Thành viên

Nhớ tôi

Thích Huệ Duyên

Có tất cả 26 videos
Tiêu đề video Lượt xem
Vạn Niên Huynh Đệ ( Tập 4 ) Vạn Niên Huynh Đệ ( Tập 4 )
Tác giả: Thích Huệ Duyên
384
Vạn Niên Huynh Đệ ( Tập 3 ) Vạn Niên Huynh Đệ ( Tập 3 )
Tác giả: Thích Huệ Duyên Tụng
329
Vạn Niên Huynh Đệ ( Tập 2 ) Vạn Niên Huynh Đệ ( Tập 2 )
Tác giả: Thích Huệ Duyên
279
Vạn Niên Huynh Đệ Vạn Niên Huynh Đệ
Tác giả: Thích Huệ Duyên
369
Tụng Chú Đại Bi (7 Lần) (Có Chữ) Tụng Chú Đại Bi (7 Lần) (Có Chữ)
Tác giả: Thích Huệ Duyên
8,990
Sám Tụng Quán Âm ( Có Chữ ) Sám Tụng Quán Âm ( Có Chữ )
Tác giả: Thích Huệ Duyên
14,207
Sám Tu là cội Phúc ( Có Chữ ) Sám Tu là cội Phúc ( Có Chữ )
Tác giả: Thích Huệ Duyên
7,806
Tụng Tụng "48 Đại Nguyện Của Phật A Di Đà"
Tác giả: Thích Huệ Duyên
5,588
Bát Nhã Ba La Mật và chú Vãng Sanh Bát Nhã Ba La Mật và chú Vãng Sanh
Tác giả: Thích Huệ Duyên
6,526
Tụng Tụng "Chú Đại Bi" (Bản Việt Văn, Có Chữ) (Dễ Học Thuộc)
Tác giả: Thích Huệ Duyên
37,769
Niệm Niệm "Nam Mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát" (108 Lần)
Tác giả: Thích Huệ Duyên
6,217
Tụng Tụng "Kinh Diệu Pháp Liên Hoa" (Kinh Pháp Hoa)
Tác giả: Thích Huệ Duyên
40,051
Niệm Địa Tạng Vương Bồ Tát (108 Lần) Niệm Địa Tạng Vương Bồ Tát (108 Lần)
Tác giả: Thích Huệ Duyên
9,331
Tụng Niệm Nam Mô A Di Đà Phật Tụng Niệm Nam Mô A Di Đà Phật
Tác giả: Thích Huệ Duyên
14,355
Tụng Tụng "Kinh Di Giáo"
Tác giả: Thích Huệ Duyên
6,674
Tụng Tụng "Từ Bi Thủy Sám"
Tác giả: Thích Huệ Duyên
7,705
Tụng Tụng "48 Nguyện của Phật A Di Đà"
Tác giả: Thích Huệ Duyên
4,290
Tụng Tụng "Kinh Phật Đảnh Tôn Thắng"
Tác giả: Thích Huệ Duyên
8,179
Tụng Tụng "Kinh Phật Đảnh Thủ Lăng Nghiêm"
Tác giả: Thích Huệ Duyên
9,739
Tụng Tụng "Kinh Phổ Môn Diễn Kệ"
Tác giả: Thích Huệ Duyên
10,883
Tụng Tụng "Kinh A Di Đà Diễn Kệ"
Tác giả: Thích Huệ Duyên
10,761
Tụng Tụng "Kinh Địa Tạng"
Tác giả: Thích Huệ Duyên
22,761
Tụng Tụng "Kinh Thiện Ác Nhân Quả"
Tác giả: Thích Huệ Duyên
28,816
Tụng Tụng "Kinh Vu Lan"
Tác giả: Thích Huệ Duyên
26,965
Tụng Tụng "Kinh Dược Sư"
Tác giả: Thích Huệ Duyên
20,048
Tụng Kinh Hồng Danh Sám Hối Tụng Kinh Hồng Danh Sám Hối
Tác giả: Thích Huệ Duyên
30,564
Tụng Tụng "Kinh Niệm Phật Ba La Mật"
Tác giả: Thích Huệ Duyên
12,653
Trang thứ 1 của 1