Thành viên

Nhớ tôi

Cư Sĩ Vọng Tây

Có tất cả 81 videos
Tiêu đề video Lượt xem
Chia Sẽ Phật Pháp Cùng Đồng Tu (Tại Chùa Trung Hậu) Chia Sẽ Phật Pháp Cùng Đồng Tu (Tại Chùa Trung Hậu)
Tác giả: Cư Sĩ Vọng Tây
275
Chia Sẽ Phật Pháp Cùng Đồng Tu (Tại Chùa Tiên Châu) Chia Sẽ Phật Pháp Cùng Đồng Tu (Tại Chùa Tiên Châu)
Tác giả: Cư Sĩ Vọng Tây
212
Chia Sẽ Phật Pháp Cùng Đồng Tu (Tại Chùa Long Thạnh) Chia Sẽ Phật Pháp Cùng Đồng Tu (Tại Chùa Long Thạnh)
Tác giả: Cư Sĩ Vọng Tây
187
Tinh Tấn Niệm Phật Tinh Tấn Niệm Phật
Tác giả: Cư Sĩ Vọng Tây
416
Nhận Thức Về Bổn Nguyện Niệm Phật Nhận Thức Về Bổn Nguyện Niệm Phật
Tác giả: Cư Sĩ Vọng Tây
345
Phương Pháp Niệm Phật Phương Pháp Niệm Phật
Tác giả: Cư Sĩ Vọng Tây
625
Trả Lời Câu Hỏi Của Đồng Tu Trả Lời Câu Hỏi Của Đồng Tu
Tác giả: Cư Sĩ Vọng Tây
421
Pháp Tu Cúng Dường Pháp Tu Cúng Dường
Tác giả: Cư Sĩ Vọng Tây
455
Phật Pháp Căn Bản Phật Pháp Căn Bản
Tác giả: Cư Sĩ Vọng Tây
546
Y Báo Và Chánh Báo Y Báo Và Chánh Báo
Tác giả: Cư Sĩ Vọng Tây
464
Chánh Hạnh Và Trợ Hạnh Chánh Hạnh Và Trợ Hạnh
Tác giả: Cư Sĩ Vọng Tây
495
Đối Mặt Với Sanh Tử Đối Mặt Với Sanh Tử
Tác giả: Cư Sĩ Vọng Tây
795
Tọa Đàm - Trả Lời Câu Hỏi Của Đồng Tu Tọa Đàm - Trả Lời Câu Hỏi Của Đồng Tu
Tác giả: Cư Sĩ Vọng Tây
547
Lễ Kính Lễ Kính
Tác giả: Cư Sĩ Vọng Tây
457
Chính Mình Phải Tu Chính Mình Phải Tu
Tác giả: Cư Sĩ Vọng Tây
484
Đừng Tu Danh Lợi Đừng Tu Danh Lợi
Tác giả: Cư Sĩ Vọng Tây
481
Tu Giữa Đời Thường Tu Giữa Đời Thường
Tác giả: Cư Sĩ Vọng Tây
1,515
Bí Quyết Của Pháp Tu Bí Quyết Của Pháp Tu
Tác giả: Cư Sĩ Vọng Tây
655
Vượt Qua Thử Thách Vượt Qua Thử Thách
Tác giả: Cư Sĩ Vọng Tây
583
Chuyển Vật Chất Thành Phước Báu Chuyển Vật Chất Thành Phước Báu
Tác giả: Cư Sĩ Vọng Tây
857
Pháp Tu Một Đời Thành Phật Pháp Tu Một Đời Thành Phật
Tác giả: Cư Sĩ Vọng Tây
1,484
Tịnh Độ Cương Yếu Tịnh Độ Cương Yếu
Tác giả: Cư Sĩ Vọng Tây
880
Bí Quyết Để Vãng Sanh Bí Quyết Để Vãng Sanh
Tác giả: Cư Sĩ Vọng Tây
1,401
Tin Sâu Nhân Quả Tin Sâu Nhân Quả
Tác giả: Cư Sĩ Vọng Tây
