Thành viên

Nhớ tôi

Pháp Sư Tịnh Không

Có tất cả 919 videos
Tiêu đề video Lượt xem
Phương Pháp Tu Học (Lời Khai Thị Của Pháp Sư Tịnh Không) (Rất Hay) Phương Pháp Tu Học (Lời Khai Thị Của Pháp Sư Tịnh Không) (Rất Hay)
Tác giả: Pháp Sư Tịnh Không
30
Nên Dùng Ân Đức Hóa Giải Hận Thù Nên Dùng Ân Đức Hóa Giải Hận Thù
Tác giả: Pháp Sư Tịnh Không
237
Khai Thị Phật Học Khai Thị Phật Học
Tác giả: Pháp Sư Tịnh Không
72
Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú (Tập 26, 2015) Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú (Tập 26, 2015)
Tác giả: Pháp Sư Tịnh Không
257
Nghe Được Danh Hiệu Phật, Rốt Ráo Đều Được Độ Nghe Được Danh Hiệu Phật, Rốt Ráo Đều Được Độ
Tác giả: Pháp Sư Tịnh Không
152
Vọng Tưởng, Phân Biệt, Chấp Trước Làm Chướng Ngại Kiến Tánh Vọng Tưởng, Phân Biệt, Chấp Trước Làm Chướng Ngại Kiến Tánh
Tác giả: Pháp Sư Tịnh Không
138
Nhất Môn Thâm Nhập Trường Thời Huân Tu Nhất Môn Thâm Nhập Trường Thời Huân Tu
Tác giả: Pháp Sư Tịnh Không
284
Kinh Văn Và Những Lời Khai Thị (Kết Tập Những Lời Khai Thị Từ Hòa Thượng Tịnh Không) (Rất Hay) Kinh Văn Và Những Lời Khai Thị (Kết Tập Những Lời Khai Thị Từ Hòa Thượng Tịnh Không) (Rất Hay)
Tác giả: Pháp Sư Tịnh Không
712
Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú (Tập 25, 2015) Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú (Tập 25, 2015)
Tác giả: Pháp Sư Tịnh Không
160
Kinh Vô Lượng Thọ (Giảng Lần Thứ 10, 1998) (Tập 249 - 258) Kinh Vô Lượng Thọ (Giảng Lần Thứ 10, 1998) (Tập 249 - 258)
Tác giả: Pháp Sư Tịnh Không
309
Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú (Tập 24, 2015) Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú (Tập 24, 2015)
Tác giả: Pháp Sư Tịnh Không
234
Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú (Tập 23, 2015) Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú (Tập 23, 2015)
Tác giả: Pháp Sư Tịnh Không
329
Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú (Tập 22, 2015) Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú (Tập 22, 2015)
Tác giả: Pháp Sư Tịnh Không
198
Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú (Tập 21, 2015) Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú (Tập 21, 2015)
Tác giả: Pháp Sư Tịnh Không
183
Liễu Phàm Tứ Huấn (20 Tập) Liễu Phàm Tứ Huấn (20 Tập)
Tác giả: Pháp Sư Tịnh Không
945
Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú (Tập 20, 2015) Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú (Tập 20, 2015)
Tác giả: Pháp Sư Tịnh Không
230
Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú (Tập 19, 2015) Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú (Tập 19, 2015)
Tác giả: Pháp Sư Tịnh Không
566
