Thành viên

Nhớ tôi

Thích Lệ Trang

Có tất cả 59 videos
Tiêu đề video Lượt xem
Tàm quý Tàm quý
Tác giả: Thích Lệ Trang
299
Chỉ Có Bây Giờ Chỉ Có Bây Giờ
Tác giả: Thích Lệ Trang
511
Ba chướng Ba chướng
Tác giả: Thích Lệ Trang
527
Ba Chướng Ba Chướng
Tác giả: Thích Lệ Trang
668
Bình Yên Bình Yên
Tác giả: Thích Lệ Trang
446
Tín ngưỡng Thổ công - Phần 1 Tín ngưỡng Thổ công - Phần 1
Tác giả: Thích Lệ Trang
232
Tín ngưỡng Thổ công - Phần 2 Tín ngưỡng Thổ công - Phần 2
Tác giả: Thích Lệ Trang
172
Phật có trong xe không Phật có trong xe không
Tác giả: Thích Lệ Trang
201
Sức Mạnh Quán Thế Âm Sức Mạnh Quán Thế Âm
Tác giả: Thích Lệ Trang
539
Sức mạnh Quán Thế Âm Sức mạnh Quán Thế Âm
Tác giả: Thích Lệ Trang
532
Tâm Lân Mẫn Tâm Lân Mẫn
Tác giả: Thích Lệ Trang
576
Phát Tâm Bồ Đề Phát Tâm Bồ Đề
Tác giả: Thích Lệ Trang
832
Tuệ Giác Mười Phương Tuệ Giác Mười Phương
Tác giả: Thích Lệ Trang
824
Trang nghiêm Tịnh Độ Trang nghiêm Tịnh Độ
Tác giả: Thích Lệ Trang
608
Từ Bi Độ Sân Hận Từ Bi Độ Sân Hận
Tác giả: Thích Lệ Trang
1,277
Mở Trải Tấm Lòng Mở Trải Tấm Lòng
Tác giả: Thích Lệ Trang
669
Pháp Âm Vi Diệu Pháp Âm Vi Diệu
Tác giả: Thích Lệ Trang
582
Ý nghĩa tắm Phật - Giảng ngày 04-05-2014 Ý nghĩa tắm Phật - Giảng ngày 04-05-2014
Tác giả: Thích Lệ Trang
843
An cư An cư
Tác giả: Thích Lệ Trang
758
Tìm Lại Nơi Tâm Tìm Lại Nơi Tâm
Tác giả: Thích Lệ Trang
864
Ý Nghĩa Danh Hiệu Thất Phật Dược Sư - Bài 5 Ý Nghĩa Danh Hiệu Thất Phật Dược Sư - Bài 5
Tác giả: Thích Lệ Trang
769
Ý Nghĩa Danh Hiệu Thất Phật Dược Sư - Bài 4 Ý Nghĩa Danh Hiệu Thất Phật Dược Sư - Bài 4
Tác giả: Thích Lệ Trang
662
Ý nghĩa tắm Phật Ý nghĩa tắm Phật
Tác giả: Thích Lệ Trang
1,308
Ý Nghĩa Lập Đàn  Dược Sư - Bài 4 Ý Nghĩa Lập Đàn Dược Sư - Bài 4
Tác giả: Thích Lệ Trang
821
Ý Nghĩa Lập Đàn Dược Sư - Bài 3 Ý Nghĩa Lập Đàn Dược Sư - Bài 3
Tác giả: Thích Lệ Trang
754
Ý Nghĩa Lập Đàn  Dược Sư - Bài 2 Ý Nghĩa Lập Đàn Dược Sư - Bài 2
Tác giả: Thích Lệ Trang
1,097
Ý Nghĩa Lập Đàn Dược Sư - Bài 1 Ý Nghĩa Lập Đàn Dược Sư - Bài 1
Tác giả: Thích Lệ Trang
1,368
Ý Nghĩa Danh Hiệu Thất Phật Dược Sư - Bài 3 Ý Nghĩa Danh Hiệu Thất Phật Dược Sư - Bài 3
Tác giả: Thích Lệ Trang
704
Ý Nghĩa Danh Hiệu Thất Phật Dược Sư - Bài 2 Ý Nghĩa Danh Hiệu Thất Phật Dược Sư - Bài 2
Tác giả: Thích Lệ Trang
681
Ý Nghĩa Danh Hiệu Thất Phật Dược Sư  - Bài 1 Ý Nghĩa Danh Hiệu Thất Phật Dược Sư - Bài 1
Tác giả: Thích Lệ Trang
1,093
Tìm Lại Nơi Mình Tìm Lại Nơi Mình
Tác giả: Thích Lệ Trang
2,224
Trao Và Tiếp Nhận Trao Và Tiếp Nhận
Tác giả: Thích Lệ Trang
1,779
Vô Lượng Quang Vô Lượng Quang
Tác giả: Thích Lệ Trang
1,560
Trải Tấm Lòng Trải Tấm Lòng
Tác giả: Thích Lệ Trang
1,690
Khai Phóng Tính Siêu Việt Khai Phóng Tính Siêu Việt
Tác giả: Thích Lệ Trang
1,327
Sám Hối Sám Hối
Tác giả: Thích Lệ Trang
4,848
Truyền Trao Và Tiếp Nhận Truyền Trao Và Tiếp Nhận
Tác giả: Thích Lệ Trang
1,367
Pháp Âm Vi Diệu Pháp Âm Vi Diệu
Tác giả: Thích Lệ Trang
2,349
Chẩn Tế Là Bố Thí Chẩn Tế Là Bố Thí
Tác giả: Thích Lệ Trang
3,138
Pháp Môn Niệm Phật Pháp Môn Niệm Phật
Tác giả: Thích Lệ Trang
2,436
Luật Nghi Của Phật Tử Tại Gia Luật Nghi Của Phật Tử Tại Gia
Tác giả: Thích Lệ Trang
9,124
Đại Giới Đàn Hành Trụ 11 - Thuyết U Minh Giới Đại Giới Đàn Hành Trụ 11 - Thuyết U Minh Giới
Tác giả: Thích Lệ Trang
3,202
Đại Giới Đàn Hành Trụ 7 - Tập Huấn Giới Tử Đại Giới Đàn Hành Trụ 7 - Tập Huấn Giới Tử
Tác giả: Thích Lệ Trang
2,455
Đại Giới Đàn Hành Trụ 4 - Sám Hối Đại Giới Đàn Hành Trụ 4 - Sám Hối
Tác giả: Thích Lệ Trang
1,857
Đại Giới Đàn Hành Trụ 3 - Khai Chung Bản Đại Giới Đàn Hành Trụ 3 - Khai Chung Bản
Tác giả: Thích Lệ Trang
2,617
Nghi lễ trong thờ cúng - Phần 1 Nghi lễ trong thờ cúng - Phần 1
Tác giả: Thích Lệ Trang
3,105
Nghi lễ trong thờ cúng - Phần 2 Nghi lễ trong thờ cúng - Phần 2
Tác giả: Thích Lệ Trang
2,537
Duyên Phật Duyên Phật
Tác giả: Thích Lệ Trang
2,412
Niệm Phật Kinh Hành và Dạy Cách Lạy Phật Niệm Phật Kinh Hành và Dạy Cách Lạy Phật
Tác giả: Thích Lệ Trang
4,017
Ý Nghĩa, Lợi Ích Của Nghi Lễ Phật Giáo Ý Nghĩa, Lợi Ích Của Nghi Lễ Phật Giáo
Tác giả: Thích Lệ Trang
2,614
Trang thứ 1 của 2