Thành viên

Nhớ tôi

Pháp Sư Tịnh Không

Có tất cả 896 videos
Tiêu đề video Lượt xem
Kinh Vô Lượng Thọ (Giảng Lần Thứ 10, 1998) (Tập 217 Và 218) Kinh Vô Lượng Thọ (Giảng Lần Thứ 10, 1998) (Tập 217 Và 218)
Tác giả: Pháp Sư Tịnh Không
471
Hoa Nghiêm Áo Chỉ (Tập 71) Hoa Nghiêm Áo Chỉ (Tập 71)
Tác giả: Pháp Sư Tịnh Không
228
Công Phu Niệm Phật Công Phu Niệm Phật
Tác giả: Pháp Sư Tịnh Không
389
Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú (Tập 05, 2014) (HD) Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú (Tập 05, 2014) (HD)
Tác giả: Pháp Sư Tịnh Không
256
Những Lợi Ích Và Công Đức Của Niệm Phật Những Lợi Ích Và Công Đức Của Niệm Phật
Tác giả: Pháp Sư Tịnh Không
690
Lão Thật Niệm Phật Lão Thật Niệm Phật
Tác giả: Pháp Sư Tịnh Không
390
Ly Tướng Thành Phật Ly Tướng Thành Phật
Tác giả: Pháp Sư Tịnh Không
599
Trí Tuệ Từ Thiền Định Mà Có Trí Tuệ Từ Thiền Định Mà Có
Tác giả: Pháp Sư Tịnh Không
525
Thế Nào Mới Thật Sự Tu Pháp Môn Niệm Phật Thế Nào Mới Thật Sự Tu Pháp Môn Niệm Phật
Tác giả: Pháp Sư Tịnh Không
692
Đại Đạo Của A Di Đà Phật Đại Đạo Của A Di Đà Phật
Tác giả: Pháp Sư Tịnh Không
292
Công Đức Danh Hiệu Bất Khả Tư Nghì Công Đức Danh Hiệu Bất Khả Tư Nghì
Tác giả: Pháp Sư Tịnh Không
310
Không Sợ Niệm Khởi, Chỉ Sợ Giác Chậm Không Sợ Niệm Khởi, Chỉ Sợ Giác Chậm
Tác giả: Pháp Sư Tịnh Không
320
Tâm Địa Thanh Tịnh, Không Có Phiền Não Tâm Địa Thanh Tịnh, Không Có Phiền Não
Tác giả: Pháp Sư Tịnh Không
452
Làm Thế Nào Để Phát Tâm Bồ Đề Làm Thế Nào Để Phát Tâm Bồ Đề
Tác giả: Pháp Sư Tịnh Không
615
Hoa Nghiêm Áo Chỉ (Tập 70) Hoa Nghiêm Áo Chỉ (Tập 70)
Tác giả: Pháp Sư Tịnh Không
153
Quán Vô Lượng Thọ Phật Kinh Sớ Sao Diễn Nghĩa (Có Phụ Đề) (10 Tập Và Còn Tiếp) Quán Vô Lượng Thọ Phật Kinh Sớ Sao Diễn Nghĩa (Có Phụ Đề) (10 Tập Và Còn Tiếp)
Tác giả: Pháp Sư Tịnh Không
480
Hiệu Quả Lễ Phật Rất Thù Thắng Hiệu Quả Lễ Phật Rất Thù Thắng
Tác giả: Pháp Sư Tịnh Không
696
Khẩu Nghiệp Khẩu Nghiệp
Tác giả: Pháp Sư Tịnh Không
614
Lời Dạy Của Thầy Tịnh Không Lời Dạy Của Thầy Tịnh Không
Tác giả: Pháp Sư Tịnh Không
396
Niệm Phật Có Sáu Lợi Ích Thù Thắng (Rất Hay) Niệm Phật Có Sáu Lợi Ích Thù Thắng (Rất Hay)
Tác giả: Pháp Sư Tịnh Không
981
Ngũ Khoa Tịnh Độ (Có Phụ Đề) (Rất Hay) Ngũ Khoa Tịnh Độ (Có Phụ Đề) (Rất Hay)
Tác giả: Pháp Sư Tịnh Không
479
Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú (Tập 04, 2014) (HD) Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú (Tập 04, 2014) (HD)
Tác giả: Pháp Sư Tịnh Không
349
Kinh Vô Lượng Thọ (Giảng Lần Thứ 10, 1998) (Tập 213, 214, 215, 216) Kinh Vô Lượng Thọ (Giảng Lần Thứ 10, 1998) (Tập 213, 214, 215, 216)
Tác giả: Pháp Sư Tịnh Không
389
Quý tiếc mạng sống xin đừng phá thai, giết trẻ vô tội Quý tiếc mạng sống xin đừng phá thai, giết trẻ vô tội
Tác giả: Pháp Sư Tịnh Không
291
Không Có Định Làm Sao Có Huệ (Có Phụ Đề) Không Có Định Làm Sao Có Huệ (Có Phụ Đề)
Tác giả: Pháp Sư Tịnh Không
498
Tứ Hoằng Thệ Nguyện (Có Phụ Đề) Tứ Hoằng Thệ Nguyện (Có Phụ Đề)
Tác giả: Pháp Sư Tịnh Không
410
