Thành viên

Nhớ tôi

Thích Giác Hạnh

Có tất cả 141 videos
Tiêu đề video Lượt xem
Pháp Thoại (Giảng Tại Canada) Pháp Thoại (Giảng Tại Canada)
Tác giả: Thích Giác Hạnh
500
Pháp Thoại (Tại Đạo Tràng Pháp Hoa) Pháp Thoại (Tại Đạo Tràng Pháp Hoa)
Tác giả: Thích Giác Hạnh
250
Pháp Thoại (Tại Tu Viện Chân Nguyên) Pháp Thoại (Tại Tu Viện Chân Nguyên)
Tác giả: Thích Giác Hạnh
202
Pháp Thoại (Tại Chùa Vạn Hạnh) Pháp Thoại (Tại Chùa Vạn Hạnh)
Tác giả: Thích Giác Hạnh
225
Cầu Phúc Cầu Thọ Cầu Phúc Cầu Thọ
Tác giả: Thích Giác Hạnh
258
Công Đức Niệm Phật (Giảng Tại Chùa Trừng Thủy) Công Đức Niệm Phật (Giảng Tại Chùa Trừng Thủy)
Tác giả: Thích Giác Hạnh
222
Hiện Tướng Vãng Sanh Hiện Tướng Vãng Sanh
Tác giả: Thích Giác Hạnh
273
Những Chuyện Tâm Linh (Giảng Tại Chùa Trừng Thủy) Những Chuyện Tâm Linh (Giảng Tại Chùa Trừng Thủy)
Tác giả: Thích Giác Hạnh
403
Họa Tùng Khẩu Xuất (Giảng Tại Chùa Trừng Thủy) Họa Tùng Khẩu Xuất (Giảng Tại Chùa Trừng Thủy)
Tác giả: Thích Giác Hạnh
144
Hiếu Trong Đạo Phật Hiếu Trong Đạo Phật
Tác giả: Thích Giác Hạnh
85
Tài Sản Không Mất Tài Sản Không Mất
Tác giả: Thích Giác Hạnh
182
Tâm sự mùa Vu Lan Tâm sự mùa Vu Lan
Tác giả: Thích Giác Hạnh
443
Nhân quả Nhân quả
Tác giả: Thích Giác Hạnh
1,901
Họa Tùng Khẩu Xuất (Giảng Tại Ni Viện Long Hoa) Họa Tùng Khẩu Xuất (Giảng Tại Ni Viện Long Hoa)
Tác giả: Thích Giác Hạnh
1,341
Sự Thù Thắng Của Pháp Môn Tịnh Độ Sự Thù Thắng Của Pháp Môn Tịnh Độ
Tác giả: Thích Giác Hạnh
1,488
Nhân Thừa Phật Giáo Nhân Thừa Phật Giáo
Tác giả: Thích Giác Hạnh
1,733
Mẫu Chuyện Linh Cảm Mẫu Chuyện Linh Cảm
Tác giả: Thích Giác Hạnh
2,430
Nhân Duyên Tái Sanh (Trọn Bài, 1 Phần) Nhân Duyên Tái Sanh (Trọn Bài, 1 Phần)
Tác giả: Thích Giác Hạnh
2,737
Những Mẩu Chuyện Qua Chuyến Hoằng Pháp Tại Úc Châu (Rất Hay) Những Mẩu Chuyện Qua Chuyến Hoằng Pháp Tại Úc Châu (Rất Hay)
Tác giả: Thích Giác Hạnh
3,261
Những Câu Chuyện Tâm Linh (Kỳ 4) Những Câu Chuyện Tâm Linh (Kỳ 4)
Tác giả: Thích Giác Hạnh
6,482
Người Nội Trợ Tu Bồ Tát Đạo Người Nội Trợ Tu Bồ Tát Đạo
Tác giả: Thích Giác Hạnh
2,061
Vu Lan Thắng Hội Vu Lan Thắng Hội
