Nhạc "Niệm Phật" (Tiếng Việt) (Rất Hay) - Phật Âm

Bài giảng Nhạc "Niệm Phật" (Tiếng Việt) (Rất Hay), thầy Phật Âm, nghe phap am Nhac "Niem Phat" (Tieng Viet) (Rat Hay) - Phat Am - Nhạc "Niệm Phật" (Tiếng Việt) (Rất Hay) - Phật Âm, nghe giang Nhạc "Niệm Phật" (Tiếng Việt) (Rất Hay) cua Phật Âm
 • Hiện tại 4.16/5
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Đánh giá: 4.2 của 98 votes
 
Nếu bạn thích video này, hãy click:
 

Đường dẫn tới video này

Phật Âm link: Embed video

Tags


Bình luận bằng Facebook

Đăng bình luận.

* Bình luận tối đa là 40000 ký tự.

Bình luận

 1. dongphuong
  dongphuong
  2 các năm, 9 các tháng trước đó

  Minh nhat tri
 2. tung duong
  tung duong
  3 các năm trước đó

  Chan doing nghe hay
 3. NguyenthanhLe
  NguyenthanhLe
  3 các năm, 1 tháng trước đó

  Gaëp Nhau Treân Ñænh BaøùNaø
  Thô Ñöùc Thuyeát
  Treân d8ænh Baønaø coù ba ñieàu öôùc
  Moïi ngöôøi vui……...
  Ai thích öôùc ñieàu gì?
  Anh Hieáu öôùc…: Caû ba ñieàu…
  Ai cuõng thích!
  Chò Chín keå chuîeân cöôøi…
  Anh Hieáu öôùc ñieàu chi???
  Caùc anh chò daønh nhau keä chuyeän…Thaät vui
  Toâi ñau coå khoâng theå naøo noùi noåi./.
  ***
  Treân ñænh Baønaø…giöõa loøng trôøi gioù thoåi!!!
  Maây giaêng giaêng…Söông khoùi mòt môø xa
  Moät cheùn röôïu queâ, aám loøng beø baïn!
  Ba ñieàu öôùc roài…!caùi ” aáy “vaãn coøn nguyeân
  Anh Haûi phoøng keå chuyeän…
  Chò Haønoäi cuôøi duyeân!
  Thaønh phoá Hoà Chí Minh goùp vui vaøi caâu chuyeân.
  Cheùn röôïu treân tay, nghóa tình löu luyeán…
  Maáy chuïc naêm ta môùi gaëp nhau??
  Xin chuùc moïi ngöôøi vui maõi tôùi ngaøn sau…
  TP. Ñaø Naüng 29/09/2013
  Saùng taùc: NTL (Bs. Nguyeãn ñöùc Thuyeát)


  Hay tuyet! phai khong cac anh chi phat tu???
 4. Tên của bạn
  Tên của bạn
  3 các năm, 1 tháng trước đó

  Tran van thao
 5. tứ đại giai không
  tứ đại giai không
  3 các năm, 5 các tháng trước đó

  nam mô a di đà phật .
 6. TRẦN THỊ MÂY
  TRẦN THỊ MÂY
  3 các năm, 9 các tháng trước đó

  NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
 7. Tên của bạn
  Tên của bạn
  3 các năm, 10 các tháng trước đó

  download phuc tap qua
 8. ngoc anh
  ngoc anh
  3 các năm, 10 các tháng trước đó

  nghe niem ai di da phat trong long rat thanh tinh nhu muon ve tay phuong cuc lac vay
  nam mo a di da phat
  nam dai the chi bo tat
  nam mo quan the am bo tat
  nam mo dai hai chung bo tat
  nam mo tiep dan dao su a di da phat
  tam the phat
 9. dinhtanphuoc
  dinhtanphuoc
  3 các năm, 11 các tháng trước đó

  phat phap that nhiem mau
 10. thi hau
  thi hau
  4 các năm, 1 tháng trước đó

  nghe ma long nhe nhang thanh thoat ,,cu tuong dang o chon bon lai ....... nhu the' nay thi con gi bang.....nam mo a di da phat ... long xuc dong........... nuoc mat roi...............tuong nho den duc cha lanh tu phu .......nam mo a di da phat
 11. thiên
  thiên
  4 các năm, 6 các tháng trước đó

  nhạc niệm phật rất hay khi nghe sẽ giúp thân tâm thanh tịnh có được nhiều niềm vui và hạnh phúc.BỚT 1 CÂU THỊ PHI THÊM 1 CÂU NIỆM PHẬT thì thế giới này sẽ sống trong bình yên và nơi đâu cũng tràn ngập tình yêu thương.a di đà phật
 12. NHU Y
  NHU Y
  4 các năm, 8 các tháng trước đó

  NAM MO A DI DA PHAT KINH THUA TAT CA MOI NGUOI XIN MOI NGUOI HAY CO GAN CHUYEN TAM NIEM PHAT . NHAC NIEM NAY RAT HAY NGHE LAI DE CHIU LA CHO CON QUEN BOT DI MOI SAN HAN CUA MINH.

Xem Phật Âm trên iPhone - iPad


Ứng dụng Phật Âm cho điện thoại Android

Ủng hộ trang nhà Phật Âm