Thành viên

Nhớ tôi

Pháp Sư Tịnh Không

Có tất cả 898 videos
Tiêu đề video Lượt xem
Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú (Tập 06, 2014) (HD) Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú (Tập 06, 2014) (HD)
Tác giả: Pháp Sư Tịnh Không
301
Kinh Vô Lượng Thọ (Giảng Lần Thứ 10, 1998) (Tập 219 Và 220) Kinh Vô Lượng Thọ (Giảng Lần Thứ 10, 1998) (Tập 219 Và 220)
Tác giả: Pháp Sư Tịnh Không
65
Kinh Vô Lượng Thọ (Giảng Lần Thứ 10, 1998) (Tập 217 Và 218) Kinh Vô Lượng Thọ (Giảng Lần Thứ 10, 1998) (Tập 217 Và 218)
Tác giả: Pháp Sư Tịnh Không
598
Hoa Nghiêm Áo Chỉ (Tập 71) Hoa Nghiêm Áo Chỉ (Tập 71)
Tác giả: Pháp Sư Tịnh Không
279
Công Phu Niệm Phật Công Phu Niệm Phật
Tác giả: Pháp Sư Tịnh Không
524
Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú (Tập 05, 2014) (HD) Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú (Tập 05, 2014) (HD)
Tác giả: Pháp Sư Tịnh Không
336
Những Lợi Ích Và Công Đức Của Niệm Phật Những Lợi Ích Và Công Đức Của Niệm Phật
Tác giả: Pháp Sư Tịnh Không
822
Lão Thật Niệm Phật Lão Thật Niệm Phật
Tác giả: Pháp Sư Tịnh Không
442
Ly Tướng Thành Phật Ly Tướng Thành Phật
Tác giả: Pháp Sư Tịnh Không
661
Trí Tuệ Từ Thiền Định Mà Có Trí Tuệ Từ Thiền Định Mà Có
Tác giả: Pháp Sư Tịnh Không
585
Thế Nào Mới Thật Sự Tu Pháp Môn Niệm Phật Thế Nào Mới Thật Sự Tu Pháp Môn Niệm Phật
Tác giả: Pháp Sư Tịnh Không
762
Đại Đạo Của A Di Đà Phật Đại Đạo Của A Di Đà Phật
Tác giả: Pháp Sư Tịnh Không
337
Công Đức Danh Hiệu Bất Khả Tư Nghì Công Đức Danh Hiệu Bất Khả Tư Nghì
Tác giả: Pháp Sư Tịnh Không
357
Không Sợ Niệm Khởi, Chỉ Sợ Giác Chậm Không Sợ Niệm Khởi, Chỉ Sợ Giác Chậm
Tác giả: Pháp Sư Tịnh Không
375
Tâm Địa Thanh Tịnh, Không Có Phiền Não Tâm Địa Thanh Tịnh, Không Có Phiền Não
Tác giả: Pháp Sư Tịnh Không
515
Làm Thế Nào Để Phát Tâm Bồ Đề Làm Thế Nào Để Phát Tâm Bồ Đề
Tác giả: Pháp Sư Tịnh Không
711
Hoa Nghiêm Áo Chỉ (Tập 70) Hoa Nghiêm Áo Chỉ (Tập 70)
Tác giả: Pháp Sư Tịnh Không
174
Quán Vô Lượng Thọ Phật Kinh Sớ Sao Diễn Nghĩa (Có Phụ Đề) (10 Tập Và Còn Tiếp) Quán Vô Lượng Thọ Phật Kinh Sớ Sao Diễn Nghĩa (Có Phụ Đề) (10 Tập Và Còn Tiếp)
Tác giả: Pháp Sư Tịnh Không
525
Hiệu Quả Lễ Phật Rất Thù Thắng Hiệu Quả Lễ Phật Rất Thù Thắng
Tác giả: Pháp Sư Tịnh Không
768
Khẩu Nghiệp Khẩu Nghiệp
Tác giả: Pháp Sư Tịnh Không
749
Lời Dạy Của Thầy Tịnh Không Lời Dạy Của Thầy Tịnh Không
Tác giả: Pháp Sư Tịnh Không
451
Niệm Phật Có Sáu Lợi Ích Thù Thắng (Rất Hay) Niệm Phật Có Sáu Lợi Ích Thù Thắng (Rất Hay)
Tác giả: Pháp Sư Tịnh Không
1,088
Ngũ Khoa Tịnh Độ (Có Phụ Đề) (Rất Hay) Ngũ Khoa Tịnh Độ (Có Phụ Đề) (Rất Hay)
Tác giả: Pháp Sư Tịnh Không
515
Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú (Tập 04, 2014) (HD) Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú (Tập 04, 2014) (HD)
Tác giả: Pháp Sư Tịnh Không
379
Kinh Vô Lượng Thọ (Giảng Lần Thứ 10, 1998) (Tập 213, 214, 215, 216) Kinh Vô Lượng Thọ (Giảng Lần Thứ 10, 1998) (Tập 213, 214, 215, 216)
Tác giả: Pháp Sư Tịnh Không
425
Quý tiếc mạng sống xin đừng phá thai, giết trẻ vô tội Quý tiếc mạng sống xin đừng phá thai, giết trẻ vô tội
