Thành viên

Nhớ tôi

Pháp Sư Tịnh Không

Có tất cả 941 videos
Tiêu đề video Lượt xem
Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú (Tập 40, 2015) Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú (Tập 40, 2015)
Tác giả: Pháp Sư Tịnh Không
435
Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú (Tập 39, 2015) Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú (Tập 39, 2015)
Tác giả: Pháp Sư Tịnh Không
371
Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú (Tập 38, 2015) Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú (Tập 38, 2015)
Tác giả: Pháp Sư Tịnh Không
196
Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú (Tập 37, 2015) Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú (Tập 37, 2015)
Tác giả: Pháp Sư Tịnh Không
230
Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện Kinh (36 Tập Và Còn Tiếp) Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện Kinh (36 Tập Và Còn Tiếp)
Tác giả: Pháp Sư Tịnh Không
1,071
Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú (Tập 36, 2015) Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú (Tập 36, 2015)
Tác giả: Pháp Sư Tịnh Không
288
Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú (Tập 35, 2015) Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú (Tập 35, 2015)
Tác giả: Pháp Sư Tịnh Không
149
Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú (Tập 34, 2015) Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú (Tập 34, 2015)
Tác giả: Pháp Sư Tịnh Không
535
Xin Đừng Giết Hại Động Vật Xin Đừng Giết Hại Động Vật
Tác giả: Pháp Sư Tịnh Không
2,409
Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú (Tập 33, 2015) Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú (Tập 33, 2015)
Tác giả: Pháp Sư Tịnh Không
379
Ý Nghĩa A Di Đà Phật Và Nam Mô A Di Đà Phật Ý Nghĩa A Di Đà Phật Và Nam Mô A Di Đà Phật
Tác giả: Pháp Sư Tịnh Không
1,070
Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú (Tập 32, 2015) Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú (Tập 32, 2015)
Tác giả: Pháp Sư Tịnh Không
409
Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú (Tập 31, 2015) Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú (Tập 31, 2015)
Tác giả: Pháp Sư Tịnh Không
397
Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú (Tập 30, 2015) Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú (Tập 30, 2015)
Tác giả: Pháp Sư Tịnh Không
440
Thập Địa Bồ Tát Không Rời Niệm Phật Thập Địa Bồ Tát Không Rời Niệm Phật
Tác giả: Pháp Sư Tịnh Không
552
Cúng Dường Kinh Quyển (Rất Hay) Cúng Dường Kinh Quyển (Rất Hay)
Tác giả: Pháp Sư Tịnh Không
626
Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú (Tập 29, 2015) Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú (Tập 29, 2015)
Tác giả: Pháp Sư Tịnh Không
482
Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú (Tập 28, 2015) Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú (Tập 28, 2015)
Tác giả: Pháp Sư Tịnh Không
474
Hoa Nghiêm Áo Chỉ (Tập 77) Hoa Nghiêm Áo Chỉ (Tập 77)
Tác giả: Pháp Sư Tịnh Không
484
Kinh Vô Lượng Thọ (Giảng Lần Thứ 10, 1998) (Tập 259 - 263) Kinh Vô Lượng Thọ (Giảng Lần Thứ 10, 1998) (Tập 259 - 263)
Tác giả: Pháp Sư Tịnh Không
1,316
Không Trụ Tướng Mà Bố Thí, Phước Đức Đó Không Thể Nghĩ Bàn Không Trụ Tướng Mà Bố Thí, Phước Đức Đó Không Thể Nghĩ Bàn
Tác giả: Pháp Sư Tịnh Không
879
Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú (Tập 27, 2015) Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú (Tập 27, 2015)
Tác giả: Pháp Sư Tịnh Không
327
Phương Pháp Tu Học (Lời Khai Thị Của Pháp Sư Tịnh Không) (Rất Hay) Phương Pháp Tu Học (Lời Khai Thị Của Pháp Sư Tịnh Không) (Rất Hay)
Tác giả: Pháp Sư Tịnh Không
3,709
Nên Dùng Ân Đức Hóa Giải Hận Thù Nên Dùng Ân Đức Hóa Giải Hận Thù
Tác giả: Pháp Sư Tịnh Không
1,521
Khai Thị Phật Học Khai Thị Phật Học
Tác giả: Pháp Sư Tịnh Không
671
Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú (Tập 26, 2015) Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú (Tập 26, 2015)
Tác giả: Pháp Sư Tịnh Không
494
Nghe Được Danh Hiệu Phật, Rốt Ráo Đều Được Độ Nghe Được Danh Hiệu Phật, Rốt Ráo Đều Được Độ
Tác giả: Pháp Sư Tịnh Không
835
Vọng Tưởng, Phân Biệt, Chấp Trước Làm Chướng Ngại Kiến Tánh Vọng Tưởng, Phân Biệt, Chấp Trước Làm Chướng Ngại Kiến Tánh
Tác giả: Pháp Sư Tịnh Không
529
Nhất Môn Thâm Nhập Trường Thời Huân Tu Nhất Môn Thâm Nhập Trường Thời Huân Tu
Tác giả: Pháp Sư Tịnh Không
574
Kinh Văn Và Những Lời Khai Thị (Kết Tập Những Lời Khai Thị Từ Hòa Thượng Tịnh Không) (Rất Hay) Kinh Văn Và Những Lời Khai Thị (Kết Tập Những Lời Khai Thị Từ Hòa Thượng Tịnh Không) (Rất Hay)
Tác giả: Pháp Sư Tịnh Không
1,648
Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú (Tập 25, 2015) Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú (Tập 25, 2015)
Tác giả: Pháp Sư Tịnh Không
377
Kinh Vô Lượng Thọ (Giảng Lần Thứ 10, 1998) (Tập 249 - 258) Kinh Vô Lượng Thọ (Giảng Lần Thứ 10, 1998) (Tập 249 - 258)
Tác giả: Pháp Sư Tịnh Không
1,192
Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú (Tập 24, 2015) Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú (Tập 24, 2015)
Tác giả: Pháp Sư Tịnh Không
441
Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú (Tập 23, 2015) Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú (Tập 23, 2015)
Tác giả: Pháp Sư Tịnh Không
565
Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú (Tập 22, 2015) Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú (Tập 22, 2015)
Tác giả: Pháp Sư Tịnh Không
406
Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú (Tập 21, 2015) Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú (Tập 21, 2015)
Tác giả: Pháp Sư Tịnh Không
377
Liễu Phàm Tứ Huấn (20 Tập) Liễu Phàm Tứ Huấn (20 Tập)
Tác giả: Pháp Sư Tịnh Không
2,672
Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú (Tập 20, 2015) Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú (Tập 20, 2015)
Tác giả: Pháp Sư Tịnh Không
427
Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú (Tập 19, 2015) Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú (Tập 19, 2015)
Tác giả: Pháp Sư Tịnh Không
806
Tương Ứng Với Chân Như Đều Là Thiền Định (Trích Đoạn) Tương Ứng Với Chân Như Đều Là Thiền Định (Trích Đoạn)
Tác giả: Pháp Sư Tịnh Không
850
Dùng Thí Dụ Màn Hình TV Để Thấy Tự Tánh Vốn Là Định (Trích Đoạn) Dùng Thí Dụ Màn Hình TV Để Thấy Tự Tánh Vốn Là Định (Trích Đoạn)
Tác giả: Pháp Sư Tịnh Không
758
Bồ Tát Chân Thật Công Đức Tự Giác Giác Tha (Trích Đoạn) Bồ Tát Chân Thật Công Đức Tự Giác Giác Tha (Trích Đoạn)
Tác giả: Pháp Sư Tịnh Không
619
Hoa Sen Đại Biểu Thanh Tịnh (Trích Đoạn) Hoa Sen Đại Biểu Thanh Tịnh (Trích Đoạn)
Tác giả: Pháp Sư Tịnh Không
712
Thiền Định Rất Quan Trọng (Trích Đoạn) Thiền Định Rất Quan Trọng (Trích Đoạn)
Tác giả: Pháp Sư Tịnh Không
1,030
Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú (Tập 18, 2015) Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú (Tập 18, 2015)
Tác giả: Pháp Sư Tịnh Không
622
Kinh Vô Lượng Thọ (Giảng Lần Thứ 10, 1998) (Tập 243, 244, 245, 246, 247 Và 248) Kinh Vô Lượng Thọ (Giảng Lần Thứ 10, 1998) (Tập 243, 244, 245, 246, 247 Và 248)
Tác giả: Pháp Sư Tịnh Không
1,667
Hòa Thượng Tịnh Không - Không Thể Không Có Ngài - Mùa Xuân Ất Mùi 2015 Hòa Thượng Tịnh Không - Không Thể Không Có Ngài - Mùa Xuân Ất Mùi 2015
Tác giả: Pháp Sư Tịnh Không
3,716
Hòa Thượng Tịnh Không Chúc Tết (Xuân Ất Mùi 2015) (Rất Hay) Hòa Thượng Tịnh Không Chúc Tết (Xuân Ất Mùi 2015) (Rất Hay)
Tác giả: Pháp Sư Tịnh Không
3,031
Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú (Tập 17, 2015) Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú (Tập 17, 2015)
Tác giả: Pháp Sư Tịnh Không
902
Kinh Vô Lượng Thọ (Giảng Lần Thứ 10, 1998) (Tập 239, 240, 241 Và 242) Kinh Vô Lượng Thọ (Giảng Lần Thứ 10, 1998) (Tập 239, 240, 241 Và 242)
Tác giả: Pháp Sư Tịnh Không
1,260
Trang thứ 1 của 19