Thành viên

Nhớ tôi

Kinh - Chú

Có tất cả 859 videos
Tiêu đề video Lượt xem
Kinh An Trú Tầm Kinh An Trú Tầm
Tác giả: Thích Pháp Hòa
274
Nghi Thức Cúng Dường Phật Đản Nghi Thức Cúng Dường Phật Đản
Tác giả: Thích Thiện Hữu
173
Kinh dược sư tỏa ánh lưu ly 08 Kinh dược sư tỏa ánh lưu ly 08
Tác giả: Thích Pháp Hòa
930
Kinh Dược Sư tỏa ánh Lưu Ly Kinh Dược Sư tỏa ánh Lưu Ly
Tác giả: Thích Pháp Hòa
936
Kinh Lăng Nghiêm 76 - Hành Ấm - Ngũ Ấm Ma Kinh Lăng Nghiêm 76 - Hành Ấm - Ngũ Ấm Ma
Tác giả: Thích Tuệ Hải
862
Kinh Niệm Phật Ba La Mật Kinh Niệm Phật Ba La Mật
Tác giả: Thích Thiền Tâm
732
Kinh Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác (Phần 5) Kinh Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác (Phần 5)
Tác giả: Thích Minh Cảnh
348
Kinh Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác (Phần 4) Kinh Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác (Phần 4)
Tác giả: Thích Minh Cảnh
154
Kinh Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác (Phần 3) Kinh Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác (Phần 3)
Tác giả: Thích Minh Cảnh
101
Kinh Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác (Phần 2) Kinh Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác (Phần 2)
Tác giả: Thích Minh Cảnh
78
Kinh Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác (Phần 1) Kinh Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác (Phần 1)
Tác giả: Thích Minh Cảnh
123
Kinh Trạm Xe Kinh Trạm Xe
Tác giả: Thích Giới Đức
153
Kinh ví dụ con chim gáy Kinh ví dụ con chim gáy
Tác giả: Thích Nhật Từ
322
Kinh Catuma Kinh Catuma
Tác giả: Thích Nhật Từ
341
Kinh Gulissani Kinh Gulissani
Tác giả: Thích Nhật Từ
78
Kinh Kitagiri Kinh Kitagiri
Tác giả: Thích Nhật Từ
215
Kinh Vacchagotta về tam minh Kinh Vacchagotta về tam minh
Tác giả: Thích Nhật Từ
143
Kinh Vacchagotta về lửa Kinh Vacchagotta về lửa
Tác giả: Thích Nhật Từ
47
Đại kinh Vacchagotta Đại kinh Vacchagotta
Tác giả: Thích Nhật Từ
49
Kinh trường trảo Kinh trường trảo
Tác giả: Thích Nhật Từ
48
Kinh Cầu Siêu A Di Đà Kinh Cầu Siêu A Di Đà
Tác giả: Thích Vạn Mãn
350
Kinh Bát Đại Nhân Giác 4 Kinh Bát Đại Nhân Giác 4
Tác giả: Thích Tuệ Hải
359
Kinh sám hối hồng danh Kinh sám hối hồng danh
Tác giả: Thích Vạn Mãn
1,041
Kinh Trung Bộ - Kinh Vương tử vô úy Kinh Trung Bộ - Kinh Vương tử vô úy
Tác giả: Thích Nhật Từ
402
Kinh Trung Bộ - Kinh nhiều cảm thọ MP3 Kinh Trung Bộ - Kinh nhiều cảm thọ MP3
Tác giả: Thích Nhật Từ
168
Kinh Trung Bộ - Kinh không gì chuyển hướng Kinh Trung Bộ - Kinh không gì chuyển hướng
