Thành viên

Nhớ tôi

Hòa Thượng Tuyên Hóa

Có tất cả 73 videos
Tiêu đề video Lượt xem
Tứ Niệm Xứ ( Có Chữ ) Tứ Niệm Xứ ( Có Chữ )
Tác giả: Hòa Thượng Tuyên Hóa
2,587
Khuyên Người Niệm Phật (Thích Nhuận Nghi dịch) Khuyên Người Niệm Phật (Thích Nhuận Nghi dịch)
Tác giả: Hòa Thượng Tuyên Hóa
5,851
Pháp Môn Niệm Phật Pháp Môn Niệm Phật
Tác giả: Hòa Thượng Tuyên Hóa
5,938
Kinh Pháp Bảo Đàn (Trọn Bài, 10 Phần) Kinh Pháp Bảo Đàn (Trọn Bài, 10 Phần)
Tác giả: Hòa Thượng Tuyên Hóa
26,193
Lục Tự Đại Minh Chú Giảng Giải Lục Tự Đại Minh Chú Giảng Giải
Tác giả: Hòa Thượng Tuyên Hóa
6,456
Mười Pháp Giới Mười Pháp Giới
Tác giả: Hòa Thượng Tuyên Hóa
5,157
Khuyến Phát Bồ Đề Tâm Văn (Nguyên Tác: Đại Sư Tĩnh Am) (Trọn Bài, 1 Phần) Khuyến Phát Bồ Đề Tâm Văn (Nguyên Tác: Đại Sư Tĩnh Am) (Trọn Bài, 1 Phần)
Tác giả: Hòa Thượng Tuyên Hóa
4,410
Kinh Hoa Nghiêm (Trọn Bài, 5 Phần) Kinh Hoa Nghiêm (Trọn Bài, 5 Phần)
Tác giả: Hòa Thượng Tuyên Hóa
18,796
"Kinh Hoa Nghiêm Đại Phương Quảng Phật" Giảng Giải
Tác giả: Hòa Thượng Tuyên Hóa
12,523
Mười Pháp Giới Không Lìa Một Tâm Niệm Mười Pháp Giới Không Lìa Một Tâm Niệm
Tác giả: Hòa Thượng Tuyên Hóa
5,607
Nhớ Chúng Sanh Khổ Nhớ Chúng Sanh Khổ
Tác giả: Hòa Thượng Tuyên Hóa
4,931
"Kinh Diệu Pháp Liên Hoa" Giảng Giải - Phẩm Tựa và Phương Tiện
Tác giả: Hòa Thượng Tuyên Hóa
6,762
"Kinh Diệu Pháp Liên Hoa" Giảng Giải - Phẩm Tín Giải
Tác giả: Hòa Thượng Tuyên Hóa
7,641
"Kinh Diệu Pháp Liên Hoa" Giảng Giải - Phẩm Thí Dụ
Tác giả: Hòa Thượng Tuyên Hóa
6,385
"Kinh Diệu Pháp Liên Hoa" Giảng Giải - Phẩm Hiện Bảo Tháp
Tác giả: Hòa Thượng Tuyên Hóa
4,891
"Kinh Diệu Pháp Liên Hoa" Giảng Giải - Phẩm Tựa
Tác giả: Hòa Thượng Tuyên Hóa
4,926
"Kinh Diệu Pháp Liên Hoa" Giảng Giải - Phẩm Tùng Địa Dũng Xuất và Như Lai Thọ Lượng
Tác giả: Hòa Thượng Tuyên Hóa
5,634
"Kinh Diệu Pháp Liên Hoa" Giảng Giải - Phẩm Tùy Hỷ Công Đức
Tác giả: Hòa Thượng Tuyên Hóa
6,583
"Kinh Diệu Pháp Liên Hoa" Giảng Giải - Phẩm Hiện Bảo Tháp và Đề Bà Đạt Đa
Tác giả: Hòa Thượng Tuyên Hóa
6,208
"Kinh Diệu Pháp Liên Hoa" Giảng Giải - Phẩm Như Lai Thọ Lượng và Tùy Hỷ Công Đức
Tác giả: Hòa Thượng Tuyên Hóa
7,280
"Kinh Diệu Pháp Liên Hoa" Giảng Giải - Phẩm Tùy Hỷ Công Đức và Pháp Sư Công Đức
Tác giả: Hòa Thượng Tuyên Hóa
7,701
"Kinh Diệu Pháp Liên Hoa" Giảng Giải - Phẩm Dược Thảo Dụ và Thọ Ký
Tác giả: Hòa Thượng Tuyên Hóa
9,484
"Kinh Diệu Pháp Liên Hoa" Giảng Giải - Phẩm Đề Bà Đạt Đa
Tác giả: Hòa Thượng Tuyên Hóa
15,037
