Thành viên

Nhớ tôi

Thích Giác Đăng

Có tất cả 99 videos
Tiêu đề video Lượt xem
Cảm Ơn Cảm Ơn
Tác giả: Thích Giác Đăng
186
Nhân Quả Nhân Quả
Tác giả: Thích Giác Đăng
359
Phước hay Nợ Phước hay Nợ
Tác giả: Thích Giác Đăng
244
Điều căn bản khi đi chùa Điều căn bản khi đi chùa
Tác giả: Thích Giác Đăng
202
Làm Sao Biết Phước Hay Nợ Làm Sao Biết Phước Hay Nợ
Tác giả: Thích Giác Đăng
476
Đại Hiếu Mục Kiền Liên Đại Hiếu Mục Kiền Liên
Tác giả: Thích Giác Đăng
379
Phật Không Ban Cho Bình An (Phần 2) Phật Không Ban Cho Bình An (Phần 2)
Tác giả: Thích Giác Đăng
364
Phật Không Ban Cho Bình An (Phần 1) Phật Không Ban Cho Bình An (Phần 1)
Tác giả: Thích Giác Đăng
530
Bình An Đến Lúc Lâm Chung Bình An Đến Lúc Lâm Chung
Tác giả: Thích Giác Đăng
494
Buông Bỏ Dưới Chân Buông Bỏ Dưới Chân
Tác giả: Thích Giác Đăng
717
Tịnh Độ Vấn Đáp (Kỳ 1) Tịnh Độ Vấn Đáp (Kỳ 1)
Tác giả: Thích Giác Đăng
495
Tịnh Độ Vấn Đáp (Kỳ 2) Tịnh Độ Vấn Đáp (Kỳ 2)
Tác giả: Thích Giác Đăng
330
Năm Điều Thường Xuyên Quán Xét (Kỳ 5) Năm Điều Thường Xuyên Quán Xét (Kỳ 5)
Tác giả: Thích Giác Đăng
311
Năm Điều Thường Xuyên Quán Xét (Kỳ 4) Năm Điều Thường Xuyên Quán Xét (Kỳ 4)
Tác giả: Thích Giác Đăng
297
Năm Điều Thường Xuyên Quán Xét (Kỳ 2) Năm Điều Thường Xuyên Quán Xét (Kỳ 2)
Tác giả: Thích Giác Đăng
304
Năm Điều Thường Xuyên Quán Xét (Kỳ 1) Năm Điều Thường Xuyên Quán Xét (Kỳ 1)
Tác giả: Thích Giác Đăng
394
Bát Chánh Đạo Bát Chánh Đạo
Tác giả: Thích Giác Đăng
470
Sống Như Tưới Dưa Sống Như Tưới Dưa
Tác giả: Thích Giác Đăng
557
Lựa Chọn Lúc Ra Đi Lựa Chọn Lúc Ra Đi
Tác giả: Thích Giác Đăng
979
Năm Điều Thường Xuyên Quán Sát Năm Điều Thường Xuyên Quán Sát
Tác giả: Thích Giác Đăng
1,520
Nhân Quả Trong Đời Thường Nhân Quả Trong Đời Thường
Tác giả: Thích Giác Đăng
2,270
Kỳ Thi Cuối Đời Kỳ Thi Cuối Đời
Tác giả: Thích Giác Đăng
1,856
Một Ngày Tu Học (Phần 4) Một Ngày Tu Học (Phần 4)
Tác giả: Thích Giác Đăng
539
Một Ngày Tu Học (Phần 3) Một Ngày Tu Học (Phần 3)
Tác giả: Thích Giác Đăng
508
Phước Báu Và Nhân Quả Phước Báu Và Nhân Quả
Tác giả: Thích Giác Đăng
1,267
Một Ngày Tu Học (Phần 2) Một Ngày Tu Học (Phần 2)
Tác giả: Thích Giác Đăng
484
Một Ngày Tu Học (Phần 1) Một Ngày Tu Học (Phần 1)
Tác giả: Thích Giác Đăng
768
Nương Tựa (Giảng Tại Chùa Vô Ưu) Nương Tựa (Giảng Tại Chùa Vô Ưu)
Tác giả: Thích Giác Đăng
628
Mười Niệm Lúc Lâm Chung Mười Niệm Lúc Lâm Chung
Tác giả: Thích Giác Đăng
713
Tìm Nơi Nương Tựa Tìm Nơi Nương Tựa
Tác giả: Thích Giác Đăng
683
Vòng Nhân Quả Vòng Nhân Quả
Tác giả: Thích Giác Đăng
930
Nhân Quả A Xà Thế Nhân Quả A Xà Thế
Tác giả: Thích Giác Đăng
814
Thế À Thế À
Tác giả: Thích Giác Đăng
749
Pháp Thoại (Giảng Tại Niệm Phật Đường Cực Lạc) (Phần 2) Pháp Thoại (Giảng Tại Niệm Phật Đường Cực Lạc) (Phần 2)
Tác giả: Thích Giác Đăng
617
Pháp Thoại (Giảng Tại Niệm Phật Đường Cực Lạc) (Phần 1) Pháp Thoại (Giảng Tại Niệm Phật Đường Cực Lạc) (Phần 1)
Tác giả: Thích Giác Đăng
673
Chết Như Tế Dê Chết Như Tế Dê
Tác giả: Thích Giác Đăng
880
Chuẩn Bị Tâm Hướng Về Cực Lạc Chuẩn Bị Tâm Hướng Về Cực Lạc
Tác giả: Thích Giác Đăng
1,109
Phước Hay Nợ Phước Hay Nợ
Tác giả: Thích Giác Đăng
1,210
Tưởng niệm sự xuất hiện của đức Phật Tưởng niệm sự xuất hiện của đức Phật
Tác giả: Thích Giác Đăng
710
Tưởng Niệm Sự Xuất Hiện Của Đức Phật Tưởng Niệm Sự Xuất Hiện Của Đức Phật
Tác giả: Thích Giác Đăng
1,072
Nương tựa (Giảng Tại Chùa Xá Lợi) Nương tựa (Giảng Tại Chùa Xá Lợi)
Tác giả: Thích Giác Đăng
1,044
Tin Sâu Nhân Quả (Giảng Tại Úc Châu) Tin Sâu Nhân Quả (Giảng Tại Úc Châu)
Tác giả: Thích Giác Đăng
1,644
Nghĩ Về Sự Chết Nghĩ Về Sự Chết
Tác giả: Thích Giác Đăng
1,260
Niệm Chết (Giảng Tại Chùa Phật Học Xá Lợi) Niệm Chết (Giảng Tại Chùa Phật Học Xá Lợi)
Tác giả: Thích Giác Đăng
1,484
Đêm Diễn Cuối Cùng Đêm Diễn Cuối Cùng
Tác giả: Thích Giác Đăng
1,223
Tránh Ác Làm Lành Tránh Ác Làm Lành
Tác giả: Thích Giác Đăng
2,219
Nương Tựa (Giảng Tại Chùa Vô Ưu) Nương Tựa (Giảng Tại Chùa Vô Ưu)
Tác giả: Thích Giác Đăng
1,527
Pháp Môn Tịnh Độ (Giảng Tại Chùa Phật Huệ) Pháp Môn Tịnh Độ (Giảng Tại Chùa Phật Huệ)
Tác giả: Thích Giác Đăng
1,536
Quy Y Tam Bảo Quy Y Tam Bảo
Tác giả: Thích Giác Đăng
1,276
Pháp Đàm (2013) Pháp Đàm (2013)
Tác giả: Thích Giác Đăng
1,592
Trang thứ 1 của 2