Thành viên

Nhớ tôi

Thích Lệ Trang

Có tất cả 57 videos
Tiêu đề video Lượt xem
Ba chướng Ba chướng
Tác giả: Thích Lệ Trang
465
Ba Chướng Ba Chướng
Tác giả: Thích Lệ Trang
571
Bình Yên Bình Yên
Tác giả: Thích Lệ Trang
388
Tín ngưỡng Thổ công - Phần 1 Tín ngưỡng Thổ công - Phần 1
Tác giả: Thích Lệ Trang
199
Tín ngưỡng Thổ công - Phần 2 Tín ngưỡng Thổ công - Phần 2
Tác giả: Thích Lệ Trang
138
Phật có trong xe không Phật có trong xe không
Tác giả: Thích Lệ Trang
164
Sức Mạnh Quán Thế Âm Sức Mạnh Quán Thế Âm
Tác giả: Thích Lệ Trang
425
Sức mạnh Quán Thế Âm Sức mạnh Quán Thế Âm
Tác giả: Thích Lệ Trang
503
Tâm Lân Mẫn Tâm Lân Mẫn
Tác giả: Thích Lệ Trang
547
Phát Tâm Bồ Đề Phát Tâm Bồ Đề
Tác giả: Thích Lệ Trang
753
Tuệ Giác Mười Phương Tuệ Giác Mười Phương
Tác giả: Thích Lệ Trang
792
Trang nghiêm Tịnh Độ Trang nghiêm Tịnh Độ
Tác giả: Thích Lệ Trang
582
Từ Bi Độ Sân Hận Từ Bi Độ Sân Hận
Tác giả: Thích Lệ Trang
1,207
Mở Trải Tấm Lòng Mở Trải Tấm Lòng
Tác giả: Thích Lệ Trang
616
Pháp Âm Vi Diệu Pháp Âm Vi Diệu
Tác giả: Thích Lệ Trang
540
Ý nghĩa tắm Phật - Giảng ngày 04-05-2014 Ý nghĩa tắm Phật - Giảng ngày 04-05-2014
Tác giả: Thích Lệ Trang
816
An cư An cư
Tác giả: Thích Lệ Trang
736
Tìm Lại Nơi Tâm Tìm Lại Nơi Tâm
Tác giả: Thích Lệ Trang
829
Ý Nghĩa Danh Hiệu Thất Phật Dược Sư - Bài 5 Ý Nghĩa Danh Hiệu Thất Phật Dược Sư - Bài 5
Tác giả: Thích Lệ Trang
743
Ý Nghĩa Danh Hiệu Thất Phật Dược Sư - Bài 4 Ý Nghĩa Danh Hiệu Thất Phật Dược Sư - Bài 4
Tác giả: Thích Lệ Trang
645
Ý nghĩa tắm Phật Ý nghĩa tắm Phật
Tác giả: Thích Lệ Trang
1,275
Ý Nghĩa Lập Đàn  Dược Sư - Bài 4 Ý Nghĩa Lập Đàn Dược Sư - Bài 4
Tác giả: Thích Lệ Trang
788
Ý Nghĩa Lập Đàn Dược Sư - Bài 3 Ý Nghĩa Lập Đàn Dược Sư - Bài 3
Tác giả: Thích Lệ Trang
724
Ý Nghĩa Lập Đàn  Dược Sư - Bài 2 Ý Nghĩa Lập Đàn Dược Sư - Bài 2
Tác giả: Thích Lệ Trang
1,073
Ý Nghĩa Lập Đàn Dược Sư - Bài 1 Ý Nghĩa Lập Đàn Dược Sư - Bài 1
Tác giả: Thích Lệ Trang
1,340
Ý Nghĩa Danh Hiệu Thất Phật Dược Sư - Bài 3 Ý Nghĩa Danh Hiệu Thất Phật Dược Sư - Bài 3
Tác giả: Thích Lệ Trang
677
Ý Nghĩa Danh Hiệu Thất Phật Dược Sư - Bài 2 Ý Nghĩa Danh Hiệu Thất Phật Dược Sư - Bài 2
Tác giả: Thích Lệ Trang
664
Ý Nghĩa Danh Hiệu Thất Phật Dược Sư  - Bài 1 Ý Nghĩa Danh Hiệu Thất Phật Dược Sư - Bài 1
Tác giả: Thích Lệ Trang
1,064
Tìm Lại Nơi Mình Tìm Lại Nơi Mình
Tác giả: Thích Lệ Trang
2,193
Trao Và Tiếp Nhận Trao Và Tiếp Nhận
Tác giả: Thích Lệ Trang
1,738
Vô Lượng Quang Vô Lượng Quang
Tác giả: Thích Lệ Trang
1,526
Trải Tấm Lòng Trải Tấm Lòng
Tác giả: Thích Lệ Trang
1,656
Khai Phóng Tính Siêu Việt Khai Phóng Tính Siêu Việt
Tác giả: Thích Lệ Trang
1,297
Sám Hối Sám Hối
Tác giả: Thích Lệ Trang
4,718
Truyền Trao Và Tiếp Nhận Truyền Trao Và Tiếp Nhận
Tác giả: Thích Lệ Trang
1,340
Pháp Âm Vi Diệu Pháp Âm Vi Diệu
Tác giả: Thích Lệ Trang
2,297
Chẩn Tế Là Bố Thí Chẩn Tế Là Bố Thí
Tác giả: Thích Lệ Trang
3,081
Pháp Môn Niệm Phật Pháp Môn Niệm Phật
Tác giả: Thích Lệ Trang
2,398
Luật Nghi Của Phật Tử Tại Gia Luật Nghi Của Phật Tử Tại Gia
Tác giả: Thích Lệ Trang
9,002
Đại Giới Đàn Hành Trụ 11 - Thuyết U Minh Giới Đại Giới Đàn Hành Trụ 11 - Thuyết U Minh Giới
Tác giả: Thích Lệ Trang
3,161
Đại Giới Đàn Hành Trụ 7 - Tập Huấn Giới Tử Đại Giới Đàn Hành Trụ 7 - Tập Huấn Giới Tử
Tác giả: Thích Lệ Trang
2,415
Đại Giới Đàn Hành Trụ 4 - Sám Hối Đại Giới Đàn Hành Trụ 4 - Sám Hối
Tác giả: Thích Lệ Trang
1,828
Đại Giới Đàn Hành Trụ 3 - Khai Chung Bản Đại Giới Đàn Hành Trụ 3 - Khai Chung Bản
Tác giả: Thích Lệ Trang
2,592
Nghi lễ trong thờ cúng - Phần 1 Nghi lễ trong thờ cúng - Phần 1
Tác giả: Thích Lệ Trang
3,053
Nghi lễ trong thờ cúng - Phần 2 Nghi lễ trong thờ cúng - Phần 2
Tác giả: Thích Lệ Trang
2,496
Duyên Phật Duyên Phật
Tác giả: Thích Lệ Trang
2,379
Niệm Phật Kinh Hành và Dạy Cách Lạy Phật Niệm Phật Kinh Hành và Dạy Cách Lạy Phật
Tác giả: Thích Lệ Trang
3,967
Ý Nghĩa, Lợi Ích Của Nghi Lễ Phật Giáo Ý Nghĩa, Lợi Ích Của Nghi Lễ Phật Giáo
Tác giả: Thích Lệ Trang
2,596
Chẩn tế Chẩn tế
Tác giả: Thích Lệ Trang
8,640
Y phục Phật giáo Việt Nam Y phục Phật giáo Việt Nam
Tác giả: Thích Lệ Trang
3,032
Trang thứ 1 của 2