Thành viên

Nhớ tôi

Pháp Sư Tịnh Không

Có tất cả 975 videos
Tiêu đề video Lượt xem
Kinh Vô Lượng Thọ (Phẩm 6, Tập 3) (Giảng Tại Đài Loan, 2015) Kinh Vô Lượng Thọ (Phẩm 6, Tập 3) (Giảng Tại Đài Loan, 2015)
Tác giả: Pháp Sư Tịnh Không
132
Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú (Tập 54, 2015) Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú (Tập 54, 2015)
Tác giả: Pháp Sư Tịnh Không
173
Kinh Vô Lượng Thọ (Phẩm 6, Tập 2) (Giảng Tại Đài Loan, 2015) Kinh Vô Lượng Thọ (Phẩm 6, Tập 2) (Giảng Tại Đài Loan, 2015)
Tác giả: Pháp Sư Tịnh Không
355
Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú (Tập 53, 2015) Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú (Tập 53, 2015)
Tác giả: Pháp Sư Tịnh Không
130
Dứt Ác Tu Thiện, Không Tiến Tới Thì Sẽ Bị Lui Sụt (Rất Hay) Dứt Ác Tu Thiện, Không Tiến Tới Thì Sẽ Bị Lui Sụt (Rất Hay)
Tác giả: Pháp Sư Tịnh Không
588
Mau Chóng Thành Phật (Rất Hay) Mau Chóng Thành Phật (Rất Hay)
Tác giả: Pháp Sư Tịnh Không
756
Kinh Vô Lượng Thọ (Giảng Lần Thứ 10, 1998) (Tập 311 - 322) Kinh Vô Lượng Thọ (Giảng Lần Thứ 10, 1998) (Tập 311 - 322)
Tác giả: Pháp Sư Tịnh Không
806
Kinh Vô Lượng Thọ (Phẩm 6, Tập 1) (Giảng Tại Đài Loan, 2015) Kinh Vô Lượng Thọ (Phẩm 6, Tập 1) (Giảng Tại Đài Loan, 2015)
Tác giả: Pháp Sư Tịnh Không
347
Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú (Tập 52, 2015) Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú (Tập 52, 2015)
Tác giả: Pháp Sư Tịnh Không
422
Kinh Vô Lượng Thọ (Giảng Lần Thứ 10, 1998) (Tập 301 - 310) Kinh Vô Lượng Thọ (Giảng Lần Thứ 10, 1998) (Tập 301 - 310)
Tác giả: Pháp Sư Tịnh Không
817
Thế Giới Loài Người Sẽ Đi Về Đâu Thế Giới Loài Người Sẽ Đi Về Đâu
Tác giả: Pháp Sư Tịnh Không
1,926
Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm (92 Tập Và Còn Tiếp) (Rất Hay) Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm (92 Tập Và Còn Tiếp) (Rất Hay)
Tác giả: Pháp Sư Tịnh Không
6,127
Nguồn Gốc Tai Nạn Của Người Thế Gian Nguồn Gốc Tai Nạn Của Người Thế Gian
Tác giả: Pháp Sư Tịnh Không
1,109
Nhân Loại Làm Thế Nào Để Đối Mặt Với Thiên Tai Nhân Loại Làm Thế Nào Để Đối Mặt Với Thiên Tai
Tác giả: Pháp Sư Tịnh Không
1,020
Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú (Tập 51, 2015) Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú (Tập 51, 2015)
Tác giả: Pháp Sư Tịnh Không
218
Kinh Đại Thế Chí Bồ Tát Niệm Phật Viên Thông Sớ Sao Tinh Hoa (3 Tập Và Còn Tiếp) Kinh Đại Thế Chí Bồ Tát Niệm Phật Viên Thông Sớ Sao Tinh Hoa (3 Tập Và Còn Tiếp)
Tác giả: Pháp Sư Tịnh Không
715
Kinh Đại Phật Đảnh Thủ Lăng Nghiêm - Chương Đại Thế Chí Bồ Tát Niệm Phật Viên Thông (8 Tập, Còn Tiếp Kinh Đại Phật Đảnh Thủ Lăng Nghiêm - Chương Đại Thế Chí Bồ Tát Niệm Phật Viên Thông (8 Tập, Còn Tiếp
Tác giả: Pháp Sư Tịnh Không
840
Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú (Tập 50, 2015) Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú (Tập 50, 2015)
Tác giả: Pháp Sư Tịnh Không
333
Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú (Tập 49, 2015) Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú (Tập 49, 2015)
Tác giả: Pháp Sư Tịnh Không
324
Kinh Vô Lượng Thọ (Giảng Lần Thứ 10, 1998) (Tập 289 - 300) Kinh Vô Lượng Thọ (Giảng Lần Thứ 10, 1998) (Tập 289 - 300)
Tác giả: Pháp Sư Tịnh Không
1,449
Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú (Tập 48, 2015) Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú (Tập 48, 2015)
Tác giả: Pháp Sư Tịnh Không
481
Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú (Tập 47, 2015) Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú (Tập 47, 2015)
Tác giả: Pháp Sư Tịnh Không
325
Kinh Địa Tạng Huyền Nghĩa (28 Tập Và Còn Tiếp) Kinh Địa Tạng Huyền Nghĩa (28 Tập Và Còn Tiếp)
Tác giả: Pháp Sư Tịnh Không
1,705
Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú (Tập 46, 2015) Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú (Tập 46, 2015)
Tác giả: Pháp Sư Tịnh Không
307
Kinh Đại Phật Đảnh Thủ Lăng Nghiêm - Quán Thế Âm Bồ Tát Nhĩ Căn Viên Thông Chương (16 Tập, Còn Tiếp) Kinh Đại Phật Đảnh Thủ Lăng Nghiêm - Quán Thế Âm Bồ Tát Nhĩ Căn Viên Thông Chương (16 Tập, Còn Tiếp)
