Thành viên

Nhớ tôi

Thích Huệ Duyên

Có tất cả 26 videos
Tiêu đề video Lượt xem
Vạn Niên Huynh Đệ ( Tập 4 ) Vạn Niên Huynh Đệ ( Tập 4 )
Tác giả: Thích Huệ Duyên
241
Vạn Niên Huynh Đệ ( Tập 3 ) Vạn Niên Huynh Đệ ( Tập 3 )
Tác giả: Thích Huệ Duyên Tụng
201
Vạn Niên Huynh Đệ ( Tập 2 ) Vạn Niên Huynh Đệ ( Tập 2 )
Tác giả: Thích Huệ Duyên
156
Vạn Niên Huynh Đệ Vạn Niên Huynh Đệ
Tác giả: Thích Huệ Duyên
209
Tụng Chú Đại Bi (7 Lần) (Có Chữ) Tụng Chú Đại Bi (7 Lần) (Có Chữ)
Tác giả: Thích Huệ Duyên
7,375
Sám Tụng Quán Âm ( Có Chữ ) Sám Tụng Quán Âm ( Có Chữ )
Tác giả: Thích Huệ Duyên
13,709
Sám Tu là cội Phúc ( Có Chữ ) Sám Tu là cội Phúc ( Có Chữ )
Tác giả: Thích Huệ Duyên
7,455
Tụng Tụng "48 Đại Nguyện Của Phật A Di Đà"
Tác giả: Thích Huệ Duyên
5,354
Bát Nhã Ba La Mật và chú Vãng Sanh Bát Nhã Ba La Mật và chú Vãng Sanh
Tác giả: Thích Huệ Duyên
6,257
Tụng Tụng "Chú Đại Bi" (Bản Việt Văn, Có Chữ) (Dễ Học Thuộc)
Tác giả: Thích Huệ Duyên
36,867
Niệm Niệm "Nam Mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát" (108 Lần)
Tác giả: Thích Huệ Duyên
5,901
Tụng Tụng "Kinh Diệu Pháp Liên Hoa" (Kinh Pháp Hoa)
Tác giả: Thích Huệ Duyên
38,401
Niệm Địa Tạng Vương Bồ Tát (108 Lần) Niệm Địa Tạng Vương Bồ Tát (108 Lần)
Tác giả: Thích Huệ Duyên
8,848
Tụng Niệm Nam Mô A Di Đà Phật Tụng Niệm Nam Mô A Di Đà Phật
Tác giả: Thích Huệ Duyên
13,762
Tụng Tụng "Kinh Di Giáo"
Tác giả: Thích Huệ Duyên
6,359
Tụng Tụng "Từ Bi Thủy Sám"
Tác giả: Thích Huệ Duyên
7,410
Tụng Tụng "48 Nguyện của Phật A Di Đà"
Tác giả: Thích Huệ Duyên
4,105
Tụng Tụng "Kinh Phật Đảnh Tôn Thắng"
Tác giả: Thích Huệ Duyên
7,803
Tụng Tụng "Kinh Phật Đảnh Thủ Lăng Nghiêm"
Tác giả: Thích Huệ Duyên
9,213
Tụng Tụng "Kinh Phổ Môn Diễn Kệ"
Tác giả: Thích Huệ Duyên
10,467
Tụng Tụng "Kinh A Di Đà Diễn Kệ"
Tác giả: Thích Huệ Duyên
10,323
Tụng Tụng "Kinh Địa Tạng"
Tác giả: Thích Huệ Duyên
21,963
Tụng Tụng "Kinh Thiện Ác Nhân Quả"
Tác giả: Thích Huệ Duyên
27,960
Tụng Tụng "Kinh Vu Lan"
Tác giả: Thích Huệ Duyên
26,100
Tụng Tụng "Kinh Dược Sư"
Tác giả: Thích Huệ Duyên
19,563
Tụng Kinh Hồng Danh Sám Hối Tụng Kinh Hồng Danh Sám Hối
Tác giả: Thích Huệ Duyên
29,310
Tụng Tụng "Kinh Niệm Phật Ba La Mật"
Tác giả: Thích Huệ Duyên
12,086
Trang thứ 1 của 1