Thành viên

Nhớ tôi

Pháp Sư Tịnh Không

Có tất cả 850 videos
Tiêu đề video Lượt xem
Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú (Tập 08, 2014) Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú (Tập 08, 2014)
Tác giả: Pháp Sư Tịnh Không
448
Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú (Tập 07, 2014) Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú (Tập 07, 2014)
Tác giả: Pháp Sư Tịnh Không
258
Hoa Nghiêm Áo Chỉ (Tập 72) Hoa Nghiêm Áo Chỉ (Tập 72)
Tác giả: Pháp Sư Tịnh Không
160
Trì Danh Niệm Phật Là Bản Hoài Của Chư Phật Trì Danh Niệm Phật Là Bản Hoài Của Chư Phật
Tác giả: Pháp Sư Tịnh Không
644
Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú (Tập 06, 2014) (HD) Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú (Tập 06, 2014) (HD)
Tác giả: Pháp Sư Tịnh Không
888
Kinh Vô Lượng Thọ (Giảng Lần Thứ 10, 1998) (Tập 219 Và 220) Kinh Vô Lượng Thọ (Giảng Lần Thứ 10, 1998) (Tập 219 Và 220)
Tác giả: Pháp Sư Tịnh Không
441
Kinh Vô Lượng Thọ (Giảng Lần Thứ 10, 1998) (Tập 217 Và 218) Kinh Vô Lượng Thọ (Giảng Lần Thứ 10, 1998) (Tập 217 Và 218)
Tác giả: Pháp Sư Tịnh Không
795
Hoa Nghiêm Áo Chỉ (Tập 71) Hoa Nghiêm Áo Chỉ (Tập 71)
Tác giả: Pháp Sư Tịnh Không
427
Công Phu Niệm Phật Công Phu Niệm Phật
Tác giả: Pháp Sư Tịnh Không
898
Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú (Tập 05, 2014) (HD) Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú (Tập 05, 2014) (HD)
Tác giả: Pháp Sư Tịnh Không
497
Những Lợi Ích Và Công Đức Của Niệm Phật Những Lợi Ích Và Công Đức Của Niệm Phật
Tác giả: Pháp Sư Tịnh Không
1,221
Lão Thật Niệm Phật Lão Thật Niệm Phật
Tác giả: Pháp Sư Tịnh Không
627
Ly Tướng Thành Phật Ly Tướng Thành Phật
Tác giả: Pháp Sư Tịnh Không
833
Trí Tuệ Từ Thiền Định Mà Có Trí Tuệ Từ Thiền Định Mà Có
Tác giả: Pháp Sư Tịnh Không
817
Thế Nào Mới Thật Sự Tu Pháp Môn Niệm Phật Thế Nào Mới Thật Sự Tu Pháp Môn Niệm Phật
Tác giả: Pháp Sư Tịnh Không
1,029
Đại Đạo Của A Di Đà Phật Đại Đạo Của A Di Đà Phật
Tác giả: Pháp Sư Tịnh Không
481
Công Đức Danh Hiệu Bất Khả Tư Nghì Công Đức Danh Hiệu Bất Khả Tư Nghì
Tác giả: Pháp Sư Tịnh Không
488
Không Sợ Niệm Khởi, Chỉ Sợ Giác Chậm Không Sợ Niệm Khởi, Chỉ Sợ Giác Chậm
Tác giả: Pháp Sư Tịnh Không
549
Tâm Địa Thanh Tịnh, Không Có Phiền Não Tâm Địa Thanh Tịnh, Không Có Phiền Não
Tác giả: Pháp Sư Tịnh Không
727
Làm Thế Nào Để Phát Tâm Bồ Đề Làm Thế Nào Để Phát Tâm Bồ Đề
Tác giả: Pháp Sư Tịnh Không
998
Hoa Nghiêm Áo Chỉ (Tập 70) Hoa Nghiêm Áo Chỉ (Tập 70)
Tác giả: Pháp Sư Tịnh Không
277
Quán Vô Lượng Thọ Phật Kinh Sớ Sao Diễn Nghĩa (Có Phụ Đề) (10 Tập Và Còn Tiếp) Quán Vô Lượng Thọ Phật Kinh Sớ Sao Diễn Nghĩa (Có Phụ Đề) (10 Tập Và Còn Tiếp)
Tác giả: Pháp Sư Tịnh Không
732
Hiệu Quả Lễ Phật Rất Thù Thắng Hiệu Quả Lễ Phật Rất Thù Thắng
Tác giả: Pháp Sư Tịnh Không
1,018
Khẩu Nghiệp Khẩu Nghiệp
Tác giả: Pháp Sư Tịnh Không
968
Lời Dạy Của Thầy Tịnh Không Lời Dạy Của Thầy Tịnh Không
Tác giả: Pháp Sư Tịnh Không
580
Niệm Phật Có Sáu Lợi Ích Thù Thắng (Rất Hay) Niệm Phật Có Sáu Lợi Ích Thù Thắng (Rất Hay)
Tác giả: Pháp Sư Tịnh Không
1,389