Văn Khuyến Phát Bồ Đề Tâm (Nguyên Tác: Đại Sư Tĩnh Âm, Hòa Thượng Tuyên Hóa lược giảng) Văn Khuyến Phát Bồ Đề Tâm (Nguyên Tác: Đại Sư Tĩnh Âm, Hòa Thượng Tuyên Hóa lược giảng)
Tác giả: Hòa Thượng Tuyên Hóa
6,012
Giảng Giảng "Kinh Thủ Lăng Nghiêm" (Trọn Bộ, 7 Phần)
Tác giả: Hòa Thượng Tuyên Hóa
86,439
50 Hiện Tướng Ấm Ma 50 Hiện Tướng Ấm Ma
Tác giả: Hòa Thượng Tuyên Hóa
6,702
Luận Đại Thừa Trăm Pháp Minh Môn Luận Đại Thừa Trăm Pháp Minh Môn
Tác giả: Hòa Thượng Tuyên Hóa
3,749
Giảng Giảng "Kinh Hoa Nghiêm" (24 Phần và Còn Tiếp)
Tác giả: Hòa Thượng Tuyên Hóa
42,666
Bát Nhã Tâm Kinh Giảng Thuật Bát Nhã Tâm Kinh Giảng Thuật
Tác giả: Hòa Thượng Tuyên Hóa
8,767
Khai Thị (Trọn Bộ, 6 Phần) (Rất Hay) Khai Thị (Trọn Bộ, 6 Phần) (Rất Hay)
Tác giả: Hòa Thượng Tuyên Hóa
38,124
Giảng Giải Giảng Giải "Kinh Phật Thuyết A Di Đà"
Tác giả: Hòa Thượng Tuyên Hóa
10,389
Giảng Kinh Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật (Kinh Kim Cang) (Trọn Bài, 5 Phần) Giảng Kinh Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật (Kinh Kim Cang) (Trọn Bài, 5 Phần)
Tác giả: Hòa Thượng Tuyên Hóa
16,760
Pháp Nhũ Thâm Ân Pháp Nhũ Thâm Ân
Tác giả: Hòa Thượng Tuyên Hóa
4,533
Những Thai Nhi Vô Tội (Trọn Bộ, 3 Phần) Những Thai Nhi Vô Tội (Trọn Bộ, 3 Phần)
Tác giả: Hòa Thượng Tuyên Hóa
5,323
Văn Khuyến Phát Bồ Đề Tâm Văn Khuyến Phát Bồ Đề Tâm
Tác giả: Hòa Thượng Tuyên Hóa
6,130
Niệm Phật Viên Thông Niệm Phật Viên Thông
Tác giả: Hòa Thượng Tuyên Hóa
4,123
Gậy Kim Cương Hét Gậy Kim Cương Hét
Tác giả: Hòa Thượng Tuyên Hóa
3,891
Từ Hư Không Trở Về Hư Không Từ Hư Không Trở Về Hư Không
Tác giả: Hòa Thượng Tuyên Hóa
6,303
Quê Hương Cực Lạc Quê Hương Cực Lạc
Tác giả: Hòa Thượng Tuyên Hóa
5,574
Bát Nhã Tâm Kinh Bát Nhã Tâm Kinh
Tác giả: Hòa Thượng Tuyên Hóa
11,402
Giảng Giảng "Kinh Thủ Lăng Nghiêm" (Quyển 6)
Tác giả: Hòa Thượng Tuyên Hóa
4,098
Giảng Giảng "Kinh Thủ Lăng Nghiêm" (Quyển 5)
Tác giả: Hòa Thượng Tuyên Hóa
3,086
Giảng Giảng "Kinh Thủ Lăng Nghiêm" (Quyển 4)
Tác giả: Hòa Thượng Tuyên Hóa
3,606
Giảng Giảng "Kinh Thủ Lăng Nghiêm" (Quyển 3)
Tác giả: Hòa Thượng Tuyên Hóa
3,790
Giảng Giảng "Kinh Thủ Lăng Nghiêm" (Quyển 2)
Tác giả: Hòa Thượng Tuyên Hóa
4,683
Giảng Giảng "Kinh Thủ Lăng Nghiêm" (Quyển 1)
Tác giả: Hòa Thượng Tuyên Hóa
6,118
Ngữ Lục (Trọn Bộ, 1 Phần) Ngữ Lục (Trọn Bộ, 1 Phần)
Tác giả: Hòa Thượng Tuyên Hóa
6,980
Một Ngày Tu Ở Vạn Phật Thánh Thành Một Ngày Tu Ở Vạn Phật Thánh Thành
Tác giả: Hòa Thượng Tuyên Hóa
5,626
Giảng Giảng "Kinh Địa Tạng"
Tác giả: Hòa Thượng Tuyên Hóa
114,609
Pháp Ngữ Lục Pháp Ngữ Lục
Tác giả: Hòa Thượng Tuyên Hóa
9,831
Trang thứ 1 của 2