Thành viên

Nhớ tôi

Pháp Sư Tịnh Không

Có tất cả 960 videos
Tiêu đề video Lượt xem
Kinh Đại Thế Chí Bồ Tát Niệm Phật Viên Thông Sớ Sao Tinh Hoa (3 Tập Và Còn Tiếp) Kinh Đại Thế Chí Bồ Tát Niệm Phật Viên Thông Sớ Sao Tinh Hoa (3 Tập Và Còn Tiếp)
Tác giả: Pháp Sư Tịnh Không
324
Kinh Đại Phật Đảnh Thủ Lăng Nghiêm - Chương Đại Thế Chí Bồ Tát Niệm Phật Viên Thông (8 Tập, Còn Tiếp Kinh Đại Phật Đảnh Thủ Lăng Nghiêm - Chương Đại Thế Chí Bồ Tát Niệm Phật Viên Thông (8 Tập, Còn Tiếp
Tác giả: Pháp Sư Tịnh Không
344
Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú (Tập 50, 2015) Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú (Tập 50, 2015)
Tác giả: Pháp Sư Tịnh Không
166
Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú (Tập 49, 2015) Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú (Tập 49, 2015)
Tác giả: Pháp Sư Tịnh Không
195
Kinh Vô Lượng Thọ (Giảng Lần Thứ 10, 1998) (Tập 289 - 300) Kinh Vô Lượng Thọ (Giảng Lần Thứ 10, 1998) (Tập 289 - 300)
Tác giả: Pháp Sư Tịnh Không
677
Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú (Tập 48, 2015) Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú (Tập 48, 2015)
Tác giả: Pháp Sư Tịnh Không
351
Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú (Tập 47, 2015) Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú (Tập 47, 2015)
Tác giả: Pháp Sư Tịnh Không
212
Kinh Địa Tạng Huyền Nghĩa (28 Tập Và Còn Tiếp) Kinh Địa Tạng Huyền Nghĩa (28 Tập Và Còn Tiếp)
Tác giả: Pháp Sư Tịnh Không
574
Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú (Tập 46, 2015) Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú (Tập 46, 2015)
Tác giả: Pháp Sư Tịnh Không
195
Kinh Đại Phật Đảnh Thủ Lăng Nghiêm - Quán Thế Âm Bồ Tát Nhĩ Căn Viên Thông Chương (16 Tập, Còn Tiếp) Kinh Đại Phật Đảnh Thủ Lăng Nghiêm - Quán Thế Âm Bồ Tát Nhĩ Căn Viên Thông Chương (16 Tập, Còn Tiếp)
Tác giả: Pháp Sư Tịnh Không
628
Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú (Tập 45, 2015) Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú (Tập 45, 2015)
Tác giả: Pháp Sư Tịnh Không
271
Kinh Đại Phật Đảnh Thủ Lăng Nghiêm - Chương Thanh Tịnh Minh Hối (5 Tập Và Còn Tiếp) (1982) Kinh Đại Phật Đảnh Thủ Lăng Nghiêm - Chương Thanh Tịnh Minh Hối (5 Tập Và Còn Tiếp) (1982)
Tác giả: Pháp Sư Tịnh Không
390
Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú (Tập 44, 2015) Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú (Tập 44, 2015)
Tác giả: Pháp Sư Tịnh Không
316
Kinh Lăng Nghiêm - Chương Thanh Tịnh Minh Hối (7 Tập Và Còn Tiếp) (1992) Kinh Lăng Nghiêm - Chương Thanh Tịnh Minh Hối (7 Tập Và Còn Tiếp) (1992)
Tác giả: Pháp Sư Tịnh Không
560
Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú (Tập 43, 2015) Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú (Tập 43, 2015)
Tác giả: Pháp Sư Tịnh Không
349
Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú (Tập 42, 2015) Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú (Tập 42, 2015)
Tác giả: Pháp Sư Tịnh Không
253
Kinh Vô Lượng Thọ (Giảng Lần Thứ 10, 1998) (Tập 264 - 278) Kinh Vô Lượng Thọ (Giảng Lần Thứ 10, 1998) (Tập 264 - 278)
Tác giả: Pháp Sư Tịnh Không
1,745
Kinh Vô Lượng Thọ (Giảng Lần Thứ 10, 1998) (Tập 279 - 288) Kinh Vô Lượng Thọ (Giảng Lần Thứ 10, 1998) (Tập 279 - 288)
Tác giả: Pháp Sư Tịnh Không
880
Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú (Tập 41, 2015) Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú (Tập 41, 2015)
Tác giả: Pháp Sư Tịnh Không
575
Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú (Tập 40, 2015) Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú (Tập 40, 2015)
Tác giả: Pháp Sư Tịnh Không
624
Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú (Tập 39, 2015) Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú (Tập 39, 2015)
Tác giả: Pháp Sư Tịnh Không
498
Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú (Tập 38, 2015) Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú (Tập 38, 2015)
Tác giả: Pháp Sư Tịnh Không
307
Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú (Tập 37, 2015) Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú (Tập 37, 2015)
