Thành viên

Nhớ tôi

Thích Huệ Duyên

Có tất cả 23 videos
Tiêu đề video Lượt xem
Tụng Chú Đại Bi (7 Lần) (Có Chữ) Tụng Chú Đại Bi (7 Lần) (Có Chữ)
Tác giả: Thích Huệ Duyên
1,375
Sám Tụng Quán Âm ( Có Chữ ) Sám Tụng Quán Âm ( Có Chữ )
Tác giả: Thích Huệ Duyên
11,089
Sám Tu là cội Phúc ( Có Chữ ) Sám Tu là cội Phúc ( Có Chữ )
Tác giả: Thích Huệ Duyên
5,766
Tụng Tụng "48 Đại Nguyện Của Phật A Di Đà"
Tác giả: Thích Huệ Duyên
4,516
Bát Nhã Ba La Mật và chú Vãng Sanh Bát Nhã Ba La Mật và chú Vãng Sanh
Tác giả: Thích Huệ Duyên
5,443
Tụng Tụng "Chú Đại Bi" (Bản Việt Văn, Có Chữ) (Dễ Học Thuộc)
Tác giả: Thích Huệ Duyên
33,490
Niệm Niệm "Nam Mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát" (108 Lần)
Tác giả: Thích Huệ Duyên
4,890
Tụng Tụng "Kinh Diệu Pháp Liên Hoa" (Kinh Pháp Hoa)
Tác giả: Thích Huệ Duyên
33,042
Niệm Địa Tạng Vương Bồ Tát (108 Lần) Niệm Địa Tạng Vương Bồ Tát (108 Lần)
Tác giả: Thích Huệ Duyên
7,475
Tụng Niệm Nam Mô A Di Đà Phật Tụng Niệm Nam Mô A Di Đà Phật
Tác giả: Thích Huệ Duyên
11,904
Tụng Tụng "Kinh Di Giáo"
Tác giả: Thích Huệ Duyên
5,297
Tụng Tụng "Từ Bi Thủy Sám"
Tác giả: Thích Huệ Duyên
6,422
Tụng Tụng "48 Nguyện của Phật A Di Đà"
Tác giả: Thích Huệ Duyên
3,588
Tụng Tụng "Kinh Phật Đảnh Tôn Thắng"
Tác giả: Thích Huệ Duyên
6,968
Tụng Tụng "Kinh Phật Đảnh Thủ Lăng Nghiêm"
Tác giả: Thích Huệ Duyên
7,956
Tụng Tụng "Kinh Phổ Môn Diễn Kệ"
Tác giả: Thích Huệ Duyên
9,339
Tụng Tụng "Kinh A Di Đà Diễn Kệ"
Tác giả: Thích Huệ Duyên
9,402
Tụng Tụng "Kinh Địa Tạng"
Tác giả: Thích Huệ Duyên
19,564
Tụng Tụng "Kinh Thiện Ác Nhân Quả"
Tác giả: Thích Huệ Duyên
24,832
Tụng Tụng "Kinh Vu Lan"
Tác giả: Thích Huệ Duyên
23,169
Tụng Tụng "Kinh Dược Sư"
Tác giả: Thích Huệ Duyên
18,271
Tụng Kinh Hồng Danh Sám Hối Tụng Kinh Hồng Danh Sám Hối
Tác giả: Thích Huệ Duyên
25,817
Tụng Tụng "Kinh Niệm Phật Ba La Mật"
Tác giả: Thích Huệ Duyên
10,579
Trang thứ 1 của 1