Ngũ Khoa Tịnh Độ (Có Phụ Đề) (Rất Hay) Ngũ Khoa Tịnh Độ (Có Phụ Đề) (Rất Hay)
Tác giả: Pháp Sư Tịnh Không
725
Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú (Tập 04, 2014) (HD) Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú (Tập 04, 2014) (HD)
Tác giả: Pháp Sư Tịnh Không
516
Kinh Vô Lượng Thọ (Giảng Lần Thứ 10, 1998) (Tập 213, 214, 215, 216) Kinh Vô Lượng Thọ (Giảng Lần Thứ 10, 1998) (Tập 213, 214, 215, 216)
Tác giả: Pháp Sư Tịnh Không
540
Không Có Định Làm Sao Có Huệ (Có Phụ Đề) Không Có Định Làm Sao Có Huệ (Có Phụ Đề)
Tác giả: Pháp Sư Tịnh Không
615
Tứ Hoằng Thệ Nguyện (Có Phụ Đề) Tứ Hoằng Thệ Nguyện (Có Phụ Đề)
Tác giả: Pháp Sư Tịnh Không
481
Chết Là Giả (Có Phụ Đề) Chết Là Giả (Có Phụ Đề)
Tác giả: Pháp Sư Tịnh Không
868
Tìm Khổ Vui Đều Không Thể Được (Có Phụ Đề) Tìm Khổ Vui Đều Không Thể Được (Có Phụ Đề)
Tác giả: Pháp Sư Tịnh Không
467
Ý Nghĩa Chân Thật Của Thọ Trì Tam Quy (Có Phụ Đề) Ý Nghĩa Chân Thật Của Thọ Trì Tam Quy (Có Phụ Đề)
Tác giả: Pháp Sư Tịnh Không
370
Khắp Pháp Giới Hư Không Giới Là Một Thể (Có Phụ Đề) Khắp Pháp Giới Hư Không Giới Là Một Thể (Có Phụ Đề)
Tác giả: Pháp Sư Tịnh Không
363
Như Thật An Trụ Tức Là Như Như Bất Động (Có Phụ Đề) Như Thật An Trụ Tức Là Như Như Bất Động (Có Phụ Đề)
Tác giả: Pháp Sư Tịnh Không
310
Không Có Chướng Ngại Liền Thấy Được Chân Tâm (Có Phụ Đề) Không Có Chướng Ngại Liền Thấy Được Chân Tâm (Có Phụ Đề)
Tác giả: Pháp Sư Tịnh Không
424
Buông Xả Vọng Tưởng, Phân Biệt, Chấp (Có Phụ Đề) Buông Xả Vọng Tưởng, Phân Biệt, Chấp (Có Phụ Đề)
Tác giả: Pháp Sư Tịnh Không
477
Phật Giáo Là Tiêu Cực Hay Tích Cực Phật Giáo Là Tiêu Cực Hay Tích Cực
Tác giả: Pháp Sư Tịnh Không
369
Tín Nguyện Hạnh Là Nhất Thể (Có Phụ Đề) Tín Nguyện Hạnh Là Nhất Thể (Có Phụ Đề)
Tác giả: Pháp Sư Tịnh Không
528
Nghiệp Lực Không Thể Nghĩ Bàn, Dù Xa Vẫn Đến Kéo Nghiệp Lực Không Thể Nghĩ Bàn, Dù Xa Vẫn Đến Kéo
Tác giả: Pháp Sư Tịnh Không
800
Phải Tin Tưởng Chính Mình Có Thể Vãng Sanh (Có Phụ Đề) Phải Tin Tưởng Chính Mình Có Thể Vãng Sanh (Có Phụ Đề)
Tác giả: Pháp Sư Tịnh Không
764
Ba Thiện Căn (Có Phụ Đề) Ba Thiện Căn (Có Phụ Đề)
Tác giả: Pháp Sư Tịnh Không
583
Thể Của Niết Bàn (Có Phụ Đề) Thể Của Niết Bàn (Có Phụ Đề)
Tác giả: Pháp Sư Tịnh Không
394
Trên Hoằng Dương Chánh Pháp, Dưới Hóa Độ Chúng Sanh (Có Phụ Đề) Trên Hoằng Dương Chánh Pháp, Dưới Hóa Độ Chúng Sanh (Có Phụ Đề)
Tác giả: Pháp Sư Tịnh Không
490
Nên Dùng Điều Gì Để Thể Hội Viên Giác (Có Phụ Đề) Nên Dùng Điều Gì Để Thể Hội Viên Giác (Có Phụ Đề)
Tác giả: Pháp Sư Tịnh Không
345
Đối Với Tất Cả Các Pháp Đều Tự Tại Tức Là Viên Mãn Thành Phật (Có Phụ Đề) Đối Với Tất Cả Các Pháp Đều Tự Tại Tức Là Viên Mãn Thành Phật (Có Phụ Đề)
Tác giả: Pháp Sư Tịnh Không
542
Tiêu Chuẩn Của Chánh Giác Là Gì (Có Phụ Đề) Tiêu Chuẩn Của Chánh Giác Là Gì (Có Phụ Đề)
Tác giả: Pháp Sư Tịnh Không
393
Thế Nào Là Biết Niệm Phật Và Phát Tâm Vô Thượng Bồ Đề (Có Phụ Đề) (Rất Hay) Thế Nào Là Biết Niệm Phật Và Phát Tâm Vô Thượng Bồ Đề (Có Phụ Đề) (Rất Hay)
Tác giả: Pháp Sư Tịnh Không
944
Niệm Niệm Không Rời Di Đà (Có Phụ Đề) Niệm Niệm Không Rời Di Đà (Có Phụ Đề)
Tác giả: Pháp Sư Tịnh Không
575
Trang thứ 1 của 17