Thành viên

Nhớ tôi

Thích Lệ Trang

Có tất cả 86 videos
Tiêu đề video Lượt xem
Tâm lân mẫn Tâm lân mẫn
Tác giả: Thích Lệ Trang
85
Sức mạnh Quan Thế Âm Sức mạnh Quan Thế Âm
Tác giả: Thích Lệ Trang
106
Bình yên Bình yên
Tác giả: Thích Lệ Trang
63
Chỉ có bây giờ Chỉ có bây giờ
Tác giả: Thích Lệ Trang
55
Ý thức tập thể Ý thức tập thể
Tác giả: Thích Lệ Trang
39
Tàm quý Tàm quý
Tác giả: Thích Lệ Trang
38
Sám hối Sám hối
Tác giả: Thích Lệ Trang
67
Ba chướng Ba chướng
Tác giả: Thích Lệ Trang
38
Ý nghĩa cài hoa hồng Ý nghĩa cài hoa hồng
Tác giả: Thích Lệ Trang
35
Được mất Được mất
Tác giả: Thích Lệ Trang
44
Nhớ ơn Nhớ ơn
Tác giả: Thích Lệ Trang
37
Giải thoát Giải thoát
Tác giả: Thích Lệ Trang
45
Hộ niệm Hộ niệm
Tác giả: Thích Lệ Trang
36
Nuôi dưỡng Nuôi dưỡng
Tác giả: Thích Lệ Trang
31
Thất nạn Thất nạn
Tác giả: Thích Lệ Trang
56
Phổ môn thị hiện Phổ môn thị hiện
Tác giả: Thích Lệ Trang
119
Tam Vô Lậu Học Tam Vô Lậu Học
Tác giả: Thích Lệ Trang
269
Tam vô lậu học - Phần 3 Tam vô lậu học - Phần 3
Tác giả: Thích Lệ Trang
85
Tam vô lậu học - Phần 2 Tam vô lậu học - Phần 2
Tác giả: Thích Lệ Trang
80
Tam vô lậu học - Phần 1 Tam vô lậu học - Phần 1
Tác giả: Thích Lệ Trang
119
Thất Nạn Thất Nạn
Tác giả: Thích Lệ Trang
682
Nuôi Dưỡng Nuôi Dưỡng
Tác giả: Thích Lệ Trang
562
Hộ Niệm Hộ Niệm
Tác giả: Thích Lệ Trang
407
Giải Thoát Giải Thoát
Tác giả: Thích Lệ Trang
804
Được mất Được mất
Tác giả: Thích Lệ Trang
893
Ý nghĩa cài hoa hồng Ý nghĩa cài hoa hồng
Tác giả: Thích Lệ Trang
753
Sám Hối Sám Hối
Tác giả: Thích Lệ Trang
540
Tàm quý Tàm quý
Tác giả: Thích Lệ Trang
672
Chỉ Có Bây Giờ Chỉ Có Bây Giờ
Tác giả: Thích Lệ Trang
931
Ba chướng Ba chướng
Tác giả: Thích Lệ Trang
901
Ba Chướng Ba Chướng
Tác giả: Thích Lệ Trang
1,377
Bình Yên Bình Yên
Tác giả: Thích Lệ Trang
893
Tín ngưỡng Thổ công - Phần 1 Tín ngưỡng Thổ công - Phần 1
Tác giả: Thích Lệ Trang
560
Tín ngưỡng Thổ công - Phần 2 Tín ngưỡng Thổ công - Phần 2
Tác giả: Thích Lệ Trang
489
Phật có trong xe không Phật có trong xe không
Tác giả: Thích Lệ Trang
513
Sức Mạnh Quán Thế Âm Sức Mạnh Quán Thế Âm
Tác giả: Thích Lệ Trang
1,378
Sức mạnh Quán Thế Âm Sức mạnh Quán Thế Âm
Tác giả: Thích Lệ Trang
898
Tâm Lân Mẫn Tâm Lân Mẫn
Tác giả: Thích Lệ Trang
923
Phát Tâm Bồ Đề Phát Tâm Bồ Đề
Tác giả: Thích Lệ Trang
1,551
Tuệ Giác Mười Phương Tuệ Giác Mười Phương
Tác giả: Thích Lệ Trang
1,105
Trang nghiêm Tịnh Độ Trang nghiêm Tịnh Độ
Tác giả: Thích Lệ Trang
879
Từ Bi Độ Sân Hận Từ Bi Độ Sân Hận
Tác giả: Thích Lệ Trang
1,783
Mở Trải Tấm Lòng Mở Trải Tấm Lòng
Tác giả: Thích Lệ Trang
1,014
Pháp Âm Vi Diệu Pháp Âm Vi Diệu
Tác giả: Thích Lệ Trang
926
Ý nghĩa tắm Phật - Giảng ngày 04-05-2014 Ý nghĩa tắm Phật - Giảng ngày 04-05-2014
Tác giả: Thích Lệ Trang
1,117
An cư An cư
Tác giả: Thích Lệ Trang
1,013
Tìm Lại Nơi Tâm Tìm Lại Nơi Tâm
Tác giả: Thích Lệ Trang
1,139
Ý Nghĩa Danh Hiệu Thất Phật Dược Sư - Bài 5 Ý Nghĩa Danh Hiệu Thất Phật Dược Sư - Bài 5
Tác giả: Thích Lệ Trang
1,048
Ý Nghĩa Danh Hiệu Thất Phật Dược Sư - Bài 4 Ý Nghĩa Danh Hiệu Thất Phật Dược Sư - Bài 4
Tác giả: Thích Lệ Trang
871
Ý nghĩa tắm Phật Ý nghĩa tắm Phật
Tác giả: Thích Lệ Trang
1,629
Trang thứ 1 của 2