Thành viên

Nhớ tôi

Thích Lệ Trang

Có tất cả 87 videos
Tiêu đề video Lượt xem
Cúng Dường Cúng Dường
Tác giả: Thích Lệ Trang
195
Tâm lân mẫn Tâm lân mẫn
Tác giả: Thích Lệ Trang
218
Sức mạnh Quan Thế Âm Sức mạnh Quan Thế Âm
Tác giả: Thích Lệ Trang
274
Bình yên Bình yên
Tác giả: Thích Lệ Trang
189
Chỉ có bây giờ Chỉ có bây giờ
Tác giả: Thích Lệ Trang
163
Ý thức tập thể Ý thức tập thể
Tác giả: Thích Lệ Trang
136
Tàm quý Tàm quý
Tác giả: Thích Lệ Trang
152
Sám hối Sám hối
Tác giả: Thích Lệ Trang
191
Ba chướng Ba chướng
Tác giả: Thích Lệ Trang
127
Ý nghĩa cài hoa hồng Ý nghĩa cài hoa hồng
Tác giả: Thích Lệ Trang
143
Được mất Được mất
Tác giả: Thích Lệ Trang
147
Nhớ ơn Nhớ ơn
Tác giả: Thích Lệ Trang
170
Giải thoát Giải thoát
Tác giả: Thích Lệ Trang
139
Hộ niệm Hộ niệm
Tác giả: Thích Lệ Trang
142
Nuôi dưỡng Nuôi dưỡng
Tác giả: Thích Lệ Trang
101
Thất nạn Thất nạn
Tác giả: Thích Lệ Trang
168
Phổ môn thị hiện Phổ môn thị hiện
Tác giả: Thích Lệ Trang
202
Tam Vô Lậu Học Tam Vô Lậu Học
Tác giả: Thích Lệ Trang
409
Tam vô lậu học - Phần 3 Tam vô lậu học - Phần 3
Tác giả: Thích Lệ Trang
182
Tam vô lậu học - Phần 2 Tam vô lậu học - Phần 2
Tác giả: Thích Lệ Trang
195
Tam vô lậu học - Phần 1 Tam vô lậu học - Phần 1
Tác giả: Thích Lệ Trang
221
Thất Nạn Thất Nạn
Tác giả: Thích Lệ Trang
827
Nuôi Dưỡng Nuôi Dưỡng
Tác giả: Thích Lệ Trang
663
Hộ Niệm Hộ Niệm
Tác giả: Thích Lệ Trang
514
Giải Thoát Giải Thoát
Tác giả: Thích Lệ Trang
925
Được mất Được mất
Tác giả: Thích Lệ Trang
1,010
Ý nghĩa cài hoa hồng Ý nghĩa cài hoa hồng
Tác giả: Thích Lệ Trang
876
Sám Hối Sám Hối
Tác giả: Thích Lệ Trang
675
Tàm quý Tàm quý
Tác giả: Thích Lệ Trang
761
Chỉ Có Bây Giờ Chỉ Có Bây Giờ
Tác giả: Thích Lệ Trang
1,030
Ba chướng Ba chướng
Tác giả: Thích Lệ Trang
982
Ba Chướng Ba Chướng
Tác giả: Thích Lệ Trang
1,581
Bình Yên Bình Yên
Tác giả: Thích Lệ Trang
994
Tín ngưỡng Thổ công - Phần 1 Tín ngưỡng Thổ công - Phần 1
Tác giả: Thích Lệ Trang
669
Tín ngưỡng Thổ công - Phần 2 Tín ngưỡng Thổ công - Phần 2
Tác giả: Thích Lệ Trang
605
Phật có trong xe không Phật có trong xe không
Tác giả: Thích Lệ Trang
622
Sức Mạnh Quán Thế Âm Sức Mạnh Quán Thế Âm
Tác giả: Thích Lệ Trang
1,602
Sức mạnh Quán Thế Âm Sức mạnh Quán Thế Âm
Tác giả: Thích Lệ Trang
1,026
Tâm Lân Mẫn Tâm Lân Mẫn
Tác giả: Thích Lệ Trang
1,022
Phát Tâm Bồ Đề Phát Tâm Bồ Đề
Tác giả: Thích Lệ Trang
1,730
Tuệ Giác Mười Phương Tuệ Giác Mười Phương
Tác giả: Thích Lệ Trang
1,195
Trang nghiêm Tịnh Độ Trang nghiêm Tịnh Độ
Tác giả: Thích Lệ Trang
967
Từ Bi Độ Sân Hận Từ Bi Độ Sân Hận
Tác giả: Thích Lệ Trang
1,987
Mở Trải Tấm Lòng Mở Trải Tấm Lòng
Tác giả: Thích Lệ Trang
1,131
Pháp Âm Vi Diệu Pháp Âm Vi Diệu
Tác giả: Thích Lệ Trang
1,028
Ý nghĩa tắm Phật - Giảng ngày 04-05-2014 Ý nghĩa tắm Phật - Giảng ngày 04-05-2014
Tác giả: Thích Lệ Trang
1,218
An cư An cư
Tác giả: Thích Lệ Trang
1,133
Tìm Lại Nơi Tâm Tìm Lại Nơi Tâm
Tác giả: Thích Lệ Trang
1,242
Ý Nghĩa Danh Hiệu Thất Phật Dược Sư - Bài 5 Ý Nghĩa Danh Hiệu Thất Phật Dược Sư - Bài 5
Tác giả: Thích Lệ Trang
1,171
Ý Nghĩa Danh Hiệu Thất Phật Dược Sư - Bài 4 Ý Nghĩa Danh Hiệu Thất Phật Dược Sư - Bài 4
Tác giả: Thích Lệ Trang
956
Trang thứ 1 của 2