Thành viên

Nhớ tôi

Thích Lệ Trang

Có tất cả 87 videos
Tiêu đề video Lượt xem
Cúng Dường Cúng Dường
Tác giả: Thích Lệ Trang
113
Tâm lân mẫn Tâm lân mẫn
Tác giả: Thích Lệ Trang
181
Sức mạnh Quan Thế Âm Sức mạnh Quan Thế Âm
Tác giả: Thích Lệ Trang
218
Bình yên Bình yên
Tác giả: Thích Lệ Trang
151
Chỉ có bây giờ Chỉ có bây giờ
Tác giả: Thích Lệ Trang
127
Ý thức tập thể Ý thức tập thể
Tác giả: Thích Lệ Trang
106
Tàm quý Tàm quý
Tác giả: Thích Lệ Trang
100
Sám hối Sám hối
Tác giả: Thích Lệ Trang
139
Ba chướng Ba chướng
Tác giả: Thích Lệ Trang
95
Ý nghĩa cài hoa hồng Ý nghĩa cài hoa hồng
Tác giả: Thích Lệ Trang
88
Được mất Được mất
Tác giả: Thích Lệ Trang
100
Nhớ ơn Nhớ ơn
Tác giả: Thích Lệ Trang
131
Giải thoát Giải thoát
Tác giả: Thích Lệ Trang
104
Hộ niệm Hộ niệm
Tác giả: Thích Lệ Trang
100
Nuôi dưỡng Nuôi dưỡng
Tác giả: Thích Lệ Trang
72
Thất nạn Thất nạn
Tác giả: Thích Lệ Trang
123
Phổ môn thị hiện Phổ môn thị hiện
Tác giả: Thích Lệ Trang
166
Tam Vô Lậu Học Tam Vô Lậu Học
Tác giả: Thích Lệ Trang
360
Tam vô lậu học - Phần 3 Tam vô lậu học - Phần 3
Tác giả: Thích Lệ Trang
141
Tam vô lậu học - Phần 2 Tam vô lậu học - Phần 2
Tác giả: Thích Lệ Trang
150
Tam vô lậu học - Phần 1 Tam vô lậu học - Phần 1
Tác giả: Thích Lệ Trang
186
Thất Nạn Thất Nạn
Tác giả: Thích Lệ Trang
766
Nuôi Dưỡng Nuôi Dưỡng
Tác giả: Thích Lệ Trang
624
Hộ Niệm Hộ Niệm
Tác giả: Thích Lệ Trang
469
Giải Thoát Giải Thoát
Tác giả: Thích Lệ Trang
877
Được mất Được mất
Tác giả: Thích Lệ Trang
956
Ý nghĩa cài hoa hồng Ý nghĩa cài hoa hồng
Tác giả: Thích Lệ Trang
825
Sám Hối Sám Hối
Tác giả: Thích Lệ Trang
613
Tàm quý Tàm quý
Tác giả: Thích Lệ Trang
726
Chỉ Có Bây Giờ Chỉ Có Bây Giờ
Tác giả: Thích Lệ Trang
992
Ba chướng Ba chướng
Tác giả: Thích Lệ Trang
952
Ba Chướng Ba Chướng
Tác giả: Thích Lệ Trang
1,513
Bình Yên Bình Yên
Tác giả: Thích Lệ Trang
960
Tín ngưỡng Thổ công - Phần 1 Tín ngưỡng Thổ công - Phần 1
Tác giả: Thích Lệ Trang
628
Tín ngưỡng Thổ công - Phần 2 Tín ngưỡng Thổ công - Phần 2
Tác giả: Thích Lệ Trang
566
Phật có trong xe không Phật có trong xe không
Tác giả: Thích Lệ Trang
576
Sức Mạnh Quán Thế Âm Sức Mạnh Quán Thế Âm
Tác giả: Thích Lệ Trang
1,524
Sức mạnh Quán Thế Âm Sức mạnh Quán Thế Âm
Tác giả: Thích Lệ Trang
969
Tâm Lân Mẫn Tâm Lân Mẫn
Tác giả: Thích Lệ Trang
973
Phát Tâm Bồ Đề Phát Tâm Bồ Đề
Tác giả: Thích Lệ Trang
1,675
Tuệ Giác Mười Phương Tuệ Giác Mười Phương
Tác giả: Thích Lệ Trang
1,153
Trang nghiêm Tịnh Độ Trang nghiêm Tịnh Độ
Tác giả: Thích Lệ Trang
925
Từ Bi Độ Sân Hận Từ Bi Độ Sân Hận
Tác giả: Thích Lệ Trang
1,880
Mở Trải Tấm Lòng Mở Trải Tấm Lòng
Tác giả: Thích Lệ Trang
1,088
Pháp Âm Vi Diệu Pháp Âm Vi Diệu
Tác giả: Thích Lệ Trang
984
Ý nghĩa tắm Phật - Giảng ngày 04-05-2014 Ý nghĩa tắm Phật - Giảng ngày 04-05-2014
Tác giả: Thích Lệ Trang
1,181
An cư An cư
Tác giả: Thích Lệ Trang
1,092
Tìm Lại Nơi Tâm Tìm Lại Nơi Tâm
Tác giả: Thích Lệ Trang
1,189
Ý Nghĩa Danh Hiệu Thất Phật Dược Sư - Bài 5 Ý Nghĩa Danh Hiệu Thất Phật Dược Sư - Bài 5
Tác giả: Thích Lệ Trang
1,122
Ý Nghĩa Danh Hiệu Thất Phật Dược Sư - Bài 4 Ý Nghĩa Danh Hiệu Thất Phật Dược Sư - Bài 4
Tác giả: Thích Lệ Trang
922
Trang thứ 1 của 2