Thành viên

Nhớ tôi

Thích Huệ Duyên

Có tất cả 26 videos
Tiêu đề video Lượt xem
Vạn Niên Huynh Đệ ( Tập 4 ) Vạn Niên Huynh Đệ ( Tập 4 )
Tác giả: Thích Huệ Duyên
295
Vạn Niên Huynh Đệ ( Tập 3 ) Vạn Niên Huynh Đệ ( Tập 3 )
Tác giả: Thích Huệ Duyên Tụng
246
Vạn Niên Huynh Đệ ( Tập 2 ) Vạn Niên Huynh Đệ ( Tập 2 )
Tác giả: Thích Huệ Duyên
202
Vạn Niên Huynh Đệ Vạn Niên Huynh Đệ
Tác giả: Thích Huệ Duyên
273
Tụng Chú Đại Bi (7 Lần) (Có Chữ) Tụng Chú Đại Bi (7 Lần) (Có Chữ)
Tác giả: Thích Huệ Duyên
7,965
Sám Tụng Quán Âm ( Có Chữ ) Sám Tụng Quán Âm ( Có Chữ )
Tác giả: Thích Huệ Duyên
13,894
Sám Tu là cội Phúc ( Có Chữ ) Sám Tu là cội Phúc ( Có Chữ )
Tác giả: Thích Huệ Duyên
7,586
Tụng Tụng "48 Đại Nguyện Của Phật A Di Đà"
Tác giả: Thích Huệ Duyên
5,432
Bát Nhã Ba La Mật và chú Vãng Sanh Bát Nhã Ba La Mật và chú Vãng Sanh
Tác giả: Thích Huệ Duyên
6,346
Tụng Tụng "Chú Đại Bi" (Bản Việt Văn, Có Chữ) (Dễ Học Thuộc)
Tác giả: Thích Huệ Duyên
37,169
Niệm Niệm "Nam Mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát" (108 Lần)
Tác giả: Thích Huệ Duyên
5,995
Tụng Tụng "Kinh Diệu Pháp Liên Hoa" (Kinh Pháp Hoa)
Tác giả: Thích Huệ Duyên
38,958
Niệm Địa Tạng Vương Bồ Tát (108 Lần) Niệm Địa Tạng Vương Bồ Tát (108 Lần)
Tác giả: Thích Huệ Duyên
9,009
Tụng Niệm Nam Mô A Di Đà Phật Tụng Niệm Nam Mô A Di Đà Phật
Tác giả: Thích Huệ Duyên
13,949
Tụng Tụng "Kinh Di Giáo"
Tác giả: Thích Huệ Duyên
6,494
Tụng Tụng "Từ Bi Thủy Sám"
Tác giả: Thích Huệ Duyên
7,516
Tụng Tụng "48 Nguyện của Phật A Di Đà"
Tác giả: Thích Huệ Duyên
4,177
Tụng Tụng "Kinh Phật Đảnh Tôn Thắng"
Tác giả: Thích Huệ Duyên
7,916
Tụng Tụng "Kinh Phật Đảnh Thủ Lăng Nghiêm"
Tác giả: Thích Huệ Duyên
9,379
Tụng Tụng "Kinh Phổ Môn Diễn Kệ"
Tác giả: Thích Huệ Duyên
10,611
Tụng Tụng "Kinh A Di Đà Diễn Kệ"
Tác giả: Thích Huệ Duyên
10,465
Tụng Tụng "Kinh Địa Tạng"
Tác giả: Thích Huệ Duyên
22,242
Tụng Tụng "Kinh Thiện Ác Nhân Quả"
Tác giả: Thích Huệ Duyên
28,262
Tụng Tụng "Kinh Vu Lan"
Tác giả: Thích Huệ Duyên
26,315
Tụng Tụng "Kinh Dược Sư"
Tác giả: Thích Huệ Duyên
19,765
Tụng Kinh Hồng Danh Sám Hối Tụng Kinh Hồng Danh Sám Hối
Tác giả: Thích Huệ Duyên
29,759
Tụng Tụng "Kinh Niệm Phật Ba La Mật"
Tác giả: Thích Huệ Duyên
12,298
Trang thứ 1 của 1