Thành viên

Nhớ tôi

Thích Giác Hạnh

Có tất cả 141 videos
Tiêu đề video Lượt xem
Pháp Thoại (Giảng Tại Canada) Pháp Thoại (Giảng Tại Canada)
Tác giả: Thích Giác Hạnh
551
Pháp Thoại (Tại Đạo Tràng Pháp Hoa) Pháp Thoại (Tại Đạo Tràng Pháp Hoa)
Tác giả: Thích Giác Hạnh
285
Pháp Thoại (Tại Tu Viện Chân Nguyên) Pháp Thoại (Tại Tu Viện Chân Nguyên)
Tác giả: Thích Giác Hạnh
234
Pháp Thoại (Tại Chùa Vạn Hạnh) Pháp Thoại (Tại Chùa Vạn Hạnh)
Tác giả: Thích Giác Hạnh
258
Cầu Phúc Cầu Thọ Cầu Phúc Cầu Thọ
Tác giả: Thích Giác Hạnh
285
Công Đức Niệm Phật (Giảng Tại Chùa Trừng Thủy) Công Đức Niệm Phật (Giảng Tại Chùa Trừng Thủy)
Tác giả: Thích Giác Hạnh
266
Hiện Tướng Vãng Sanh Hiện Tướng Vãng Sanh
Tác giả: Thích Giác Hạnh
303
Những Chuyện Tâm Linh (Giảng Tại Chùa Trừng Thủy) Những Chuyện Tâm Linh (Giảng Tại Chùa Trừng Thủy)
Tác giả: Thích Giác Hạnh
462
Họa Tùng Khẩu Xuất (Giảng Tại Chùa Trừng Thủy) Họa Tùng Khẩu Xuất (Giảng Tại Chùa Trừng Thủy)
Tác giả: Thích Giác Hạnh
160
Hiếu Trong Đạo Phật Hiếu Trong Đạo Phật
Tác giả: Thích Giác Hạnh
94
Tài Sản Không Mất Tài Sản Không Mất
Tác giả: Thích Giác Hạnh
196
Tâm sự mùa Vu Lan Tâm sự mùa Vu Lan
Tác giả: Thích Giác Hạnh
449
Nhân quả Nhân quả
Tác giả: Thích Giác Hạnh
1,919
Họa Tùng Khẩu Xuất (Giảng Tại Ni Viện Long Hoa) Họa Tùng Khẩu Xuất (Giảng Tại Ni Viện Long Hoa)
Tác giả: Thích Giác Hạnh
1,363
Sự Thù Thắng Của Pháp Môn Tịnh Độ Sự Thù Thắng Của Pháp Môn Tịnh Độ
Tác giả: Thích Giác Hạnh
1,493
Nhân Thừa Phật Giáo Nhân Thừa Phật Giáo
Tác giả: Thích Giác Hạnh
1,744
Mẫu Chuyện Linh Cảm Mẫu Chuyện Linh Cảm
Tác giả: Thích Giác Hạnh
2,445
Nhân Duyên Tái Sanh (Trọn Bài, 1 Phần) Nhân Duyên Tái Sanh (Trọn Bài, 1 Phần)
Tác giả: Thích Giác Hạnh
2,754
Những Mẩu Chuyện Qua Chuyến Hoằng Pháp Tại Úc Châu (Rất Hay) Những Mẩu Chuyện Qua Chuyến Hoằng Pháp Tại Úc Châu (Rất Hay)
Tác giả: Thích Giác Hạnh
3,280
Những Câu Chuyện Tâm Linh (Kỳ 4) Những Câu Chuyện Tâm Linh (Kỳ 4)
Tác giả: Thích Giác Hạnh
6,520
Người Nội Trợ Tu Bồ Tát Đạo Người Nội Trợ Tu Bồ Tát Đạo
Tác giả: Thích Giác Hạnh
2,065
Vu Lan Thắng Hội Vu Lan Thắng Hội