Tác giả: Thích Giác Hạnh
1,417
An Cư Kiết Hạ An Cư Kiết Hạ
Tác giả: Thích Giác Hạnh
1,355
Tìm Cho Mình Một Hướng Đi Tìm Cho Mình Một Hướng Đi
Tác giả: Thích Giác Hạnh
3,102
Ai Làm Cho Ta Khổ Ai Làm Cho Ta Khổ
Tác giả: Thích Giác Hạnh
3,190
Những Câu Chuyện Tâm Linh (Kỳ 3) Những Câu Chuyện Tâm Linh (Kỳ 3)
Tác giả: Thích Giác Hạnh
8,001
Chữ Tài Và Chữ Tâm Chữ Tài Và Chữ Tâm
Tác giả: Thích Giác Hạnh
6,552
Cơ Duyên Cơ Duyên
Tác giả: Thích Giác Hạnh
2,114
Chuyện Âm Phủ Chuyện Âm Phủ
Tác giả: Thích Giác Hạnh
3,635
Phật Đản Sanh Phật Đản Sanh
Tác giả: Thích Giác Hạnh
1,874
Tu Nhân Làm Người Tu Nhân Làm Người
Tác giả: Thích Giác Hạnh
3,989
Đạo Đức Nhà Phật Đạo Đức Nhà Phật
Tác giả: Thích Giác Hạnh
2,388
Công Đức Của Pháp Bố Thí Công Đức Của Pháp Bố Thí
Tác giả: Thích Giác Hạnh
2,344
Giới Tướng (Trọn Bài, 1 Phần) Giới Tướng (Trọn Bài, 1 Phần)
Tác giả: Thích Giác Hạnh
2,467
Mẩu Chuyện Linh Cảm Mẩu Chuyện Linh Cảm
Tác giả: Thích Giác Hạnh
3,661
Tâm Sanh Các Pháp Sanh Tâm Sanh Các Pháp Sanh
Tác giả: Thích Giác Hạnh
2,479
Khai Tâm Khai Tâm
Tác giả: Thích Giác Hạnh
2,305
Căn Bản Về Pháp Môn Tịnh Độ Căn Bản Về Pháp Môn Tịnh Độ
Tác giả: Thích Giác Hạnh
2,347
Vài Câu Chuyện Về Đạo Lý Vài Câu Chuyện Về Đạo Lý
Tác giả: Thích Giác Hạnh
5,924
Nhân Duyên Niệm Phật Nhân Duyên Niệm Phật
Tác giả: Thích Giác Hạnh
5,093
Mẫu Chuyện Linh Cảm Mẫu Chuyện Linh Cảm
Tác giả: Thích Giác Hạnh
6,849
Thiên Đường Và Địa Ngục Thiên Đường Và Địa Ngục
Tác giả: Thích Giác Hạnh
4,464
Sám Hối Sám Hối
Tác giả: Thích Giác Hạnh
4,876
Phước Và Tội Phước Và Tội
Tác giả: Thích Giác Hạnh
4,226
Tạ Đàn Dược Sư Tạ Đàn Dược Sư
Tác giả: Thích Giác Hạnh
2,248
Nghĩa Mầu Của Vu Lan Nghĩa Mầu Của Vu Lan
Tác giả: Thích Giác Hạnh
1,806
Những Câu Chuyện Tâm Linh Những Câu Chuyện Tâm Linh
Tác giả: Thích Giác Hạnh
11,931
Tâm Linh Gắn Liền Với Đời Sống Con Người Tâm Linh Gắn Liền Với Đời Sống Con Người
Tác giả: Thích Giác Hạnh
8,719
Nói Dễ Mà Làm Thì Khó Nói Dễ Mà Làm Thì Khó
Tác giả: Thích Giác Hạnh
3,048
Phật Dạy Bốn Pháp Tu Cho Cư Sĩ Phật Dạy Bốn Pháp Tu Cho Cư Sĩ
Tác giả: Thích Giác Hạnh
5,224
Trang thứ 1 của 3