Thành viên

Nhớ tôi

Cư Sĩ Diệu Âm

Có tất cả 85 videos
Tiêu đề video Lượt xem
Thiện Căn, Phước Đức, Nhân Duyên (Trọn Bộ, Rất Hay) (Tác Giả: Cư Sĩ Diệu Âm Minh Trị) Thiện Căn, Phước Đức, Nhân Duyên (Trọn Bộ, Rất Hay) (Tác Giả: Cư Sĩ Diệu Âm Minh Trị)
Tác giả: Cư Sĩ Diệu Âm
1,002
Tọa Đàm (Tại Chùa Hộ Lệnh) Tọa Đàm (Tại Chùa Hộ Lệnh)
Tác giả: Cư Sĩ Diệu Âm
428
Tọa Đàm (2016) Tọa Đàm (2016)
Tác giả: Cư Sĩ Diệu Âm
468
Tọa Đàm (2015) Tọa Đàm (2015)
Tác giả: Cư Sĩ Diệu Âm
968
Tọa Đàm Phương Pháp Niệm Phật Và Hộ Niệm Tọa Đàm Phương Pháp Niệm Phật Và Hộ Niệm
Tác giả: Cư Sĩ Diệu Âm
592
Chia Sẽ Và Giải Đáp Pháp Hộ Niệm (Kỳ 2) Chia Sẽ Và Giải Đáp Pháp Hộ Niệm (Kỳ 2)
Tác giả: Cư Sĩ Diệu Âm
471
Chia Sẽ Và Giải Đáp Pháp Hộ Niệm (Kỳ 1) Chia Sẽ Và Giải Đáp Pháp Hộ Niệm (Kỳ 1)
Tác giả: Cư Sĩ Diệu Âm
468
Làm Thế Nào Để Được Vãng Sanh (Phần 4) Làm Thế Nào Để Được Vãng Sanh (Phần 4)
Tác giả: Cư Sĩ Diệu Âm
606
Làm Thế Nào Để Được Vãng Sanh (Phần 3) Làm Thế Nào Để Được Vãng Sanh (Phần 3)
Tác giả: Cư Sĩ Diệu Âm
505
Làm Thế Nào Để Được Vãng Sanh (Phần 1) Làm Thế Nào Để Được Vãng Sanh (Phần 1)
Tác giả: Cư Sĩ Diệu Âm
793
Làm Thế Nào Để Được Vãng Sanh (Phần 2) Làm Thế Nào Để Được Vãng Sanh (Phần 2)
Tác giả: Cư Sĩ Diệu Âm
633
Tọa Đàm Niệm Phật Hộ Niệm Vãng Sanh (Tập 4) Tọa Đàm Niệm Phật Hộ Niệm Vãng Sanh (Tập 4)
Tác giả: Cư Sĩ Diệu Âm
779
Tọa Đàm Về Hộ Niệm Tọa Đàm Về Hộ Niệm
Tác giả: Cư Sĩ Diệu Âm
1,062
Quy Tắc Tu Học Ấn Quang Đại Sư Quy Tắc Tu Học Ấn Quang Đại Sư
Tác giả: Cư Sĩ Diệu Âm
3,826
Buông Xả (Kỳ 18) (Giảng Tại Châu Âu, 2013) Buông Xả (Kỳ 18) (Giảng Tại Châu Âu, 2013)
Tác giả: Cư Sĩ Diệu Âm
2,369
Buông Xả (Kỳ 17) (Giảng Tại Châu Âu, 2013) Buông Xả (Kỳ 17) (Giảng Tại Châu Âu, 2013)
Tác giả: Cư Sĩ Diệu Âm
1,771
Buông Xả (Kỳ 16) (Giảng Tại Châu Âu, 2013) Buông Xả (Kỳ 16) (Giảng Tại Châu Âu, 2013)
Tác giả: Cư Sĩ Diệu Âm
1,633
Buông Xả (Kỳ 15) (Giảng Tại Châu Âu, 2013) Buông Xả (Kỳ 15) (Giảng Tại Châu Âu, 2013)
Tác giả: Cư Sĩ Diệu Âm
1,699
Buông Xả (Kỳ 14) (Giảng Tại Châu Âu, 2013) Buông Xả (Kỳ 14) (Giảng Tại Châu Âu, 2013)