Tương Ứng Với Chân Như Đều Là Thiền Định (Trích Đoạn) Tương Ứng Với Chân Như Đều Là Thiền Định (Trích Đoạn)
Tác giả: Pháp Sư Tịnh Không
601
Dùng Thí Dụ Màn Hình TV Để Thấy Tự Tánh Vốn Là Định (Trích Đoạn) Dùng Thí Dụ Màn Hình TV Để Thấy Tự Tánh Vốn Là Định (Trích Đoạn)
Tác giả: Pháp Sư Tịnh Không
524
Bồ Tát Chân Thật Công Đức Tự Giác Giác Tha (Trích Đoạn) Bồ Tát Chân Thật Công Đức Tự Giác Giác Tha (Trích Đoạn)
Tác giả: Pháp Sư Tịnh Không
388
Hoa Sen Đại Biểu Thanh Tịnh (Trích Đoạn) Hoa Sen Đại Biểu Thanh Tịnh (Trích Đoạn)
Tác giả: Pháp Sư Tịnh Không
436
Thiền Định Rất Quan Trọng (Trích Đoạn) Thiền Định Rất Quan Trọng (Trích Đoạn)
Tác giả: Pháp Sư Tịnh Không
710
Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú (Tập 18, 2015) Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú (Tập 18, 2015)
Tác giả: Pháp Sư Tịnh Không
405
Kinh Vô Lượng Thọ (Giảng Lần Thứ 10, 1998) (Tập 243, 244, 245, 246, 247 Và 248) Kinh Vô Lượng Thọ (Giảng Lần Thứ 10, 1998) (Tập 243, 244, 245, 246, 247 Và 248)
Tác giả: Pháp Sư Tịnh Không
1,107
Hòa Thượng Tịnh Không - Không Thể Không Có Ngài - Mùa Xuân Ất Mùi 2015 Hòa Thượng Tịnh Không - Không Thể Không Có Ngài - Mùa Xuân Ất Mùi 2015
Tác giả: Pháp Sư Tịnh Không
2,928
Hòa Thượng Tịnh Không Chúc Tết (Xuân Ất Mùi 2015) (Rất Hay) Hòa Thượng Tịnh Không Chúc Tết (Xuân Ất Mùi 2015) (Rất Hay)
Tác giả: Pháp Sư Tịnh Không
2,309
Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú (Tập 17, 2015) Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú (Tập 17, 2015)
Tác giả: Pháp Sư Tịnh Không
666
Kinh Vô Lượng Thọ (Giảng Lần Thứ 10, 1998) (Tập 239, 240, 241 Và 242) Kinh Vô Lượng Thọ (Giảng Lần Thứ 10, 1998) (Tập 239, 240, 241 Và 242)
Tác giả: Pháp Sư Tịnh Không
910
Kinh Vô Lượng Thọ (Giảng Lần Thứ 10, 1998) (Tập 233, 234, 235 Và 236) Kinh Vô Lượng Thọ (Giảng Lần Thứ 10, 1998) (Tập 233, 234, 235 Và 236)
Tác giả: Pháp Sư Tịnh Không
1,540
Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú (Tập 15, 2014) (Cư Sĩ Vọng Tây cẩn dịch) Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú (Tập 15, 2014) (Cư Sĩ Vọng Tây cẩn dịch)
Tác giả: Pháp Sư Tịnh Không
1,145
Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú (Tập 16, 2015) Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú (Tập 16, 2015)
Tác giả: Pháp Sư Tịnh Không
1,532
Kinh Vô Lượng Thọ (Giảng Tại Mỹ, 1992) (Tập 33 Và 34) Kinh Vô Lượng Thọ (Giảng Tại Mỹ, 1992) (Tập 33 Và 34)
Tác giả: Pháp Sư Tịnh Không
1,232
Lời Khai Thị Mới Nhất Của Hòa Thượng Tịnh Không (14/9/2014) (Rất Hay) Lời Khai Thị Mới Nhất Của Hòa Thượng Tịnh Không (14/9/2014) (Rất Hay)
Tác giả: Pháp Sư Tịnh Không
5,192
Kinh Vô Lượng Thọ (Giảng Lần Thứ 10, 1998) (Tập 231 Và 232) Kinh Vô Lượng Thọ (Giảng Lần Thứ 10, 1998) (Tập 231 Và 232)