Chết Là Giả (Có Phụ Đề) Chết Là Giả (Có Phụ Đề)
Tác giả: Pháp Sư Tịnh Không
739
Tìm Khổ Vui Đều Không Thể Được (Có Phụ Đề) Tìm Khổ Vui Đều Không Thể Được (Có Phụ Đề)
Tác giả: Pháp Sư Tịnh Không
372
Ý Nghĩa Chân Thật Của Thọ Trì Tam Quy (Có Phụ Đề) Ý Nghĩa Chân Thật Của Thọ Trì Tam Quy (Có Phụ Đề)
Tác giả: Pháp Sư Tịnh Không
289
Khắp Pháp Giới Hư Không Giới Là Một Thể (Có Phụ Đề) Khắp Pháp Giới Hư Không Giới Là Một Thể (Có Phụ Đề)
Tác giả: Pháp Sư Tịnh Không
297
Như Thật An Trụ Tức Là Như Như Bất Động (Có Phụ Đề) Như Thật An Trụ Tức Là Như Như Bất Động (Có Phụ Đề)
Tác giả: Pháp Sư Tịnh Không
250
Không Có Chướng Ngại Liền Thấy Được Chân Tâm (Có Phụ Đề) Không Có Chướng Ngại Liền Thấy Được Chân Tâm (Có Phụ Đề)
Tác giả: Pháp Sư Tịnh Không
312
Buông Xả Vọng Tưởng, Phân Biệt, Chấp (Có Phụ Đề) Buông Xả Vọng Tưởng, Phân Biệt, Chấp (Có Phụ Đề)
Tác giả: Pháp Sư Tịnh Không
339
Phật Giáo Là Tiêu Cực Hay Tích Cực Phật Giáo Là Tiêu Cực Hay Tích Cực
Tác giả: Pháp Sư Tịnh Không
292
Tín Nguyện Hạnh Là Nhất Thể (Có Phụ Đề) Tín Nguyện Hạnh Là Nhất Thể (Có Phụ Đề)
Tác giả: Pháp Sư Tịnh Không
466
Nghiệp Lực Không Thể Nghĩ Bàn, Dù Xa Vẫn Đến Kéo Nghiệp Lực Không Thể Nghĩ Bàn, Dù Xa Vẫn Đến Kéo
Tác giả: Pháp Sư Tịnh Không
691
Phải Tin Tưởng Chính Mình Có Thể Vãng Sanh (Có Phụ Đề) Phải Tin Tưởng Chính Mình Có Thể Vãng Sanh (Có Phụ Đề)
Tác giả: Pháp Sư Tịnh Không
660
Ba Thiện Căn (Có Phụ Đề) Ba Thiện Căn (Có Phụ Đề)
Tác giả: Pháp Sư Tịnh Không
499
Thể Của Niết Bàn (Có Phụ Đề) Thể Của Niết Bàn (Có Phụ Đề)
Tác giả: Pháp Sư Tịnh Không
337
Trên Hoằng Dương Chánh Pháp, Dưới Hóa Độ Chúng Sanh (Có Phụ Đề) Trên Hoằng Dương Chánh Pháp, Dưới Hóa Độ Chúng Sanh (Có Phụ Đề)
Tác giả: Pháp Sư Tịnh Không
438
Nên Dùng Điều Gì Để Thể Hội Viên Giác (Có Phụ Đề) Nên Dùng Điều Gì Để Thể Hội Viên Giác (Có Phụ Đề)
Tác giả: Pháp Sư Tịnh Không
307
Đối Với Tất Cả Các Pháp Đều Tự Tại Tức Là Viên Mãn Thành Phật (Có Phụ Đề) Đối Với Tất Cả Các Pháp Đều Tự Tại Tức Là Viên Mãn Thành Phật (Có Phụ Đề)
Tác giả: Pháp Sư Tịnh Không
454
Tiêu Chuẩn Của Chánh Giác Là Gì (Có Phụ Đề) Tiêu Chuẩn Của Chánh Giác Là Gì (Có Phụ Đề)
Tác giả: Pháp Sư Tịnh Không
326
Thế Nào Là Biết Niệm Phật Và Phát Tâm Vô Thượng Bồ Đề (Có Phụ Đề) (Rất Hay) Thế Nào Là Biết Niệm Phật Và Phát Tâm Vô Thượng Bồ Đề (Có Phụ Đề) (Rất Hay)
Tác giả: Pháp Sư Tịnh Không
701
Niệm Niệm Không Rời Di Đà (Có Phụ Đề) Niệm Niệm Không Rời Di Đà (Có Phụ Đề)
Tác giả: Pháp Sư Tịnh Không
476
Tam Đức Của Tự Tánh (Có Phụ Đề) Tam Đức Của Tự Tánh (Có Phụ Đề)
Tác giả: Pháp Sư Tịnh Không
328
Nghiệp Sát Sanh Rất Nặng Nề (Có Phụ Đề) Nghiệp Sát Sanh Rất Nặng Nề (Có Phụ Đề)
Tác giả: Pháp Sư Tịnh Không
1,034
Hoa Nghiêm Áo Chỉ (Tập 69) Hoa Nghiêm Áo Chỉ (Tập 69)
Tác giả: Pháp Sư Tịnh Không
254
Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú (Tập 03) (2014) Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú (Tập 03) (2014)
Tác giả: Pháp Sư Tịnh Không
642
Lợi Ích Của Phật Quang Chiếu Diệu Lợi Ích Của Phật Quang Chiếu Diệu
Tác giả: Pháp Sư Tịnh Không
1,257
Trang thứ 1 của 18