Thành viên

Nhớ tôi

Thích Huệ Duyên

Có tất cả 20 videos
Tiêu đề video Lượt xem
Tụng Tụng "48 Đại Nguyện Của Phật A Di Đà"
Tác giả: Thích Huệ Duyên
3,518
Bát Nhã Ba La Mật và chú Vãng Sanh Bát Nhã Ba La Mật và chú Vãng Sanh
Tác giả: Thích Huệ Duyên
4,426
Tụng Tụng "Chú Đại Bi" (Bản Việt Văn, Có Chữ) (Dễ Học Thuộc)
Tác giả: Thích Huệ Duyên
27,539
Niệm Niệm "Nam Mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát" (108 Lần)
Tác giả: Thích Huệ Duyên
3,658
Tụng Tụng "Kinh Diệu Pháp Liên Hoa" (Kinh Pháp Hoa)
Tác giả: Thích Huệ Duyên
26,127
Niệm Địa Tạng Vương Bồ Tát (108 Lần) Niệm Địa Tạng Vương Bồ Tát (108 Lần)
Tác giả: Thích Huệ Duyên
5,781
Tụng Niệm Nam Mô A Di Đà Phật Tụng Niệm Nam Mô A Di Đà Phật
Tác giả: Thích Huệ Duyên
9,866
Tụng Tụng "Kinh Di Giáo"
Tác giả: Thích Huệ Duyên
4,088
Tụng Tụng "Từ Bi Thủy Sám"
Tác giả: Thích Huệ Duyên
5,272
Tụng Tụng "48 Nguyện của Phật A Di Đà"
Tác giả: Thích Huệ Duyên
2,985
Tụng Tụng "Kinh Phật Đảnh Tôn Thắng"
Tác giả: Thích Huệ Duyên
5,535
Tụng Tụng "Kinh Phật Đảnh Thủ Lăng Nghiêm"
Tác giả: Thích Huệ Duyên
6,498
Tụng Tụng "Kinh Phổ Môn Diễn Kệ"
Tác giả: Thích Huệ Duyên
7,740
Tụng Tụng "Kinh A Di Đà Diễn Kệ"
Tác giả: Thích Huệ Duyên
8,049
Tụng Tụng "Kinh Địa Tạng"
Tác giả: Thích Huệ Duyên
16,000
Tụng Tụng "Kinh Thiện Ác Nhân Quả"
Tác giả: Thích Huệ Duyên
20,949
Tụng Tụng "Kinh Vu Lan"
Tác giả: Thích Huệ Duyên
20,657
Tụng Tụng "Kinh Dược Sư"
Tác giả: Thích Huệ Duyên
16,168
Tụng Tụng "Kinh Hồng Danh Sám Hối"
Tác giả: Thích Huệ Duyên
20,189
Tụng Tụng "Kinh Niệm Phật Ba La Mật"
Tác giả: Thích Huệ Duyên
8,535
Trang thứ 1 của 1