Tác giả: Pháp Sư Tịnh Không
1,417
Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú (Tập 45, 2015) Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú (Tập 45, 2015)
Tác giả: Pháp Sư Tịnh Không
380
Kinh Đại Phật Đảnh Thủ Lăng Nghiêm - Chương Thanh Tịnh Minh Hối (5 Tập Và Còn Tiếp) (1982) Kinh Đại Phật Đảnh Thủ Lăng Nghiêm - Chương Thanh Tịnh Minh Hối (5 Tập Và Còn Tiếp) (1982)
Tác giả: Pháp Sư Tịnh Không
635
Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú (Tập 44, 2015) Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú (Tập 44, 2015)
Tác giả: Pháp Sư Tịnh Không
443
Kinh Lăng Nghiêm - Chương Thanh Tịnh Minh Hối (7 Tập Và Còn Tiếp) (1992) Kinh Lăng Nghiêm - Chương Thanh Tịnh Minh Hối (7 Tập Và Còn Tiếp) (1992)
Tác giả: Pháp Sư Tịnh Không
952
Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú (Tập 43, 2015) Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú (Tập 43, 2015)
Tác giả: Pháp Sư Tịnh Không
447
Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú (Tập 42, 2015) Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú (Tập 42, 2015)
Tác giả: Pháp Sư Tịnh Không
356
Kinh Vô Lượng Thọ (Giảng Lần Thứ 10, 1998) (Tập 264 - 278) Kinh Vô Lượng Thọ (Giảng Lần Thứ 10, 1998) (Tập 264 - 278)
Tác giả: Pháp Sư Tịnh Không
2,565
Kinh Vô Lượng Thọ (Giảng Lần Thứ 10, 1998) (Tập 279 - 288) Kinh Vô Lượng Thọ (Giảng Lần Thứ 10, 1998) (Tập 279 - 288)
Tác giả: Pháp Sư Tịnh Không
1,645
Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú (Tập 41, 2015) Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú (Tập 41, 2015)
Tác giả: Pháp Sư Tịnh Không
674
Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú (Tập 40, 2015) Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú (Tập 40, 2015)
Tác giả: Pháp Sư Tịnh Không
728
Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú (Tập 39, 2015) Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú (Tập 39, 2015)
Tác giả: Pháp Sư Tịnh Không
599
Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú (Tập 38, 2015) Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú (Tập 38, 2015)
Tác giả: Pháp Sư Tịnh Không
405
Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú (Tập 37, 2015) Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú (Tập 37, 2015)
Tác giả: Pháp Sư Tịnh Không
427
Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện Kinh (51 Tập Và Còn Tiếp) Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện Kinh (51 Tập Và Còn Tiếp)
Tác giả: Pháp Sư Tịnh Không
9,599
Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú (Tập 36, 2015) Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú (Tập 36, 2015)
Tác giả: Pháp Sư Tịnh Không
486
Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú (Tập 35, 2015) Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú (Tập 35, 2015)
Tác giả: Pháp Sư Tịnh Không
344
Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú (Tập 34, 2015) Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú (Tập 34, 2015)
Tác giả: Pháp Sư Tịnh Không
745
Xin Đừng Giết Hại Động Vật Xin Đừng Giết Hại Động Vật
Tác giả: Pháp Sư Tịnh Không
4,791
Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú (Tập 33, 2015) Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú (Tập 33, 2015)
Tác giả: Pháp Sư Tịnh Không
570
Ý Nghĩa A Di Đà Phật Và Nam Mô A Di Đà Phật Ý Nghĩa A Di Đà Phật Và Nam Mô A Di Đà Phật
Tác giả: Pháp Sư Tịnh Không
2,058
Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú (Tập 32, 2015) Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú (Tập 32, 2015)
Tác giả: Pháp Sư Tịnh Không
620
Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú (Tập 31, 2015) Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú (Tập 31, 2015)
Tác giả: Pháp Sư Tịnh Không
560
Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú (Tập 30, 2015) Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú (Tập 30, 2015)
Tác giả: Pháp Sư Tịnh Không
633
Thập Địa Bồ Tát Không Rời Niệm Phật Thập Địa Bồ Tát Không Rời Niệm Phật
Tác giả: Pháp Sư Tịnh Không
933
Cúng Dường Kinh Quyển (Rất Hay) Cúng Dường Kinh Quyển (Rất Hay)
Tác giả: Pháp Sư Tịnh Không
1,036
Trang thứ 1 của 20