Tác giả: Cư Sĩ Diệu Âm
1,759
Buông Xả (Kỳ 13) (Giảng Tại Châu Âu, 2013) Buông Xả (Kỳ 13) (Giảng Tại Châu Âu, 2013)
Tác giả: Cư Sĩ Diệu Âm
2,205
Buông Xả (Kỳ 12) (Giảng Tại Châu Âu, 2013) Buông Xả (Kỳ 12) (Giảng Tại Châu Âu, 2013)
Tác giả: Cư Sĩ Diệu Âm
1,659
Buông Xả (Kỳ 6) (Giảng Tại Châu Âu, 2013) Buông Xả (Kỳ 6) (Giảng Tại Châu Âu, 2013)
Tác giả: Cư Sĩ Diệu Âm
1,793
Buông Xả (Kỳ 11) (Giảng Tại Châu Âu, 2013) Buông Xả (Kỳ 11) (Giảng Tại Châu Âu, 2013)
Tác giả: Cư Sĩ Diệu Âm
2,200
Buông Xả (Kỳ 9) (Giảng Tại Châu Âu, 2013) Buông Xả (Kỳ 9) (Giảng Tại Châu Âu, 2013)
Tác giả: Cư Sĩ Diệu Âm
1,775
Buông Xả (Kỳ 10) (Giảng Tại Châu Âu, 2013) Buông Xả (Kỳ 10) (Giảng Tại Châu Âu, 2013)
Tác giả: Cư Sĩ Diệu Âm
2,297
Buông Xả (Kỳ 8) (Giảng Tại Châu Âu, 2013) Buông Xả (Kỳ 8) (Giảng Tại Châu Âu, 2013)
Tác giả: Cư Sĩ Diệu Âm
2,027
Buông Xả (Kỳ 7) (Giảng Tại Châu Âu, 2013) Buông Xả (Kỳ 7) (Giảng Tại Châu Âu, 2013)
Tác giả: Cư Sĩ Diệu Âm
1,824
Buông Xả (Kỳ 4) (Giảng Tại Châu Âu, 2013) Buông Xả (Kỳ 4) (Giảng Tại Châu Âu, 2013)
Tác giả: Cư Sĩ Diệu Âm
2,286
Buông Xả (Kỳ 3) (Giảng Tại Châu Âu, 2013) Buông Xả (Kỳ 3) (Giảng Tại Châu Âu, 2013)
Tác giả: Cư Sĩ Diệu Âm
2,535
Buông Xả (Kỳ 2) (Giảng Tại Châu Âu, 2013) Buông Xả (Kỳ 2) (Giảng Tại Châu Âu, 2013)
Tác giả: Cư Sĩ Diệu Âm
2,864
Buông Xả (Kỳ 1) (Giảng Tại Châu Âu, 2013) Buông Xả (Kỳ 1) (Giảng Tại Châu Âu, 2013)
Tác giả: Cư Sĩ Diệu Âm
4,761
Hộ Niệm Vãng Sanh (Giảng Tại Washington, Mỹ Quốc) (12/5/2013) Hộ Niệm Vãng Sanh (Giảng Tại Washington, Mỹ Quốc) (12/5/2013)
Tác giả: Cư Sĩ Diệu Âm
3,549
Phật Pháp (Kỳ 2) Phật Pháp (Kỳ 2)
Tác giả: Cư Sĩ Diệu Âm
2,147
Tọa Đàm Hộ Niệm Vãng Sanh (Tại Washington, Mỹ Quốc) (11/5/2013) Tọa Đàm Hộ Niệm Vãng Sanh (Tại Washington, Mỹ Quốc) (11/5/2013)
Tác giả: Cư Sĩ Diệu Âm
2,301
Tọa Đàm Và Cộng Tu Niệm Phật (Kỳ 5) (Tại California, Mỹ Quốc, 2013) Tọa Đàm Và Cộng Tu Niệm Phật (Kỳ 5) (Tại California, Mỹ Quốc, 2013)
Tác giả: Cư Sĩ Diệu Âm
1,648
