Thành viên

Nhớ tôi

Thích Huệ Duyên

Có tất cả 26 videos
Tiêu đề video Lượt xem
Vạn Niên Huynh Đệ ( Tập 4 ) Vạn Niên Huynh Đệ ( Tập 4 )
Tác giả: Thích Huệ Duyên
318
Vạn Niên Huynh Đệ ( Tập 3 ) Vạn Niên Huynh Đệ ( Tập 3 )
Tác giả: Thích Huệ Duyên Tụng
266
Vạn Niên Huynh Đệ ( Tập 2 ) Vạn Niên Huynh Đệ ( Tập 2 )
Tác giả: Thích Huệ Duyên
216
Vạn Niên Huynh Đệ Vạn Niên Huynh Đệ
Tác giả: Thích Huệ Duyên
295
Tụng Chú Đại Bi (7 Lần) (Có Chữ) Tụng Chú Đại Bi (7 Lần) (Có Chữ)
Tác giả: Thích Huệ Duyên
8,174
Sám Tụng Quán Âm ( Có Chữ ) Sám Tụng Quán Âm ( Có Chữ )
Tác giả: Thích Huệ Duyên
13,976
Sám Tu là cội Phúc ( Có Chữ ) Sám Tu là cội Phúc ( Có Chữ )
Tác giả: Thích Huệ Duyên
7,651
Tụng Tụng "48 Đại Nguyện Của Phật A Di Đà"
Tác giả: Thích Huệ Duyên
5,464
Bát Nhã Ba La Mật và chú Vãng Sanh Bát Nhã Ba La Mật và chú Vãng Sanh
Tác giả: Thích Huệ Duyên
6,384
Tụng Tụng "Chú Đại Bi" (Bản Việt Văn, Có Chữ) (Dễ Học Thuộc)
Tác giả: Thích Huệ Duyên
37,322
Niệm Niệm "Nam Mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát" (108 Lần)
Tác giả: Thích Huệ Duyên
6,056
Tụng Tụng "Kinh Diệu Pháp Liên Hoa" (Kinh Pháp Hoa)
Tác giả: Thích Huệ Duyên
39,251
Niệm Địa Tạng Vương Bồ Tát (108 Lần) Niệm Địa Tạng Vương Bồ Tát (108 Lần)
Tác giả: Thích Huệ Duyên
9,081
Tụng Niệm Nam Mô A Di Đà Phật Tụng Niệm Nam Mô A Di Đà Phật
Tác giả: Thích Huệ Duyên
14,057
Tụng Tụng "Kinh Di Giáo"
Tác giả: Thích Huệ Duyên
6,542
Tụng Tụng "Từ Bi Thủy Sám"
Tác giả: Thích Huệ Duyên
7,561
Tụng Tụng "48 Nguyện của Phật A Di Đà"
Tác giả: Thích Huệ Duyên
4,205
Tụng Tụng "Kinh Phật Đảnh Tôn Thắng"
Tác giả: Thích Huệ Duyên
7,983
Tụng Tụng "Kinh Phật Đảnh Thủ Lăng Nghiêm"
Tác giả: Thích Huệ Duyên
9,483
Tụng Tụng "Kinh Phổ Môn Diễn Kệ"
Tác giả: Thích Huệ Duyên
10,680
Tụng Tụng "Kinh A Di Đà Diễn Kệ"
Tác giả: Thích Huệ Duyên
10,539
Tụng Tụng "Kinh Địa Tạng"
Tác giả: Thích Huệ Duyên
22,370
Tụng Tụng "Kinh Thiện Ác Nhân Quả"
Tác giả: Thích Huệ Duyên
28,403
Tụng Tụng "Kinh Vu Lan"
Tác giả: Thích Huệ Duyên
26,419
Tụng Tụng "Kinh Dược Sư"
Tác giả: Thích Huệ Duyên
19,855
Tụng Kinh Hồng Danh Sám Hối Tụng Kinh Hồng Danh Sám Hối
Tác giả: Thích Huệ Duyên
29,951
Tụng Tụng "Kinh Niệm Phật Ba La Mật"
Tác giả: Thích Huệ Duyên
12,393
Trang thứ 1 của 1