Bài 4 Ý Nghĩa Danh Hiệu Thất Phật Dược Sư - Bài 4
Tác giả: Thích Lệ Trang
489
Ý nghĩa tắm Phật Ý nghĩa tắm Phật
Tác giả: Thích Lệ Trang
944
Ý Nghĩa Lập Đàn  Dược Sư - Bài 4 Ý Nghĩa Lập Đàn Dược Sư - Bài 4
Tác giả: Thích Lệ Trang
622
Ý Nghĩa Lập Đàn Dược Sư - Bài 3 Ý Nghĩa Lập Đàn Dược Sư - Bài 3
Tác giả: Thích Lệ Trang
572
Ý Nghĩa Lập Đàn  Dược Sư - Bài 2 Ý Nghĩa Lập Đàn Dược Sư - Bài 2
Tác giả: Thích Lệ Trang
845
Ý Nghĩa Lập Đàn Dược Sư - Bài 1 Ý Nghĩa Lập Đàn Dược Sư - Bài 1
Tác giả: Thích Lệ Trang
1,074
Ý Nghĩa Danh Hiệu Thất Phật Dược Sư - Bài 3 Ý Nghĩa Danh Hiệu Thất Phật Dược Sư - Bài 3
Tác giả: Thích Lệ Trang
521
Ý Nghĩa Danh Hiệu Thất Phật Dược Sư - Bài 2 Ý Nghĩa Danh Hiệu Thất Phật Dược Sư - Bài 2
Tác giả: Thích Lệ Trang
539
Ý Nghĩa Danh Hiệu Thất Phật Dược Sư  - Bài 1 Ý Nghĩa Danh Hiệu Thất Phật Dược Sư - Bài 1
Tác giả: Thích Lệ Trang
845
Tìm Lại Nơi Mình Tìm Lại Nơi Mình
Tác giả: Thích Lệ Trang
1,988
Trao Và Tiếp Nhận Trao Và Tiếp Nhận
Tác giả: Thích Lệ Trang
1,538
Vô Lượng Quang Vô Lượng Quang
Tác giả: Thích Lệ Trang
1,368
Trải Tấm Lòng Trải Tấm Lòng
Tác giả: Thích Lệ Trang
1,497
Khai Phóng Tính Siêu Việt Khai Phóng Tính Siêu Việt
Tác giả: Thích Lệ Trang
1,160
Sám Hối Sám Hối
Tác giả: Thích Lệ Trang
4,012
Truyền Trao Và Tiếp Nhận Truyền Trao Và Tiếp Nhận
Tác giả: Thích Lệ Trang
1,210
Pháp Âm Vi Diệu Pháp Âm Vi Diệu
Tác giả: Thích Lệ Trang
2,082
Chẩn Tế Là Bố Thí Chẩn Tế Là Bố Thí
Tác giả: Thích Lệ Trang
2,758
Pháp Môn Niệm Phật Pháp Môn Niệm Phật
Tác giả: Thích Lệ Trang
2,195
Luật Nghi Của Phật Tử Tại Gia Luật Nghi Của Phật Tử Tại Gia
Tác giả: Thích Lệ Trang
8,068
Đại Giới Đàn Hành Trụ 11 - Thuyết U Minh Giới Đại Giới Đàn Hành Trụ 11 - Thuyết U Minh Giới
Tác giả: Thích Lệ Trang
2,932
Đại Giới Đàn Hành Trụ 7 - Tập Huấn Giới Tử Đại Giới Đàn Hành Trụ 7 - Tập Huấn Giới Tử
Tác giả: Thích Lệ Trang
2,177
Đại Giới Đàn Hành Trụ 4 - Sám Hối Đại Giới Đàn Hành Trụ 4 - Sám Hối
Tác giả: Thích Lệ Trang
1,687
Đại Giới Đàn Hành Trụ 3 - Khai Chung Bản Đại Giới Đàn Hành Trụ 3 - Khai Chung Bản
Tác giả: Thích Lệ Trang
2,418
Nghi lễ trong thờ cúng - Phần 1 Nghi lễ trong thờ cúng - Phần 1
Tác giả: Thích Lệ Trang
2,807
Nghi lễ trong thờ cúng - Phần 2 Nghi lễ trong thờ cúng - Phần 2
Tác giả: Thích Lệ Trang
2,281
Duyên Phật Duyên Phật
Tác giả: Thích Lệ Trang
2,197
Niệm Phật Kinh Hành và Dạy Cách Lạy Phật Niệm Phật Kinh Hành và Dạy Cách Lạy Phật
Tác giả: Thích Lệ Trang
3,540
Ý Nghĩa, Lợi Ích Của Nghi Lễ Phật Giáo Ý Nghĩa, Lợi Ích Của Nghi Lễ Phật Giáo
Tác giả: Thích Lệ Trang
2,396
Chẩn tế Chẩn tế
Tác giả: Thích Lệ Trang
7,782
Y phục Phật giáo Việt Nam Y phục Phật giáo Việt Nam
Tác giả: Thích Lệ Trang
2,783
Nghi thức chuông mõ Nghi thức chuông mõ
Tác giả: Thích Lệ Trang
5,475
Niệm Phật và kinh hành Niệm Phật và kinh hành
Tác giả: Thích Lệ Trang
2,847
Nghi lễ và oai nghi của người tu Phật Nghi lễ và oai nghi của người tu Phật
Tác giả: Thích Lệ Trang
5,459
Hướng dẫn Niệm Phật, Kinh hành, Lễ Lạy Hướng dẫn Niệm Phật, Kinh hành, Lễ Lạy
Tác giả: Thích Lệ Trang
5,605
Đại Trai Đàn Bình Đẳng Chẩn Tế 2007 - Chùa Vĩnh Nghiêm - Miền Nam Đại Trai Đàn Bình Đẳng Chẩn Tế 2007 - Chùa Vĩnh Nghiêm - Miền Nam
Tác giả: Thích Lệ Trang
7,110
Tụng Kinh tháng Bảy Tụng Kinh tháng Bảy
Tác giả: Thích Lệ Trang
4,348
Phật hóa tang lễ Phật hóa tang lễ
Tác giả: Thích Lệ Trang
4,317
Trang thứ 1 của 1