Thành viên

Nhớ tôi

Thích Giác Toàn

Có tất cả 63 videos
Tiêu đề video Lượt xem
Chân lý tu và nghiệp Chân lý tu và nghiệp
Tác giả: Thích Giác Toàn
262
Ăn hiền ở lành (26.06.2016) Ăn hiền ở lành (26.06.2016)
Tác giả: Thích Giác Toàn
144
Tu Tập Thiền Định Qua Chơn Lý Bát Chánh Đạo Tu Tập Thiền Định Qua Chơn Lý Bát Chánh Đạo
Tác giả: Thích Giác Toàn
238
Công Hạnh Của Đại Lão Pháp Sư Thích Giác Nhiên Công Hạnh Của Đại Lão Pháp Sư Thích Giác Nhiên
Tác giả: Thích Giác Toàn
835
Giáo Dục Của Đạo Phật Giáo Dục Của Đạo Phật
Tác giả: Thích Giác Toàn
551
Chân lý- Tu & Nghiệp Chân lý- Tu & Nghiệp
Tác giả: Thích Giác Toàn
1,138
Ý Nghĩa Danh Hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm Ý Nghĩa Danh Hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm
Tác giả: Thích Giác Toàn
760
Chơn Lý: Tu và Nghiệp Chơn Lý: Tu và Nghiệp
Tác giả: Thích Giác Toàn
789
Lợi ích luật nhân quả Lợi ích luật nhân quả
Tác giả: Thích Giác Toàn
1,460
Tặng phẩm dâng đời Tặng phẩm dâng đời
Tác giả: Thích Giác Toàn
914
Phát Triển Lòng Từ Phát Triển Lòng Từ
Tác giả: Thích Giác Toàn
2,125
Thay Đổi Quan Niệm Sống Thay Đổi Quan Niệm Sống
Tác giả: Thích Giác Toàn
2,844
Dấu Ấn Phật Pháp Dấu Ấn Phật Pháp
Tác giả: Thích Giác Toàn
1,291
Hóa Giải Dục Vọng Hóa Giải Dục Vọng
Tác giả: Thích Giác Toàn
980
Khuyết Mà Tròn Khuyết Mà Tròn
Tác giả: Thích Giác Toàn
1,179
Phát triển lòng từ Phát triển lòng từ
Tác giả: Thích Giác Toàn
1,023
Chuyển Hóa Tâm Tham Chuyển Hóa Tâm Tham
Tác giả: Thích Giác Toàn
1,347
Bài Kinh Thủy Dụ Bài Kinh Thủy Dụ
Tác giả: Thích Giác Toàn
1,132
Có gì phải sợ hãi Có gì phải sợ hãi
Tác giả: Thích Giác Toàn
1,346
Ngũ phúc xuân thiêng Ngũ phúc xuân thiêng
Tác giả: Thích Giác Toàn
1,053
Đi chùa cầu phước Đi chùa cầu phước
Tác giả: Thích Giác Toàn
1,083
Vượt qua cảm giác tự tử Vượt qua cảm giác tự tử
Tác giả: Thích Giác Toàn
856
Kinh Tạp A-hàm 810 (phần cuối) Kinh Tạp A-hàm 810 (phần cuối)
Tác giả: Thích Giác Toàn
996
Cảm ơn nghịch cảnh Cảm ơn nghịch cảnh
Tác giả: Thích Giác Toàn
1,476
Kinh Tạp A-hàm tập 3 - Kinh 810 Kinh Tạp A-hàm tập 3 - Kinh 810
Tác giả: Thích Giác Toàn
1,194
Đạo Phật Khất Sĩ Đạo Phật Khất Sĩ
Tác giả: Thích Giác Toàn
1,603
Cõi lòng bình yên Cõi lòng bình yên
Tác giả: Thích Giác Toàn
1,201
Kinh Tạp A-hàm 848: Bốn thiên đạo của chư thiên Kinh Tạp A-hàm 848: Bốn thiên đạo của chư thiên
Tác giả: Thích Giác Toàn
1,206
Kinh Tạp A-Hàm - Kinh 860 Kinh Tạp A-Hàm - Kinh 860
Tác giả: Thích Giác Toàn
871
Oán giận không nên kết Oán giận không nên kết
Tác giả: Thích Giác Toàn
1,183
Kinh Tạp A-Hàm - Kinh 860 (tiếp theo) Kinh Tạp A-Hàm - Kinh 860 (tiếp theo)
Tác giả: Thích Giác Toàn
806
Kinh Tạp A-hàm 882-884-885 Kinh Tạp A-hàm 882-884-885
Tác giả: Thích Giác Toàn
811
Chữa lành tâm sân hận Chữa lành tâm sân hận
Tác giả: Thích Giác Toàn
1,115
Truy tìm tự ngã Truy tìm tự ngã
Tác giả: Thích Giác Toàn
1,260
Tu là biết vươn lên Tu là biết vươn lên
Tác giả: Thích Giác Toàn
837
Ý Pháp Tổ Sư Minh Đăng Quang Ý Pháp Tổ Sư Minh Đăng Quang
Tác giả: Thích Giác Toàn
1,351
Một Ngày An Lạc 229: Hoá Giải Dục Vọng Một Ngày An Lạc 229: Hoá Giải Dục Vọng
Tác giả: Thích Giác Toàn
1,956
Một Ngày An Lạc 203: Tu Hạnh Địa Tạng Một Ngày An Lạc 203: Tu Hạnh Địa Tạng
Tác giả: Thích Giác Toàn
1,461
Một Ngày An Lạc 214: Trải Lòng Từ Bi Một Ngày An Lạc 214: Trải Lòng Từ Bi
Tác giả: Thích Giác Toàn
1,557
Tu Hạnh Đại Thế Chí Tu Hạnh Đại Thế Chí
Tác giả: Thích Giác Toàn
1,666
Một Ngày An Lạc 225: Kiêu Căng Mất Phước Một Ngày An Lạc 225: Kiêu Căng Mất Phước
Tác giả: Thích Giác Toàn
1,713
Một Ngày An Lạc 221: Đời Sống Có Ý Nghĩa Một Ngày An Lạc 221: Đời Sống Có Ý Nghĩa
Tác giả: Thích Giác Toàn
864
Tâm Hạnh Người Tu Tâm Hạnh Người Tu
Tác giả: Thích Giác Toàn
2,193
Đại Trí Độ Luận Trích Giảng Đại Trí Độ Luận Trích Giảng
Tác giả: Thích Giác Toàn
2,422
Làm Phước Để Đời Làm Phước Để Đời
Tác giả: Thích Giác Toàn
3,062
Năm Năng Lực Lớn Năm Năng Lực Lớn
Tác giả: Thích Giác Toàn
1,722
Sáu pháp lìa khổ Sáu pháp lìa khổ
Tác giả: Thích Giác Toàn
2,231
Trí tuệ Như Lai Trí tuệ Như Lai
Tác giả: Thích Giác Toàn
1,705
Tu tại gia Tu tại gia
Tác giả: Thích Giác Toàn
2,428
Tức tâm tức Phật Tức tâm tức Phật
Tác giả: Thích Giác Toàn
1,915
Trang thứ 1 của 2