Tác giả: Pháp Sư Tịnh Không
1,405
Chân Dung Đạo Hạnh (Pháp Sư Tịnh Không) (Cư Sĩ Vọng Tây cẩn dịch) Chân Dung Đạo Hạnh (Pháp Sư Tịnh Không) (Cư Sĩ Vọng Tây cẩn dịch)
Tác giả: Pháp Sư Tịnh Không
1,591
Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú (Tập 15, 2014) Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú (Tập 15, 2014)
Tác giả: Pháp Sư Tịnh Không
1,525
Kinh Vô Lượng Thọ (Giảng Lần Thứ 10, 1998) (Tập 229 Và 230) Kinh Vô Lượng Thọ (Giảng Lần Thứ 10, 1998) (Tập 229 Và 230)
Tác giả: Pháp Sư Tịnh Không
1,466
Hoa Nghiêm Áo Chỉ (Tập 76) Hoa Nghiêm Áo Chỉ (Tập 76)
Tác giả: Pháp Sư Tịnh Không
935
Hoa Nghiêm Áo Chỉ (Tập 75) Hoa Nghiêm Áo Chỉ (Tập 75)
Tác giả: Pháp Sư Tịnh Không
841
Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú (Tập 14, 2014) (Cư Sĩ Vọng Tây cẩn dịch) Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú (Tập 14, 2014) (Cư Sĩ Vọng Tây cẩn dịch)
Tác giả: Pháp Sư Tịnh Không
1,850
Kinh Vô Lượng Thọ (Giảng Lần Thứ 10, 1998) (Tập 227 Và 228) Kinh Vô Lượng Thọ (Giảng Lần Thứ 10, 1998) (Tập 227 Và 228)
Tác giả: Pháp Sư Tịnh Không
2,047
Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú (Tập 13, 2014) Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú (Tập 13, 2014)
Tác giả: Pháp Sư Tịnh Không
1,707
Hoa Nghiêm Áo Chỉ (Tập 74) Hoa Nghiêm Áo Chỉ (Tập 74)
Tác giả: Pháp Sư Tịnh Không
1,193
Hoa Nghiêm Áo Chỉ (Tập 73) Hoa Nghiêm Áo Chỉ (Tập 73)
Tác giả: Pháp Sư Tịnh Không
1,228
Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú (Tập 13, 2014) (Cư Sĩ Vọng Tây cẩn dịch) Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú (Tập 13, 2014) (Cư Sĩ Vọng Tây cẩn dịch)
Tác giả: Pháp Sư Tịnh Không
1,858
Quý Trọng Sinh Mạng, Xin Đừng Phá Thai Giết Con (Tập 1, 2 Và 3) (Rất Hay) Quý Trọng Sinh Mạng, Xin Đừng Phá Thai Giết Con (Tập 1, 2 Và 3) (Rất Hay)
Tác giả: Pháp Sư Tịnh Không
4,007
Quý Trọng Sinh Mạng, Xin Đừng Phá Thai Giết Con (Tập 2) (Rất Hay) Quý Trọng Sinh Mạng, Xin Đừng Phá Thai Giết Con (Tập 2) (Rất Hay)
Tác giả: Pháp Sư Tịnh Không
2,261
Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú (Tập 12, 2014) (Cư Sĩ Vọng Tây cẩn dịch) Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú (Tập 12, 2014) (Cư Sĩ Vọng Tây cẩn dịch)
Tác giả: Pháp Sư Tịnh Không
1,401
Quý Trọng Sinh Mạng, Xin Đừng Phá Thai Giết Con (Tập 3) (Rất Hay) Quý Trọng Sinh Mạng, Xin Đừng Phá Thai Giết Con (Tập 3) (Rất Hay)
Tác giả: Pháp Sư Tịnh Không
2,573
Kinh Vô Lượng Thọ (Giảng Lần Thứ 10, 1998) (Tập 223, 224, 225 Và 226) Kinh Vô Lượng Thọ (Giảng Lần Thứ 10, 1998) (Tập 223, 224, 225 Và 226)
Tác giả: Pháp Sư Tịnh Không
1,811
Trang thứ 1 của 19