Tác giả: Pháp Sư Tịnh Không
329
Không Có Định Làm Sao Có Huệ (Có Phụ Đề) Không Có Định Làm Sao Có Huệ (Có Phụ Đề)
Tác giả: Pháp Sư Tịnh Không
520
Tứ Hoằng Thệ Nguyện (Có Phụ Đề) Tứ Hoằng Thệ Nguyện (Có Phụ Đề)
Tác giả: Pháp Sư Tịnh Không
433
Chết Là Giả (Có Phụ Đề) Chết Là Giả (Có Phụ Đề)
Tác giả: Pháp Sư Tịnh Không
776
Tìm Khổ Vui Đều Không Thể Được (Có Phụ Đề) Tìm Khổ Vui Đều Không Thể Được (Có Phụ Đề)
Tác giả: Pháp Sư Tịnh Không
398
Ý Nghĩa Chân Thật Của Thọ Trì Tam Quy (Có Phụ Đề) Ý Nghĩa Chân Thật Của Thọ Trì Tam Quy (Có Phụ Đề)
Tác giả: Pháp Sư Tịnh Không
306
Khắp Pháp Giới Hư Không Giới Là Một Thể (Có Phụ Đề) Khắp Pháp Giới Hư Không Giới Là Một Thể (Có Phụ Đề)
Tác giả: Pháp Sư Tịnh Không
323
Như Thật An Trụ Tức Là Như Như Bất Động (Có Phụ Đề) Như Thật An Trụ Tức Là Như Như Bất Động (Có Phụ Đề)
Tác giả: Pháp Sư Tịnh Không
268
Không Có Chướng Ngại Liền Thấy Được Chân Tâm (Có Phụ Đề) Không Có Chướng Ngại Liền Thấy Được Chân Tâm (Có Phụ Đề)
Tác giả: Pháp Sư Tịnh Không
349
Buông Xả Vọng Tưởng, Phân Biệt, Chấp (Có Phụ Đề) Buông Xả Vọng Tưởng, Phân Biệt, Chấp (Có Phụ Đề)
Tác giả: Pháp Sư Tịnh Không
375
Phật Giáo Là Tiêu Cực Hay Tích Cực Phật Giáo Là Tiêu Cực Hay Tích Cực
Tác giả: Pháp Sư Tịnh Không
314
Tín Nguyện Hạnh Là Nhất Thể (Có Phụ Đề) Tín Nguyện Hạnh Là Nhất Thể (Có Phụ Đề)
Tác giả: Pháp Sư Tịnh Không
487
Nghiệp Lực Không Thể Nghĩ Bàn, Dù Xa Vẫn Đến Kéo Nghiệp Lực Không Thể Nghĩ Bàn, Dù Xa Vẫn Đến Kéo
Tác giả: Pháp Sư Tịnh Không
723
Phải Tin Tưởng Chính Mình Có Thể Vãng Sanh (Có Phụ Đề) Phải Tin Tưởng Chính Mình Có Thể Vãng Sanh (Có Phụ Đề)
Tác giả: Pháp Sư Tịnh Không
694
Ba Thiện Căn (Có Phụ Đề) Ba Thiện Căn (Có Phụ Đề)
Tác giả: Pháp Sư Tịnh Không
531
Thể Của Niết Bàn (Có Phụ Đề) Thể Của Niết Bàn (Có Phụ Đề)
Tác giả: Pháp Sư Tịnh Không
353
Trên Hoằng Dương Chánh Pháp, Dưới Hóa Độ Chúng Sanh (Có Phụ Đề) Trên Hoằng Dương Chánh Pháp, Dưới Hóa Độ Chúng Sanh (Có Phụ Đề)
Tác giả: Pháp Sư Tịnh Không
454
Nên Dùng Điều Gì Để Thể Hội Viên Giác (Có Phụ Đề) Nên Dùng Điều Gì Để Thể Hội Viên Giác (Có Phụ Đề)
Tác giả: Pháp Sư Tịnh Không
315
Đối Với Tất Cả Các Pháp Đều Tự Tại Tức Là Viên Mãn Thành Phật (Có Phụ Đề) Đối Với Tất Cả Các Pháp Đều Tự Tại Tức Là Viên Mãn Thành Phật (Có Phụ Đề)
Tác giả: Pháp Sư Tịnh Không
479
Tiêu Chuẩn Của Chánh Giác Là Gì (Có Phụ Đề) Tiêu Chuẩn Của Chánh Giác Là Gì (Có Phụ Đề)
Tác giả: Pháp Sư Tịnh Không
349
Thế Nào Là Biết Niệm Phật Và Phát Tâm Vô Thượng Bồ Đề (Có Phụ Đề) (Rất Hay) Thế Nào Là Biết Niệm Phật Và Phát Tâm Vô Thượng Bồ Đề (Có Phụ Đề) (Rất Hay)
Tác giả: Pháp Sư Tịnh Không
754
Niệm Niệm Không Rời Di Đà (Có Phụ Đề) Niệm Niệm Không Rời Di Đà (Có Phụ Đề)
Tác giả: Pháp Sư Tịnh Không
508
Tam Đức Của Tự Tánh (Có Phụ Đề) Tam Đức Của Tự Tánh (Có Phụ Đề)
Tác giả: Pháp Sư Tịnh Không
351
Nghiệp Sát Sanh Rất Nặng Nề (Có Phụ Đề) Nghiệp Sát Sanh Rất Nặng Nề (Có Phụ Đề)
Tác giả: Pháp Sư Tịnh Không
1,095
Hoa Nghiêm Áo Chỉ (Tập 69) Hoa Nghiêm Áo Chỉ (Tập 69)
Tác giả: Pháp Sư Tịnh Không
270
Trang thứ 1 của 18