Tác giả: Thích Giác Hạnh
1,420
An Cư Kiết Hạ An Cư Kiết Hạ
Tác giả: Thích Giác Hạnh
1,358
Tìm Cho Mình Một Hướng Đi Tìm Cho Mình Một Hướng Đi
Tác giả: Thích Giác Hạnh
3,109
Ai Làm Cho Ta Khổ Ai Làm Cho Ta Khổ
Tác giả: Thích Giác Hạnh
3,194
Những Câu Chuyện Tâm Linh (Kỳ 3) Những Câu Chuyện Tâm Linh (Kỳ 3)
Tác giả: Thích Giác Hạnh
8,058
Chữ Tài Và Chữ Tâm Chữ Tài Và Chữ Tâm
Tác giả: Thích Giác Hạnh
6,561
Cơ Duyên Cơ Duyên
Tác giả: Thích Giác Hạnh
2,119
Chuyện Âm Phủ Chuyện Âm Phủ
Tác giả: Thích Giác Hạnh
3,640
Phật Đản Sanh Phật Đản Sanh
Tác giả: Thích Giác Hạnh
1,878
Tu Nhân Làm Người Tu Nhân Làm Người
Tác giả: Thích Giác Hạnh
3,992
Đạo Đức Nhà Phật Đạo Đức Nhà Phật
Tác giả: Thích Giác Hạnh
2,391
Công Đức Của Pháp Bố Thí Công Đức Của Pháp Bố Thí
Tác giả: Thích Giác Hạnh
2,348
Giới Tướng (Trọn Bài, 1 Phần) Giới Tướng (Trọn Bài, 1 Phần)
Tác giả: Thích Giác Hạnh
2,469
Mẩu Chuyện Linh Cảm Mẩu Chuyện Linh Cảm
Tác giả: Thích Giác Hạnh
3,670
Tâm Sanh Các Pháp Sanh Tâm Sanh Các Pháp Sanh
Tác giả: Thích Giác Hạnh
2,487
Khai Tâm Khai Tâm
Tác giả: Thích Giác Hạnh
2,313
Căn Bản Về Pháp Môn Tịnh Độ Căn Bản Về Pháp Môn Tịnh Độ
Tác giả: Thích Giác Hạnh
2,348
Vài Câu Chuyện Về Đạo Lý Vài Câu Chuyện Về Đạo Lý
Tác giả: Thích Giác Hạnh
5,936
Nhân Duyên Niệm Phật Nhân Duyên Niệm Phật
Tác giả: Thích Giác Hạnh
5,100
Mẫu Chuyện Linh Cảm Mẫu Chuyện Linh Cảm
Tác giả: Thích Giác Hạnh
6,853
Thiên Đường Và Địa Ngục Thiên Đường Và Địa Ngục
Tác giả: Thích Giác Hạnh
4,472
Sám Hối Sám Hối
Tác giả: Thích Giác Hạnh
4,883
Phước Và Tội Phước Và Tội
Tác giả: Thích Giác Hạnh
4,234
Tạ Đàn Dược Sư Tạ Đàn Dược Sư
Tác giả: Thích Giác Hạnh
2,251
Nghĩa Mầu Của Vu Lan Nghĩa Mầu Của Vu Lan
Tác giả: Thích Giác Hạnh
1,812
Những Câu Chuyện Tâm Linh Những Câu Chuyện Tâm Linh
Tác giả: Thích Giác Hạnh
11,959
Tâm Linh Gắn Liền Với Đời Sống Con Người Tâm Linh Gắn Liền Với Đời Sống Con Người
Tác giả: Thích Giác Hạnh
8,744
Nói Dễ Mà Làm Thì Khó Nói Dễ Mà Làm Thì Khó
Tác giả: Thích Giác Hạnh
3,054
Phật Dạy Bốn Pháp Tu Cho Cư Sĩ Phật Dạy Bốn Pháp Tu Cho Cư Sĩ
Tác giả: Thích Giác Hạnh
5,231
Trang thứ 1 của 3