Tọa Đàm Và Cộng Tu Niệm Phật (Kỳ 4) (Tại California, Mỹ Quốc, 2013) Tọa Đàm Và Cộng Tu Niệm Phật (Kỳ 4) (Tại California, Mỹ Quốc, 2013)
Tác giả: Cư Sĩ Diệu Âm
1,407
Tọa Đàm Và Cộng Tu Niệm Phật (Kỳ 3) (Tại California, Mỹ Quốc, 2013) Tọa Đàm Và Cộng Tu Niệm Phật (Kỳ 3) (Tại California, Mỹ Quốc, 2013)
Tác giả: Cư Sĩ Diệu Âm
1,477
Tọa Đàm Và Cộng Tu Niệm Phật (Kỳ 2) (Tại California, Mỹ Quốc, 2013) Tọa Đàm Và Cộng Tu Niệm Phật (Kỳ 2) (Tại California, Mỹ Quốc, 2013)
Tác giả: Cư Sĩ Diệu Âm
1,667
Tọa Đàm Và Cộng Tu Niệm Phật (Kỳ 1) (Tại California, Mỹ Quốc, 2013) Tọa Đàm Và Cộng Tu Niệm Phật (Kỳ 1) (Tại California, Mỹ Quốc, 2013)
Tác giả: Cư Sĩ Diệu Âm
2,279
Phương Pháp Trợ Niệm Vãng Sanh Phương Pháp Trợ Niệm Vãng Sanh
Tác giả: Cư Sĩ Diệu Âm
2,977
Tọa Đàm Trợ Niệm Vãng Sanh (Tại Chùa Ba Vàng, Hà Nội) Tọa Đàm Trợ Niệm Vãng Sanh (Tại Chùa Ba Vàng, Hà Nội)
Tác giả: Cư Sĩ Diệu Âm
2,875
Tọa Đàm Về Hộ Niệm (Tại Tịnh Tông Học Hội, Oregon, Mỹ Quốc) (27/4/2013) Tọa Đàm Về Hộ Niệm (Tại Tịnh Tông Học Hội, Oregon, Mỹ Quốc) (27/4/2013)
Tác giả: Cư Sĩ Diệu Âm
2,212
Tọa Đàm Và Giải Đáp Về Hộ Niệm (Tại Tịnh Tông Học Hội, Oregon, Mỹ Quốc) (28/4/2013) Tọa Đàm Và Giải Đáp Về Hộ Niệm (Tại Tịnh Tông Học Hội, Oregon, Mỹ Quốc) (28/4/2013)
Tác giả: Cư Sĩ Diệu Âm
1,857
Phật Pháp (Kỳ 1) Phật Pháp (Kỳ 1)
Tác giả: Cư Sĩ Diệu Âm
2,793
Tọa Đàm (Tại Úc Châu, 2013) Tọa Đàm (Tại Úc Châu, 2013)
Tác giả: Cư Sĩ Diệu Âm
3,407
Hộ Niệm Hộ Niệm
Tác giả: Cư Sĩ Diệu Âm
2,005
Niệm Phật Với Cư Sĩ Diệu Âm (Khoảng 1 Tiếng) (Rất Hay) Niệm Phật Với Cư Sĩ Diệu Âm (Khoảng 1 Tiếng) (Rất Hay)
Tác giả: Cư Sĩ Diệu Âm
14,997
Tránh Những Điều Sơ Xuất Trong Khi Hộ Niệm Tránh Những Điều Sơ Xuất Trong Khi Hộ Niệm
Tác giả: Cư Sĩ Diệu Âm
10,115
Niệm Phật Hộ Niệm Vãng Sanh Vấn Đáp (Trọn Bài, 6 Phần) Niệm Phật Hộ Niệm Vãng Sanh Vấn Đáp (Trọn Bài, 6 Phần)
Tác giả: Cư Sĩ Diệu Âm
5,496
Vô Thường Nó Đến Bất Chợt Lúc Nào Cũng Không Hay Biết (Trích trong 48 Tọa Đàm Khế Lý Khế Cơ) Vô Thường Nó Đến Bất Chợt Lúc Nào Cũng Không Hay Biết (Trích trong 48 Tọa Đàm Khế Lý Khế Cơ)
Tác giả: Cư Sĩ Diệu Âm
4,572
Trang thứ 1 của 2