Thành viên

Nhớ tôi

Thích Huệ Duyên

Có tất cả 20 videos
Tiêu đề video Lượt xem
Tụng Tụng "48 Đại Nguyện Của Phật A Di Đà"
Tác giả: Thích Huệ Duyên
3,072
Bát Nhã Ba La Mật và chú Vãng Sanh Bát Nhã Ba La Mật và chú Vãng Sanh
Tác giả: Thích Huệ Duyên
3,876
Tụng Tụng "Chú Đại Bi" (Bản Việt Văn, Có Chữ) (Dễ Học Thuộc)
Tác giả: Thích Huệ Duyên
24,383
Niệm Niệm "Nam Mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát" (108 Lần)
Tác giả: Thích Huệ Duyên
2,966
Tụng Tụng "Kinh Diệu Pháp Liên Hoa" (Kinh Pháp Hoa)
Tác giả: Thích Huệ Duyên
22,707
Niệm Địa Tạng Vương Bồ Tát (108 Lần) Niệm Địa Tạng Vương Bồ Tát (108 Lần)
Tác giả: Thích Huệ Duyên
4,897
Tụng Niệm Nam Mô A Di Đà Phật Tụng Niệm Nam Mô A Di Đà Phật
Tác giả: Thích Huệ Duyên
8,678
Tụng Tụng "Kinh Di Giáo"
Tác giả: Thích Huệ Duyên
3,527
Tụng Tụng "Từ Bi Thủy Sám"
Tác giả: Thích Huệ Duyên
4,651
Tụng Tụng "48 Nguyện của Phật A Di Đà"
Tác giả: Thích Huệ Duyên
2,716
Tụng Tụng "Kinh Phật Đảnh Tôn Thắng"
Tác giả: Thích Huệ Duyên
4,831
Tụng Tụng "Kinh Phật Đảnh Thủ Lăng Nghiêm"
Tác giả: Thích Huệ Duyên
5,814
Tụng Tụng "Kinh Phổ Môn Diễn Kệ"
Tác giả: Thích Huệ Duyên
7,035
Tụng Tụng "Kinh A Di Đà Diễn Kệ"
Tác giả: Thích Huệ Duyên
7,432
Tụng Tụng "Kinh Địa Tạng"
Tác giả: Thích Huệ Duyên
14,071
Tụng Tụng "Kinh Thiện Ác Nhân Quả"
Tác giả: Thích Huệ Duyên
18,735
Tụng Tụng "Kinh Vu Lan"
Tác giả: Thích Huệ Duyên
18,116
Tụng Tụng "Kinh Dược Sư"
Tác giả: Thích Huệ Duyên
14,935
Tụng Tụng "Kinh Hồng Danh Sám Hối"
Tác giả: Thích Huệ Duyên
17,659
Tụng Tụng "Kinh Niệm Phật Ba La Mật"
Tác giả: Thích Huệ Duyên
7,661
Trang thứ 1 của 1