1,551
Sau Khi Chết Ta Đi Về Đâu Sau Khi Chết Ta Đi Về Đâu
Tác giả: Cư Sĩ Vọng Tây
2,007
Tu Như Thế Nào Mới Đúng Pháp Tu Như Thế Nào Mới Đúng Pháp
Tác giả: Cư Sĩ Vọng Tây
1,768
Cương Lĩnh Của Tịnh Độ Ba Kinh Cương Lĩnh Của Tịnh Độ Ba Kinh
Tác giả: Cư Sĩ Vọng Tây
1,011
Tin Sâu Lời Phật Dạy Tin Sâu Lời Phật Dạy
Tác giả: Cư Sĩ Vọng Tây
1,091
Tập Quên Đi Chính Mình Tập Quên Đi Chính Mình
Tác giả: Cư Sĩ Vọng Tây
1,352
Tu Tâm Thanh Tịnh (Kỳ 2) Tu Tâm Thanh Tịnh (Kỳ 2)
Tác giả: Cư Sĩ Vọng Tây
1,563
Tịnh Niệm Liên Tục (Phần 2) Tịnh Niệm Liên Tục (Phần 2)
Tác giả: Cư Sĩ Vọng Tây
1,215
Nhất Môn Thâm Nhập Nhất Môn Thâm Nhập
Tác giả: Cư Sĩ Vọng Tây
1,114
Niệm Phật Thành Phật Niệm Phật Thành Phật
Tác giả: Cư Sĩ Vọng Tây
1,281
Thành Tựu Từ Nơi Tâm Cung Kính Thành Tựu Từ Nơi Tâm Cung Kính
Tác giả: Cư Sĩ Vọng Tây
1,144
Nhất Môn Thâm Nhập, Trường Kỳ Huân Tu Nhất Môn Thâm Nhập, Trường Kỳ Huân Tu
Tác giả: Cư Sĩ Vọng Tây
1,195
Trang Nghiêm Từ Nội Tâm Trang Nghiêm Từ Nội Tâm
Tác giả: Cư Sĩ Vọng Tây
1,103
Tịnh Niệm Liên Tục (Phần 1) Tịnh Niệm Liên Tục (Phần 1)
Tác giả: Cư Sĩ Vọng Tây
1,245
Mùi Hương Của Đức Hạnh Mùi Hương Của Đức Hạnh
Tác giả: Cư Sĩ Vọng Tây
1,185
Chuyên Tu Tịnh Độ Chuyên Tu Tịnh Độ
Tác giả: Cư Sĩ Vọng Tây
1,113
Tu Giữa Đời Thường Tu Giữa Đời Thường
Tác giả: Cư Sĩ Vọng Tây
1,337
Chia Sẻ Phật Pháp Chia Sẻ Phật Pháp
Tác giả: Cư Sĩ Vọng Tây
968
Chuyển Tâm Phàm Phu Chuyển Tâm Phàm Phu
Tác giả: Cư Sĩ Vọng Tây
1,266
Viên Xá Lợi Chân Thật Viên Xá Lợi Chân Thật
Tác giả: Cư Sĩ Vọng Tây
931
Y Pháp Bất Y Nhân Y Pháp Bất Y Nhân
Tác giả: Cư Sĩ Vọng Tây
936
Nội Tâm Cảnh Tỉnh Nội Tâm Cảnh Tỉnh
Tác giả: Cư Sĩ Vọng Tây
973
Tu Tịnh Nghiệp Tu Tịnh Nghiệp
Tác giả: Cư Sĩ Vọng Tây
1,235
Tu Tâm Thanh Tịnh (Kỳ 1) Tu Tâm Thanh Tịnh (Kỳ 1)
Tác giả: Cư Sĩ Vọng Tây
1,363
Sám Hối Niệm Phật Sám Hối Niệm Phật
Tác giả: Cư Sĩ Vọng Tây
1,315
Lấy Giới Làm Thầy Lấy Giới Làm Thầy
Tác giả: Cư Sĩ Vọng Tây
1,362
Lời Khuyên Chân Thật Lời Khuyên Chân Thật
Tác giả: Cư Sĩ Vọng Tây
1,161
Trang thứ 1 của 2