Tác giả: Thích Nhật Từ
144
Tiểu kinh giáo giới La Hầu La Tiểu kinh giáo giới La Hầu La
Tác giả: Thích Nhật Từ
190
Vi diệu pháp - Sở hữu trí tuệ (Kỳ 19) Vi diệu pháp - Sở hữu trí tuệ (Kỳ 19)
Tác giả: Thích Nữ Tâm Tâm
229
Vi diệu pháp - Sở hữu trí tuệ (Kỳ 18) Vi diệu pháp - Sở hữu trí tuệ (Kỳ 18)
Tác giả: Thích Nữ Tâm Tâm
158
Vi diệu pháp - Sở hữu trí tuệ (Kỳ 17) Vi diệu pháp - Sở hữu trí tuệ (Kỳ 17)
Tác giả: Thích Nữ Tâm Tâm
110
Vi diệu pháp-Sở hữu trí tuệ (Kỳ 16) Vi diệu pháp-Sở hữu trí tuệ (Kỳ 16)
Tác giả: Thích Nữ Tâm Tâm
157
Trích dẫn Kinh Pháp Hoa Trích dẫn Kinh Pháp Hoa
Tác giả: Thích Nữ Thuần Chánh
227
Bát Nhã Tâm Kinh Bát Nhã Tâm Kinh
Tác giả: Thích Trí Thoát
599
Niệm Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát Niệm Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát
Tác giả: Thích Trí Thoát
595
Niệm Phật 6 Chữ - Nam Mô A Di Đà Phật Niệm Phật 6 Chữ - Nam Mô A Di Đà Phật
Tác giả: Thích Trí Thoát
550
Kinh Pháp Hoa (Phẩm Phổ Môn:32 Ứng Hóa Thân Bồ Tát Quán Thế Âm) Kinh Pháp Hoa (Phẩm Phổ Môn:32 Ứng Hóa Thân Bồ Tát Quán Thế Âm)
Tác giả: Thích Tuệ Hải
1,355
Kinh Trung Bộ - Kinh Ưu Ba Ly. MP3 Kinh Trung Bộ - Kinh Ưu Ba Ly. MP3
Tác giả: Thích Nhật Từ,Thích Viên Trí
521
Kinh Trung Bộ - Đại kinh phương quảng. MP3 Kinh Trung Bộ - Đại kinh phương quảng. MP3
Tác giả: Thích Nhật Từ
368
Kinh Trung Bộ - Tiểu kinh phương quảng. MP3 Kinh Trung Bộ - Tiểu kinh phương quảng. MP3
Tác giả: Thích Nhật Từ
272
Kinh Trung Bộ - Kinh Ưu-Ba-Ly. MP3 Kinh Trung Bộ - Kinh Ưu-Ba-Ly. MP3
Tác giả: Thích Nhật Từ
171
Kinh Trung Bộ - Kinh Jivaka. MP3 Kinh Trung Bộ - Kinh Jivaka. MP3
Tác giả: Thích Nhật Từ
138
Kinh Trung Bộ - Kinh Potaliya. MP3 Kinh Trung Bộ - Kinh Potaliya. MP3
Tác giả: Thích Nhật Từ,Thích Tâm Châu
177
Kinh Trung Bộ - Kinh hữu học. MP3 Kinh Trung Bộ - Kinh hữu học. MP3
Tác giả: Thích Nhật Từ
326
Kinh Trung Bộ - Kinh Bát thành. MP3 Kinh Trung Bộ - Kinh Bát thành. MP3
Tác giả: Thích Nhật Từ
110
Kinh Trung Bộ - Kinh Kandaraka. MP3 Kinh Trung Bộ - Kinh Kandaraka. MP3
Tác giả: Thích Nhật Từ
84
Tiểu kinh pháp hành. MP3 Tiểu kinh pháp hành. MP3
Tác giả: Thích Nhật Từ
133
Đại kinh pháp hành. MP3 Đại kinh pháp hành. MP3
Tác giả: Thích Nhật Từ
115
Kinh tư sát. MP3 Kinh tư sát. MP3
Tác giả: Thích Nhật Từ
134
Giảng giải Kinh Bản Nguyện của Bồ Tát Địa Tạng (Tập 80) Giảng giải Kinh Bản Nguyện của Bồ Tát Địa Tạng (Tập 80)
Tác giả: Thích Đạo Thịnh
132
Kinh Lăng Nghiêm 74 - Tưởng Ấm - Ngũ Ấm Ma Kinh Lăng Nghiêm 74 - Tưởng Ấm - Ngũ Ấm Ma
Tác giả: Thích Tuệ Hải
507
Trang thứ 1 của 18