Thành viên

Nhớ tôi

Thích Lệ Trang

Có tất cả 95 videos
Tiêu đề video Lượt xem
48 Lời Nguyện 48 Lời Nguyện
Tác giả: Thích Lệ Trang
142
Vô Thường Vô Thường
Tác giả: Thích Lệ Trang
168
Sâu Sắc Sâu Sắc
Tác giả: Thích Lệ Trang
154
Nghi thức hành trì Nghi thức hành trì
Tác giả: Thích Lệ Trang
117
Công phu tu tập Công phu tu tập
Tác giả: Thích Lệ Trang
93
Gương Nhân Quả Gương Nhân Quả
Tác giả: Thích Lệ Trang
225
Kệ khai thị Kệ khai thị
Tác giả: Thích Lệ Trang
105
Kệ Khai Thị Kệ Khai Thị
Tác giả: Thích Lệ Trang
233
Cúng Dường Cúng Dường
Tác giả: Thích Lệ Trang
283
Tâm lân mẫn Tâm lân mẫn
Tác giả: Thích Lệ Trang
280
Sức mạnh Quan Thế Âm Sức mạnh Quan Thế Âm
Tác giả: Thích Lệ Trang
394
Bình yên Bình yên
Tác giả: Thích Lệ Trang
257
Chỉ có bây giờ Chỉ có bây giờ
Tác giả: Thích Lệ Trang
232
Ý thức tập thể Ý thức tập thể
Tác giả: Thích Lệ Trang
190
Tàm quý Tàm quý
Tác giả: Thích Lệ Trang
229
Sám hối Sám hối
Tác giả: Thích Lệ Trang
332
Ba chướng Ba chướng
Tác giả: Thích Lệ Trang
180
Ý nghĩa cài hoa hồng Ý nghĩa cài hoa hồng
Tác giả: Thích Lệ Trang
211
Được mất Được mất
Tác giả: Thích Lệ Trang
226
Nhớ ơn Nhớ ơn
Tác giả: Thích Lệ Trang
235
Giải thoát Giải thoát
Tác giả: Thích Lệ Trang
204
Hộ niệm Hộ niệm
Tác giả: Thích Lệ Trang
215
Nuôi dưỡng Nuôi dưỡng
Tác giả: Thích Lệ Trang
152
Thất nạn Thất nạn
Tác giả: Thích Lệ Trang
243
Phổ môn thị hiện Phổ môn thị hiện
Tác giả: Thích Lệ Trang
264
Tam Vô Lậu Học Tam Vô Lậu Học
Tác giả: Thích Lệ Trang
501
Tam vô lậu học - Phần 3 Tam vô lậu học - Phần 3
Tác giả: Thích Lệ Trang
239
Tam vô lậu học - Phần 2 Tam vô lậu học - Phần 2
Tác giả: Thích Lệ Trang
260
Tam vô lậu học - Phần 1 Tam vô lậu học - Phần 1
Tác giả: Thích Lệ Trang
293
Thất Nạn Thất Nạn
Tác giả: Thích Lệ Trang
937
Nuôi Dưỡng Nuôi Dưỡng
Tác giả: Thích Lệ Trang
769
Hộ Niệm Hộ Niệm
Tác giả: Thích Lệ Trang
589
Giải Thoát Giải Thoát
Tác giả: Thích Lệ Trang
1,014
Được mất Được mất
Tác giả: Thích Lệ Trang
1,110
Ý nghĩa cài hoa hồng Ý nghĩa cài hoa hồng
Tác giả: Thích Lệ Trang
935
Sám Hối Sám Hối
Tác giả: Thích Lệ Trang
754
Tàm quý Tàm quý
Tác giả: Thích Lệ Trang
826
Chỉ Có Bây Giờ Chỉ Có Bây Giờ
Tác giả: Thích Lệ Trang
1,110
Ba chướng Ba chướng
Tác giả: Thích Lệ Trang
1,035
Ba Chướng Ba Chướng
Tác giả: Thích Lệ Trang
1,703
Bình Yên Bình Yên
Tác giả: Thích Lệ Trang
1,077
Tín ngưỡng Thổ công - Phần 1 Tín ngưỡng Thổ công - Phần 1
Tác giả: Thích Lệ Trang
745
Tín ngưỡng Thổ công - Phần 2 Tín ngưỡng Thổ công - Phần 2
Tác giả: Thích Lệ Trang
689
Phật có trong xe không Phật có trong xe không
Tác giả: Thích Lệ Trang
687
Sức Mạnh Quán Thế Âm Sức Mạnh Quán Thế Âm
Tác giả: Thích Lệ Trang
1,826
Sức mạnh Quán Thế Âm Sức mạnh Quán Thế Âm
Tác giả: Thích Lệ Trang
1,144
Tâm Lân Mẫn Tâm Lân Mẫn
Tác giả: Thích Lệ Trang
1,100
Phát Tâm Bồ Đề Phát Tâm Bồ Đề
Tác giả: Thích Lệ Trang
1,874
Tuệ Giác Mười Phương Tuệ Giác Mười Phương
Tác giả: Thích Lệ Trang
1,268
Trang nghiêm Tịnh Độ Trang nghiêm Tịnh Độ
Tác giả: Thích Lệ Trang
1,055
Trang thứ 1 của 2