Thành viên

Nhớ tôi

Thích Huệ Duyên

Có tất cả 22 videos
Tiêu đề video Lượt xem
Sám Tụng Quán Âm ( Có Chữ ) Sám Tụng Quán Âm ( Có Chữ )
Tác giả: Thích Huệ Duyên
10,621
Sám Tu là cội Phúc ( Có Chữ ) Sám Tu là cội Phúc ( Có Chữ )
Tác giả: Thích Huệ Duyên
5,477
Tụng Tụng "48 Đại Nguyện Của Phật A Di Đà"
Tác giả: Thích Huệ Duyên
4,415
Bát Nhã Ba La Mật và chú Vãng Sanh Bát Nhã Ba La Mật và chú Vãng Sanh
Tác giả: Thích Huệ Duyên
5,346
Tụng Tụng "Chú Đại Bi" (Bản Việt Văn, Có Chữ) (Dễ Học Thuộc)
Tác giả: Thích Huệ Duyên
33,040
Niệm Niệm "Nam Mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát" (108 Lần)
Tác giả: Thích Huệ Duyên
4,784
Tụng Tụng "Kinh Diệu Pháp Liên Hoa" (Kinh Pháp Hoa)
Tác giả: Thích Huệ Duyên
32,482
Niệm Địa Tạng Vương Bồ Tát (108 Lần) Niệm Địa Tạng Vương Bồ Tát (108 Lần)
Tác giả: Thích Huệ Duyên
7,335
Tụng Niệm Nam Mô A Di Đà Phật Tụng Niệm Nam Mô A Di Đà Phật
Tác giả: Thích Huệ Duyên
11,725
Tụng Tụng "Kinh Di Giáo"
Tác giả: Thích Huệ Duyên
5,205
Tụng Tụng "Từ Bi Thủy Sám"
Tác giả: Thích Huệ Duyên
6,316
Tụng Tụng "48 Nguyện của Phật A Di Đà"
Tác giả: Thích Huệ Duyên
3,530
Tụng Tụng "Kinh Phật Đảnh Tôn Thắng"
Tác giả: Thích Huệ Duyên
6,848
Tụng Tụng "Kinh Phật Đảnh Thủ Lăng Nghiêm"
Tác giả: Thích Huệ Duyên
7,822
Tụng Tụng "Kinh Phổ Môn Diễn Kệ"
Tác giả: Thích Huệ Duyên
9,248
Tụng Tụng "Kinh A Di Đà Diễn Kệ"
Tác giả: Thích Huệ Duyên
9,291
Tụng Tụng "Kinh Địa Tạng"
Tác giả: Thích Huệ Duyên
19,289
Tụng Tụng "Kinh Thiện Ác Nhân Quả"
Tác giả: Thích Huệ Duyên
24,456
Tụng Tụng "Kinh Vu Lan"
Tác giả: Thích Huệ Duyên
22,926
Tụng Tụng "Kinh Dược Sư"
Tác giả: Thích Huệ Duyên
18,091
Tụng Tụng "Kinh Hồng Danh Sám Hối"
Tác giả: Thích Huệ Duyên
25,384
Tụng Tụng "Kinh Niệm Phật Ba La Mật"
Tác giả: Thích Huệ Duyên
10,424
Trang thứ 1 của 1