Thành viên

Nhớ tôi

Thích Lệ Trang

Có tất cả 87 videos
Tiêu đề video Lượt xem
Cúng Dường Cúng Dường
Tác giả: Thích Lệ Trang
83
Tâm lân mẫn Tâm lân mẫn
Tác giả: Thích Lệ Trang
158
Sức mạnh Quan Thế Âm Sức mạnh Quan Thế Âm
Tác giả: Thích Lệ Trang
190
Bình yên Bình yên
Tác giả: Thích Lệ Trang
132
Chỉ có bây giờ Chỉ có bây giờ
Tác giả: Thích Lệ Trang
106
Ý thức tập thể Ý thức tập thể
Tác giả: Thích Lệ Trang
90
Tàm quý Tàm quý
Tác giả: Thích Lệ Trang
82
Sám hối Sám hối
Tác giả: Thích Lệ Trang
119
Ba chướng Ba chướng
Tác giả: Thích Lệ Trang
75
Ý nghĩa cài hoa hồng Ý nghĩa cài hoa hồng
Tác giả: Thích Lệ Trang
74
Được mất Được mất
Tác giả: Thích Lệ Trang
85
Nhớ ơn Nhớ ơn
Tác giả: Thích Lệ Trang
109
Giải thoát Giải thoát
Tác giả: Thích Lệ Trang
86
Hộ niệm Hộ niệm
Tác giả: Thích Lệ Trang
85
Nuôi dưỡng Nuôi dưỡng
Tác giả: Thích Lệ Trang
61
Thất nạn Thất nạn
Tác giả: Thích Lệ Trang
100
Phổ môn thị hiện Phổ môn thị hiện
Tác giả: Thích Lệ Trang
153
Tam Vô Lậu Học Tam Vô Lậu Học
Tác giả: Thích Lệ Trang
325
Tam vô lậu học - Phần 3 Tam vô lậu học - Phần 3
Tác giả: Thích Lệ Trang
119
Tam vô lậu học - Phần 2 Tam vô lậu học - Phần 2
Tác giả: Thích Lệ Trang
126
Tam vô lậu học - Phần 1 Tam vô lậu học - Phần 1
Tác giả: Thích Lệ Trang
160
Thất Nạn Thất Nạn
Tác giả: Thích Lệ Trang
740
Nuôi Dưỡng Nuôi Dưỡng
Tác giả: Thích Lệ Trang
604
Hộ Niệm Hộ Niệm
Tác giả: Thích Lệ Trang
453
Giải Thoát Giải Thoát
Tác giả: Thích Lệ Trang
855
Được mất Được mất
Tác giả: Thích Lệ Trang
936
Ý nghĩa cài hoa hồng Ý nghĩa cài hoa hồng
Tác giả: Thích Lệ Trang
808
Sám Hối Sám Hối
Tác giả: Thích Lệ Trang
596
Tàm quý Tàm quý
Tác giả: Thích Lệ Trang
715
Chỉ Có Bây Giờ Chỉ Có Bây Giờ
Tác giả: Thích Lệ Trang
977
Ba chướng Ba chướng
Tác giả: Thích Lệ Trang
938
Ba Chướng Ba Chướng
Tác giả: Thích Lệ Trang
1,467
Bình Yên Bình Yên
Tác giả: Thích Lệ Trang
946
Tín ngưỡng Thổ công - Phần 1 Tín ngưỡng Thổ công - Phần 1
Tác giả: Thích Lệ Trang
615
Tín ngưỡng Thổ công - Phần 2 Tín ngưỡng Thổ công - Phần 2
Tác giả: Thích Lệ Trang
549
Phật có trong xe không Phật có trong xe không
Tác giả: Thích Lệ Trang
562
Sức Mạnh Quán Thế Âm Sức Mạnh Quán Thế Âm
Tác giả: Thích Lệ Trang
1,491
Sức mạnh Quán Thế Âm Sức mạnh Quán Thế Âm
Tác giả: Thích Lệ Trang
957
Tâm Lân Mẫn Tâm Lân Mẫn
Tác giả: Thích Lệ Trang
960
Phát Tâm Bồ Đề Phát Tâm Bồ Đề
Tác giả: Thích Lệ Trang
1,643
Tuệ Giác Mười Phương Tuệ Giác Mười Phương
Tác giả: Thích Lệ Trang
1,146
Trang nghiêm Tịnh Độ Trang nghiêm Tịnh Độ
Tác giả: Thích Lệ Trang
911
Từ Bi Độ Sân Hận Từ Bi Độ Sân Hận
Tác giả: Thích Lệ Trang
1,843
Mở Trải Tấm Lòng Mở Trải Tấm Lòng
Tác giả: Thích Lệ Trang
1,068
Pháp Âm Vi Diệu Pháp Âm Vi Diệu
Tác giả: Thích Lệ Trang
969
Ý nghĩa tắm Phật - Giảng ngày 04-05-2014 Ý nghĩa tắm Phật - Giảng ngày 04-05-2014
Tác giả: Thích Lệ Trang
1,171
An cư An cư
Tác giả: Thích Lệ Trang
1,072
Tìm Lại Nơi Tâm Tìm Lại Nơi Tâm
Tác giả: Thích Lệ Trang
1,173
Ý Nghĩa Danh Hiệu Thất Phật Dược Sư - Bài 5 Ý Nghĩa Danh Hiệu Thất Phật Dược Sư - Bài 5
Tác giả: Thích Lệ Trang
1,096
Ý Nghĩa Danh Hiệu Thất Phật Dược Sư - Bài 4 Ý Nghĩa Danh Hiệu Thất Phật Dược Sư - Bài 4
Tác giả: Thích Lệ Trang
905
Trang thứ 1 của 2