Thành viên

Nhớ tôi

Thích Giác Hóa

Có tất cả 229 videos
Tiêu đề video Lượt xem
Phương Trời Thong Dong 7 Phương Trời Thong Dong 7
Tác giả: ĐĐ. Thích Giác Hoàng
117
Kinh Trung Bộ - Kinh Tư Lượng 15 Kinh Trung Bộ - Kinh Tư Lượng 15
Tác giả: Thích Giác Hoàng
64
Hương quê cực lạc (Phần 4) Hương quê cực lạc (Phần 4)
Tác giả: Thích Giác Hóa
289
Vạn Thù Bồ Tát tu như thế (Phần 1) Vạn Thù Bồ Tát tu như thế (Phần 1)
Tác giả: Thích Giác Hóa
306
Hương quê cực lạc (Phần 3) Hương quê cực lạc (Phần 3)
Tác giả: Thích Giác Hóa
228
Hương quê cực lạc (Phần 2) Hương quê cực lạc (Phần 2)
Tác giả: Thích Giác Hóa
248
Hương quê cực lạc (Phần 1) Hương quê cực lạc (Phần 1)
Tác giả: Thích Giác Hóa
379
Đại Thế Chí Niệm Phật Đại Thế Chí Niệm Phật
Tác giả: Thích Giác Hóa
328
Tâm khéo suy tư Tâm khéo suy tư
Tác giả: Thích Giác Hóa
287
Nghe lời Quán Thế Âm ráng lo tu hành Nghe lời Quán Thế Âm ráng lo tu hành
Tác giả: Thích Giác Hóa
359
Buông Xả Của Người Tu Buông Xả Của Người Tu
Tác giả: Thích Giác Hóa
1,101
An Tâm Niệm Phật (Giảng Tại Chùa Tiên Châu) An Tâm Niệm Phật (Giảng Tại Chùa Tiên Châu)
Tác giả: Thích Giác Hóa
765
Kinh Chơn Hạnh Phúc (Kỳ 3) Kinh Chơn Hạnh Phúc (Kỳ 3)
Tác giả: Thích Giác Hóa
459
Kinh Chơn Hạnh Phúc (Kỳ 2) Kinh Chơn Hạnh Phúc (Kỳ 2)
Tác giả: Thích Giác Hóa
380
Kinh Chơn Hạnh Phúc (Kỳ 1) Kinh Chơn Hạnh Phúc (Kỳ 1)
Tác giả: Thích Giác Hóa
501
Quyết Định Về Với Phật Quyết Định Về Với Phật
Tác giả: Thích Giác Hóa
612
Cùng Nhau Tu Cùng Nhau Tu
Tác giả: Thích Giác Hóa
705
Thất Giác Chi (Phần 2) Thất Giác Chi (Phần 2)
Tác giả: Thích Giác Hoàng
634
Khen Ngợi Hiếu Lành Khen Ngợi Hiếu Lành
Tác giả: Thích Giác Hóa
897
Chướng Duyên Khi Lâm Chung Chướng Duyên Khi Lâm Chung
Tác giả: Thích Giác Hóa
1,287
Đại Hạnh Tốt Nhất Ở Thế Gian Đại Hạnh Tốt Nhất Ở Thế Gian
Tác giả: Thích Giác Hóa
842
Công Hạnh Giải Thoát Của Người Niệm Phật Công Hạnh Giải Thoát Của Người Niệm Phật
Tác giả: Thích Giác Hóa
840
Mở Lòng Từ Bi Mở Lòng Từ Bi
Tác giả: Thích Giác Hóa
717
Đức Phật Và Người Niệm Phật Đức Phật Và Người Niệm Phật
Tác giả: Thích Giác Hóa
748
Là Phật Tử Phải Biết Tu Là Phật Tử Phải Biết Tu
Tác giả: Thích Giác Hóa
670
Người Trí Tự Biết Bảo Vệ Mình Người Trí Tự Biết Bảo Vệ Mình
Tác giả: Thích Giác Hóa
614
Tại Sao Ta Niệm Phật Tại Sao Ta Niệm Phật
Tác giả: Thích Giác Hóa
747
Tu Là Biết Trở Về Tu Là Biết Trở Về
Tác giả: Thích Giác Hóa
572
Điều Đáng Bỏ Nên Bỏ Điều Đáng Bỏ Nên Bỏ
Tác giả: Thích Giác Hóa
639
Điều Căn Bản Phải Giác Ngộ Điều Căn Bản Phải Giác Ngộ
Tác giả: Thích Giác Hóa
510
Hoa Nở Thấy Phật Hoa Nở Thấy Phật
Tác giả: Thích Giác Hóa
552
Lực Tinh Tấn Lực Tinh Tấn
Tác giả: Thích Giác Hóa
1,036
Đắc Nhân Tâm Theo Phật Giáo Đắc Nhân Tâm Theo Phật Giáo
Tác giả: Thích Giác Hoàng
7,689
Biết Sống Biết Chết Biết Sống Biết Chết
Tác giả: Thích Giác Hoàng
1,350
Thập Thiện Nghiệp (Phần 2) Thập Thiện Nghiệp (Phần 2)
Tác giả: Thích Giác Hoàng
1,162
Thập Thiện Nghiệp (Phần 1) Thập Thiện Nghiệp (Phần 1)
Tác giả: Thích Giác Hoàng
1,508
Chuyển Tâm Tức Thời Chuyển Nghiệp Chuyển Tâm Tức Thời Chuyển Nghiệp
Tác giả: Thích Giác Hóa
2,017
Tinh Tấn Vượt Thời Gian Tinh Tấn Vượt Thời Gian
Tác giả: Thích Giác Hóa
1,314
Tu Để Thoát Đại Kiếp Nạn Tu Để Thoát Đại Kiếp Nạn
Tác giả: Thích Giác Hóa
1,490
Công Đức Ngôi Phật Bảo Công Đức Ngôi Phật Bảo
Tác giả: Thích Giác Hóa
1,011
Lục Tinh Tấn Lục Tinh Tấn
Tác giả: Thích Giác Hóa
1,076
Niệm Phật Để Chuyển Nghiệp Niệm Phật Để Chuyển Nghiệp
Tác giả: Thích Giác Hóa
1,564
Tín Ngưỡng Của Người Tu Phật Tín Ngưỡng Của Người Tu Phật
Tác giả: Thích Giác Hóa
949
Người Tu Biết Tĩnh Tâm Người Tu Biết Tĩnh Tâm
Tác giả: Thích Giác Hóa
1,234
Bài Học Đầu Năm Bài Học Đầu Năm
Tác giả: Thích Giác Hóa
947
Hạnh Phúc Tâm Hạnh Phúc Tâm
Tác giả: Thích Giác Hóa
1,080
Tu Đạt Và Tu Không Đạt Tu Đạt Và Tu Không Đạt
Tác giả: Thích Giác Hóa
1,245
Phải Nhớ Thường Tu Phải Nhớ Thường Tu
Tác giả: Thích Giác Hóa
1,090
Khéo Nghe Và Khéo Tu Khéo Nghe Và Khéo Tu
Tác giả: Thích Giác Hóa
1,295
Hiểu Và Ngộ Hiểu Và Ngộ
Tác giả: Thích Giác Hóa
1,195
Trang thứ 1 của 5