Tác giả: Pháp Sư Tịnh Không
338
Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện Kinh (51 Tập Và Còn Tiếp) Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện Kinh (51 Tập Và Còn Tiếp)
Tác giả: Pháp Sư Tịnh Không
5,344
Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú (Tập 36, 2015) Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú (Tập 36, 2015)
Tác giả: Pháp Sư Tịnh Không
395
Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú (Tập 35, 2015) Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú (Tập 35, 2015)
Tác giả: Pháp Sư Tịnh Không
257
Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú (Tập 34, 2015) Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú (Tập 34, 2015)
Tác giả: Pháp Sư Tịnh Không
655
Xin Đừng Giết Hại Động Vật Xin Đừng Giết Hại Động Vật
Tác giả: Pháp Sư Tịnh Không
4,230
Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú (Tập 33, 2015) Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú (Tập 33, 2015)
Tác giả: Pháp Sư Tịnh Không
485
Ý Nghĩa A Di Đà Phật Và Nam Mô A Di Đà Phật Ý Nghĩa A Di Đà Phật Và Nam Mô A Di Đà Phật
Tác giả: Pháp Sư Tịnh Không
1,752
Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú (Tập 32, 2015) Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú (Tập 32, 2015)
Tác giả: Pháp Sư Tịnh Không
519
Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú (Tập 31, 2015) Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú (Tập 31, 2015)
Tác giả: Pháp Sư Tịnh Không
483
Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú (Tập 30, 2015) Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú (Tập 30, 2015)
Tác giả: Pháp Sư Tịnh Không
542
Thập Địa Bồ Tát Không Rời Niệm Phật Thập Địa Bồ Tát Không Rời Niệm Phật
Tác giả: Pháp Sư Tịnh Không
758
Cúng Dường Kinh Quyển (Rất Hay) Cúng Dường Kinh Quyển (Rất Hay)
Tác giả: Pháp Sư Tịnh Không
875
Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú (Tập 29, 2015) Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú (Tập 29, 2015)
Tác giả: Pháp Sư Tịnh Không
575
Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú (Tập 28, 2015) Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú (Tập 28, 2015)
Tác giả: Pháp Sư Tịnh Không
590
Hoa Nghiêm Áo Chỉ (Tập 77) Hoa Nghiêm Áo Chỉ (Tập 77)
Tác giả: Pháp Sư Tịnh Không
587
Kinh Vô Lượng Thọ (Giảng Lần Thứ 10, 1998) (Tập 259 - 263) Kinh Vô Lượng Thọ (Giảng Lần Thứ 10, 1998) (Tập 259 - 263)
Tác giả: Pháp Sư Tịnh Không
1,677
Không Trụ Tướng Mà Bố Thí, Phước Đức Đó Không Thể Nghĩ Bàn Không Trụ Tướng Mà Bố Thí, Phước Đức Đó Không Thể Nghĩ Bàn
Tác giả: Pháp Sư Tịnh Không
1,105
Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú (Tập 27, 2015) Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú (Tập 27, 2015)
Tác giả: Pháp Sư Tịnh Không
425
Phương Pháp Tu Học (Lời Khai Thị Của Pháp Sư Tịnh Không) (Rất Hay) Phương Pháp Tu Học (Lời Khai Thị Của Pháp Sư Tịnh Không) (Rất Hay)
Tác giả: Pháp Sư Tịnh Không
5,192
Nên Dùng Ân Đức Hóa Giải Hận Thù Nên Dùng Ân Đức Hóa Giải Hận Thù
Tác giả: Pháp Sư Tịnh Không
2,024
Khai Thị Phật Học Khai Thị Phật Học
Tác giả: Pháp Sư Tịnh Không
949
Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú (Tập 26, 2015) Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú (Tập 26, 2015)
Tác giả: Pháp Sư Tịnh Không
596
Nghe Được Danh Hiệu Phật, Rốt Ráo Đều Được Độ Nghe Được Danh Hiệu Phật, Rốt Ráo Đều Được Độ
Tác giả: Pháp Sư Tịnh Không
1,021
Vọng Tưởng, Phân Biệt, Chấp Trước Làm Chướng Ngại Kiến Tánh Vọng Tưởng, Phân Biệt, Chấp Trước Làm Chướng Ngại Kiến Tánh
Tác giả: Pháp Sư Tịnh Không
761
Nhất Môn Thâm Nhập Trường Thời Huân Tu Nhất Môn Thâm Nhập Trường Thời Huân Tu
Tác giả: Pháp Sư Tịnh Không
700
Kinh Văn Và Những Lời Khai Thị (Kết Tập Những Lời Khai Thị Từ Hòa Thượng Tịnh Không) (Rất Hay) Kinh Văn Và Những Lời Khai Thị (Kết Tập Những Lời Khai Thị Từ Hòa Thượng Tịnh Không) (Rất Hay)
Tác giả: Pháp Sư Tịnh Không
2,177
Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú (Tập 25, 2015) Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú (Tập 25, 2015)
Tác giả: Pháp Sư Tịnh Không
494
Trang thứ 1 của 20