Thành viên

Nhớ tôi

Thích Huệ Duyên

Có tất cả 22 videos
Tiêu đề video Lượt xem
Sám Tụng Quán Âm ( Có Chữ ) Sám Tụng Quán Âm ( Có Chữ )
Tác giả: Thích Huệ Duyên
632
Sám Tu là cội Phúc ( Có Chữ ) Sám Tu là cội Phúc ( Có Chữ )
Tác giả: Thích Huệ Duyên
286
Tụng Tụng "48 Đại Nguyện Của Phật A Di Đà"
Tác giả: Thích Huệ Duyên
3,728
Bát Nhã Ba La Mật và chú Vãng Sanh Bát Nhã Ba La Mật và chú Vãng Sanh
Tác giả: Thích Huệ Duyên
4,603
Tụng Tụng "Chú Đại Bi" (Bản Việt Văn, Có Chữ) (Dễ Học Thuộc)
Tác giả: Thích Huệ Duyên
28,925
Niệm Niệm "Nam Mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát" (108 Lần)
Tác giả: Thích Huệ Duyên
3,967
Tụng Tụng "Kinh Diệu Pháp Liên Hoa" (Kinh Pháp Hoa)
Tác giả: Thích Huệ Duyên
27,848
Niệm Địa Tạng Vương Bồ Tát (108 Lần) Niệm Địa Tạng Vương Bồ Tát (108 Lần)
Tác giả: Thích Huệ Duyên
6,129
Tụng Niệm Nam Mô A Di Đà Phật Tụng Niệm Nam Mô A Di Đà Phật
Tác giả: Thích Huệ Duyên
10,284
Tụng Tụng "Kinh Di Giáo"
Tác giả: Thích Huệ Duyên
4,300
Tụng Tụng "Từ Bi Thủy Sám"
Tác giả: Thích Huệ Duyên
5,498
Tụng Tụng "48 Nguyện của Phật A Di Đà"
Tác giả: Thích Huệ Duyên
3,088
Tụng Tụng "Kinh Phật Đảnh Tôn Thắng"
Tác giả: Thích Huệ Duyên
5,816
Tụng Tụng "Kinh Phật Đảnh Thủ Lăng Nghiêm"
Tác giả: Thích Huệ Duyên
6,752
Tụng Tụng "Kinh Phổ Môn Diễn Kệ"
Tác giả: Thích Huệ Duyên
8,009
Tụng Tụng "Kinh A Di Đà Diễn Kệ"
Tác giả: Thích Huệ Duyên
8,286
Tụng Tụng "Kinh Địa Tạng"
Tác giả: Thích Huệ Duyên
16,764
Tụng Tụng "Kinh Thiện Ác Nhân Quả"
Tác giả: Thích Huệ Duyên
21,617
Tụng Tụng "Kinh Vu Lan"
Tác giả: Thích Huệ Duyên
21,222
Tụng Tụng "Kinh Dược Sư"
Tác giả: Thích Huệ Duyên
16,550
Tụng Tụng "Kinh Hồng Danh Sám Hối"
Tác giả: Thích Huệ Duyên
21,451
Tụng Tụng "Kinh Niệm Phật Ba La Mật"
Tác giả: Thích Huệ Duyên
8,935
Trang thứ 1 của 1