Thành viên

Nhớ tôi

Thích Giác Toàn

Có tất cả 63 videos
Tiêu đề video Lượt xem
Chân lý tu và nghiệp Chân lý tu và nghiệp
Tác giả: Thích Giác Toàn
404
Ăn hiền ở lành (26.06.2016) Ăn hiền ở lành (26.06.2016)
Tác giả: Thích Giác Toàn
322
Tu Tập Thiền Định Qua Chơn Lý Bát Chánh Đạo Tu Tập Thiền Định Qua Chơn Lý Bát Chánh Đạo
Tác giả: Thích Giác Toàn
336
Công Hạnh Của Đại Lão Pháp Sư Thích Giác Nhiên Công Hạnh Của Đại Lão Pháp Sư Thích Giác Nhiên
Tác giả: Thích Giác Toàn
931
Giáo Dục Của Đạo Phật Giáo Dục Của Đạo Phật
Tác giả: Thích Giác Toàn
652
Chân lý- Tu & Nghiệp Chân lý- Tu & Nghiệp
Tác giả: Thích Giác Toàn
1,249
Ý Nghĩa Danh Hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm Ý Nghĩa Danh Hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm
Tác giả: Thích Giác Toàn
871
Chơn Lý: Tu và Nghiệp Chơn Lý: Tu và Nghiệp
Tác giả: Thích Giác Toàn
873
Lợi ích luật nhân quả Lợi ích luật nhân quả
Tác giả: Thích Giác Toàn
1,583
Tặng phẩm dâng đời Tặng phẩm dâng đời
Tác giả: Thích Giác Toàn
1,007
Phát Triển Lòng Từ Phát Triển Lòng Từ
Tác giả: Thích Giác Toàn
2,390
Thay Đổi Quan Niệm Sống Thay Đổi Quan Niệm Sống
Tác giả: Thích Giác Toàn
3,159
Dấu Ấn Phật Pháp Dấu Ấn Phật Pháp
Tác giả: Thích Giác Toàn
1,412
Hóa Giải Dục Vọng Hóa Giải Dục Vọng
Tác giả: Thích Giác Toàn
1,118
Khuyết Mà Tròn Khuyết Mà Tròn
Tác giả: Thích Giác Toàn
1,270
Phát triển lòng từ Phát triển lòng từ
Tác giả: Thích Giác Toàn
1,103
Chuyển Hóa Tâm Tham Chuyển Hóa Tâm Tham
Tác giả: Thích Giác Toàn
1,430
Bài Kinh Thủy Dụ Bài Kinh Thủy Dụ
Tác giả: Thích Giác Toàn
1,228
Có gì phải sợ hãi Có gì phải sợ hãi
Tác giả: Thích Giác Toàn
1,429
Ngũ phúc xuân thiêng Ngũ phúc xuân thiêng
Tác giả: Thích Giác Toàn
1,130
Đi chùa cầu phước Đi chùa cầu phước
Tác giả: Thích Giác Toàn
1,173
Vượt qua cảm giác tự tử Vượt qua cảm giác tự tử
Tác giả: Thích Giác Toàn
941
Kinh Tạp A-hàm 810 (phần cuối) Kinh Tạp A-hàm 810 (phần cuối)
Tác giả: Thích Giác Toàn
1,050
Cảm ơn nghịch cảnh Cảm ơn nghịch cảnh
Tác giả: Thích Giác Toàn
1,580
Kinh Tạp A-hàm tập 3 - Kinh 810 Kinh Tạp A-hàm tập 3 - Kinh 810
Tác giả: Thích Giác Toàn
1,285
Đạo Phật Khất Sĩ Đạo Phật Khất Sĩ
Tác giả: Thích Giác Toàn
1,741
Cõi lòng bình yên Cõi lòng bình yên
Tác giả: Thích Giác Toàn
1,287
Kinh Tạp A-hàm 848: Bốn thiên đạo của chư thiên Kinh Tạp A-hàm 848: Bốn thiên đạo của chư thiên
Tác giả: Thích Giác Toàn
1,286
Kinh Tạp A-Hàm - Kinh 860 Kinh Tạp A-Hàm - Kinh 860
Tác giả: Thích Giác Toàn
975
Oán giận không nên kết Oán giận không nên kết
Tác giả: Thích Giác Toàn
1,277
Kinh Tạp A-Hàm - Kinh 860 (tiếp theo) Kinh Tạp A-Hàm - Kinh 860 (tiếp theo)
Tác giả: Thích Giác Toàn
863
Kinh Tạp A-hàm 882-884-885 Kinh Tạp A-hàm 882-884-885
Tác giả: Thích Giác Toàn
879
Chữa lành tâm sân hận Chữa lành tâm sân hận
Tác giả: Thích Giác Toàn
1,220
Truy tìm tự ngã Truy tìm tự ngã
Tác giả: Thích Giác Toàn
1,377
Tu là biết vươn lên Tu là biết vươn lên
Tác giả: Thích Giác Toàn
909
Ý Pháp Tổ Sư Minh Đăng Quang Ý Pháp Tổ Sư Minh Đăng Quang
Tác giả: Thích Giác Toàn
1,463
Một Ngày An Lạc 229: Hoá Giải Dục Vọng Một Ngày An Lạc 229: Hoá Giải Dục Vọng
Tác giả: Thích Giác Toàn
2,027
Một Ngày An Lạc 203: Tu Hạnh Địa Tạng Một Ngày An Lạc 203: Tu Hạnh Địa Tạng
Tác giả: Thích Giác Toàn
1,565
Một Ngày An Lạc 214: Trải Lòng Từ Bi Một Ngày An Lạc 214: Trải Lòng Từ Bi
Tác giả: Thích Giác Toàn
1,649
Tu Hạnh Đại Thế Chí Tu Hạnh Đại Thế Chí
Tác giả: Thích Giác Toàn
1,778
Một Ngày An Lạc 225: Kiêu Căng Mất Phước Một Ngày An Lạc 225: Kiêu Căng Mất Phước
Tác giả: Thích Giác Toàn
1,812
Một Ngày An Lạc 221: Đời Sống Có Ý Nghĩa Một Ngày An Lạc 221: Đời Sống Có Ý Nghĩa
Tác giả: Thích Giác Toàn
897
Tâm Hạnh Người Tu Tâm Hạnh Người Tu
Tác giả: Thích Giác Toàn
2,265
Đại Trí Độ Luận Trích Giảng Đại Trí Độ Luận Trích Giảng
Tác giả: Thích Giác Toàn
2,537
Làm Phước Để Đời Làm Phước Để Đời
Tác giả: Thích Giác Toàn
3,203
Năm Năng Lực Lớn Năm Năng Lực Lớn
Tác giả: Thích Giác Toàn
1,795
Sáu pháp lìa khổ Sáu pháp lìa khổ
Tác giả: Thích Giác Toàn
2,328
Trí tuệ Như Lai Trí tuệ Như Lai
Tác giả: Thích Giác Toàn
1,803
Tu tại gia Tu tại gia
Tác giả: Thích Giác Toàn
2,533
Tức tâm tức Phật Tức tâm tức Phật
Tác giả: Thích Giác Toàn
1,983
Trang thứ 1 của 2